Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Contractul-Cadru 2008-partea III

Contractul-Cadru 2008-partea IIIAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=54 in 04.01.2008

CONTRACTUL-CADRU 2008-PARTEA III

Hotararea Guvernului Nr. 324 din 19 martie 2008-actualizata
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2008
Emitent: Guvernul Romaniei
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 252 din 1 aprilie 2008

SECTIUNEA a 9-a
Servicii medicale de urgenta şi transport sanitar

1. Conditii de eligibilitate în asistenta medicala de urgenta şi transport sanitar

ART. 76
(1) Asistenta medicala de urgenta şi transportul sanitar se acorda şi se efectueaza de unitati medicale specializate, autorizate şi evaluate.
(2) Modalitatile de contractare de catre casele de asigurări de sanatate a serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar se stabilesc prin norme.

2. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale de urgenta şi transport sanitar şi ale caselor de asigurări de sanatate

ART. 77
În relatiile contractuale cu casa de asigurări de sanatate, pe langa obligaţiile generale prevazute la art. 14, unitatile medicale specializate, autorizate şi evaluate, care acorda servicii medicale de urgenta şi de transport sanitar sunt obligate, după caz:
a) sa acorde ingrijiri medicale de urgenta, în caz de boala sau accident, din momentul solicitarii sau de la locul accidentului şi pana la rezolvarea starii de urgenta, în limita competentelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale în vigoare;
b) sa asigure prezenta personalului medico-sanitar conform legii;
c) sa informeze unitatea sanitara la care transporta pacientul cu privire la investigatiile şi tratamentele efectuate;
d) sa elibereze adeverinte medicale de urgenta, certificate constatatoare de deces, prescriptii medicale, după caz, conform normelor;
e) sa asigure servicii medicale de urgenta, utilizand mijlocul de transport adecvat şi echipamentul corespunzator situatiei respective;
f) sa introduca monitorizarea apelurilor.
ART. 78
În relatiile contractuale cu unitati medicale specializate casele de asigurări de sanatate au obligaţia sa deconteze unitatilor medicale specializate, în primele 10 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale de urgenta şi a serviciilor de transport sanitar acordate asiguratilor în luna precedenta, în baza facturii şi a documentelor insotitoare, cu incadrarea în sumele negociate şi contractate. Pentru fiecare luna, casele de asigurări de sanatate pot efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor insotitoare.

3. Decontarea serviciilor medicale de urgenta şi de transport sanitar

ART. 79
(1) Modalitatile de plată a serviciilor medicale de urgenta sunt:
a) tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural, mila parcursa sau ora de zbor pentru serviciile de transport medical;
b) tarif pe solicitare pentru serviciile medicale de urgenta, pe tipuri de solicitare.
(2) Pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizeaza tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural, mila parcursa sau ora de zbor, după caz.
ART. 80
Sumele aferente serviciilor contractate cu unitatile medicale specializate au în vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fond.
ART. 81
Modalitatile de decontare de catre casele de asigurări de sanatate a serviciilor medicale de urgenta şi de transport sanitar se stabilesc prin norme.
ART. 82
(1) Nerespectarea oricareia dintre obligaţiile unitatilor medicale specializate prevazute în contractul incheiat cu casa de asigurări de sanatate atrage diminuarea valorii de contract pentru luna în care s-au inregistrat aceste situatii, după cum urmeaza:
a) la prima constatare, cu 1% din valoarea de contract aferenta lunii respective;
b) la a doua constatare, cu 3% din valoarea de contract lunara;
c) la a treia constatare şi la urmatoarele constatari după aceasta, cu 5% din valoarea de contract lunara;
Retinerea sumei conform celor de mai sus se aplica pentru luna în care a avut loc constatarea, din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Sumele obtinute ca disponibil în conditiile de mai sus la nivelul caselor de asigurări de sanatate se vor folosi la reintregirea sumei alocate asistentei medicale de urgenta.
(2) Prevederile art. 18 nu se aplica.

SECTIUNEA a 10-a
Ingrijiri medicale la domiciliu

1. Conditii de eligibilitate a furnizorilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

ART. 83
(1) Ingrijirile medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate şi evaluate în conditiile legii, altii decât medicii de familie şi spitalele, care incheie contracte cu casele de asigurări de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
(2) Conditiile acordarii serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se stabilesc în norme.

