Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Exercitarea profesiei de medic dentist-partea I

Exercitarea profesiei de medic dentist-partea IAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 16.08.2019 4,7274 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 16.08.2019 4,2656 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=85 in 28.04.2006

EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC DENTIST-PARTEA I

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma în domeniul sănătăţii
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

TITLUL XIII
Exercitarea profesiei de medic dentist
Organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

CAP. 1
Exercitarea profesiei de medic dentist

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 468
Prevederile prezentului titlu se aplica activitatilor de medic dentist exercitate în Romania în regim salarial si/sau independent.
ART. 469
Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, în conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentara, după cum urmeaza:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul unui cetatean roman, precum şi descendentii şi ascendentii în linie directa aflati în intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European, aprobata cu modificari prin Legea nr. 260/2005;
e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent în Romania;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b).
ART. 470
(1) În sensul prezentului titlu, expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:
a) medici dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele prevazute la art. 469 lit. b) si, prin asimilare, medicii dentisti aflati în situatiile prevazute la art. 469 lit. d) şi f);
b) stat membru de origine sau de provenienta, stat membru de stabilire sau, după caz, stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana;
(2) Prin titlu oficial de calificare în medicina dentara se intelege:
a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberate de o institutie de invatamant superior din domeniul medicinei dentare, acreditata din Romania;
b) certificatul de specialist în ortodontie şi ortopedie dento-faciala, precum şi certificatul de specialist în chirurgie dento-alveolara, eliberate de Ministerul Sănătaţii Publice;
c) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara, eliberate conform normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara, dobandite intr-un stat tert şi recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. c) ori echivalate de Romania.
ART. 471
(1) Titlurile oficiale de calificare în medicina dentara obtinute în afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în medicina dentara care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.
ART. 472
(1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sănătăţii publice şi a individului prin activitati de preventie, diagnostic şi tratament ale maladiilor şi anomaliilor oro-dento-maxilare şi ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist.
(2) Natura acestor activitati incadreaza profesia de medic dentist în randul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitatile acordate de legislatia în vigoare.
(3) Caracterul specific al activitatilor exercitate în baza titlurilor oficiale de calificare în medicina dentara, prevazute de lege, individualizeaza, distinge şi separa profesia de medic dentist de profesia de medic.
ART. 473
(1) În exercitarea profesiei medicul dentist trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament şi respect fata de fiinta umana. Independenta profesionala confera medicului dentist dreptul de initiativa şi decizie în exercitarea actului medico-dentar şi deplina raspundere a acestuia.
(2) Medicul dentist nu este functionar public în timpul exercitarii profesiei, prin natura umanitara şi liberala a acesteia.
ART. 474
(1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) În vederea accesului la una dintre activitatile de medic dentist şi exercitiului acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state, sunt exceptati, în caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare, de la obligaţivitatea inscrierii în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
ART. 475
(1) La primirea ca membru în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania medicul dentist va depune urmatorul juramant:
"Odata admis printre membrii profesiei de medic dentist:
Ma angajez solemn sa-mi consacru viata în slujba umanitatii;
Voi pastra profesorilor mei respectul şi recunostinta care le sunt datorate;
Voi exercita profesia cu constiinta şi demnitate;
