Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordin Nr. 154/120 din 26 februarie 2003

Ordin Nr. 154/120 din 26 februarie 2003Adrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=64 in 15.11.2003

ORDIN NR. 154/120 DIN 26 FEBRUARIE 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în Romania cetatenilor straini în baza acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care Romania este parte
Emitent: Ministerul Sănătaţii Nr. 154 din 26 februarie 2003
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Nr. 120 din 28 februarie 2003
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 166 din 17 martie 2003

În temeiul prevederilor:
sageataLegii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în Romania cetatenilor straini în baza acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care Romania este parte;
sageataOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate;
sageataHotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătaţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind modul de decontare şi documentele justificative pentru acordarea asistentei medicale în Romania cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi stiintelor medicale, precum şi cetatenilor romani aflati pe teritoriul acestor state, în contrapartida, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Lista tarilor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii este prevazuta în anexa nr. 1 la normele metodologice.
ART. 3
Ministerul Sănătaţii şi Familiei, denumit în continuare MSF, prin structurile sale teritoriale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumita în continuare CNAS, prin casele de asigurări de sanatate judetene şi a municipiului Bucuresti, inclusiv prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor şi Locuintei şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, denumite în continuare case de asigurări de sanatate, precum şi furnizorii de servicii medicale spitalicesti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate, prevazuti în cuprinsul normelor metodologice, vor aplica prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Serviciile medicale furnizate în baza acordurilor vor fi acordate de furnizorii de servicii medicale spitalicesti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate, denumiti în continuare furnizori de servicii medicale.
ART. 5
Tipurile de: Formular de raportare catre CNAS referitor la cetateni straini care beneficiaza de asistenta medicala în baza acordurilor; Formular pentru cetatenii straini care beneficiaza de asistenta medicala în Romania în baza acordurilor; Formular pentru cetatenii romani care beneficiaza de asistenta medicala în strainatate în baza acordurilor sunt prevazute în anexa nr. 2 la normele metodologice.
ART. 6
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartos

Presedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Eugeniu Turlea

ANEXA 1NORME METODOLOGICE
privind modul de decontare şi documentele justificative pentru acordarea asistentei medicale în Romania cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi stiintelor medicale, precum şi cetatenilor romani aflati pe teritoriul acestor state, în contrapartidaCAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
În sensul prezentelor norme metodologice, acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii în conditiile legii sunt denumite în continuare acorduri.
ART. 2
Lista acordurilor la care Romania este parte, categoriile de persoane care beneficiaza de servicii medicale, precum şi tipul serviciilor medicale prevazute în aceste acorduri sunt prezentate în anexa nr. 1.
ART. 3
Contravaloarea serviciilor medicale furnizate în conditiile acordurilor cuprinse în anexa nr. 1 se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, la tarifele stabilite pentru cetatenii romani asigurati.
ART. 4
MSF şi CNAS vor asigura aplicarea unitara a modalitatilor de acordare a asistentei medicale cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri.
ART. 5
(1) În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie prezentele norme metodologice se vor modifica şi completa în mod corespunzator.
(2) Lista acordurilor se va actualiza semestrial în functie de semnarea noilor acorduri.

CAP. 2

SECTIUNEA 1
Acordarea asistentei medicale în Romania cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri

ART. 6
Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri beneficiaza de servicii medicale prevazute în anexa nr. 1, acordate de furnizorii de servicii medicale la tarifele stabilite pentru cetatenii romani asigurati, în conformitate cu prevederile acordurilor.
ART. 7
Furnizorii de servicii medicale care acorda asistenta medicala în conditiile art. 2 pentru cetatenii straini vor raporta caselor de asigurări de sanatate în mod distinct serviciile medicale acordate, utilizand formularul prevazut în anexa nr. 2.
ART. 8
Acordarea asistentei medicale după depăşirea situatiei de urgenta, constatata prin referat medical al sefului de sectie, se face numai în conditiile acordurilor incheiate.
ART. 9
Furnizorii de servicii medicale transmit caselor de asigurări de sanatate decontul privind serviciile medicale acordate cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri, insotit de documentele justificative care atesta calitatea de beneficiar al acordurilor incheiate de Romania.
ART. 10
(1) Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri vor prezenta, în conditiile în care acordul nu prevede altfel, un document care sa ateste calitatea de beneficiar al acordului, în baza caruia primesc asistenta medicala.
(2) Pentru acele acorduri în cazul cărora se solicita un document de atestare a calitatii de asigurat şi acesta nu se prezinta, cetateanul strain va suporta integral contravaloarea serviciilor medicale primite.
ART. 11
(1) Fiecare furnizor de servicii medicale transmite casei de asigurări de sanatate o situatie statistica referitoare la asistenta medicala acordata cetatenilor straini, pana pe data de 3 a lunii urmatoare.
(2) Casele de asigurări de sanatate vor centraliza aceste situatii şi le vor transmite CNAS în termen de 15 zile de la sfarsitul fiecarei luni, conform formularului prevazut în anexa nr. 2.
ART. 12
(1) CNAS solicita organismelor de legatura ale statelor ai caror cetateni au beneficiat de asistenta medicala pe teritoriul Romaniei, în baza acordurilor, decontarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate, conform prevederilor fiecarui acord.
(2) Moneda în care se solicita efectuarea platii este cea prevazuta în acord. Daca moneda nu este prevazuta în acord, plata se efectueaza în euro sau în dolari S.U.A.
(3) În cazul în care CNAS nu primeste sumele solicitate, are obligaţia de a retransmite solicitarea organismului de legatura în cauza şi se vor face demersuri instrumentate juridic catre Ministerul Afacerilor Externe pentru recuperarea sumelor.

