Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordin CNAS Nr. 617 din 13 august 2007-actualizat

Ordin CNAS Nr. 617 din 13 august 2007-actualizatAdrian Mararas

Avem 1417 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.09.2019 4,7491 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.09.2019 4,3248 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=44 in 23.02.2011

ORDIN CNAS NR. 617 DIN 13 AUGUST 2007-ACTUALIZAT

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate
Emitent: Casa Naţionale de Asigurări de Sănătate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 649 din 24 septembrie 2007

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 21 ianuarie 2011:
sageataOrdinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 903/2007
sageataOrdinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 509/2008
sageataOrdinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 754/2008
sageataOrdinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 491/2009
sageataOrdinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1000/2009
sageataOrdinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2011


Având în vedere Referatul de aprobare al directorului general nr. DG 3.686 din 7 august 2007,
in temeiul dispozitiilor art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) şi (4), art. 216, art. 256 - 260, art. 261 alin. (2) şi (4) şi ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7, ale art. 17 alin. (5) şi ale art. 18 pct. 36 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate, prevazute în anexa la prezentul ordin.
ART. 2
Directiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
La data intrarii în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurări sociale de sanatate, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005.

ANEXA 1NORME METODOLOGICE
privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatateCAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate, denumit în continuare fondul, se constituie din contributii ale persoanelor fizice şi juridice, subventii de la bugetul de stat, precum şi din donatii, sponsorizari, dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumita în continuare CNAS, şi al caselor de asigurări de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum şi al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, denumite în continuare CAS, precum şi din alte venituri, inclusiv sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătaţii Publice, în conditiile legii.
(2) Colectarea contribuţiilor persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator se face de catre Ministerul Economiei şi Finantelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumita în continuare ANAF, în contul unic deschis pe seama CNAS, în conditiile legii, cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata, denumit în continuare Codul de procedură fiscală.
(3) Colectarea contribuţiilor de la persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se realizează de catre ANAF, se face în contul unic deschis pe seama CNAS, prin CAS.
ART. 2
(1) Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul în tara, precum şi cetatenii straini şi apatrizii care au solicitat şi au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul în Romania şi fac dovada platii contribuţiei la fond, în conditiile legii şi ale prezentelor norme metodologice.
(2) Calitatea de asigurat inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere în Romania, cu decesul sau cu declararea judecatoreasca a mortii asiguratului.
(3) Drepturile de asigurare inceteaza după 3 luni de la ultima plata a contribuţiei.
(4) Asiguratii au dreptul la pachetul de servicii medicale de la data începerii platii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante sa fie recuperate de CAS şi ANAF, în conditiile legii, inclusiv obligaţiile financiare accesorii aplicate pentru creanţele bugetare.
(5) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiaza de servicii medicale şi alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, în conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(6) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza în prevederile alin. (5):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în Romania;
b) cetatenii straini şi apatrizii care se afla temporar în tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul în strainatate, care se afla temporar în tara.
(7) Prin sintagma care se afla temporar în tara se intelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activitatile sportive, activitatile culturale, stiintifice, umanitare, tratamentul medical de scurta durata sau alte situatii asemanatoare care nu presupun prelungirea unui drept de sedere temporara, efectuate de catre cetatenii romani cu domiciliul în strainatate, precum şi de cetatenii straini şi apatrizi.

CAP. 2
Contributia angajatorului

ART. 3
(1) Angajatorii au obligaţia sa calculeze, sa retina şi sa vireze lunar în contul deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în a caror raza sunt luati în evidenta ca platitori de impozite şi taxe, contributia datorata pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectiva, raportat la fondul de salarii realizat.
#M2
(2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentelor norme metodologice, se intelege totalitatea sumelor constituite şi utilizate de persoanele fizice şi juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Codul fiscal. Fondul de salarii realizat cuprinde şi veniturile din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile.
(3) *** Abrogat
ART. 4
Contributia angajatorilor se calculeaza asupra tuturor veniturilor din salarii şi asimilate salariilor.