Sănătatea pacientilor va fi pentru mine obligaţie sacra;
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar şi după decesul acestora;
Voi mentine prin toate mijloacele onoarea şi nobila traditie a profesiei de medic dentist;
Colegii mei vor fi fratii mei;
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea şi pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala;
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale, chiar sub amenintare, şi nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant în mod solemn, liber, pe onoare!"
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:
a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti în strainatate şi care doresc sa exercite profesia în Romania;
b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în Romania şi care doresc sa profeseze;
c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state şi care solicita intrarea în profesie în Romania;
d) medicilor dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. c) şi e).
(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (2) lit. b) şi c) pot depune juramantul în limba romana sau în una dintre limbile de circulatie în Uniunea Europeana.
ART. 476
(1) Profesia de medic dentist se exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art. 469 care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare în medicina dentara prevazut de prezenta lege;
b) nu se gasesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;
c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist;
d) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
e) prin exceptie de la lit. d), în caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii, medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. b), d) şi f) trebuie sa instiinteze Ministerul Sănătaţii Publice cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare pe teritoriul Romaniei şi sa fie inregistrati pe aceasta perioada la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum şi medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. c) şi e) exercita profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi şi obligaţii ca şi medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
ART. 477
(1) Profesia de medic dentist se exercita în Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale insusite, după cum urmeaza:
a) medic dentist;
b) specialist în ortodontie şi ortopedie dento-faciala;
c) specialist în chirurgia dento-alveolara.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica şi cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare în medicina dentara şi care exercita profesia în Romania.
(3) Medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 şi la art. 476 alin. (1) lit. a) - d) pot desfasura activitati medico-dentare conform pregatirii profesionale în sistemul naţional de asigurări de sanatate sau/si în sistemul privat, fie ca angajati, fie ca persoana fizica independenta în formele prevazute de lege.
ART. 478
Controlul şi supravegherea profesiei de medic dentist se realizează de Ministerul Sănătaţii Publice şi de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumite în continuare autoritati competente romane.
ART. 479
(1) În cazul în care un medic dentist îşi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va reatesta competenta profesionala a acestuia în vederea reluarii activitatii medico-dentare.
(2) Procedura privind modalitatile şi conditiile de verificare şi atestare a nivelului profesional se stabileste de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, conform Codului deontologic al medicului dentist şi Regulamentului de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica şi medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti pe teritoriul Romaniei.
ART. 480
(1) Practicarea profesiei de medic dentist de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune şi se pedepseste conform Codului penal.
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin preşedintele colegiului teritorial sau al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, este în drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, după caz, organele judiciare şi autoritatile competente pentru urmarirea şi trimiterea în judecata a persoanelor care îşi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de medic dentist sau care practica în mod ilegal medicina dentara.
(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu privire la fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic dentist se pune în miscare cu înştiinţarea prealabila a colegiului teritorial al carui membru este medicul dentist respectiv şi a Biroului executiv national.

