Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Exercitarea profesiei de medic dentist-partea II

Exercitarea profesiei de medic dentist-partea IIAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=86 in 28.04.2006

EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC DENTIST-PARTEA II

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma în domeniul sănătăţii
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

SECTIUNEA a 3-a
Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

ART. 504
(1) În vederea exercitarii profesiei de medic dentist, medicii dentisti cetateni romani şi medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în Romania, precum şi medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute de art. 469 lit. c) şi e) au obligaţia sa se inscrie în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care se elibereaza la inscrierea în corpul profesional.
(3) Inscrierea în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania şi eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii dentisti care indeplinesc conditiile prevazute la art. 476 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi au depus juramantul prevazut la art. 475.
(4) Depunerea juramantului se va mentiona în certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(5) Pot deveni la cerere membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania şi medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europe, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state şi care presteaza temporar sau ocazional servicii medico-dentare în Romania, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(6) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt inscrisi în Registrul unic al medicilor dentisti din Romania, care se publica pe pagina de Internet a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
ART. 505
(1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care din motive obiective intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist, pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.
(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se suspenda obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezenta lege.
(3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic dentist pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
ART. 506
Medicii dentisti cetateni romani şi medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în Romania, care doresc sa exercite profesia, se inscriu ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania la colegiul teritorial în raza caruia se afla unitatea la care urmeaza sa îşi desfasoare activitatea sau la colegiul teritorial în raza caruia îşi au domiciliul sau, după caz, resedinta.

SECTIUNEA a 4-a
Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

ART. 507
Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au urmatoarele drepturi:
a) dreptul sa aleaga şi sa fie alesi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale si/sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) dreptul sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania şi sa primeasca informatiile solicitate;
c) dreptul sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania şi sa fie informati în timp util despre aceasta;
d) dreptul sa foloseasca impreuna cu membrii lor de familie toate dotarile sociale, profesionale, culturale şi sportive ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania şi ale colegiilor teritoriale;
e) dreptul sa poarte insemnele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
f) dreptul de a contesta sanctiunile primite;
g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat personal, cat şi prin membrii lor de familie.
ART. 508
Obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:
a) sa respecte dispozitiile Regulamentului de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, ale Codului deontologic al medicului dentist, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania şi regulamentele profesiei;
b) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate în calitate de membru sau de reprezentant al corpului profesional;
c) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de organele de conducere nationale sau locale;
d) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;
e) sa execute cu buna-credinta sarcinile care decurg din hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
f) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere în care sunt alesi, în cazul în care, în indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;
g) sa pastreze secretul profesional;
h) sa respecte normele, principiile şi indatoririle deontologiei medicale;
i) sa aiba un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
j) sa achite în termenul stabilit cotizatia datorata în calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
k) sa rezolve litigiile cu alti membri, în primul rand prin mediere de catre comisiile organizate în acest scop în cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
l) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, în colegiile judetene sau în Colegiul Medicilor Dentisti al Municipiului Bucuresti.
ART. 509
Obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, ce decurg din calitatea lor speciala de medici dentisti, sunt:
a) sa respecte şi sa aplice în orice imprejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist;
b) sa nu aduca prejudicii reputatiei profesiei sau altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) sa acorde cu promptitudine şi neconditionat ingrijirile medico-dentare de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala şi civica;
d) sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei în vederea cresterii gradului de pregatire profesionala;
e) sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, gradul profesional, specialitatea şi codul pe toate actele medicale pe care le semneaza;
f) sa respecte drepturile pacientilor.
ART. 510
(1) În vederea cresterii gradului de pregatire profesionala şi asigurării unui nivel ridicat al cunostintelor medico-dentare, medicii dentisti sunt obligaţi sa efectueze un numar de cursuri de pregatire şi alte forme de educatie medicala continua şi informare în domeniul stiintelor medicale, pentru cumularea numarului de credite stabilit în acest sens de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educatie medicala continua avizate de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Medicii dentisti care nu realizează pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua, stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, sunt suspendati din exercitarea profesiei pana la realizarea numarului de credite respectiv.

