Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Contractul-Cadru 2008-partea IV

Contractul-Cadru 2008-partea IVAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=55 in 04.01.2008

CONTRACTUL-CADRU 2008-PARTEA IV

Hotararea Guvernului Nr. 324 din 19 martie 2008-actualizata
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2008
Emitent: Guvernul Romaniei
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 252 din 1 aprilie 2008

SECTIUNEA a 3-a
Modalitatile de decontare a medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu

ART. 98
(1) Suma maxima care se suporta de casele de asigurări de sanatate din Fond, pentru fiecare medicament corespunzator DCI-ului din lista, este cea corespunzatoare aplicarii procentului de compensare a medicamentelor asupra pretului de referinta pentru DCI-urile cuprinse în sublistele A, B şi C, respectiv pretul de decontare pentru medicamentele la care nu se stabileste pret de referinta din lista aprobata prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute în sublista A este de 90% din pretul de referinta, al celor din sublista B este de 50% din pretul de referinta, iar al celor din sublista C este de 100% din pretul de referinta.
(3) Pretul de referinta reprezinta pretul cel mai mic corespunzator unitatii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul DCI şi pentru fiecare concentratie.
(4) Decontarea pentru activitatea curenta a anului 2008 se efectueaza la termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurări de sanatate. În trimestrul al IV-lea 2008 decontarea sumelor pentru activitatea curenta se face în ordine cronologica pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurări de sanatate, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.
(5) Decontarea contravalorii medicamentelor pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătaţii Publice în bugetul Fondului se face pana la 45 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurări de sanatate.
ART. 99
(1) Modalitatile de prescriere, eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamente sub forma denumirii comerciale incepand cu data intrarii în vigoare a prezentului contract-cadru. Prin ordin al ministrului sănătăţii publice pot fi desemnate unele medicamente din sublista B sau C pentru a caror eliberare este necesara aprobarea prealabila a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unor metodologii şi criterii care vor fi aprobate prin acelasi ordin al ministrului sănătăţii publice. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fara contribuţie personala, cu urmatoarele restrictii:
a) pentru sublista A - o singura prescripţie lunar, cu maximum 4 medicamente;
b) pentru sublista B - o singura prescripţie lunar, cu maximum 3 medicamente cu valoarea totala calculata la pretul de vanzare cu amanuntul de maximum 300 lei, cu exceptia medicamentelor prevazute în aceasta sublista, notate cu #, situatie în care se prescrie o singura prescriptie, cu o valoare maxima a tratamentului pe o luna mai mare de 300 lei, cu medicamente notate cu # pe luna, fara a se mai prescrie şi alte medicamente din sublista B în luna respectiva;
c) pentru sublista C sectiunea C1 - pe fiecare cod de boala, o singura prescripţie lunar, cu maximum 3 medicamente;
d) pentru sublista C sectiunea C3 - o singura prescripţie lunar, cu maximum 4 medicamente.
(2) Prin exceptie, în cazul medicamentelor prevazute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu completarile ulterioare, se pot emite pentru acelasi asigurat mai multe prescriptii, conform reglementarilor legale în vigoare.
(3) Casele de asigurări de sanatate sunt obligate sa aduca la cunostinta furnizorilor de servicii medicale şi asiguratilor cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescripţie medicala pe luna, atat pentru medicamentele cuprinse în sublista A, cat şi pentru cele cuprinse în sublista B, precum şi cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescripţie medicala pe luna pentru fiecare cod de boala, pentru medicamentele cuprinse în sublista C sectiunea C1, şi mai mult de o prescripţie medicala pe luna pentru medicamentele cuprinse în sublista C sectiunea C3; în aceasta situatie asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescripţie medicala pentru perioada acoperita cu medicamentele eliberate suplimentar, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (2).
(4) Pentru persoanele prevazute în legile speciale, care beneficiaza de gratuitate suportata din Fond, în conditiile legii, casele de asigurări de sanatate suporta integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic, corespunzatoare fiecarei DCI cuprinse în sublistele A, B şi C sectiunea C1, pentru aceeasi concentratie şi forma farmaceutica, în conditiile alin. (1) - (3).
(5) Pe acelasi formular de prescripţie se pot inscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile intocmesc borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale corespunzatoare DCI-urilor din grupa de boala cronica diabet zaharat şi boli de nutritie - G21 şi de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, precum şi a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, în conditiile prevazute în norme, pentru care se completeaza prescriptii distincte.
(6) În cazul în care pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentelor de pe sublista B depaseste limitele prevazute la alin. (1) lit. b), diferenta va fi suportata integral de asigurat.
(7) În mod exceptional, în alte situatii complexe, cu risc crescut de handicap major sau de pierdere a vietii, numarul de medicamente şi sumele prevazute la alin. (1) - (6) pot fi depasite numai cu acordul scris al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătaţii Publice.
(8) Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 12 luni beneficiaza de medicamente gratuite, fara plafonare valorica şi cantitativa. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 şi 12 luni se suporta integral din Fond, conform prevederilor legale în vigoare.