2. Obligaţiile furnizorilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

ART. 84
Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu aflati în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate, pe langa obligaţiile generale prevazute la art. 14, sunt obligaţi:
a) sa acorde asiguratilor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii din unitatile sanitare - furnizori de servicii medicale, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate; medicii de specialitate care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu nu pot fi reprezentanti legali, angajati, asociati sau administratori ai unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
b) sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata;
c) sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu, cat şi medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;
d) sa tina evidenta serviciilor de ingrijiri medicale furnizate la domiciliul asiguratului, în ceea ce priveste tipul serviciului acordat, data şi ora acordarii, durata, evolutia starii de sanatate;
e) sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu, şi sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin norme.

3. Conditii de reziliere, incetare, suspendare şi modificare a contractului de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

ART. 85
(1) Contractul de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se reziliaza de plin drept pentru situatiile prevazute la art. 18 alin. (1).
(2) Contractul de furnizare de servicii de ingrijiri medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sanatate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii situatiilor de la art. 18 alin. (2), precum şi în cazul nerespectarii situatiilor prevazute la art. 84 lit. a) - d).

4. Decontarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu

ART. 86
Modalitatea de plată a furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu este tariful pe serviciu medical. Tarifele aferente serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu şi conditiile acordarii acestora se stabilesc prin norme.

SECTIUNEA a 11-a
Asistenta medicala de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unitati sanitare cu paturi

1. Conditii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii

ART. 87
Asistenta medicala de recuperare-reabilitare se asigura în unitati medicale de specialitate, autorizate şi evaluate conform legii, respectiv în spitale de recuperare, sectii/compartimente din spitale, sanatorii pentru adulti şi copii, preventorii cu sau fara personalitate juridica.

2. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii

ART. 88
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, pe langa obligaţiile generale prevazute la art. 14, furnizorii de servicii medicale de recuperare au urmatoarele obligaţii:
a) sa acorde servicii medicale asiguratilor, numai pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate;
b) sa informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicala trimisa direct, despre tratamentul efectuat şi despre orice alte aspecte privind starea de sanatate a acestuia.

3. Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii

ART. 89
Modalitatile de plată în asistenta medicala de recuperare-reabilitare sunt:
a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevazuti în norme pentru serviciile medicale acordate în spitalele de recuperare şi în sectiile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportata din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, în conditiile prevazute în norme;
b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevazuti în norme pentru serviciile medicale acordate în sanatorii, inclusiv în sanatoriile balneare, şi în preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportata din fondul aferent asistentei medicale de recuperare-reabilitare. În cadrul sumelor negociate şi contractate casele de asigurări de sanatate vor deconta în primele 10 zile ale lunii urmatoare sumele aferente lunii precedente. Pentru fiecare luna, casele de asigurări de sanatate pot efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor insotitoare.
În cazul sanatoriilor balneare, sumele negociate şi contractate cu casele de asigurări de sanatate sunt diminuate cu partea de contribuţie suportata de asigurati şi care reprezinta 30 - 35% din indicatorul specific, în functie de tipul de asistenta medicala balneara şi de durata tratamentului, în conditiile stabilite în norme.
ART. 90
(1) Recomandarile pentru tratament de recuperare-reabilitare în statiunile balneoclimatice se fac de catre medicii de familie, de catre medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare.
(2) Recomandarile pentru tratament de recuperare-reabilitare în statiunile balneoclimatice se intocmesc în doua exemplare, astfel incat un exemplar sa fie prezentat de catre asigurat furnizorului de servicii de recuperare-reabilitare.
ART. 91
(1) Nerespectarea oricareia dintre obligaţiile contractuale de catre furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare, prevazute în contractul incheiat cu casa de asigurări de sanatate, atrage diminuarea valorii de contract, după cum urmeaza:
a) la prima constatare, cu 1% din valoarea de contract aferenta lunii în care s-au inregistrat aceste situatii;
b) la a doua constatare, cu 3% din valoarea de contract lunara;
c) la a treia constatare şi la urmatoarele constatari după aceasta, cu 5% din valoarea de contract lunara.
Retinerea sumei conform celor de mai sus se aplica pentru luna în care a avut loc constatarea, din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Sumele obtinute ca disponibil în conditiile de mai sus la nivelul caselor de asigurări de sanatate se vor folosi la reintregirea sumei alocate asistentei medicale de recuperare-reabilitare.
(2) Prevederile art. 18 nu se aplica unitatilor sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare.