SECTIUNEA a 2-a
Acordarea asistentei medicale cetatenilor romani în strainatate

ART. 13
Cetatenii romani aflati pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat acorduri beneficiaza de asistenta medicala, în conditiile prevazute de acordurile la care Romania este parte.
ART. 14
(1) Cetatenii romani aflati pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat acorduri vor prezenta, în conditiile în care acordul nu prevede altfel, un document care sa ateste calitatea de beneficiar al acordului, în baza caruia primesc asistenta medicala. În conditiile în care cetatenii romani nu prezinta documentele respective, suporta integral contravaloarea serviciilor medicale primite.
(2) Modelele de formulare eliberate sunt cele utilizate pentru aplicarea fiecarui acord.
(3) Duratele pentru care se pot elibera formularele sunt cele prevazute în fiecare acord.
(4) În termen de 15 zile de la sfarsitul fiecarei luni casele de asigurări de sanatate vor transmite catre CNAS o situatie centralizata a cetatenilor romani care au solicitat documentele mentionate la alin. (1) conform modelului prevazut în anexa nr. 2.
ART. 15
Casele de asigurări de sanatate au obligaţia sa elibereze formularul în functie de fiecare acord, pe baza de documente justificative.
ART. 16
CNAS, în conformitate cu prevederile fiecarui acord, poate transmite organismelor de legatura din strainatate acceptul pentru continuarea acordarii asistentei medicale după depăşirea situatiei de urgenta.

CAP. 3
Decontarea asistentei medicale cetatenilor romani în strainatate, conform acordurilor

ART. 17
(1) Deconturile primite de la organismele de legatura din strainatate vor fi verificate de CNAS pentru fiecare caz.
(2) Verificarea se refera la:
sageatadaca persoana care a primit asistenta medicala era indreptatita sa o primeasca conform acordului;
sageatadaca asistenta medicala era cea prevazuta în acord;
sageatain cazul în care a fost acordata asistenta medicala după depăşirea situatiei de urgenta, daca aceasta era aprobata de CNAS.
(3) Rezultatul verificarii va fi adus la cunostinta organismului de legatura din strainatate, conform acordului de la primirea decontului, cu justificarea faptului pentru care se refuza decontarea unor servicii medicale.
(4) Plata asistentei medicale acordate cetatenilor romani în strainatate se efectueaza conform acordurilor.
(5) Moneda în care se efectueaza plata este cea prevazuta în acord. Daca aceasta nu este prevazuta, plata se efectueaza în euro sau în dolari S.U.A.
ART. 18
Sumele pentru decontarea platii asistentei medicale acordate cetatenilor romani în strainatate, conform acordurilor, se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate la tarifele prevazute pentru cetatenii romani asigurati.

CAP. 4
Dispozitii finale

ART. 19
Ministerul Sănătaţii şi Familiei, ca autoritate competenta nationala în domeniul sănătăţii publice, are urmatoarele atributii:
a) asigura, raspunde, coordoneaza şi controleaza, după caz, organizarea activitatii de asistenta medicala acordata în cazul aplicarii acordurilor;
b) asigura supravegherea şi controlul respectarii prezentelor norme metodologice de catre toti furnizorii de servicii medicale, colaborand în acest scop cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania şi Ordinul Asistentilor Medicali din Romania, cu autoritatile publice locale şi cu alte institutii abilitate;
c) aplica masurile corespunzatoare în situatiile în care se constata de catre organele abilitate nerespectarea prevederilor legale.
ART. 20
CNAS este organismul de legatura pentru aplicarea acordurilor cu prevederi în domeniul sănătăţii.
ART. 21
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1*)
la normele metodologice

*) Anexa nr. 1 este reprodusa în facsimil.

ACORDURI
privind asistenta medicala gratuita pe baza de reciprocitate pentru membrii misiunilor diplomatice, incheiate de Ministerul Afacerilor Externe

_____
|Nr.|  TARA|DOCUMENT   |
|___|__|________|
| 1.| Republica P. Albania | Acord, prin schimb de note verbale, intre |
|   |  | R.P. Romana şi R.P. Albania privind acordarea pe  |
|   |  | baza de reciprocitate de asistenta medicala   |
|   |  | gratuita membrilor misiunilor diplomatice şi a|
|   |  | altor resortisanti, semnat la Bucuresti, la   |
|   |  | 31.10.1959, intrat în vigoare la data semnarii|
|___|__|________|
| 2.| Republica P. Bulgaria| Acord prin schimb de note verbale, intre R.P. |
|   |  | Romana şi R.P. Bulgaria privind acordarea de  |
|   |  | asistenta medicala gratuita personalului  |
|   |  | ambasadelor, semnat la Bucuresti, la 11.06.1959,  |
|   |  | intrat în vigoare la 01.07.1959   |
|___|__|________|
| 3.| R.P.D. Coreeana  | Acord prin schimb de note verbale, privind|
|   |  | asistenta medicala gratuita pentru personalul |
|   |  | ambasadelor R.P. Romane şi R.P.D. Coreene, semnat |
|   |  | la Bucuresti, la 01.06.1959, intrat în vigoare la |
|   |  | 01.07.1959|
|___|__|________|
| 4.| Republica Cuba   | Intelegere intre Guvernul R.P. Romane şi Guvernul |
|   |  | Republicii Cuba cu privire la acordarea asistentei|
|   |  | medicale gratuite membrilor ambasadelor celor doua|
|   |  | tari, semnat la Bucuresti, la 29/30.01.1968,  |
|   |  | intrat în vigoare la data de 01.02.1968   |
|___|__|________|
| 5.| R.S.F. Iugoslavia| Acord intre Guvernul R.S. Romania şi R.S.F.  |
|   |  | Iugoslavia privind acordarea asistentei medicale  |
|   |  | personalului diplomatic şi functionarilor |
|   |  | reprezentantelor permanente ale celor doua tari,  |
|   |  | semnat la Bucuresti, la 19.05.1958, intrat în |
|   |  | vigoare la data semnarii  |
|___|__|________|
|   |  | Acordul se aplica şi în relatiile dintre Romania  |
|   |  | şi F.R.I. Macedonia, ca urmare a Acordului|
|   |  | incheiat la Skopje, la data de 8.03.1996 a|
|   |  | Protocolului privind cadrul juridic bilateral,|
|   |  | intrat în vigoare la data de 10.07.1998 si|
|   |  | publicat în Monitorul Oficial nr. 252/07.07.1998  |
|   |  | Acordul se aplica şi în relatiile dintre Romania  |
|   |  | şi Bosnia şi Hertegovina  |
|   |  | Se aplica "de facto" şi în relatiile dintre   |
|   |  | Romania şi Croatia (personalul ambasadei Romaniei |
|   |  | la Zagreb beneficiind de asistenta medicala   |
|   |  | gratuita în aceleasi conditii ca populatia locala |
|   |  | care are asigurări sociale)   |
|___|__|________|
| 6.| R.P. Mongola | Intelegere, prin schimb de note verbale, intre|
|   |  | Guvernul R.S. Romania şi Guvernul R.P. Mongole|
|   |  | privind acordarea pe baza de reciprocitate de |
|   |  | asistenta medicala gratuita membrilor ambasadelor |
|   |  | celor doua tari, semnata la Bucuresti, la 2 si|
|   |  | 16.07 şi 30.08.1965, intrata în vigoare la data   |
|   |  | semnarii - Acordul nu se aplica în prezent|
|   |  | deoarece Romania şi Mongolia nu mai au misiuni|
|   |  | diplomatice acreditate la Ulan Bator, respectiv   |
|   |  | Bucuresti |
|___|__|________|
| 7.| U.R.S.S. | Intelegere, prin schimb de note verbale, intre|
|   |  | Guvernul R.S. Romania şi Guvernul U.R.S.S. privind|
|   |  | acordarea, pe baza de reciprocitate, de asistenta |
|   |  | medicala gratuita membrilor ambasadelor celor doua|
|   |  | tari, precum şi altor categorii de cetateni,  |
|   |  | semnata la Bucuresti, la 26.11.1968, intrata in   |
|   |  | vigoare la data de 01.12.1968 - Acordul se aplica |
|   |  | numai în relatiile dintre Romania şi Federatia|
|   |  | Rusa  |
|___|__|________|
| 8.| R.P. Ungara  | Acord, prin schimb de note verbale, intre Guvernul|
|   |  | R.P. Romane şi Guvernul R.P. Ungare privind   |
|   |  | acordarea, pe baza de reciprocitate, de asistenta |
|   |  | medicala membrilor ambasadelor şi altor   |
|   |  | reprezentanti ai tarilor respective semnat la |
|   |  | Bucuresti, la 21.02.1959, intrat în vigoare la|
|   |  | 01.03.1959|
|___|__|________|
|   |  | - personalul roman aflat în misiune în Republica  |
|   |  | Ungara, cat şi personalul Ambasadei Republicii|
|   |  | Ungare la Bucuresti vor beneficia, de asemenea,   |
|   |  | numai de asistenta medicala de urgenta.  |
|___|__|________|
| 9.| Republica Polona | Acord, prin schimb de note verbale, din 16|
|   |  | septembrie 2002, respectiv 18 septembrie 2002,|
|   |  | privind acordarea de asistenta medicala gratuita  |
|   |  | pentru membrii Ambasadei Romaniei la Varsovia si  |
|   |  | ai Ambasadei Republicii Polone la Bucuresti   |
|___|__|________|