SECTIUNEA a 2-a
Nedemnitati şi incompatibilitati

ART. 481
Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii în imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic dentist şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.
ART. 482
(1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu:
a) calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;
b) exercitarea în calitate de medic dentist, în mod nemijlocit, de acte şi fapte de comert;
c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri;
d) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala şi recuperare a capacitatii de munca;
e) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medico-dentare în defavoarea sănătăţii pacientului sau în scop criminal.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitatile de preventie de medicina dentara.
(3) La solicitarea medicului dentist în cauza sau la sesizarea oricarei persoane sau autoritati/institutii interesate, preşedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituita pentru fiecare caz în parte, alcatuita din 3 medici dentisti primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate prevazuta la alin. (1) lit. a) - c) sau e). În cazurile prevazute la alin. (1) lit. d) acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea starii de incompatibilitate.
(4) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda dreptul de exercitare a profesiei.
(5) În termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat sa anunţe colegiul teritorial al carui membru este.

SECTIUNEA a 3-a
Autorizarea exercitarii profesiei de medic dentist

ART. 483
(1) Medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 exercita profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, avizat anual pe baza asigurării de raspundere civila, pentru greseli în activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv.
(2) În caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare pe teritoriul Romaniei, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligaţivitatea obtinerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Accesul la activitatile de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 492.
(3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se acorda pe baza urmatoarelor acte:
a) documentele care atesta formarea în profesie;
b) certificatul de sanatate;
c) declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 481 şi 482;
d) certificatul de cazier judiciar.
(4) Certificatul de membru devine operativ numai după incheierea asigurării de raspundere civila.
ART. 484
(1) Medicii se pensioneaza la varsta prevazuta de lege.
(2) În unitatile sanitare publice, medicii membri titulari şi corespondenti ai Academiei Romane, profesori universitari, cercetatori stiintifici gradul I, doctori în stiinte medicale care desfasoara activitati medico-dentare pot continua, la cerere, activitatea pana la implinirea varstei de 70 de ani.
(3) Medicii dentisti care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot profesa în continuare în unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania eliberat pe baza certificatului de sanatate şi a asigurării privind raspunderea civila pentru greseli în activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv.
(4) Medicii dentisti detinuti sau internati din motive politice, aflati în situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, în activitatea profesionala, pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se aplica şi medicilor dentisti care, din motive politice, au fost obligaţi sa îşi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa îşi reia activitatea profesionala.
(5) În cazul unitatilor sanitare publice care inregistreaza deficit de personal medico-dentar, precum şi al unitatilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii dentisti îşi pot continua activitatea peste varsta de pensionare prevazuta de lege. Criteriile de mentinere în activitate în aceste situatii se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului.
(6) Medicii dentisti care au implinit varsta de pensionare prevazuta de lege nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătaţii Publice, ministerelor şi institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, autoritatilor de sanatate publica, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, caselor judetene de asigurări de sanatate şi a municipiului Bucuresti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi oricarei alte unitati sanitare publice.

CAP. 2
Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic dentist în Romania de catre medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene

SECTIUNEA 1
Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire

ART. 485
(1) În caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul la una dintre activitatile prevazute la art. 472 se solutioneaza de Ministerul Sănătaţii Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat. Acestia primesc certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania în urma aplicarii procedurii de recunoastere a calificarii profesionale.
(2) Dosarul prevazut la alin. (1) cuprinde:
a) copia documentului de cetatenie;
b) copia documentelor care atesta formarea în profesie;
c) certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36CE;
d) certificatul de sanatate fizica şi psihica emis de statul membru de origine sau de provenienta;
e) dovada emisa de statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta onorabilitatea şi moralitatea posesorului;
f) dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli în activitatea profesionala, emisa de institutiile abilitate din unul dintre statele membre prevazute la alin. (1).
(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. d) - f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.
(4) În situatia în care pentru accesul şi exercitiul activitatii prevazute la alin. (1) statul membru de origine sau provenienta nu impune o astfel de cerinta si, în consecinta, nu emite cetatenilor sai documentul prevazut la alin. (2) lit. d), autoritatile competente romane accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.
(5) În cazul în care statul membru de origine sau de provenienta nu impune o astfel de cerinta si, în consecinta, nu emite cetatenilor sai documentul prevazut la alin. (2) lit. e), autoritatile competente romane accepta atestatul eliberat pe baza declaraţiei sub juramant sau a declaraţiei solemne a solicitantului de catre autoritatea judiciara sau administrativa competenta sau, după caz, de notarul sau organizatia profesionala abilitata în acest sens de acel stat.
ART. 486
(1) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului, Ministerul Sănătaţii Publice informeaza solicitantul asupra documentelor necesare completarii acestuia.
(2) Deciziile autoritatilor competente romane în aceste cazuri pot fi atacate la instanta de contencios administrativ.
ART. 487
(1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave şi precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist în Romania, comise de medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii în Romania şi în afara teritoriului sau, acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor în cauza.
(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum şi cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de medic dentist, aplicate medicilor dentisti pe durata exercitarii profesiei în Romania.
(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda cu privire la faptele grave şi precise comise de medicii dentisti cetateni romani sau care provin din Romania, anterior stabilirii în statul membru gazda şi în afara teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist în acel stat.
(4) Autoritatile competente romane decid asupra naturii şi amplorii investigatiilor pe care le intreprind în situatiile pentru care au fost sesizate şi comunica statului membru gazda consecintele care rezulta cu privire la atestatele şi documentele pe care le-au emis în cazurile respective.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare

ART. 488
(1) Prezentele dispozitii se aplica medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti în vederea exercitarii profesiei în unul dintre aceste state, atunci cand se deplaseaza pe teritoriul Romaniei pentru a exercita în regim temporar şi ocazional activitatile de medic dentist.
(2) Caracterul temporar şi ocazional al prestarii activitatilor medico-dentare este stabilit, de la caz la caz, de Ministerul Sănătaţii Publice în functie de durata, frecventa, periodicitatea şi continuitatea acestora.
ART. 489
(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligaţia inscrierii în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, precum şi de la plata cotizatiei de membru, atunci cand solicita accesul la una dintre activitatile de medic dentist în vederea prestarii temporare sau ocazionale de servicii medico-dentare în Romania.
(2) Acestia sunt inregistrati automat la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania pe durata prestarii serviciilor respective, în baza copiei documentelor prestatorului prevazute la art. 492 şi transmise în acest scop de Ministerul Sănătaţii Publice.
(3) Exercitiul activitatilor de medic dentist, în aceste situatii, se face în concordanta cu celelalte drepturi şi obligaţii prevazute de lege pentru medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
ART. 490
Pe durata prestarii cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul Romaniei, persoanele prevazute la art. 489 alin. (1) se supun dispozitiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ al calificarilor profesionale care definesc profesia şi utilizarea titlurilor, dispozitiilor cu privire la faptele profesionale grave care afecteaza direct şi specific protectia şi securitatea consumatorilor, precum şi dispozitiilor disciplinare prevazute de lege pentru medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
ART. 491
Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medico-dentare pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 489 alin. (1) se face cu titlul profesional prevazut de lege pentru calificarea profesionala insusita.
ART. 492
(1) Solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state, cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare în Romania, se solutioneaza de Ministerul Sănătaţii Publice în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
(2) În cazul în care, în scopul prestarii temporare de servicii medico-dentare, solicitantul se afla la prima deplasare în Romania sau în cazul în care în situatia acestuia intervin schimbari materiale atestate de documente, acesta va inainta Ministerului Sănătaţii Publice:
a) o declaraţie prealabila scrisa, în care se precizeaza durata de prestare, natura, locul de desfasurare a acestor activitati, precum şi domeniul de asigurare sau alte mijloace de protectie personala sau colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza în statul membru de stabilire;
b) copia documentului de cetatenie;
c) o dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de stabilire atesta ca la data eliberarii acestui document posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau în vederea exercitarii activitatilor de medic dentist şi nu i-a fost interzisa exercitarea acestora, nici chiar cu titlu temporar;
d) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic dentist prevazute de lege sau de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor în cauza.
(3) Declaratia prevazuta la alin. (2) lit. a) poate fi inaintata prin toate mijloacele şi se reinnoieste o data pe an, daca prestatorul intentioneaza sa furnizeze, de maniera temporara sau ocazionala, în cursul anului respectiv, servicii medico-dentare în Romania.
ART. 493
(1) În caz de prestare temporara a serviciilor, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state, sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia asigurărilor sociale de sanatate.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei, iar în caz de urgenta, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.
ART. 494
Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatile competente romane vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevazute la art. 492 alin. (2) lit. c) eliberate medicilor dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. a), c) şi e), precum şi medicilor dentisti stabiliti în Romania care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. b), d) şi f), în cazul în care acestora li se aplica sanctiunile prevazute de lege cu suspendarea sau interdictia exercitarii profesiei.
ART. 495
(1) Pentru fiecare prestare de servicii autoritatile competente romane pot solicita autoritatilor competente omoloage din statul membru de stabilire informatii pertinente cu privire la legalitatea conditiei de stabilire, buna conduita profesionala a solicitantului, precum şi la absenta în cazul acestuia a sanctiunilor disciplinare sau penale.
(2) La solicitarea statului membru gazda, autoritatile competente romane transmit informatiile solicitate cu respectarea prevederilor art. 499.
(3) Autoritatile competente asigura schimbul necesar de informatii pentru ca plangerea beneficiarului impotriva prestatorului de servicii medico-dentare în regim temporar sau ocazional sa fie corect solutionata. În aceasta situatie, beneficiarul este informat asupra cursului demersului sau.