SECTIUNEA a 4-a
Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare şi incetare a contractelor de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu

ART. 100
(1) Contractul de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu se reziliaza de plin drept la data producerii urmatoarelor situatii:
a) daca farmacia evaluata nu incepe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului;
b) daca, din motive imputabile farmaciei evaluate, aceasta îşi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice.
(2) Contractul de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sanatate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii, în urmatoarele situatii:
a) în cazul expirarii perioadei de 30 de zile calendaristice de la ridicarea de catre organele în drept a autorizatiei de functionare, de la incetarea termenului de valabilitate a acesteia;
b) în cazul retragerii de catre organele în drept a dovezii de evaluare a farmaciei sau al expirarii termenului de valabilitate a acesteia;
c) daca farmacia evaluata inlocuieste medicamentele neeliberate din prescriptia medicala cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
d) odata cu prima constatare, după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a masurilor prevazute la art. 104; pentru societatile comerciale farmaceutice în cadrul cărora functioneaza mai multe farmacii/puncte de lucru, odata cu prima constatare, după aplicarea la nivelul societatii a masurilor prevazute la art. 104 de cate 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de catre fiecare farmacie/punct de lucru din structura societatii farmaceutice; daca la nivelul societatii comerciale se aplica de 3 ori în cursul unui an masurile prevazute la art. 104 pentru nerespectarea programului de lucru de catre aceeasi farmacie/acelasi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereaza numai pentru farmacia/punctul de lucru la care se inregistreaza aceste situatii şi se modifica corespunzator contractul;
e) în cazul nerespectarii termenelor de depunere a facturilor insotite de borderouri şi prescriptii medicale privind eliberarea de medicamente conform contractului, în vederea decontarii de catre casele de asigurări de sanatate, pentru o perioada de doua luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni intr-un an;
f) în cazul nerespectarii prevederilor art. 95 lit. c), f), h), m), o), q), u), v) şi x);
g) la a doua constatare a nerespectarii termenului de 5 zile lucratoare pentru remedierea situatiilor prevazute la art. 95 lit. a), b), g), n), r), s) şi t);
h) la a patra constatare a nerespectarii în cursul unui an a oricareia dintre obligaţiile prevazute la art. 95 lit. e), j), k), l) şi p);
i) în cazul refuzului furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sanatate actele de evidenta financiar-contabila a medicamentelor eliberate conform contractelor incheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond.
ART. 101
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu se suspenda cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de functionare, cu conditia ca furnizorul sa faca dovada demersurilor intreprinse pentru prelungirea acesteia pana la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirarii acesteia;
b) în cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice competente, pana la incetarea cazului de forta majora, dar nu mai mult de 6 luni, sau pana la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive personale, pe baza de documente justificative prezentate casei de asigurări de sanatate şi pentru care a primit acordul prealabil al casei de asigurări de sanatate, pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice/an.
ART. 102
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) furnizorul de medicamente se muta din raza administrativ-teritoriala a casei de asigurări de sanatate cu care se afla în relatie contractuala;
b) incetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de medicamente;
c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurări de sanatate;
d) acordul de vointa al partilor;
e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurări de sanatate, printr-o notificare scrisa şi motivata, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 103
(1) Pentru societatile comerciale farmaceutice în cadrul cărora functioneaza mai multe farmacii/puncte de lucru, conditiile de reziliere a contractelor prevazute la art. 100 alin. (2) lit. d), e) şi f) - pentru nerespectarea prevederilor art. 95 lit. f), m) şi v) - şi conditiile de reziliere a contractelor prevazute la art. 100 alin. (2) lit. g) - pentru nerespectarea prevederilor art. 95 lit. g) şi r) - se aplica la nivel de societate; restul conditiilor de reziliere prevazute la art. 100 se aplica corespunzator pentru fiecare dintre farmaciile/punctele de lucru la care se inregistreaza aceste situatii, prin excluderea lor din contract şi modificarea contractului în mod corespunzator. Prevederile art. 101 şi 102 referitoare la conditiile de suspendare, respectiv incetare se aplica societatii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv punctelor de lucru, după caz.
(2) În situatia în care prin farmaciile/punctele de lucru excluse din contractele incheiate intre societatile comerciale farmaceutice şi casa de asigurări de sanatate continua sa se elibereze medicamente cu sau fara contribuţie personala în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sanatate, casa de asigurări de sanatate va rezilia contractele incheiate cu societatile respective pentru toate farmaciile/punctele de lucru cuprinse în aceste contracte.
ART. 104
În cazul în care se constata nerespectarea nejustificata a programului de lucru comunicat la casa de asigurări de sanatate şi prevazut în contract, suma cuvenita pentru luna în care s-au inregistrat aceste situatii se diminueaza după cum urmeaza:
a) cu 10% la prima constatare;
b) cu 15% la a doua constatare;
c) cu 20% la a treia constatare.
Retinerea sumei conform celor de mai sus se aplica pentru luna în care a avut loc constatarea din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Sumele obtinute din aceste incasari se vor folosi la intregirea fondului alocat consumului de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, la nivelul casei de asigurări de sanatate.
ART. 105
Lista preturilor de referinta la nivel de unitate terapeutica corespunzatoare medicamentelor - denumiri comerciale din Catalogul naţional al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata (CANAMED) -, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice, se elaboreaza de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi se aproba prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în conditiile stabilite prin norme.