   ACORDURI
incheiate de Ministerul Sănătaţii şi Familiei sau de alte organisme guvernamentale în numele Ministerului Sănătaţii şi Familiei cuprinzand prevederi referitoare la acordarea gratuita a asistentei de sanatate, pe baza de reciprocitate, cetatenilor uneia dintre partile contractante

_____
|Nr.| Tara |  Document   | Prevederi privind   |
|   |  | |gratuitatea  |
|___|____|_________|_________|
| 1.| Albania  | Nu este document M.S.F. | |
|___|____|_________|_________|
| 2.| Regatul Unit | În vigoare prin reconductie | |
|   | al Marii | tacita  | |
|   | Britanii si  | | |
|   | Irlandei de  | | |
|   | Nord | | |
|___|____|_________|_________|
| 3.| Republica| În vigoare prin reconductie | Servicii diferentiate pe|
|   | Armenia  | tacita  | grupe de pacienti   |
|   |  | | Art. 6.1 Aflati temporar pe |
|   |  | | teritoriul tarii şi in  |
|   |  | | interes de serviciu conform |
|   |  | | art. 1 şi 2: ingrijire  |
|   |  | | medicala, medicatie si  |
|   |  | | materiale sanitare gratuite;|
|   |  | | Art. 6.2 Turisti: ingrijire |
|   |  | | medicala în acord cu|
|   |  | | reglementarile privind  |
|   |  | | proprii cetateni pana cand  |
|   |  | | repatrierea este posibila   |
|   |  | | din punct de vedere medical;|
|   |  | | Art. 6.3 Toti cetatenii:|
|   |  | | - în caz de boli|
|   |  | | transmisibile cu impact |
|   |  | | epidemiologic major:|
|   |  | | ingrijire medicala gratuita |
|   |  | | - în caz de deces: servicii |
|   |  | | medico-legale, inclusiv |
|   |  | | imbalsamarea, exclusiv  |
|   |  | | transportul = gratuite  |
|___|____|_________|_________|
| 4.| Republica| În vigoare  | 6.a Toti cetatenii pentru   |
|   | Bulgaria | | servicii medicale în caz de |
|   |  | | accidente, boli contagioase |
|   |  | | şi imbolnaviri subite ce|
|   |  | | pericliteaza viata şi pana  |
|   |  | | la posibilitatea medicala a |
|   |  | | repatrierii: gratuitate.|
|   |  | | 6.b Toti cetatenii cu   |
|   |  | | patologie diferita de 6.a   |
|   |  | | aflati temporar pe  |
|   |  | | teritoriul celeilalte parti:|
|   |  | | servicii (inclusiv  |
|   |  | | transport) contra cost la   |
|   |  | | tarifele stabilite de M.S.F.|
|   |  | | 6.d Toti cetatenii în caz de|
|   |  | | deces: servicii |
|   |  | | medico-legale, dar exclusiv |
|   |  | | transportul;|
|___|____|_________|_________|
| 5.| China| În vigoare prin reconductie | Asistenta medicala pe baza  |
|   |  | tacita  | de reciprocitate|
|___|____|_________|_________|
| 6.| Cipru| În vigoare  | 6.1 Cetateni aflati in  |
|   |  | | vizita: pentru boli acute = |
|   |  | | asistenta medicala gratuita |
|   |  | | 6.2 Alte categorii: |
|   |  | | asistenta contra cost   |
|   |  | | la tarifele tarii gazda |
|___|____|_________|_________|
| 7.| Cuba | În vigoare  | 7.1 În caz de urgente   |
|   |  | | medicale şi chirurgicale:   |
|   |  | | asistenta medicala, |
|   |  | | medicatie, materiale|
|   |  | | sanitare gratuite pana la   |
|   |  | | posibilitatea medicala a|
|   |  | | repatrierii;|
|   |  | | 7.3 Toti cetatenii: în caz  |
|   |  | | de boli transmisibile cu|
|   |  | | impact epidemiologic major: |
|   |  | | ingrijire medicala gratuita;|
|   |  | | 7.5 Toti cetatenii: în caz  |
|   |  | | de deces: servicii  |
|   |  | | medico-legale, inclusiv |
|   |  | | imbalsamarea, exclusiv  |
|   |  | | transportul = gratuite  |
|___|____|_________|_________|
| 8.| Egipt| În vigoare prin reconductie | În caz de imbolnavire acuta |
|   |  | tacita  | = asistenta medicala|
|   |  | | gratuita|
|___|____|_________|_________|
| 9.| Grecia   | În vigoare  | Vizitatori: în caz de   |
|   |  | | imbolnaviri acute sau alte  |
|   |  | | urgente: asistenta medicala |
|   |  | | gratuita|
|   |  | | În caz de deces: la cerere  |
|   |  | | şi contra cost servicii de  |
|   |  | | medicina legala şi transport|
|___|____|_________|_________|
|10.| Yugoslavia   | Nu este acord M.S.F.| |
|___|____|_________|_________|
|11.| Liban| În vigoare  | Experti în vizite oficiale: |
|   |  | | în caz de urgente   |
|   |  | | medico-chirurgicale, pe baza|
|   |  | | de reciprocitate şi in  |
|   |  | | institutii publice: |
|   |  | | asistenta medicala gratuita |
|___|____|_________|_________|
|12.| Republica| În vigoare  | Toti cetatenii aflati   |
|   | Moldova  | | temporar pe teritoriul  |
|   |  | | celeilalte parti şi |
|   |  | | personalul diplomatic: in   |
|   |  | | caz de urgente  |
|   |  | | medico-chirurgicale şi in   |
|   |  | | caz de boli transmisibile cu|
|   |  | | impact epidemiologic major: |
|   |  | | ingrijire medicala gratuita |
|   |  | | pana la posibilitatea   |
|   |  | | medicala a repatrierii, |
|   |  | | eventual transportul pana la|
|   |  | | granita |
|   |  | | Toti cetatenii: în caz de   |
|   |  | | deces: servicii |
|   |  | | medico-legale, inclusiv |
|   |  | | imbalsamarea, exclusiv  |
|   |  | | transportul = gratuite  |
|___|____|_________|_________|
|13.| Federatia| În vigoare prin reconductie | Asistenta medicala si   |
|   | Rusa | tacita  | ingrijire în conditiile |
|   |  | | prevazute pentru cetatenii  |
|   |  | | proprii;|
|___|____|_________|_________|
|14.| Siria| În vigoare  | Toti cetatenii: în caz de   |
|   |  | | deces: servicii |
|   |  | | medico-legale, inclusiv |
|   |  | | imbalsamarea, exclusiv  |
|   |  | | transportul = gratuite  |
|   |  | | Studenti: asistenta si  |
|   |  | | ingrijiri medicale ca si|
|   |  | | propriilor studenti;|
|   |  | | Asistenta   |
|   |  | | medico-chirurgicala:|
|   |  | | gratuita|
|___|____|_________|_________|
|15.| Tunisia  | În vigoare  | Experti: asistenta medicala |
|   |  | | gratuita pe baza de |
|   |  | | reciprocitate   |
|   |  | | Toti cetatenii: în caz de   |
|   |  | | boli transmisibile cu impact|
|   |  | | epidemiologic major:|
|   |  | | ingrijire medicala gratuita |
|   |  | | Toti cetatenii: în caz de   |
|   |  | | deces: servicii |
|   |  | | medico-legale, inclusiv |
|   |  | | imbalsamarea, exclusiv  |
|   |  | | transportul = gratuite  |
|___|____|_________|_________|
|16.| Turcia   | În vigoare  | Cetatenii aflati pe |
|   |  | | teritoriul celeilalte parti |
|   |  | | temporar şi în interes de   |
|   |  | | serviciu: în caz de urgente |
|   |  | | şi accidente, boli  |
|   |  | | contagioase: asistenta  |
|   |  | | medico-chirurgicala |
|   |  | | gratuita,   |
|   |  | | Turisti: în cazuri de boli  |
|   |  | | contagioase: ingrijiri  |
|   |  | | medicale ca şi propriilor   |
|   |  | | cetateni pana la|
|   |  | | posibilitatea medicala a|
|   |  | | repatrierii;|
|   |  | | Toti cetatenii: în caz de   |
|   |  | | deces: servicii |
|   |  | | medico-legale, inclusiv |
|   |  | | imbalsamarea, exclusiv  |
|   |  | | transportul = gratuite  |
|___|____|_________|_________|
|17.| Ucraina  | În vigoare  | Cetatenii aflati pe |
|   |  | | teritoriul celeilalte parti |
|   |  | | temporar şi în interes de   |
|   |  | | serviciu: asistenta |
|   |  | | medico-chirurgicala |
|   |  | | gratuita, inclusiv medicatie|
|   |  | | şi materiale sanitare   |
|   |  | | Turisti: în cazuri de   |
|   |  | | urgenta medico-chirurgicala |
|   |  | | asistenta şi ingrijiri  |
|   |  | | medicale ca şi propriilor   |
|   |  | | cetateni pana la|
|   |  | | posibilitatea medicala a|
|   |  | | repatrierii;|
|   |  | | Toti cetatenii: în caz de   |
|   |  | | deces: servicii |
|   |  | | medico-legale, inclusiv |
|   |  | | imbalsamarea, exclusiv  |
|   |  | | transportul = gratuite  |
|___|____|_________|_________|

ACORDURI INTERNATIONALE
incheiate de Ministerul Educatiei şi Cercetarii, în care exista prevederi referitoare la asigurarea asistentei medicale