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire şi libera prestare de servicii medico-dentare

ART. 496
Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care, în timpul exercitarii profesiei în Romania incalca dispozitiile, legile şi regulamentele profesiei raspund potrivit legii.
ART. 497
(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia de medic dentist în Romania au dreptul de a atasa la titlul profesional prevazut la art. 477 titlul legal de formare obtinut în statul membru de origine sau de provenienta, în limba statului emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu în masura în care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi insotit de numele şi locul instituţiei sau ale organismului emitent.
(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza în Romania o pregatire complementara neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza în exercitiul profesiei forma corespunzatoare a titlului indicata de autoritatile competente romane.
ART. 498
(1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care doresc sa exercite profesia în Romania pot obtine de la autoritatile competente romane informatii cu privire la legislatia din domeniul sănătăţii, din domeniul securitatii sociale, precum şi cu privire la Codul deontologic al medicului dentist.
(2) În vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1), autoritatile competente romane vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativa.
(3) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia ca urmare a recunoasterii calificarii profesionale de catre autoritatile competente romane, trebuie sa posede cunostintele lingvistice necesare desfasurarii activitatilor profesionale în Romania.
ART. 499
(1) Autoritatile competente romane colaboreaza indeaproape cu autoritatile competente omoloage ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor apartinand Spatiului Economic European si, respectiv, ale Confederatiei Elvetiene, asigurand confidentialitatea informatiilor transmise.
(2) Schimbul de informatii privind sanctiunile disciplinare sau penale aplicate în caz de fapte grave şi precise, susceptibile de a avea consecinte asupra activitatilor de medic dentist, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice şi a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. 3
Organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

SECTIUNEA 1
Caracteristici generale

ART. 500
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizarii, controlului şi supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberala, de practica publica autorizata.
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are autonomie institutionala în domeniul sau de competenta, normativ şi jurisdictional profesional.
(3) Ministerul Sănătaţii Publice urmareste modul de respectare a prevederilor legale în activitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(4) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania cuprinde toti medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. a), c) şi e), precum şi medicii dentisti stabiliti în Romania care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. b), d) şi f) şi care exercita profesia de medic dentist în conditiile prezentului titlu.
ART. 501
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se organizeaza şi functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
(2) Sediul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este în municipiul Bucuresti.
(3) Patrimoniul este format din bunuri mobile şi imobile dobandite în conditiile legii.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