CAP. 3
Contributia asiguratilor

SECTIUNEA 1
Asiguratii care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor

ART. 5
(1) Contributia lunara a persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote stabilite de lege, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are obligaţia calcularii, retinerii şi virarii lunare integrale a contribuţiei datorate de catre persoana asigurata în contul deschis pe seama CNAS la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a caror raza angajatorii sunt luati în evidenta ca platitori de impozite şi taxe.
(2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda.
(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, asa cum sunt definite de Codul fiscal şi de Normele metodologice de aplicare a acestuia.
(4) Pentru asociatul unic cu indemnizatie lunara inscrisa în declaratia de asigurări sociale, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra indemnizatiei; baza de calcul a contribuţiei nu poate fi mai mica decât un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.
(5) Veniturile realizate în baza functiilor de administrator şi director, asa cum sunt definite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, reprezinta venituri asimilate salariilor asupra cărora se calculeaza contributia lunara a persoanei asigurate.
(6) Persoanele care realizează venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligaţia platii contribuţiei lunare calculate la veniturile salariale realizate. Contributia pentru aceste persoane se retine de catre angajator şi se vireaza prin organele fiscale teritoriale. În acest caz, angajatorul are obligaţia de a calcula şi de a vira contributia angajatorului în conditiile art. 3 şi 4.
(7) Prin veniturile prevazute la art. 257 alin. (2^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se intelege veniturile din salarii care nu se supun impozitului pe venit potrivit Codului fiscal.

SECTIUNEA a 2-a
Asiguratii care realizează venituri impozabile din activitati independente

ART. 6
(1) Veniturile realizate de persoanele care desfasoara activitati independente asupra cărora se calculeaza contributia sunt veniturile comerciale şi veniturile din profesii libere realizate în mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale asiguratilor, asa cum sunt prevazute în Codul fiscal şi în Normele metodologice de aplicare a acestuia.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar public, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate în mod independent, în conditiile legii.
ART. 7
(1) Persoanele care desfasoara activitati independente au obligaţia de a vira trimestrial contributia aplicata asupra:
a) venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, conform prevederilor Codului fiscal, realizate de persoanele care desfasoara activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza contabilitatii în partida simpla;
b) venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, determinate pe baza normelor de venit stabilite de Ministerul Economiei şi Finantelor prin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, în cazul persoanelor ale caror venituri sunt determinate pe baza de norme de venit.
(2) În cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza de norma de venit şi care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota stabilită de lege se va aplica la veniturile care se supun impozitului pe venit rezultate din norma redusa, determinata potrivit reglementarilor în vigoare pentru impunerea veniturilor respective.
(3) Pentru veniturile realizate din activitati independente, contributia se plateste de persoana care le realizeaza.
ART. 8
(1) Contribuabilii care realizează venituri din activitati independente vireaza trimestrial contributia calculata la venitul estimat, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) În cazul în care contribuabilii care realizează venituri din activitati independente, la finele anului, inregistreaza pierderi sau realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, contributia se calculeaza la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna şi se achita în termenul prevazut la alin. (4).
(3) Prevederile alin. (2) se aplica numai în situatia în care venitul din activitati independente este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.
(4) Diferentele ramase de achitat, calculate în raport cu decizia de impunere anuala, se platesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza şi nu se datoreaza majorari de intarziere.
(5) La expirarea termenului prevazut la alin. (4), pentru sumele datorate şi ramase neachitate se vor percepe majorări de întârziere conform procedurii instituite prin Codul de procedură fiscală.