_____
|Nr.| Tara |  Document   |  Prevederi  |
|___|____|_________|_________|
| 1.| Republica| Program de colaborare   | - lector - conditiile   |
|   | Austria  | culturala intre Guvernul| asigurării medicale se vor  |
|   |  | Romaniei şi Guvernul| stabili în contractul de|
|   |  | Republicii Austria pentru   | munca   |
|   |  | anii 2002 - 2005, urmeaza sa| - experti - se asigura, in  |
|   |  | intre în vigoare| caz de imbolnaviri acute sau|
|   |  | | accidente, tratamentul  |
|   |  | | primar şi de urgenta|
|___|____|_________|_________|
| 2.| Regatul  | Program de colaborare   | - în caz de urgenta sau |
|   | Danemarcei   | romano-danez pentru | boala acuta, partea |
|   |  | 1997 - 1999, în vigoare | primitoare va acoperi   |
|   |  | | costurile necesare pentru   |
|   |  | | asistenta medicala  |
|___|____|_________|_________|
| 3.| Republica| Programul executiv al   | - pentru vizite scurte (mai |
|   | Araba Egipt  | Acordului de colaborare in  | putin de o luna) se asigura |
|   |  | domeniile educatiei,| ingrijire medicala gratuita |
|   |  | stiintei şi culturii intre  | în caz de accidente, boli   |
|   |  | Guvernul Romaniei si| transmisibile sau acute |
|   |  | Guvernul Republicii Arabe   | - bursieri - ingrijire  |
|   |  | Egipt pentru anii   | medicala gratuita în caz de |
|   |  | 1999 - 2001, în vigoare | accidente, boli |
|   |  | | transmisibile sau acute |
|___|____|_________|_________|
| 4.| Statul Israel| Programul pentru cooperare  | - pentru vizite scurte (mai |
|   |  | în domeniul culturii,   | putin de o luna) - se   |
|   |  | educatiei şi stiintei intre | asigura ingrijire medicala  |
|   |  | Guvernul Romaniei si| gratuita în caz de urgenta, |
|   |  | Guvernul Statului Israel| în acord cu legislatia  |
|   |  | pentru anii 2002 - 2006,| Statului sau|
|   |  | urmeaza sa intre în vigoare | - bursieri - asigura|
|   |  | | costurile pentru ingrijire  |
|   |  | | medicala gratuita în caz de |
|   |  | | urgenta |
|___|____|_________|_________|
|   | Statul Israel| Program pentru implementarea| - pentru vizite scurte -|
|   |  | Acordului de cooperare in   | ingrijire medicala gratuita |
|   |  | domeniul culturii, educatiei| în caz de urgenta, în acord |
|   |  | şi stiintei intre Guvernul  | cu legislatia interna   |
|   |  | Romaniei şi Guvernul| - bursieri - se asigura |
|   |  | Statului Israel pentru anii | costurile pentru ingrijire  |
|   |  | 1998 - 2001, în vigoare | medicala gratuita în caz de |
|   |  | | urgenta |
|___|____|_________|_________|
| 5.| Republica| Programul de colaborare | - lector - asigurare|
|   | Italiana | culturala romano-italian| medicala în caz de boli |
|   |  | pentru anii 2002 - 2005,| acute sau accident  |
|   |  | urmeaza sa intre în vigoare | - bursieri italieni - partea|
|   |  | | romana asigura asistenta|
|   |  | | medicala în caz de boala şi |
|   |  | | accidente   |
|___|____|_________|_________|
|   |  | Programul executiv al   | - bursieri - asistenta  |
|   |  | Acordului cultural dintre   | medicala gratuita în caz de |
|   |  | Guvernul Romaniei si| imbolnavire şi accidente,   |
|   |  | Guvernul Republicii Italiene| cu exceptia bolilor |
|   |  | pentru anii 1995 - 1998, în | incurabile şi a protezelor  |
|   |  | vigoare | dentare |
|   |  | | - profesori sau experti -   |
|   |  | | asistenta medicala gratuita |
|   |  | | în caz de urgenta   |
|   |  | | - lectorii italieni -   |
|   |  | | asistenta medicala gratuita |
|   |  | | în caz de maladie acuta sau |
|   |  | | accident|
|___|____|_________|_________|
| 6.| Regatul  | Programul de cooperare in   | - specialisti - beneficiaza |
|   | Spaniei  | domeniul educatiei, | de asistenta medicala, in   |
|   |  | culturii, tineretului si| cazul unei imbolnaviri  |
|   |  | sportului intre Romania si  | neprevazute sau în caz de   |
|   |  | Spania pentru anii  | accident, fara plata|
|   |  | 1999 - 2002 | medicamentelor, cu exceptia |
|   |  | | serviciului stomatologic sau|
|   |  | | a tratamentului maladiilor  |
|   |  | | cronice |
|___|____|_________|_________|
|   |  | | - bursierii spanioli vor|
|   |  | | beneficia de asigurare  |
|   |  | | medicala în cazul unei  |
|   |  | | imbolnaviri neprevazute sau |
|   |  | | în caz de accident, in  |
|   |  | | aceleasi conditii ca şi |
|   |  | | studentii romani, in|
|   |  | | conformitate cu legislatia  |
|   |  | | în vigoare  |
|___|____|_________|_________|
| 7.| Albania  | Protocol de colaborare  | - bursieri - asistenta  |
|   |  | intre M.E.C. şi Ministerul  | medicala de urgenta |
|   |  | Invatamantului şi Stiintei  | în conditiile prevazute |
|   |  | din Albania pentru anii | pentru studentii proprii|
|   |  | 1999 - 2001, prelungit pana | - lectorii şi familiile |
|   |  | la 7 octombrie 2002 | acestora - asistenta|
|   |  | | medicala şi internari in|