SECTIUNEA a 5-a
Organizare şi functionare

A. Organizarea la nivel teritorial
ART. 511
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organizat la nivel naţional şi judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, în colegii ale medicilor dentisti, denumite în continuare colegii teritoriale.
(2) Colegiile teritoriale au personalitate juridica, patrimoniu şi buget proprii, precum şi autonomie functionala, organizatorica şi financiara în conditiile prezentei legi. Sediul colegiului teritorial este în resedinta de judet, respectiv în municipiul Bucuresti.
ART. 512
Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generala, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, şi biroul consiliului.
ART. 513
(1) Adunarea generala a colegiilor teritoriale este alcatuita din medicii dentisti inscrisi în colegiul teritorial respectiv.
(2) Adunarea generala a colegiilor teritoriale are urmatoarele atributii:
a) aproba planul de activitate al consiliului;
b) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli;
c) alege membrii consiliului;
d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau, după caz, aproba cenzorul extern propus de colegiul teritorial;
e) alege reprezentantii colegiului teritorial în Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(3) Adunarea generala a colegiului teritorial se intruneste anual în primul trimestru al anului sau, în mod extraordinar, ori de cate ori este nevoie.
ART. 514
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este format din:
a) 7 membri pentru un numar de pana la 100 medici dentisti inscrisi;
b) 11 membri pentru 101 - 300 de medici dentisti inscrisi;
c) 15 membri pentru 301 - 500 de medici dentisti inscrisi;
d) 29 de membri pentru 501 - 1.000 de medici dentisti inscrisi;
e) 49 de membri pentru colegiile cu peste 1.000 de medici dentisti inscrisi.
(2) Proportional cu numarul de membri ai consiliului se vor alege 3 - 9 membri supleanti.
ART. 515
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar şi un trezorier, alesi pentru un mandat de 4 ani.
(2) Membrii organelor de conducere de la nivel teritorial se aleg prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.
ART. 516
(1) Alegerea organelor de conducere de la nivel teritorial sau naţional se face conform Regulamentului electoral aprobat de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Functiile în biroul executiv al colegiilor teritoriale, în Biroul executiv naţional şi în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt incompatibile cu:
a) functia corespunzatoare dintr-un patronat/sindicat profesional;
b) functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătaţii Publice şi ministerelor cu retea sanitara proprie, autoritatilor de sanatate publica teritoriale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi caselor judetene de asigurări de sanatate.
ART. 517
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se intruneste la convocarea presedintelui, în sedinte ordinare, la interval de doua luni. În mod exceptional, la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor sai, consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, poate fi convocat în sedinte extraordinare. Intre sedinte, consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este condus de biroul executiv, care asigura activitatea permanenta a acestuia.
(2) Deciziile consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se adopta în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus unu din numarul total al acestora.
ART. 518
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si, respectiv, biroul executiv al acestora exercita atributiile date în competenta lor, prin Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat de adunarea generala a acestuia.
(2) În vederea exercitarii atributiilor, consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, îşi desfasoara activitatea în comisii, alese de adunarea generala teritoriala respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialitati ale medicinei dentare, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