CAP. 4
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu

SECTIUNEA 1
Conditii de eligibilitate a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu

ART. 106
Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, denumite în continuare dispozitive medicale, se acorda, pentru o perioada determinata ori nedeterminata, de catre furnizorii de dispozitive medicale avizati de Ministerul Sănătaţii Publice şi evaluati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
ART. 107
(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se incheie intre furnizorul de dispozitive medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul sau legal sau imputernicitul legal al acestuia, după caz, şi casa de asigurări de sanatate, pe baza urmatoarelor documente:
a) certificatul de inregistrare cu cod unic de inregistrare şi certificatul de inscriere de mentiuni, daca este cazul, sau actul de infiintare conform prevederilor legale în vigoare;
b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
c) dovada de evaluare, pentru sediul social şi pentru punctele de lucru;
d) certificatul/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul Sănătaţii Publice, si/sau declaratia/declaratiile de conformitate CE, emisa/emise de producator, după caz;
e) avizul de functionare si/sau certificatul de inregistrare al producatorului de dispozitive medicale, după caz, emis de Ministerul Sănătaţii Publice;
f) dovada de raspundere civila în domeniul medical, valabila pe toata perioada derularii contractului, atat pentru personalul medico-sanitar, cat şi pentru furnizor;
g) lista preturilor de vanzare cu amanuntul, pentru dispozitivele a caror furnizare face obiectul contractului cu casa de asigurări de sanatate.
(2) Casele de asigurări de sanatate pot solicita şi alte documente strict necesare incheierii contractelor, aprobate prin decizie a presedintilor-directori generali, cu acordul prealabil al furnizorilor de dispozitive medicale care solicita incheierea de contract cu casa de asigurări de sanatate.

SECTIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de dispozitive medicale, precum şi obligaţiile caselor de asigurări de sanatate