|   |  | | spital, gratuit, în caz de  |
|   |  | | urgenta |
|___|____|_________|_________|
| 8.| Armenia  | Program de colaborare in| - studenti şi stagiari -|
|   |  | domeniile culturii, | asistenta medicala de   |
|   |  | educatiei, şi stiintei intre| urgenta în regimul  |
|   |  | Guvernul Romaniei si| studentilor proprii, în |
|   |  | Guvernul Republicii Armenia | conformitate cu legislatia  |
|   |  | pentru anii 2001, 2002, 2003| interna |
|   |  | şi 2004 | - profesori - ajutor medical|
|   |  | | de urgenta în caz de|
|   |  | | imbolnavire subita sau  |
|   |  | | accident şi asistenta   |
|   |  | | medicala în conformitate cu |
|   |  | | legislatia în vigoare a |
|   |  | | Partii Contractante |
|   |  | | primitoare  |
|___|____|_________|_________|
| 9.| Belarus  | Intelegere de colaborare| - studenti, doctoranzi, |
|   |  | intre Ministerul Educatiei  | persoane venite la  |
|   |  | Naţionale şi Ministerul | specializare, profesori -   |
|   |  | Invatamantului din Republica| asistenta medicala gratuita |
|   |  | Belarus, semnat la 14   | în institutiile medicale|
|   |  | februarie 1998  | de stat (cu exceptia bolilor|
|   |  | | cronice şi a protezelor |
|   |  | | dentare)|
|___|____|_________|_________|
|10.| Bulgaria | Program intre Guvernul  | - bursieri - asistenta  |
|   |  | Romaniei şi Guvernul| medicala şi spitalizare in  |
|   |  | Republicii Bulgaria privind | caz de imbolnavire acuta sau|
|   |  | colaborarea în domeniile| urgenta medico-chirurgicala |
|   |  | stiintei, invatamantului şi | potrivit prevederilor   |
|   |  | culturii pentru anii| legislative în vigoare  |
|   |  | 1996 - 1998, prelungit prin | - lectorii şi familiile lor |
|   |  | schimb de note verbale pana | - asistenta medicala|
|   |  | la semnarea noului Program  | gratuita, în caz de |
|   |  | | imbolnavire acuta sau   |
|   |  | | urgenta medico-chirurgicala |
|___|____|_________|_________|
|11.| Belgia   | Program de cooperare pentru | - bursierii la specializare |
|   |  | anii 2001 - 2002 intre  | sau cercetare - asigurare de|
|   |  | Guvernul Flandrei si| sanatate şi asigurare de|
|   |  | Guvernul Romaniei in| raspundere civila (conform  |
|   |  | aplicarea Acordului de  | legislatiei belgiene) si|
|   |  | cooperare incheiat intre| asigurare de sanatate, cu   |
|   |  | Guvernul Flandrei si| exceptia maladiilor cronice |
|   |  | Guvernul Romaniei   | şi a protezelor dentare (in |
|   |  | | Romania)|
|   |  | | - bursierii pentru bursele  |
|   |  | | de vara - asigurare de  |
|   |  | | sanatate şi asigurare de|
|   |  | | raspundere civila (conform  |
|   |  | | legislatiei belgiene) si|
|   |  | | asigurare de sanatate (cu   |
|   |  | | exceptia cheltuielilor de   |
|   |  | | medicamente) în caz de boala|
|   |  | | sau accident, cu exceptia   |
|   |  | | maladiilor cronice şi a |
|   |  | | protezelor dentare (in  |
|   |  | | Romania)|
|___|____|_________|_________|
|12.| Cehia| Intelegere intre M.E.C. si  | - persoanele primite în baza|
|   |  | Ministerul Invatamantului,  | acestei intelegeri -|
|   |  | Tineretului şi Sportului al | beneficiaza de asistenta|
|   |  | Republicii Cehe privind | medicala în volum strict|
|   |  | colaborarea în domeniul | necesar, în caz de  |
|   |  | invatamantului pe anii  | imbolnavire acuta sau   |
|   |  | 2002 - 2005, semnat la data | accident, cu exceptia   |
|   |  | de 12 aprilie 2002  | afectiunilor cronice şi |
|   |  | | dentare |
|___|____|_________|_________|
|13.| China| Intelegere intre M.E.C. si  |  - pentru vizitele  |
|   |  | Ministerul Invatamantului al| delegatilor şi pentru   |
|   |  | Republicii Populare Chineze | persoanele pentru cursurile |
|   |  | privind colaborarea in  | de vara - asistenta medicala|
|   |  | domeniul invatamantului in  | în caz de urgenta in|
|   |  | perioada 2002 - 2004| conformitate cu |
|   |  | | reglementarile interne in   |
|   |  | | vigoare |
|   |  | | - bursieri - asistenta  |
|   |  | | medicala în regimul |
|   |  | | studentilor proprii |
|   |  | | - lectori - asistenta   |
|   |  | | medicala în regimul cadrelor|
|   |  | | proprii |
|___|____|_________|_________|
|14.| Iugoslavia   | Program de colaborare in| - bursieri - asistenta  |
|   |  | domeniul invatamantului,| medicala gratuita, cu   |
|   |  | stiintei şi culturii, intre | exceptia bolilor cronice|
|   |  | Guvernul Romaniei si| şi a protezelor dentare |
|   |  | Guvernul Federal al | - lectori - asistenta   |
|   |  | Republicii Iugoslavia pentru| medicala în conformitate|
|   |  | anii 1998, 1999 şi 2000,| cu reglementarile interne   |
|   |  | prelungit pana la intrarea  | în vigoare  |
|   |  | în vigoare a unui nou   | |
|   |  | Program | |
|___|____|_________|_________|
|15.| Georgia  | Program de colaborare in| - bursieri - asistenta  |