B. Organizarea la nivel national
ART. 519
(1) Conducerea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel national, se exercita de catre:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv national.
(2) Biroul executiv naţional şi preşedintele acestuia, alesi de Adunarea generala nationala, sunt de drept organele de conducere ale Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(3) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, atat la nivel national, cat şi teritorial, medicii dentisti care detin functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătaţii Publice, respectiv ministerelor şi institutiilor cu retea sanitara proprie, structurilor deconcentrate ale acestora ori în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, caselor judetene de asigurări de sanatate, respectiv a municipiului Bucuresti, patronatelor şi sindicatelor profesionale, precum şi orice fel de functii de demnitate publica.
(4) Medicii dentisti pentru care, în timpul mandatului de membru al organelor de conducere, a survenit situatia de incompatibilitate sunt suspendati din functie. Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei de incompatibilitate sau pana la expirarea mandatului.
(5) Numarul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional este de maximum doua, care pot fi şi consecutive.
ART. 520
(1) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet şi din municipiul Bucuresti, prin vot direct şi secret.
(2) Norma de reprezentare în Adunarea generala nationala este de:
a) 2 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 50 de membri inscrisi;
b) 4 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 120 de membri inscrisi;
c) 6 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 200 de membri inscrisi;
d) 8 reprezentanti pentru colegiile judetene care au sub 300 de membri inscrisi;
e) 10 reprezentanti pentru colegiile judetene cu peste 300 de membri inscrisi;
f) 15 reprezentanti pentru colegiile judetene cu peste 500 de membri inscrisi;
g) 20 de reprezentanti pentru colegiile judetene cu peste 701 membri inscrisi;
h) un reprezentant la 100 de membri inscrisi pentru Colegiul Medicilor Dentisti al Municipiului Bucuresti.
(3) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se intruneste anual în primul trimestru al anului sau în mod extraordinar ori de cate ori este nevoie.
ART. 521
(1) Adunarea generala nationala adopta Codul deontologic al medicului dentist şi Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania în prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor alesi.
(2) Deciziile Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se adopta cu majoritate simpla de voturi în prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor alesi.
ART. 522
Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii:
a) adopta atat Codul deontologic al medicului dentist şi Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cat şi modificarile lor ulterioare;
b) alege membrii Biroului executiv naţional pentru mandatul de 4 ani;
c) dezbate şi voteaza Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv naţional şi de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind activitatea desfasurata intre sesiunile adunarii generale;
d) revoca din functie membrii alesi, pentru abateri de la prevederile prezentei legi si, respectiv, ale Regulamentului de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care aduc prejudicii activitatii organismului profesional;
e) alege comisia de cenzori sau, după caz, aproba cenzorul contabil autorizat, propus de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli anual al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
g) dezbate şi voteaza raportul Comisiei de cenzori;
h) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe termen scurt, mediu şi lung.
ART. 523
(1) Intre sesiunile Adunarii generale nationale Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este condus de Consiliul national.
(2) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuit din Biroul executiv national, cate un reprezentant al fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, un reprezentant numit de Ministerul Sănătaţii Publice, ca autoritate de stat, şi cate un reprezentant din fiecare minister şi institutie centrala cu retea sanitara proprie.
(3) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se intruneste legal în prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (2).
ART. 524
Deciziile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se adopta în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus unu din numarul total al membrilor.
ART. 525
Atributiile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:
a) elaboreaza Codul deontologic al medicului dentist, precum şi Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic dentist consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata catre Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) stabileste indemnizatia pentru membrii Biroului executiv naţional şi biroului consiliilor teritoriale, precum şi indemnizatiile de sedinta pentru membrii Consiliului national;
d) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania şi poate sa initieze şi sa subventioneze actiuni interesand profesiunea de medic dentist şi actiuni de intrajutorare;
e) controleaza şi coordoneaza activitatea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, şi controleaza gestiunea acestora;
f) solutioneaza, în termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în conformitate cu regulamentele proprii;
g) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
h) colaboreaza, în domeniul sau de competenta, cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei;
i) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor concursurilor şi examenelor pentru medicii dentisti;
j) stabileste sistemul de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor dentisti;
k) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele şi unitatile medico-dentare a publicitatii şi aproba continutul materialului publicitar.
ART. 526
În cadrul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania functioneaza mai multe comisii al caror numar, competente, precum şi regulament de functionare sunt stabilite de acesta.
ART. 527
(1) Biroul executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania asigura activitatea permanenta a acestuia, în conformitate cu legea şi regulamentele proprii.
(2) Biroul executiv naţional este alcatuit dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar general şi un trezorier, alesi în mod individual pe functii de Adunarea generala nationala, pentru un mandat de 4 ani.
(3) Biroul executiv naţional conduce sedintele Consiliului naţional şi activitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania intre sedintele Consiliului national.
ART. 528
(1) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania participa, în domeniul sau de competenta, în colaborare cu Ministerul Sănătaţii Publice, la elaborarea tuturor programelor de sanatate şi a actelor normative cu efect asupra medicinei dentare.
(2) La negocierea anuala a contractului-cadru pentru specialitatea medicina dentara Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania reprezinta în domeniul sau de competenta medicii dentisti cu practica independenta, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări sociale de sanatate.
ART. 529
(1) Contractul de munca al persoanei care exercita o functie de conducere în Biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, şi al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se suspenda, la cererea persoanei în cauza, pe perioada cat indeplineste functia respectiva, cu mentinerea locului de munca.
(2) Persoana aflata în situatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza de vechime în munca pe perioada exercitarii functiei respective.
(3) Remunerarea persoanelor care exercita functii de conducere în Biroul executiv naţional sau local este stabilită prin vot, cu majoritate simpla, de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