ART. 108
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de dispozitive medicale evaluati au urmatoarele obligaţii:
a) sa respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piata şi de punere în functiune a dispozitivelor medicale;
b) sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale în vigoare;
c) sa livreze dispozitivele medicale şi sa desfasoare activitati de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care detin dovada de evaluare;
d) sa verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea şi buna functionare a dispozitivului medical;
e) sa livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat în nota de comanda, astfel incat datele avute în vedere de catre medicul specialist la emiterea recomandarii medicale sa nu sufere modificari, în conditiile în care asiguratul respecta programarea pentru proba a dispozitivului medical la comanda;
f) sa transmita Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vederea calcularii preturilor de referinta ale dispozitivelor medicale, preturile de vanzare cu amanuntul ale dispozitivelor medicale, care trebuie sa fie aceleasi cu cele prevazute la art. 107 alin. (1) lit. g), insotite de certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sănătaţii Publice si/sau de declaraţiile de conformitate CE emise de producatori, după caz;
g) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor şi informatiilor privitoare la asigurati, precum şi demnitatea şi intimitatea acestora;
h) sa emita, în vederea decontarii, facturile insotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate după protezarea auditiva de un furnizor autorizat şi evaluat, aflat în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenta urinara, fotoliile rulante şi aparatele pentru administrare continua cu oxigen, după caz, dovada verificarii tehnice sau a verificarii după reparare, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătură beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate şi a codului numeric personal sau a documentelor ce confirma expedierea prin poştă şi primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurări de sanatate;
i) sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;
j) sa anunţe casa de asigurări de sanatate, în cazul dispozitivelor medicale la comanda, despre primirea deciziilor de aprobare, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii acestora;
k) sa utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situatia în care se utilizeaza un alt sistem informatic, acesta trebuie sa fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi sa asigure confidentialitatea în procesul de transmitere a datelor;
l) sa anunţe casa de asigurări de sanatate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, anterior producerii acesteia sau cel mai tarziu la 10 zile lucratoare de la data producerii modificarii, şi sa indeplineasca în permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor.
ART. 109
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de dispozitive medicale au urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca de la casa de asigurări de sanatate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise şi documentelor insotitoare, inclusiv sumele de inchiriere, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare în vederea decontarii;
b) sa fie informati ori de cate ori este nevoie şi din timp asupra modalitatii de furnizare a dispozitivelor medicale;
c) sa incaseze contribuţie personala de la asigurati, în conditiile prevazute în norme.
ART. 110
În relatiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de sanatate au urmatoarele obligaţii:
a) sa incheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale evaluati, astfel incat sa se asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari şi sa se faca publica, inclusiv pe site-ul casei de asigurări de sanatate, lista în ordine alfabetica a acestora, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social şi punctul de lucru din judetul respectiv, pentru informarea asiguratului;
b) sa informeze furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;
c) sa emita decizii privind aprobarea procurarii dispozitivului medical, conform bugetului aprobat;
d) sa precizeze în decizia de procurare a dispozitivului medical pretul de referinta/suma de inchiriere suportat/suportata de casa de asigurări de sanatate din Fond pentru dispozitivul medical furnizat de acestia şi sa specifice pe versoul deciziei, în ordine alfabetica, lista furnizorilor de dispozitive medicale care furnizeaza dispozitivul medical aprobat în decizie, cu care casa de asigurări de sanatate se afla în relatii contractuale, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social şi punctul de lucru din judetul respectiv, pentru informarea asiguratului;
e) sa respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale evaluat şi sa puna la dispozitie asiguratilor, o data cu decizia, prin poştă, lista tuturor preturilor de vanzare cu amanuntul pentru dispozitivul medical aprobat prin decizie;
f) sa asigure decontarea pe baza facturilor de decontare emise de furnizor şi a documentelor insotitoare;
g) sa verifice daca emitentul prescriptiei medicale se afla în relatii contractuale cu o casa de asigurări de sanatate. Prin emitent se intelege furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale;

