Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Care sunt obligatiile angajatorului?

Care sunt obligatiile angajatorului?Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 20.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 20.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=77 in 01.01.2005

CARE SUNT OBLIGATIILE ANGAJATORULUI?

Depunerea declaraţiilor
Obligaţia virarii contribuţiei
Plata concediilor medicale şi a indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate
Distributia vignetelor pentru carnetele de asigurat ale angajatilor

Depunerea declaraţiilor

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asigurati Declaratie nominale privind obligaţiile ce le revin fata de fondul naţional unic de asigurări de sanatate şi dovada platii contributiilor.

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asigurati Declaratie privind evidenta obligaţiilor de plată catre bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatii.


Obligaţia virarii contribuţiei

Obligaţia virarii contribuţiei pentru asigurările sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca sau în baza unui statut special prevazut de lege, precum şi persoanelor fizice, după caz.

Persoana asigurata are obligaţia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurările sociale de sanatate, cu exceptia persoanelor scutite de aceasta contribuţie conform legilor în vigoare.

Persoanele juridice sau fizice au obligaţia sa calculeze şi sa vireze casei de asigurări de sanatate cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii în cota de 0,75%,  aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale în materie, acestea au obligaţia sa anunţe lunar casei de asigurări de sanatate schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contribuţiei.

Cuantumul contribuţiei banesti lunare a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5% şi se aplica la venitul brut realizat. Contributia pentru asigurările sociale de sanatate se deduce din impozitul pe salariu sau din impozitul pe venit, după caz, stabilit potrivit legii, şi se varsa la casa judeteana de asigurări de sanatate.

Persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat au obligaţia sa retina şi sa vireze casei de asigurări de sanatate teritoriale contributia pentru sanatate datorata pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectiva; acestea au obligaţia sa anunţe casei de asigurări de sanatate orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor. Persoanele fizice şi juridice care angajeaza personal salariat au obligaţia platii contribuţiei pentru asigurările sociale de sanatate de 7%, raportat la fondul de salarii.

Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (7) ("prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederilor bugetare atat la venituri, cat şi la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat") şi este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat şi prin evidentierea în situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale

Important !
Angajatorii care au obligaţia platii contribuţiei pentru asigurările sociale de sanatate şi care nu o respecta datoreaza majorari pentru perioada de intarziere, egale cu majorarile aferente, pentru intarzierea achitarii impozitelor.
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la plata contribuţiei duce la diminuarea pachetului de servicii de baza. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc după 3 luni de la ultima plata a contribuţiei.
De asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin organismele sale, are dreptul de a aplica masurile de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului asigurărilor sociale de sanatate şi a majorarilor de intarziere.


Plata concediilor medicale şi a indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate

Calculul şi plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.
Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.
Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asigurati;
b) institutia care administreaza bugetul asigurărilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurări de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical.


Distributia vignetelor pentru carnetele de asigurat ale angajatilor

(Extras din Ordinul CNAS nr. 43/11.04.2000)
Persoanele juridice sau fizice care au angajat personal salariat vor distribui vignetele salariatilor proprii, angajati cu contract de munca individual sau, după caz, cu conventie civila de prestari servicii.

Vignetele se vor ridica lunar de catre angajatori de la casele de asigurări de sanatate, în baza declaraţiei privind achitarea obligaţiilor de plată a contribuţiei la asigurările sociale de sanatate şi a listelor nominale, actualizate trimestrial, pentru persoanele asigurate, pentru care se plateste contributia de asigurări sociale de sanatate.

Pentru persoanele aflate în intretinerea acestora - şi anume: sot, sotie, parinti, bunici (inclusiv persoanele cu handicap de gradul I sau II) -, vignetele lunare vor fi distribuite de platitorii contribuţiei, persoane juridice unde sunt incadrate, pe baza declaraţiei fiscale, în conditiile Ordonantei de Guvern nr. 73/1999 şi Ordinulului Ministrului Finantelor nr. 1139/1999.

Persoanele fizice care desfasoara activitati numai pe baza de conventie civila, nu sunt pensionari şi nu au contract individual de munca, pentru ridicarea vignetelor lunare, vor face optiune prin declaraţie pe propria raspundere pentru unul din locurile de munca unde presteaza activitatea.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!