CAP. 3
Acordarea medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu

SECTIUNEA 1
Conditii de eligibilitate

ART. 92
Medicamentele cu şi fara contribuţie personala se asigura de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătaţii Publice, evaluate conform reglementarilor legale în vigoare, în baza contractelor incheiate cu casele de asigurări de sanatate.
ART. 93
(1) Lista cuprinzand DCI ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescripţie medicala în tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contribuţie personala, denumita în continuare lista, se elaboreaza anual de Ministerul Sănătaţii Publice şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, şi se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Dupa 3 luni de la intrarea în vigoare, lista se poate modifica/completa trimestrial prin hotarare a Guvernului, în cazul în care nu mai corespunde nevoilor de sanatate ale populatiei, pe baza analizei Ministerului Sănătaţii Publice, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, care adopta masurile ce se impun pentru a asigura functionarea în continuare a sistemului, având în vedere sumele ce pot fi acordate cu aceasta destinatie.
ART. 94
(1) Casele de asigurări de sanatate incheie contracte cu reprezentantii legali ai societatilor comerciale farmaceutice pentru farmaciile acestora, autorizate şi evaluate, precum şi cu cei ai farmaciilor care functioneaza în structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinand ministerelor şi institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale şi autoritatii judecatoresti, pe baza urmatoarelor documente:
a) certificat de inmatriculare la registrul comertului/actul de infiintare, după caz;
b) cod unic de inregistrare;
c) autorizatia de functionare;
d) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
e) dovada de evaluare a farmaciei;
f) dovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical, atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul farmaceutic (farmacistii şi asistentii de farmacie), valabila pe toata perioada derularii contractului.
(2) Casele de asigurări de sanatate pot solicita şi alte documente strict necesare incheierii contractelor, aprobate prin decizie a presedintilor-directori generali, cu acordul prealabil al furnizorilor de medicamente care solicita incheierea de contracte cu casa de asigurări de sanatate.
(3) În contractul de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala se va specifica valoarea acestuia, defalcata pe trimestre şi luni. Valoarea contractului se va negocia intre furnizorii evaluati şi casele de asigurări de sanatate, tinandu-se cont şi de conditiile în care se desfasoara activitatea furnizorilor, în baza criteriilor stabilite prin norme. Valoarea contractelor pentru farmaciile din reteaua sanitara a ministerelor şi institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale şi autoritatii judecatoresti, care intra în relatie contractuala cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, se negociaza în baza criteriilor stabilite prin normele proprii de aplicare a contractului-cadru.
(4) Clauzele contractului, precum şi valoarea acestuia pot fi modificate prin acte aditionale, astfel:
a) ori de cate ori este nevoie, daca fondul cu aceasta destinatie sufera modificari în cursul anului sau daca se inregistreaza economii la unii furnizori de medicamente, în conditiile prevazute în norme, cu incadrarea în sumele alocate cu aceasta destinatie;
b) în functie de modificarea criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract în conditiile stabilite prin norme.
(5) Contractele pot fi incheiate de reprezentantul legal al societatii comerciale farmaceutice cu casa de asigurări de sanatate în a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social al societatii respective si/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. În situatia în care în cadrul aceleiasi societati comerciale farmaceutice functioneaza mai multe farmacii, situate în judete diferite, reprezentantul legal al societatii comerciale incheie contracte cu casele de asigurări de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a caror raza teritoriala se afla amplasate farmaciile respective si/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. În situatia în care o societate comerciala farmaceutica are deschise puncte de lucru, infiintate conform prevederilor legale în vigoare, în alte judete, aceasta va incheia contract cu casa de asigurări de sanatate în a carei raza administrativ-teritoriala se afla punctul de lucru, în conditiile stabilite prin norme.
(6) Reprezentantii legali ai furnizorilor care functioneaza în structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinand ministerelor şi institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale şi autoritatii judecatoresti incheie contracte cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti.

SECTIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de medicamente, precum şi obligaţiile caselor de asigurări de sanatate

ART. 95
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de medicamente evaluati au urmatoarele obligaţii:
a) sa se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor prevazute în lista, inclusiv cu medicamente la pret de referinta şi la pret de decontare;
b) sa asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiasi DCI cu prioritate, la preturile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; sa se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 12 ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din Lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor, daca acesta/acestea nu exista la momentul solicitarii în farmacie;
c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ-valorica, corecta şi la zi;
d) sa verifice prescriptiile medicale în ceea ce priveste datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda, în vederea eliberarii acestora şi a decontarii contravalorii medicamentelor de catre casele de asigurări de sanatate;
e) sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute în norme cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale, referitoare la numarul de medicamente şi durata terapiei în functie de tipul de afectiune: acut, subacut, cronic;
f) sa transmita caselor de asigurări de sanatate datele solicitate, utilizand Sistemul informatic unic integrat. În situatia în care se utilizeaza un alt sistem informatic, acesta trebuie sa fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi sa asigure confidentialitatea în procesul de transmitere a datelor;
g) sa intocmeasca şi sa prezinte caselor de asigurări de sanatate documentele necesare în vederea decontarii medicamentelor - factura, borderou-centralizator, prescriptii medicale -, cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal şi a datei de emitere a acestora, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele, în conditiile stabilite prin norme;
h) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fara contribuţie personala, în conditiile stabilite prin norme;
i) sa functioneze cu personal farmaceutic care poseda drept de libera practica, conform legii;
j) sa informeze asiguratii cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum şi modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;
k) sa respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor în relatiile cu asiguratii;
l) sa îşi stabileasca programul de functionare, pe care sa il afiseze la loc vizibil în farmacie, sa participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizarii medicamentelor în zilele de sambata, duminica şi de sarbatori legale, precum şi pe timpul noptii şi sa afiseze la loc vizibil programul farmaciilor care asigura continuitatea furnizarii de medicamente. Acest program se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) sa elibereze, în limita valorii de contract, medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sanatate la care este luat în evidenta asiguratul, în conditiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sanatate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicala a incheiat contract sau conventie în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate în situatiile prevazute în norme. În cazul medicamentelor antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, al medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, al medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, al medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA şi al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, în conditiile prevazute în norme, valorile de contract sunt orientative;
n) sa anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale, în conditiile stabilite prin norme;
o) sa nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au incetat valabilitatea;
p) sa pastreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii şi reclamatii; condica va fi numerotata de farmacie şi stampilata de casa/casele de asigurări de sanatate cu care furnizorul se afla în relatie contractuala;
q) sa asigure prezenta unui farmacist în farmacie şi la punctele de lucru pe toata durata programului de lucru declarat şi prevazut în contractul incheiat cu casa de asigurări de sanatate;
r) sa depuna, în primele 15 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, documentele necesare în vederea decontarii pentru luna respectiva, în limita valorii de contract; pentru medicamentele antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA şi pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, în conditiile precizate prin norme, decontarea se face la nivelul realizat, cu incadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sanatate;
s) sa se informeze asupra conditiilor de furnizare a medicamentelor cu şi fara contribuţie personala;
t) sa nu inlocuiasca medicamentele prescrise de medic, cu exceptia urmatoarelor situatii, în conditiile prevazute în norme:
sageatadaca medicamentul recomandat de medic este prea scump şi bolnavul nu dispune de resursele financiare necesare pentru a suporta diferenta de pret dintre pretul de referinta şi pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentului respectiv;
sageatadaca farmacia nu are disponibil în stoc, la momentul solicitarii, produsul prescris de catre medic şi bolnavul nu este de acord ca farmacia sa il aduca bolnavului în termen de 24, respectiv 48 de ore, în conditiile legii;
u) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor şi informatiilor privitoare la asigurati, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