SECTIUNEA a 3-a
Asiguratii care realizează venituri din agricultura şi silvicultura, persoane fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se incadreaza la sectiunea a 2-a

ART. 9
(1) Persoanele care realizează venituri din agricultura, potrivit Codului fiscal, cu exceptia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizează venituri din activitati independente, au obligaţia de a plăţi contributia asupra acestor venituri.
(2) Contributia pentru veniturile prevazute la alin. (1) se aplica asupra veniturilor care se supun impozitului pe venit.
(3) Persoanele care realizează venituri din silvicultura, cu exceptia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizează venituri din activitati independente, au obligaţia de a plăţi contributia asupra acestor venituri.
(4) Persoanele care realizează venituri de natura celor prevazute la alin. (1) şi (3) vor plăţi contributia anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata.
(5) Contributia datorata de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social şi care realizează venituri din agricultura şi silvicultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara se stabileste asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru fiecare luna.
(6) Persoanele care realizează venituri de natura celor prevazute la alin. (5) vor plăţi contributia trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.

SECTIUNEA a 4-a
Asiguratii beneficiari ai indemnizatiei de somaj

ART. 10
(1) Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati în sistemul asigurărilor sociale de sanatate, iar contributia baneasca lunara se aplica asupra indemnizatiei de somaj şi se suporta din bugetul asigurărilor pentru somaj.
(2) Institutia care administreaza bugetul asigurărilor pentru somaj are obligaţia sa calculeze şi sa vireze contributia unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, în contul deschis pe seama CNAS.

SECTIUNEA a 5-a
Asiguratii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende şi dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala

ART. 11
Persoana asigurata are obligaţia platii contribuţiei asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate în mod individual si/sau intr-o forma de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare lege, venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum şi venituri prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege; baza de calcul a contribuţiei nu poate fi mai mica decât un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.
ART. 12
(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, în bani si/sau în natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile şi imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decât veniturile din activitati independente.
(2) Contributia pentru veniturile prevazute la alin. (1) se aplica la venitul net din cedarea folosintei bunurilor stabilit prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut determinat potrivit Codului fiscal.
(3) Persoanele care realizează venituri de natura celor prevazute la alin. (1) şi daca, pana la data de 31 decembrie a anului în curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plăţi contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.
ART. 13
(1) Veniturile din dividende şi dobanzi prevazute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege reprezinta veniturile din investitii, asa cum sunt definite acestea în Codul fiscal.
(2) Pentru veniturile din dividende care se supun impozitului pe venit, obligaţia platii contribuţiei revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri, care vor achita contributia pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui în care se face plata dividendelor.
(3) Persoanele care realizează venituri de natura celor prevazute la alin. (2), dar care pana la data de 31 decembrie a anului în curs nu au incasat aceste venituri sau veniturile de acest fel, incasate anual, sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plăţi contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. Diferentele ramase de achitat, calculate în raport cu dividendele care se platesc după data prevazuta pentru plata contribuţiei, se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-a facut plata.
(4) Pentru veniturile realizate din dobanzi, contributia se aplica la veniturile brute şi se vireaza de catre asiguratii care realizează astfel de venituri, anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui de realizare a venitului.
(5) Persoanele care realizează venituri de natura celor prevazute la alin. (4) şi daca, pana la data de 31 decembrie a anului în curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plăţi contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.
ART. 14
(1) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza şi altele asemenea, recunoscute şi protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum şi a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.
(2) Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala (venitul brut din care se scade cheltuiala deductibila prevazuta de Codul fiscal), obligaţia platii contribuţiei revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri.
(3) Persoanele care realizează venituri de natura celor prevazute la alin. (1) şi daca, pana la data de 31 decembrie a anului în curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plăţi contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.
ART. 15
(1) Prin sintagma alte venituri, prevazuta la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, se intelege alte venituri impozabile prevazute de Codul fiscal, în conditiile în care nu se realizează veniturile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e) din lege, veniturile din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum şi veniturile prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege.
(2) Persoanele care realizează veniturile prevazute la alin. (1) şi care pana la data de 31 decembrie a anului în curs sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara vor plăţi contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.
ART. 16
(1) Pentru veniturile prevazute la art. 12 - 15 contributia se achita numai în situatia în care persoana asigurata nu realizează venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e), venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum şi venituri prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege.
(2) În cazul persoanelor care realizează în acelasi timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri. Daca aceste venituri cumulate sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, contributia va fi calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