|   |  | domeniul invatamantului | medicala gratuita cu|
|   |  | intre M.E.C. şi Ministerul  | exceptia bolilor cronice|
|   |  | Invatamantului din Georgia  | şi a protezelor dentare |
|   |  | pentru anii 2002 - 2004,| - lectori - asistenta   |
|   |  | semnat la 2 iulie 2002  | medicala de urgenta, cu |
|   |  | | exceptia bolilor cronice şi |
|   |  | | a protezelor dentare|
|   |  | | - participantii la cursurile|
|   |  | | de vara - asistenta medicala|
|   |  | | şi spitalizare gratuite in  |
|   |  | | caz de boli transmisibile si|
|   |  | | urgente medico-chirurgicale |
|___|____|_________|_________|
|16.| Slovenia | Program executiv de | - bursieri - asistenta  |
|   |  | colaborare în domeniile | medicala în aceleasi|
|   |  | educatiei, stiintei si  | conditii ca şi propriilor   |
|   |  | culturii, intre Guvernul| studenti|
|   |  | Romaniei şi Guvernul| - lectori - asistenta   |
|   |  | Republicii Slovenia pentru  | medicala în aceleasi|
|   |  | anii 2001, 2002, 2003, 2004 | conditii ca şi cadrele  |
|   |  | şi 2005, semnat la 8 iulie  | didactice proprii   |
|   |  | 2002| |
|___|____|_________|_________|
|17.| Polonia  | Intelegere de colaborare| - bursieri, educatori, cadre|
|   |  | intre Ministerul Educatiei  | didactice şi lectori (precum|
|   |  | Naţionale din Romania si| şi familiilor acestora) |
|   |  | Ministerul Educatiei| asistenta medicala gratuita |
|   |  | Naţionale din Republica | în unitatile de asistenta   |
|   |  | Polona pentru perioada  | medicala publice (cu|
|   |  | 1997 - 2000 (este expirat   | exceptia bolilor cronice şi |
|   |  | dar schimburile de studenti | a protezelor dentare)   |
|   |  | şi lectori se desfasoara în | |
|   |  | baza Acordului  | |
|   |  | interguvernamental şi in| |
|   |  | conditiile financiare ale   | |
|   |  | acestei Intelegeri) | |
|___|____|_________|_________|
|18.| Slovacia | Program de colaborare intre | - pentru persoanele trimise |
|   |  | M.E.C. şi Ministerul| în cadrul acestui Program de|
|   |  | Invatamantului din Republica| asistenta medicala de   |
|   |  | Slovaca pentru anii | urgenta, în conformitate|
|   |  | 2001 - 2004, semnat la  | cu normele interne ale  |
|   |  | Bratislava, la 19 februarie | statului primitor   |
|   |  | 2002| |
|___|____|_________|_________|
|19.| Grecia   | Program de colaborare intre | - pentru persoanele trimise |
|   |  | Guvernul Romaniei si| în cadrul acestui Program,  |
|   |  | Guvernul Republicii Elene in| asistenta medicala gratuita |
|   |  | perioada 1999 - 2002, semnat| în caz de urgenta   |
|   |  | la Atena, la 13 martie 1999 | |
|___|____|_________|_________|
|20.| Republica| Program Romano - Francez de | - asigurare de sanatate,|
|   | Franceza | cooperare culturala,| cu exceptia bolilor cronice |
|   |  | stiintifica şi tehnica  | şi a protezelor dentare (in |
|   |  | pentru anii 2001 - 2004 | Romania) şi asigurare pentru|
|   |  | | boala şi maternitate, in|
|   |  | | conformitate cu legislatia  |
|   |  | | în vigoare (in Franta)  |
|___|____|_________|_________|
|21.| Tunisia  | Program de colaborare   | - bursieri - asistenta  |
|   |  | culturala, stiintifica si   | medicala gratuita, in   |
|   |  | tehnica pentru anii 2000,   | spitalele publice, în caz   |
|   |  | 2001 şi 2002| de boala transmisibila  |
|___|____|_________|_________|
|22.| Vietnam  | Program de aplicare a   | - bursieri şi delegati -|
|   |  | Acordului intre Guvernul| asistenta medicala si   |
|   |  | Romaniei şi Guvernul| spitalizare gratuita|
|   |  | Republicii Socialiste   | |
|   |  | Vietnam în domeniile| |
|   |  | culturii, stiintei, | |
|   |  | invatamantului şi sportului | |
|   |  | pe anii 1999 - 2004 | |
|___|____|_________|_________|
|23.| Regatul Unit | Protocol al Comisiei Mixte  | - se acorda asistenta   |
|   | al Marii | Consacrate Cooperarii in| medicala pentru urgente in  |
|   | Britanii si  | domeniile invatamantului,   | caz de imbolnavire şi pentru|
|   | Irlandei de  | stiintei şi culturii intre  | urgente stomatologice,  |
|   | Nord | Regatul Unit al Marii   | în conditii similare celor  |
|   |  | Britanii şi Irlandei de | asigurate propriilor|
|   |  | Nord şi Romania pe perioada | cetateni|
|   |  | 1999 - 2002 | |
|___|____|_________|_________|
|24.| Republica| Program de colaborare in| - se va acorda tratament|
|   | India| domeniile educatiei,| medical de urgenta, in  |
|   |  | stiintei şi culturii intre  | conformitate cu |
|   |  | Guvernul Romaniei si| reglementarile interne  |
|   |  | Guvernul Republicii India   | în vigoare în tara sa   |
|   |  | pe anii 1997, 1998 şi 1999  | |
|___|____|_________|_________|
|25.| Republica| Program de aplicare a   | - bursieri - asigurarea |
|   | Turcia   | Acordului de Schimburi  | serviciilor de asistenta|
|   |  | în domeniile invatamantului,| medicala gratuita, cu   |