v) sa anunţe casa de asigurări de sanatate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de medicamente anterior producerii acesteia sau cel mai tarziu la 10 zile lucratoare de la data producerii modificarii şi sa indeplineasca în permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor;
x) sa acorde medicamentele prevazute în Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contribuţie personala, care se aproba prin hotarare a Guvernului, şi sa nu incaseze contribuţie personala pentru medicamentele la care nu sunt prevazute astfel de plati.
ART. 96
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de medicamente au urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca de la casa de asigurări de sanatate, la termenele prevazute în contract, contravaloarea medicamentelor cu şi fara contribuţie personala eliberate, conform facturilor emise şi documentelor insotitoare, în limita valorii contractate, respectiv la nivelul realizat pentru medicamentele antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA şi pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, în conditiile precizate prin norme, pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativa, în limita sumelor alocate la nivelul casei de asigurări de sanatate cu aceasta destinatie;
b) sa se informeze şi sa fie informati asupra modalitatii de furnizare a medicamentelor cu şi fara contribuţie personala;
c) sa cunoasca conditiile de contractare a furnizarii de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sanatate, precum şi eventualele modificari ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;
d) sa incaseze de la asigurati contributia personala reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul şi suma corespunzatoare aplicarii procentului de compensare a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute în sublistele A şi B asupra pretului de referinta, respectiv diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul şi pretul de referinta/pretul de decontare al medicamentelor, decontata de casele de asigurări de sanatate, cu exceptia medicamentelor acordate în cadrul programelor nationale de sanatate;
e) sa nu elibereze prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda, precum şi daca nu au fost respectate conditiile prevazute în norme privind eliberarea prescriptiilor medicale, referitoare la numarul de medicamente şi la durata terapiei, exceptie facand situatiile prevazute la art. 97 lit. c);
f) sa negocieze în calitate de parte contractanta clauze suplimentare la contractele incheiate cu casele de asigurări de sanatate, în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 97
În relatiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurări de sanatate au urmatoarele obligaţii:
a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu numai cu furnizorii de medicamente autorizati şi evaluati conform reglementarilor legale în vigoare şi sa faca publice, pentru informarea asiguratilor, lista acestora şi valoarea de contract;
b) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor sunt obligate sa incheie contracte cu cel putin o farmacie în localitatile în care acestea au contracte incheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel incat sa se asigure accesul asiguratilor la medicamente;
c) sa nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora; casele de asigurări de sanatate deconteaza prescriptii medicale care nu contin toate datele, dar numai pentru afectiuni acute şi daca se poate identifica medicul, asiguratul şi daca se specifica faptul ca tratamentul este prescris pentru afectiune acuta. În aceasta situatie casele de asigurări de sanatate vor atentiona medicii care prescriu retete fara toate datele obligatorii necesare în vederea decontarii acestora, iar incepand cu cea de-a treia abatere constatata casele de asigurări de sanatate vor incasa de la medicii care au eliberat prescriptia medicala valoarea decontata pentru fiecare prescripţie medicala la care s-au constatat astfel de deficiente. Sumele obtinute din aceste incasari se vor folosi la intregirea Fondului;
d) sa deconteze furnizorilor de medicamente cu care au incheiat contracte, în limita valorii contractate, contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fara contribuţie personala sau, după caz, la nivelul realizat pentru medicamentele antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA şi pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, în conditiile prevazute în norme, pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativa, în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie la nivelul casei de asigurări de sanatate, la termenele prevazute în norme;
e) sa urmareasca lunar evolutia consumului de medicamente, comparativ cu fondul alocat cu aceasta destinatie, luand masurile ce se impun;
f) sa acorde, în cadrul sumelor negociate şi contractate, avansuri de pana la 30% din valoarea anuala a contractului pentru farmaciile care functioneaza în structura unor unitati sanitare din ambulatoriile de specialitate din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala şi al autoritatii judecatoresti;
g) sa informeze furnizorii de medicamente cu privire la conditiile de contractare şi la modificarile aparute ulterior ca urmare a modificarii actelor normative;
h) sa inmaneze la momentul efectuarii controlului sau, după caz, sa comunice furnizorilor de medicamente procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a controalelor efectuate, în termen de 3 zile lucratoare de la efectuarea controlului;
i) sa aduca la cunostinta furnizorilor de medicamente numele şi codul de parafa ale medicilor care nu mai sunt în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, cel mai tarziu la data incetarii relatiilor contractuale dintre casa de asigurări de sanatate şi medicii respectivi.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!