SECTIUNEA a 6-a
Veniturile realizate din pensii

ART. 17
(1) Pentru pensionari contributia datorata de acestia se aplica numai la veniturile din pensiile care depasesc limita supusa impozitului pe venit prevazuta de Codul fiscal, se calculeaza pentru diferenta dintre cuantumul pensiei şi aceasta limita şi se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra cărora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.
(2) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal se datoreaza şi se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2010.
(3) Orice platitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar contributia aferenta acestui venit şi de a o vira la bugetul fondului, potrivit prevederilor art. 257 alin. (5) lit. a) din lege.
(4) Persoanele care realizează în acelasi timp venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e), art. 257 alin. (2^1) şi la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege platesc contributia asupra tuturor acestor venituri.
(5) Persoanele care realizează venituri din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal, precum şi venituri impozabile realizate din desfasurarea unor activitati independente care se supun impozitului pe venit platesc contributia pentru aceste din urma venituri la veniturile realizate.

SECTIUNEA a 7-a
Persoanele care beneficiaza de asigurare cu plata contribuţiei din alte surse

ART. 18
(1) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b) şi e) din lege se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau unor boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj, şi se suporta de catre angajator ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale, constituit în conditiile legii, respectiv din bugetul asigurărilor de somaj.
(2) Pentru perioada în care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca din cauza unui accident de munca sau unor boli profesionale nu se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale, angajatorul are obligaţia de a plăţi contributia raportat la fondul de salarii pentru salariatii aflati în aceasta situatie.
(3) Angajatorii vor retine din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (1).
(4) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. g) din lege se stabilesc asupra ajutorului social acordat în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi se suporta de catre bugetele locale.
(5) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. d), f), i) şi j) din lege se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara, se suporta din bugetul de stat şi se calculeaza după următoarea formula:

Salariul de baza minimNumarul de zile lucratoare
brut pe tara  in care s-a aflat in
x 2 x.................%  situatiile prevazute la
-------------------------sageata   sageata  xart. 213 alin. (2) lit. d),
Numarul de zile lucratoare dinf), i) şi j) din luna pentru
luna în care se face calculul care se face calculul

(5^1) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. c) din lege se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului şi se suporta de la bugetul de stat.
(6) Contributia persoanelor aflate în concediu pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, care intra sub incidenta Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica şi siguranta nationala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările şi completările ulterioare, se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru cresterea copilului, se suporta din aceeasi sursa din care se suporta indemnizatiile şi se vireaza de catre platitorii acestor indemnizatii.
(7) Contributia de asigurări sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia contribuţiei de asigurări sociale de sanatate datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
ART. 19
(1) În situatia în care persoanele prevazute la art. 213 alin. (1) din lege realizează şi alte venituri decât cele pentru care sunt asigurate fara plata contribuţiei, acestea datoreaza contributia prevazuta de lege pentru aceste venituri.
(2) Persoanele care sunt institutionalizate prin legi speciale şi care realizează şi alte venituri decât cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii au obligaţia platii contribuţiei calculate asupra acestor venituri.

SECTIUNEA a 8-a
Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contribuţiei

