Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Concurs pentru post vacant de Consilier debutant specialitate juridica

Concurs pentru post vacant de Consilier debutant specialitate juridicaAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 16.08.2019 4,7274 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 16.08.2019 4,2656 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=479 in 20.12.2013

CONCURS PENTRU POST VACANT DE CONSILIER DEBUTANT SPECIALITATE JURIDICA

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, cu sediul în str. Dr. Gheorghe Bilaşcu, nr. 22A, organizeaza în data de 22.01.2014 concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier cl. I grad profesional debutant - specialitatea juridica din cadrul Compartimentului Juridic, Contencios, Relatii Publice şi Purtator de Cuvant.

Concursul va avea loc la sediul CAS Maramureş, astfel:
sageata în data de 22.01.2014, ora 10:00 - proba scrisa;
sageata in data de 24.01.2014, ora 14:00 - proba interviu.

Conditiile de participare:
a) conditii generale:
sageatacandidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata şi actualizata;
b) conditii specifice:
sageatastudii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul juridic;

Dosarele de concurs vor fi depuse pana în data de 09.01.2014 şi contin în mod obligatoriu:
a) formular de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, după caz, adeverinta format standard conform Ordinului ANFP nr. 192/2013, care sa ateste vechimea în munca si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele mai sus mentionate se prezinta în copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia este afisata la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.casmm.ro iar informatii suplimentare pot fi solicitate de la Compartimentul RU, telefon 0262-215207 int.138.


Presedinte-Director General,
Ec. Viorel DEGHIDBibliografie1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata (2), cu modificarile şi completarile ulterioare.

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata.

3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile şi completarile ulterioare.

4. Ordinul CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu modificarile şi completarile ulterioare.

5. HGR nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.

6. Ordinul MS/CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.

7. Ordinul CNAS nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificarile şi completarile ulterioare.

8. Ordinul CNAS nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile şi completarile ulterioare.

9. Ordinul CNAS nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, cu modificarile şi completarile ulterioare.

10. Legea nr. 551/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999.

11. Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrative, cu modificarile şi completarile ulterioare.


Presedinte-Director General,
Ec. Viorel DEGHID

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!