|   |  | stiintei, culturii şi artei | exceptia interventiilor |
|   |  | intre Guvernul Republicii   | chirurgicale care nu sunt   |
|   |  | Romania şi Republicii Turcia| urgente, a protezelor   |
|   |  | pentru anii 1997 - 2001,| dentare şi bolilor cronice  |
|   |  | prelungit pana la intrarea  | - lectori - tratament   |
|   |  | în vigoare a noului Program | medical şi spitalizare  |
|   |  | | gratuite în caz de urgenta  |
|   |  | | sau boala acuta |
|___|____|_________|_________|
|26.| Republica| Program de colaborare   | - partea primitoare va  |
|   | Columbia | Culturala, stiintifica şi in| suporta şi garanta  |
|   |  | domeniul educatiei pentru   | cheltuielile de ingrijire   |
|   |  | anii 2001 - 2003 intre  | medicala în cazuri de   |
|   |  | Guvernul Romaniei si| urgenta în conformitate cu  |
|   |  | Guvernul Republicii | reglementarile interne  |
|   |  | Columbia, nesemnat inca | ale fiecarui stat   |
|___|____|_________|_________|
|27.| Regatul  | Program Cultural intre  | - partea primitoare va  |
|   | Hasemit al   | Guvernul Romaniei si| asigura asistenta medicala  |
|   | Iordaniei| Guvernul Regatului Hasemit  | în caz de urgenta   |
|   |  | al Iordaniei pentru anii| |
|   |  | 2001, 2002 şi 2003  | |
|___|____|_________|_________|
|28.| Republica| Program de aplicare a   | - delegatii - pentru vizite |
|   | Irak | Acordului de Colaborare in  | de scurta durata, vor primi |
|   |  | domeniile culturii, | gratuit asistenta medicala  |
|   |  | invatamantului şi stiintei, | în spitale publice, cu  |
|   |  | intre Guvernul Romaniei si  | exceptia bolilor cronice şi |
|   |  | Guvernul Republicii Irak| a protezelor dentare|
|   |  | pentru anii 2000, 2001 si   | - studenti bursieri -   |
|   |  | 2002| pentru vizite de lunga  |
|   |  | | durata, asigurare medicala  |
|   |  | | gratuita, în aceleasi   |
|   |  | | conditii ca pentru proprii  |
|   |  | | studenti, cu exceptia   |
|   |  | | bolilor cronice si  |
|   |  | | a protezelor dentare|
|___|____|_________|_________|
|29.| Republica| Programul executiv al   | - bursieri - asistenta  |
|   | Peru | Acordului de cooperare  | medicala, în aceleasi   |
|   |  | în domeniile culturii,  | conditii ca şi pentru   |
|   |  | educatiei, stiintei,| proprii studenti|
|   |  | tineretului şi sportului| |
|   |  | intre Guvernul Romaniei si  | |
|   |  | Guvernul Republicii Peru| |
|   |  | pentru anii 2002 - 2004,| |
|   |  | nesemnat inca   | |
|___|____|_________|_________|
|30.| Japonia  | Programul pentru Voluntari  | - voluntarii japonezi in|
|   |  | al Cooperarii Japoneze  | Romania - pe perioadele |
|   |  | Transoceanice   | misiunii, asistenta |
|   |  | | medicala gratuita, in   |
|   |  | | conditii egale cu cetatenii |
|   |  | | romani  |
|___|____|_________|_________|
|31.| Suedia   | Program romano - suedez de  | - se va asigura asistenta   |
|   |  | colaborare în domeniul  | medicala gratuita,  |
|   |  | culturii, stiintei si   | incluzand tratamentul in|
|   |  | educatiei pentru anii   | spital, în caz de   |
|   |  | 1997 - 1999, prelungit  | imbolnavire subita sau  |
|   |  | | accident|
|___|____|_________|_________|
|32.| Republica| Programul de aplicare a | - bursierii finlandezi -|
|   | Finlanda | Acordului de colaborare | asistenta medicala, in  |
|   |  | intre Guvernul Republicii   | conditii identice celor |
|   |  | Socialiste Romania si   | pentru studentii romani |
|   |  | Guvernul Republicii Finlanda| |
|   |  | în domeniile culturii,  | |
|   |  | stiintei şi în alte domenii | |
|   |  | aferente, pentru perioada   | |
|   |  | 2002 - 2006, nesemnat inca  | |
|___|____|_________|_________|
|33.| Regatul  | Program de colaborare in| - bursieri - tratament  |
|   | Norvegiei| domeniile culturii, | medical gratuit cu exceptia |
|   |  | educatiei şi cercetarii | bolilor cronice si  |
|   |  | dintre Guvernul Romaniei şi | protezelor dentare, in  |
|   |  | Guvernul Regatului Norvegiei| aceleasi conditii ca şi |
|   |  | | pentru proprii studenti |
|___|____|_________|_________|
|34.| Republica| Program cultural| - experti - se suporta  |
|   | Islamica | de colaborare intre Guvernul| asigurarea medicala în caz  |
|   | Iran | Romaniei şi Guvernul| de urgenta  |
|   |  | Republicii Islamice Iran,   | - bursieri - se asigura |
|   |  | pentru anii 2003 - 2006 | ingrijire medicala in   |
|   |  | | aceleasi conditii ca pentru |
|   |  | | proprii studenti|
|___|____|_________|_________|
|35.| Republica| Program de aplicare a   | - se va asigura tratament   |
|   | Araba| Acordului de colaborare | medical gratuit în caz de   |
|   | Siriana  | culturala dintre Guvernul   | urgenta, la un spital de|
|   |  | Romaniei şi Guvernul| stat|
|   |  | R.A. Siriene pentru anii| |
|   |  | 1998 - 2000, prelungit  | |
|   |  | | |
|___|____|_________|_________|