ART. 502
(1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii generale:
a) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu Ministerul Sănătaţii Publice, prin asigurarea controlului aplicarii regulamentelor şi normelor care organizeaza şi reglementeaza exercitarea profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitara în care se desfasoara;
b) apara demnitatea, promoveaza drepturile şi interesele membrilor sai în toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea şi independenta profesionala ale medicului dentist în exercitarea profesiei;
c) asigura respectarea de catre medicii dentisti a obligaţiilor ce le revin fata de pacient şi de sanatatea publica;
d) atesta onorabilitatea şi moralitatea profesionala ale membrilor sai;
e) intocmeste, actualizeaza permanent Registrul unic al medicilor dentisti din Romania, administreaza pagina de Internet de publicare a acestuia şi inainteaza trimestrial Ministerului Sănătaţii Publice un raport privind situatia numerica a membrilor sai, precum şi a evenimentelor inregistrate în domeniul autorizarii, controlului şi supravegherii exercitarii profesiei de medic dentist;
f) elaboreaza şi adopta Regulamentul de organizare şi functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania şi Codul deontologic al medicului dentist, luand masurile necesare pentru respectarea unitara a acestora;
g) dezvolta metodologii, initiaza şi elaboreaza ghiduri şi protocoale de practica medico-dentara, pe nivelurile de competenta ale unitatilor sanitare, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătaţii Publice;
h) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu institutii/autoritati publice, organizatii desemnate de Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practica medico-dentara, indiferent de forma de proprietate, şi le supune spre aprobare Ministerului Sănătaţii Publice;
i) ii reprezinta pe membrii sai în relatiile cu asociatii stiintifice, profesionale, patronale şi cu sindicatele;
j) stabileste şi reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor medico-dentare;
k) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu organizatii, autoritati/institutii publice, persoane fizice/juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sănătaţii Publice, asigurand cadrul necesar desfasurarii unei concurente loiale bazate exclusiv pe promovarea competentei profesionale;
l) controleaza modul în care sunt respectate de catre angajatori independenta profesionala a medicilor dentisti şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medico-dentar;
m) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu Ministerul Sănătaţii Publice la consultarile privind reglementarile din domeniul medico-dentar sau al asigurărilor sociale de sanatate;
n) actioneaza, alaturi de institutiile sanitare centrale şi teritoriale, ca în unitatile medico-dentare publice şi private (cabinete, ambulatorii, spitale) sa fie asigurata calitatea actului medico-dentar;
o) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala şi de deontologie medico-dentara şi a cazurilor de greseli în activitatea profesionala, în calitate de organ de jurisdictie profesionala;
p) sprijina institutiile şi actiunile de asistenta medico-sociala pentru medicii dentisti şi familiile lor;
q) promoveaza relatiile pe plan extern cu organizatii şi formatiuni similare;
r) în cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania functioneaza comisii ce reprezinta specialitatile medicinei dentare prevazute în Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, elaborat de Ministerul Sănătaţii Publice;
s) colaboreaza cu organizatii, autoritati/institutii publice, persoane fizice/juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sănătaţii Publice, reprezentand în domeniul sau de competenta medicii dentisti cu practica independenta care desfasoara activitati medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate;
t) avizeaza, în domeniul sau de competenta, autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare publice sau private şi se pronunta în acest sens în legatura cu demersurile intreprinse în vederea interzicerii instalarii şi functionarii acestora, ţinând seama ca exercitarea activitatilor medico-dentare sa se faca în concordanta cu competenta profesionala a medicului dentist, cu dotarea tehnica, precum şi cu respectarea normelor de igiena;
u) colaboreaza cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din Romania în ceea ce priveste activitatea profesionala a tehnicienilor dentari şi asistentilor medicali care desfasoara activitate în medicina dentara;
v) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activitatii profesionale de catre medicii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
x) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu organizatii de profil profesional-stiintific, patronal, sindical, din domeniul sanitar, şi cu organizatii neguvernamentale în toate problemele ce privesc asigurarea sănătăţii populatiei;
y) coordoneaza, controleaza şi supravegheaza functional, organizatoric şi financiar colegiile teritoriale.
(2) În domeniul formarii profesionale, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii:
a) participa în domeniul sau de competenta cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi Ministerul Sănătaţii Publice la stabilirea numarului anual de locuri de pregatire în unitatile de invatamant superior de medicina dentara;
b) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu Ministerul Sănătaţii Publice, alaturi de alte organizatii, persoane fizice/juridice, la formarea, specializarea şi perfectionarea pregatirii profesionale a medicilor dentisti;
c) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional, a tematicii de concurs şi la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
d) initiaza şi promoveaza, în domeniul sau de competenta, impreuna cu organizatii, autoritati/institutii publice, persoane fizice/juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sănătaţii Publice, forme de educatie medicala continua şi de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai;
e) urmareste realizarea orelor de educatie medicala continua necesare reavizarii la 5 ani a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
f) sustine activitatea şi dezvoltarea cercetarii stiintifice şi organizeaza manifestari stiintifice în domeniul medicinei dentare;
g) colaboreaza prin compartimentul de calitate a serviciilor de sanatate cu autoritati/institutii publice, persoane fizice/juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sănătaţii Publice, în vederea stabilirii şi cresterii standardelor de practica profesionala, a asigurării calitatii actului medico-dentar în unitatile sanitare.
ART. 503
În exercitarea atributiilor prevazute de prezentul titlu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune în justitie în nume propriu sau în numele membrilor sai.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!