ART. 20
(1) Dovada calitatii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sanatate se realizează printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii de persoane, pe baza urmatoarelor documente:
a) pentru copiii în varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, după caz;
b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 şi 26 de ani: act de identitate, declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student;
c) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului: act de identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social;
d) pentru sotul, sotia şi parintii aflati în intretinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are în intretinere persoana respectiva;
e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate, documente doveditoare ca se incadreaza în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevazute de legile speciale sau pensii;
f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri din munca, pensie sau alte surse, în afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;
g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sănătaţii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni: act de identitate, adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
h) pentru femeile insarcinate sau lauze: act de identitate, adeverinta medicala, certificat de nastere al copilului - pentru lauze, precum şi declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri sau documente justificative ca realizează venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
i) pentru persoanele care se afla în concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, actul de identitate şi decizia emisa de directiile judetene de munca, familie şi egalitate de sanse, respectiv de Direcţia de Munca, Familie şi Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;
j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plăţi compensatorii din bugetul asigurărilor de somaj, actul de identitate şi carnetul si/sau adeverinta eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurărilor pentru somaj;
k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din care sa rezulte ca se afla în aceasta situatie;
l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate şi adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara, precum şi declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
n) pentru persoanele care se afla în executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se afla în perioada de amanare sau de intrerupere a executării pedepsei privative de libertate, adeverinta emisa de institutia respectiva sau de institutia în grija careia se afla persoana;
o) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, actul de identitate şi adeverinta eliberata de unitatile de cult.
(2) Asiguratul are obligaţia de a anunţa în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie şi CAS despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobandire a calitatii de asigurat fara plata contribuţiei.
(3) În conditiile în care persoanele beneficiare ale documentului prevazut la alin. (1) nu mai indeplinesc una dintre conditiile în baza cărora au beneficiat de asigurarea sociala de sanatate fara plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse, valabilitatea documentului prevazut inceteaza de drept de la acea data.
(3^1) Persoanele incadrate la alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h), m) şi o) beneficiaza de adeverinta de asigurat, eliberata de CAS pe baza documentelor prevazute la categoria din care fac parte, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) nu figureaza în baza de date a CAS, precum şi în baza de date transmisa de ANAF în baza protocolului incheiat cu CNAS, cu venituri impozabile pentru care au obligaţia platii contribuţiei. În situatia în care se constata ca realizează astfel de venituri, pentru care platesc contributia curenta sau nu realizează venituri la data verificarii, se elibereaza adeverinta de asigurat;
b) în cazul în care persoanele solicitante realizează venituri, pentru care nu au inceput plata contribuţiei, nu se elibereaza adeverinta de asigurat pana ce acestea nu incep sa plateasca contributia curenta.
(4) Procesul de eliberare a adeverintelor care atesta calitatea de asigurat este un proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii de baza, persoanele incadrate la alin. (1) pot face dovada calitatii de asigurat, pana la obtinerea adeverintei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire în aceste prevederi sau prin accesarea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS.
(4^1) Modalitatea electronica de verificare a calitatii de asigurat prevazuta la alin. (4) se face prin introducerea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesita servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în campul "CNP" din aplicatia instalata pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online
(4^2) În cazul în care persoana care necesita servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cu exceptia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogarii aplicatiei mentionate la alin. (4^1), apare neasigurata, aceasta va face dovada calitatii de asigurat fie cu documentele prevazute la alin. (4), fie cu adeverinta de asigurat. Pentru obtinerea adeverintei de asigurat se adreseaza casei de asigurări de sanatate la care persoana este luata în evidenta, prezentand documentele necesare dovedirii calitatii de asigurat impreuna cu o copie a rezultatului interogarii eliberata de furnizorul de servicii medicale.
(5) Pentru persoanele care se afla în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la CAS, eliberarea adeverintelor se face prin corespondenta, pe baza documentelor prevazute la alin. (1) lit. a) - n), comunicate de aceste persoane în copie.
(6) CAS au obligaţia de a indeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competenta, astfel incat accesul asiguratilor la pachetul de servicii de baza sa nu fie impiedicat de procesul de eliberare a adeverintelor de asigurat.
ART. 21
Documentul prevazut la art. 20 alin. (1) se elibereaza cu respectarea modelului prevazut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice şi are următoarea perioada de valabilitate:
a) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. a) adeverinta este valabila pana la implinirea varstei de 18 ani; persoanele care fac parte din aceasta categorie se pot prezenta la furnizorii de servicii medicale cu adeverinta prevazuta la art. 20 alin. (1) sau cu actul de identitate (certificat de nastere sau carte de identitate);
b) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. b) adeverinta este valabila pe durata anului scolar sau universitar;
c) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. c), e), f), g), h), l) şi o) adeverinta este valabila un an de la data emiterii;
d) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. d), k) şi n) adeverinta este valabila 3 luni de la data emiterii;
e) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. i) şi m) adeverinta este valabila 2 ani de la data emiterii;
f) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. j) adeverinta este valabila 6 luni de la data emiterii.
ART. 22
(1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguratii acestora vor putea face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei prevazute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinta eliberata de angajatori, al carei model este prevazut în anexa nr. 1^1. Termenul de valabilitate a adeverintei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.
(2) CAS elibereaza documente care fac dovada achitarii contribuţiei şi detinerii calitatii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane prevazute la art. 213 din lege şi pentru categoriile de persoane care realizează veniturile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. b) - f) şi la art. 259 alin. (9) din lege.
ART. 22^1
Furnizorii de servicii medicale aflati în relatii contractuale cu CAS acorda serviciile din pachetul de servicii medicale de baza persoanelor care fac dovada calitatii de asigurat cu documentele prevazute la art. 20 alin. (4) şi la art. 22 alin. (1).
ART. 23
Persoanele asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sanatate cu varsta cuprinsa intre 18 şi 26 de ani, daca nu realizează venituri din munca şi sunt elevi sau studenti în tara ori în strainatate, beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contribuţiei.