ANEXA 2
la normele metodologiceFORMULAR DE RAPORTARE
catre CNAS referitor la cetatenii straini care beneficiaza de asistenta medicala în baza acordurilorCasa de Asigurări de Sănătate..............................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - CNP/Seria pasaportului
B - Documente justificative privind calitatea de asigurat
____
|Numele/  |A| B|Domiciliul| Asistenta medicala |Tarif/|Serviciul|Suma  |
|prenumele| |  |(tara/|acordata în |zi/   |medical/ |totala|
| | |  |orasul)   |________|sectie|urgente  |  |
| | |  |  |Spitalul|Sectia|Durata  |  | |  |
| | |  |  ||  |spitalizarii|  | |  |
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|   1 |2| 3|4 |   5|  6   | 7  |   8  |9|  10  |
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|
|_________|_|__||________|______|__|______|_________|______|

Formularul se intocmeste în doua exemplare de catre casa de asigurări de sanatate, din care un exemplar se inainteaza CNAS pana la data de............

FORMULAR
pentru cetatenii straini care beneficiaza de asistenta medicala în Romania în baza acordurilorSpitalul.................................

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - CNP/Seria pasaportului
_____
|Sectia|Numele/  |A|Domiciliul|Perioada de|Durata  |Tarif/|Serviciul|Suma  |
|  |prenumele| |(tara/|internare  |spitalizarii|zi/   |medical/ |totala|
|  | | |orasul)   |   ||sectie|urgente  |  |
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|  1   |2|3|4 | 5 | 6  |   7  |8|   9  |
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|
|______|_________|_||_|__|______|_________|______|

Formularul se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar ramane la furnizorul de servicii medicale, iar celalalt se depune la casa de asigurări de sanatate de catre reprezentantul legal al unitatii sanitare pana la data de.........................

FORMULAR
pentru cetatenii romani care beneficiaza de asistenta medicala în strainatate în baza acordurilorCasa de Asigurări de Sănătate.................

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - CNP/Seria pasaportului
_____
|Numele/  |   A   |Domiciliul|Perioada de |Seria   |Tara de   |Serviciul|Suma  |
|prenumele|   |(tara/|asigurare in|si nr. |destinatie|medical/ |totala|
| |   |orasul)   |strainatate |formular|  |urgente  |  |
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|
|_________|_______||__|________||_________|______|

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!