SECTIUNEA a 6-a
Raspunderea disciplinara

ART. 530
(1) Medicul dentist raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, a regulilor de buna practica profesionala, a Regulamentului de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum şi pentru orice fapte savarsite în legatura cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, potrivit prezentului titlu, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.
ART. 531
(1) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medico-dentare pe o perioada de la o luna la 6 luni;
e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania opereaza de drept pe durata stabilită prin hotarare definitiva de instantele judecatoresti cu privire la interzicerea exercitarii profesiei.
(3) La sanctiunile prevazute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie medico-dentara ori alte forme de pregatire profesionala.
ART. 532
(1) În cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza şi functioneaza comisia de disciplina care judeca în complete de 3 membri abaterile disciplinare savarsite de medicii dentisti inscrisi în acel colegiu.
(2) La nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se organizeaza şi functioneaza Comisia superioara de disciplina care judeca în complete de 5 membri contestatiile formulate impotriva deciziilor comisiilor de disciplina teritoriale.
(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplina este desemnat de autoritatile de sanatate publica, la nivel teritorial, şi de Ministerul Sănătaţii Publice, la nivelul Comisiei superioare de disciplina.
(4) Calitatea de membru al comisiilor de disciplina inceteaza prin deces, demisie, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania ori prin numirea unui alt reprezentant în cazul membrilor desemnati de Ministerul Sănătaţii Publice sau de autoritatile de sanatate publica.
(5) Procedura judecarii abaterilor, alegerea membrilor comisiilor de disciplina, durata mandatului acestora şi incetarea mandatului sunt prevazute de Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(6) Deciziile de sanctionare pronuntate de comisiile de disciplina de la nivelul colegiilor teritoriale pot fi contestate de medicul dentist sanctionat, în termen de 15 zile de la comunicare.
(7) Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul dentist sanctionat poate formula o actiune în anulare la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza caruia îşi desfasoara activitatea.
ART. 533
Unitatile sanitare sau cele de medicina legala au obligaţia de a pune la dispozitia comisiilor de disciplina sau a persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum şi orice alte date şi informatii necesare solutionarii cauzei.
ART. 534
(1) Actiunea disciplinara poate fi pornita în termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile.
(2) Sanctiunile prevazute la art. 531 alin. (1) lit. a) - c) se radiaza în termen de 6 luni de la data executării lor, iar cea prevazuta la lit. d), în termen de un an de la data expirarii perioadei de interdictie.
(3) În cazul aplicarii sanctiunii prevazute la art. 531 alin. (1) lit. e), medicul dentist poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al colegiului după un an de la data aplicarii sanctiunii de comisiile de disciplina. Redobandirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se face în conditiile prezentei legi.
(4) În situatia în care, prin decizia comisiei de disciplina, au fost dispuse şi masurile prevazute la art. 531 alin. (3), radierea sanctiunii se va face numai după prezentarea dovezii ducerii la indeplinire a masurii dispuse de comisia de disciplina.
(5) Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii aplicate constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta în vedere la aplicarea noii sanctiuni.
(6) Decizia pronuntata se comunica medicului dentist sanctionat şi Biroului executiv al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(7) Deciziile privind aplicarea sanctiunilor care se soldeaza cu suspendarea sau interzicerea exercitarii profesiei se comunica şi Ministerului Sănătaţii Publice si, respectiv, angajatorului.
(8) Persoana fizica/juridica ce a facut sesizarea va fi informata cu privire la solutionarea cauzei de catre comisia de disciplina.

SECTIUNEA a 7-a
Venituri şi cheltuieli

ART. 535
Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere;
b) cotizatiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice;
d) donatii de la persoane fizice şi juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestarile culturale şi stiintifice;
i) alte surse.
ART. 536
(1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe o perioada de 6 luni şi după atentionarea scrisa de catre consiliul teritorial al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se sanctioneaza cu suspendarea exercitarii profesiei pana la plata cotizatiei datorate şi atrage plata unor majorări de întârziere în cuantumul prevazut de dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice.
(2) Penalitatile de intarziere se vor aplica şi colegiilor teritoriale care nu varsa partea de cotizatie stabilită de Consiliul national.
ART. 537
(1) Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum şi partea din aceasta care trebuie varsata catre forurile nationale se stabilesc de catre Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Partea din cotizatie aferenta functionarii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania va fi virata, pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care a fost perceputa cotizatia, inaintea oricaror alte plati.
(3) Obligaţia urmaririi şi efectuarii varsarii cotei aferente Consiliului naţional revine presedintelui consiliului teritorial. Neindeplinirea acestei obligaţii se sanctioneaza de Consiliul naţional conform art. 531 lit. a) - c).
ART. 538
Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania tarifele se stabilesc, după caz, de Consiliul national, respectiv de consiliul colegiului teritorial.
ART. 539
(1) Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie, salarizare personal, fonduri fixe, material gospodaresc, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse de merit prin concurs medicilor dentisti, intrajutorarea medicilor dentisti cu venituri mici şi a familiilor lor.
(2) Modul de alocare a fondurilor prevazute la alin. (1) se stabileste de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