SECTIUNEA a 3-a
Decontarea dispozitivelor medicale

ART. 111
Suma maxima care se suporta de casele de asigurări de sanatate din Fond pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este pretul de referinta ori, după caz, suma de inchiriere. Pretul de referinta şi suma de inchiriere se stabilesc potrivit dispozitiilor cuprinse în norme. Lista dispozitivelor medicale care se acorda pentru o perioada determinata, prin inchiriere, se stabileste prin norme. Suma de inchiriere este suma pe care o deconteaza casele de asigurări de sanatate pentru dispozitivele acordate pentru o perioada determinata.
ART. 112
(1) Casele de asigurări de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decât pretul de referinta. Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decât pretul de referinta, diferenta se suporta de asigurat prin contribuţie personala şi se achita direct furnizorului, care elibereaza bon fiscal sau, la cererea asiguratului, factura.
(2) Pentru persoanele prevazute în legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fond în conditiile prevederilor legale în vigoare, în situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale evaluati sunt mai mari decât pretul de referinta al acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sanatate deconteaza contravaloarea dispozitivului medical la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic. În situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale evaluati sunt mai mici sau mai mari decât pretul de referinta, casele de asigurări de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decât pretul de referinta, respectiv pretul de referinta, daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decât pretul de referinta.
(3) Casele de asigurări de sanatate deconteaza suma de inchiriere pentru unele dispozitive medicale, potrivit dispozitiilor cuprinse în norme.
ART. 113
(1) Pentru incadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale şi asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurări de sanatate vor analiza lunar numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea procurarii dispozitivelor medicale emise în luna anterioara, alcatuind, după caz, liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale.
(2) Criteriile de prioritate, precum şi cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurări de sanatate şi de nivelul de urgenta stabilit de Serviciul medical al casei de asigurări de sanatate, publicat pe pagina web a acesteia.
ART. 114
(1) Dispozitivele medicale se acorda pe baza recomandarii medicale a medicilor de specialitate aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal, pe baza prescriptiei medicale şi a cererii scrise intocmite de asigurat, de catre unul dintre membrii de familie (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita de catre acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului. Prescriptia medicala va contine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sanatate cu care medicul care elibereaza prescriptia medicala se afla în relatie contractuala şi numarul contractului. Cererea se inregistreaza la casa de asigurări de sanatate în ale carei evidente se afla asiguratul. Medicul sau reprezentantul legal al medicului reprezinta furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale.
(2) Pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenta urinara recomandarea se poate face şi de catre medicii de familie aflati în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, în baza scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate şi a cererii scrise intocmite de asigurat, de catre unul dintre membrii de familie (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita de catre acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului. Recomandarea medicala va contine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sanatate cu care medicul care elibereaza prescriptia medicala se afla în relatie contractuala şi numarul contractului. Cererea se inregistreaza la casa de asigurări de sanatate în a carei evidenta se afla asiguratul.
(3) Modul de prescriere, procurare, inchiriere şi decontare a dispozitivelor medicale se stabileste prin norme.
(4) Termenele de inlocuire, conditiile de reparare a dispozitivelor medicale şi modul de decontare a reparatiilor se stabilesc prin norme, în conditii de eficienta a utilizarii fondului alocat cu aceasta destinatie.
(5) Medicii de specialitate aflati în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, care prescriu dispozitive medicale şi îşi desfasoara activitatea în cadrul unei unitati sanitare autorizate şi evaluate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat.

SECTIUNEA a 4-a
Sanctiuni, conditii de reziliere, incetare şi suspendare a contractelor de furnizare de dispozitive medicale

ART. 115
(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaza de plin drept la data producerii situatiei în care din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta îşi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice.
(2) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sanatate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii, în urmatoarele situatii:
a) ridicarea de catre organele în drept a avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestuia;
b) retragerea evaluarii sau expirarea termenului de valabilitate a evaluarii;
c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care furnizorul nu detine certificat de inregistrare a dispozitivului medical emis de Ministerul Sănătaţii Publice si/sau declaratia de conformitate CE emisa de producator, după caz;
d) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevazute la art. 108 lit. a), b), c), d), g), k) şi l);
e) la a doua constatare a nerespectarii termenului de 5 zile pentru remedierea situatiilor prevazute la art. 108 lit. e), h), i) şi j);
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sanatate actele de evidenta financiar-contabila a dispozitivelor medicale furnizate conform contractelor incheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond.
ART. 116
Contractul de furnizare de dispozitive medicale inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) incetarea, prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, a furnizorului de dispozitive medicale;
b) incetarea definitiva a activitatii caselor de asigurări de sanatate;
c) acordul de vointa al partilor;
d) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurări de sanatate, printr-o notificare scrisa şi motivata în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 117
Contractul de furnizare de dispozitive medicale se suspenda cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) pentru cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice competente, pana la incetarea cazului de forta majora, dar nu mai mult de 6 luni, sau pana la data ajungerii la termen a contractului;
b) la solicitarea furnizorului, pentru motive personale pe baza de documente justificative prezentate casei de asigurări de sanatate şi pentru care a primit acordul prealabil al casei de asigurări de sanatate, pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice/an.

