Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate

Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatateAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=50 in 28.04.2006

CARDUL EUROPEAN SI CARDUL NATIONAL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma în domeniul sănătăţii-actualizata-
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

Text în vigoare incepand cu data de 6 octombrie 2006

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 6 octombrie 2006:
sageataRectificarea publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 5 mai 2006;
sageataOrdonanta Guvernului nr. 35/2006;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2006;
sageataRectificarea publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006
.

TITLUL IX
Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sanatateCAP. 1
Dispozitii generale

ART. 318
Prezentul titlu stabileste principiile, cadrul general şi procedurile privind elaborarea, implementarea şi distribuirea în Romania a cardului european şi a cardului naţional de asigurări sociale de sanatate, precum şi responsabilitatile institutiilor publice implicate în acest proces.
ART. 319
În intelesul prezentului titlu, termenii şi notiunile folosite au următoarea semnificatie:
a) card european de asigurări sociale de sanatate, denumit în continuare card european - documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare în cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene;
b) card naţional de asigurări sociale de sanatate, denumit în continuare card naţional - documentul care dovedeste ca titularul acestuia este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sanatate din Romania;
c) case de asigurări de sanatate - casele de asigurări de sanatate judetene şi a municipiului Bucuresti;
d) asigurat - persoana asigurata conform legislatiei în vigoare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate din Romania;
e) sedere temporara - deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioada de timp necesara deplasarii, dar nu mai mult de 6 luni.

CAP. 2
Cardul european de asigurări sociale de sanatate

ART. 320
Cardul european contine urmatorul set obligatoriu de informatii vizibile:
a) numele şi prenumele asiguratului;
b) codul numeric personal al asiguratului;
c) data nasterii asiguratului;
d) data expirarii cardului;
e) codul Organizatiei Internationale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului;
f) numarul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sanatate care emite cardul;
g) numarul cardului.
ART. 321
(1) Cardul european se elibereaza pe cheltuiala asiguratului, de catre casa de asigurări de sanatate la care acesta este asigurat.
(2) Emiterea cardului european nu poate fi refuzata de casa de asigurări de sanatate decât în situatia în care asiguratul nu face dovada platii la zi a contribuţiei de asigurări sociale de sanatate.
(3) Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic naţional care gestioneaza aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguratilor aflati în sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.
(4) Asiguratul care solicita inlocuirea cardului european în interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementarile Uniunii Europene va putea beneficia, contra cost, de un alt card a carui perioada de valabilitate nu va putea depasi perioada de valabilitate a cardului initial.
(5) Datele solicitate de casele de asigurări de sanatate emitente ale cardului european, precum şi de alte institutii care manipuleaza aceste informatii se supun legislatiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(6) În cazul în care circumstante exceptionale impiedica eliberarea cardului european, casa de asigurări de sanatate va elibera un certificat inlocuitor provizoriu cu o perioada de valabilitate stabilită conform art. 323. Modelul certificatului provizoriu se aproba prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
ART. 322
Cardul european se elibereaza numai în situatia deplasarii asiguratului pentru sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.
ART. 323
Perioada de valabilitate a cardului european este stabilită astfel incat sa acopere perioada de timp necesara sederii temporare, dar nu poate depasi 6 luni de la data emiterii.
ART. 324
(1) Cardul european poate fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de asigurări sociale de sanatate din Romania numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) cardul european nu produce efecte pe teritoriul Romaniei şi nu creeaza nicio obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din Romania.
ART. 325
(1) Furnizorii de servicii medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate au obligaţia de a acorda asistenta medicala necesara titularilor cardului european emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului şi în aceleasi conditii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate din Romania, urmând a evidentia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceasta categorie de persoane.
(2) Casele de asigurări de sanatate au obligaţia de a recunoaste cardurile emise de statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 326
(1) Cardul european confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicala necesara în cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.
(2) Cheltuielile ocazionate de asistenta medicala prevazuta la alin. (1) vor fi rambursate de casa de asigurări de sanatate emitenta a cardului, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
(3) Asistenta medicala prevazuta la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul sederii temporare.
(4) Persoanele asigurate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, posesoare ale unui card european, vor fi tratate în Romania în acelasi mod cu asiguratii romani.
(5) În bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor fi alocate sume distincte pentru operatiunile de rambursare prevazute la alin. (2).
ART. 327
Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care il solicita.
ART. 328
Cardul european nu acopera situatia în care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru al Uniunii Europene în vederea beneficierii de tratament medical.
ART. 329
Caracteristicile tehnice ale cardului european, precum şi modalitatile de elaborare şi implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

CAP. 3
Cardul naţional de asigurări sociale de sanatate

ART. 330
Cardul naţional de asigurări sociale de sanatate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurări sociale de sanatate.
ART. 331
Informatiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul naţional sunt urmatoarele:
a) datele de identitate şi codul numeric personal;
b) dovada achitarii contribuţiei pentru asigurările sociale de sanatate;
c) inregistrarea numarului de solicitari de servicii medicale, prin codul furnizorului;
d) diagnostice medicale cu risc vital;
e) grupa sanguina şi Rh;
f) data expirarii cardului;
g) numarul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sanatate care emite cardul;
h) numarul cardului.
ART. 332
(1) Cardul naţional se elibereaza de casa de asigurări de sanatate unde figureaza ca asigurat titularul cardului.
(2) Cheltuielile necesare pentru eliberarea cardului naţional sunt suportate de casa de asigurări de sanatate emitenta.
ART. 333
Cardul naţional se elibereaza numai prin sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sanatate.
ART. 334
Cardul naţional poate fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei.
ART. 335
Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate au obligaţia de a acorda asistenta medicala titularilor de card naţional în conditiile prevazute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.
ART. 336
Cardul naţional se emite individual pentru fiecare asigurat.
ART. 337
Caracteristicile tehnice ale cardului national, precum şi modalitatile de elaborare şi implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
ART. 338
În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate vor fi alocate sume pentru cardul national, astfel incat acesta sa poata fi implementat pana la sfarsitul anului 2007.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!