CAP. 4
Rolul, atributiile şi drepturile autoritatii de stat

ART. 540
Ministerul Sănătaţii Publice, în calitate de autoritate de stat, urmareste ca activitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sa se desfasoare în conditiile legii.
ART. 541
Reprezentantul autoritatii de stat cu rangul de secretar de stat în Ministerul Sănătaţii Publice este membru al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania şi este numit prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
ART. 542
În cazul în care reprezentantul autoritatii de stat constata ca nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizeaza organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. În termen de 15 zile de la efectuarea demersului, acestea adopta masurile necesare de incadrare în normele în vigoare şi informeaza Ministerul Sănătaţii Publice în acest sens.
ART. 543
În cazul nerespectarii prevederilor art. 542, Ministerul Sănătaţii Publice se adreseaza instantelor judecatoresti competente.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii şi finale

ART. 544
(1) Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nu pot fi exercitate de nicio alta asociatie profesionala.
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicale şi în indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.
(3) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot face parte şi din alte asociatii profesionale.
ART. 545
(1) Actualele organe de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania de la nivel naţional şi teritorial vor ramane în functie şi îşi vor exercita mandatul pana la implinirea duratei pentru care au fost alese.
(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a noului statut al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se vor organiza comisii de disciplina, în conditiile prezentului titlu.
ART. 546
Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, Codul de deontologie al medicului dentist, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Consiliului naţional care privesc organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sau drepturile şi obligaţiile acestora ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se vor publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 547
Pe durata exercitarii profesiei în regim salarial sau/si independent medicul dentist este obligat sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesionala.
ART. 548
(1) Medicii dentisti care ocupa functii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătaţii Publice, în cadrul autoritatilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si, respectiv, în cadrul caselor de asigurări de sanatate judetene şi a municipiului Bucuresti, pot desfasura în afara programului normal de lucru, în conditiile legii, activitati profesionale, potrivit calificarii pe care o detin, exclusiv în unitati sanitare private.
(2) Medicilor dentisti prevazuti la alin. (1) li se aplica în mod corespunzator prevederile art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 549
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, administratia publica locala, prin consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucuresti, va da în administrare colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, şi Colegiului Medicilor Dentisti din Romania spatii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii.
ART. 550
În vederea facilitarii accesului la exercitiul profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei Ministerul Sănătaţii Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, recunoaste calificarile de medic dentist dobandite în conformitate cu normele Uniunii Europene, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana, de cetatenii acestor state, iar incadrarea în munca se face conform legii.
ART. 551
(1) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European şi de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, se elaboreaza de Ministerul Sănătaţii Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, şi se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala se elaboreaza de Ministerul Sănătaţii Publice şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(3) Normele privind intocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesionala a medicilor dentisti se elaboreaza în colaborare de catre autoritatile competente romane definite de prezenta lege şi se aproba prin hotarare a Guvernului.
ART. 552
La data intrarii în vigoare a prezentului titlu se abroga Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.

*

Prezentul titlu transpune în totalitate prevederile referitoare la exercitarea profesiei de medic dentist, cuprinse in:
a) Directiva 78/686/CEE din 25 iulie 1978 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor şi altor titluri de medic dentist, inclusiv masuri pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire şi a libertatii de prestare a serviciilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 233 din 24 august 1978;
b) art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3), art. 6, art. 7 alin. (1), alin. (2) lit. a) - c) şi alin. (3), art. 8, art. 36 alin. (2), art. 50 alin. (1) şi (4), art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53, 54 şi art. 56 alin. (1) şi (2) din Directiva 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 255 din 30 septembrie 2005;
c) art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.612/68/CEE din 15 octombrie 1968 privind libera circulatie a lucratorilor în interiorul Comunitatii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 257 din 19 octombrie 1968;
d) Directiva Consiliului 2003/109/CE din 25 noiembrie 2003 privind statutul cetatenilor din statele terte care sunt rezidenti pe termen lung, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 16 din 23 ianuarie 2004.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!