CAP. 5
Dispozitii finale

ART. 118
Lista serviciilor medicale şi lista dispozitivelor medicale de care beneficiaza asiguratii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, cuprinse în pachetul de servicii medicale de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii medicale de care beneficiaza persoanele care se asigura facultativ pentru sanatate, sunt prevazute în norme.
ART. 119
Centrele de sanatate cu personalitate juridica infiintate de Ministerul Sănătaţii Publice, care au în structura paturi de spital şi ambulatoriu, incheie contract direct cu casele de asigurări de sanatate pentru activitatea medicala desfasurata în calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sanatate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplica aceleasi prevederi prevazute în prezentul contract-cadru şi în norme, referitoare la serviciile medicale spitalicesti şi serviciile medicale ambulatorii.
ART. 120
Pentru centrele de sanatate cu paturi, fara personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sănătaţii Publice, care se afla în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la incheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sanatate şi activitatea medicala desfasurata în centrul de sanatate, considerat sectie a spitalului respectiv.
ART. 121
Pentru centrele de sanatate fara paturi şi fara personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sănătaţii Publice, care se afla în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la incheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sanatate şi activitatea medicala desfasurata în centrul de sanatate.
ART. 122
Casele de asigurări de sanatate incheie contracte cu centrele de sanatate multifunctionale distinct pentru fiecare tip de asistenta medicala, conform prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor, pentru tipurile de asistenta medicala respective.
ART. 123
Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu se incheie anual. Decontarea serviciilor medicale şi a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile efectuate şi facturate pana la data prevazuta în documentele justificative depuse în vederea decontarii, urmând ca diferenta reprezentand servicii medicale realizate sa se deconteze în luna ianuarie a anului urmator.
ART. 124
Contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale pentru anul 2007 se prelungesc prin acte aditionale pana la incheierea noilor contracte. Suma inscrisa în actul aditional va fi consemnata distinct ca suma inclusa în valoarea totala în contractul pe anul 2008. Conditiile acordarii asistentei medicale în baza actului aditional sunt cele prevazute în actele normative în vigoare pe perioada derularii actelor aditionale.
ART. 125
(1) Sunt incluse în lista DCI-urilor din lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contribuţie personala numai medicamentele cu studii de bioechivalenta, cu exceptia situatiilor în care DCI-ul respectiv nu este inclus pe lista DCI-urilor care necesita studii de bioechivalenta conform normelor în vigoare şi a situatiilor în care pentru un anumit DCI nu exista medicamente care detin astfel de studii.
(2) Criteriile prevazute la alin. (1) se aplica şi în cazul medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevazute la art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru femeile gravide şi lauze.
ART. 126
Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a respecta ghidurile şi protocoalele de practica medicala elaborate conform dispozitiilor legale în vigoare.
ART. 127
Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi sa transmita, la solicitarea Ministerului Sănătaţii Publice, prin autoritatile de sanatate publica, datele de identificare ale persoanelor inregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform reglementarilor legale în vigoare.
ART. 128
Casele de asigurări de sanatate sunt obligate:
a) sa raporteze Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor incheiate cu acestia, precum şi evidenta asiguratilor şi a documentelor justificative utilizate şi sa respecte termenele de raportare;
b) sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; sa raporteze Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, datele solicitate în vederea calcularii valorilor definitive ale punctelor;
c) sa monitorizeze pe baza codului numeric personal (CNP) al fiecarui asigurat numarul serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se afla în relatie contractuala.
d) sa monitorizeze lunar consumul de medicamente cu şi fara contribuţie personala, pe medic şi pe asigurat, pe baza raportarilor validate de aceasta;
e) sa tina evidenta deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum şi evidenta dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
f) sa controleze actele de evidenta financiar-contabila ale serviciilor medicale furnizate conform contractelor incheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) sa verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigatiilor paraclinice de catre furnizorii de servicii medicale, în conformitate cu reglementarile în vigoare;
h) sa verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor incheiate cu acestia;
i) sa efectueze controlul serviciilor medicale acordate asiguratilor conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
j) sa controleze furnizorii de medicamente privind modul de desfasurare a activitatii ce face obiectul contractului incheiat cu casa de asigurări de sanatate;
k) sa utilizeze Sistemul informatic unic integrat.
ART. 129
Casele de asigurări de sanatate şi furnizorii de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulator, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 130
Lista de servicii medicale acordate la nivel regional, precum şi modalitatea de incheiere a contractelor de furnizare de servicii medicale cu mai multe case de asigurări de sanatate dintr-o anumita regiune se stabilesc prin norme.
ART. 131
Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita în termenele de depunere a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative în vigoare, necesare incheierii şi negocierii contractelor sau după data semnarii contractului/conventiei şi care impiedica executarea acestuia/acesteia, este considerata forta majora şi exonereaza de raspundere partea care o invoca. În intelesul prezentului contract-cadru, prin forta majora se intelege: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunţe cealalta parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, şi sa prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competenta din propriul judet, respectiv municipiul Bucuresti, prin care sa se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi imprejurarilor care au condus la invocarea fortei majore.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!