SECTIUNEA a 9-a
Alte categorii de persoane asigurate

ART. 24
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 214 alin. (2) din lege şi care se asigura facultativ, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, incepand cu luna în care s-a facut solicitarea privind asigurarea sociala de sanatate.
(2) Cetatenii straini şi apatrizii care solicita şi obtin prelungirea vizei de lunga sedere în Romania în conditiile legislatiei care reglementeaza regimul strainilor în Romania au obligaţia platii contribuţiei calculate asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei, conform art. 257 alin. (2) din lege, incepand cu data solicitarii.
(3) Cetatenii straini care au obtinut permis de sedere în Romania inainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice au obligaţia platii contribuţiei asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei de la data obtinerii permisului de sedere, cu respectarea termenului de prescripţie a contribuţiei.
(4) Persoanele mentionate la alin. (2) şi (3), care nu realizează venituri impozabile pe teritoriul Romaniei şi care nu fac dovada calitatii de asigurat, vor achita o contribuţie lunara calculata prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara în vigoare la data platii, de la data solicitarii prelungirii dreptului de sedere, respectiv de la data obtinerii permisului de sedere, cu respectarea prevederilor art. 28.
ART. 25
(1) Strainii cărora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 22 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în Romania, cu modificarile ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie.
(2) Strainii cărora li s-a acordat, anterior intrarii în vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania, una dintre formele de protectie prevazute la art. 22 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 122/2006,cu modificarile ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data intrarii în vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania.
(3) În situatia în care nu realizează venituri impozabile, persoanele prevazute la alin. (1) şi (2) platesc contributia lunara calculata la un salariu minim brut pe tara în vigoare la data platii, cu respectarea prevederilor art. 28.
(4) Contributia pentru situatiile prevazute la alin. (1) şi (2) se calculeaza de la data ultimei plăţi a contribuţiei, respectiv de la data cand plata contribuţiei era obligatorie, cu respectarea termenului de prescripţie a contribuţiei, calculandu-se majorari de intarziere.
ART. 26
(1) Pentru lucratorii migranti care îşi pastreaza domiciliul sau resedinta în Romania, contributia lunara la fond se calculeaza la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain şi care se impoziteaza în Romania.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica în cazul lucratorilor migranti care îşi desfasoara activitatea în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele cu care Romania are incheiate acorduri de securitate sociala.
ART. 27
(1) Persoanele asigurate în baza art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege, respectiv sotul, sotia şi parintii fara venituri proprii, aflate în intretinerea unei persoane asigurate, denumite în continuare coasigurati, îşi pastreaza calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a carei intretinere se afla are calitatea de asigurat.
(2) Coasiguratii nu pot avea la randul lor coasigurati în baza art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege.

SECTIUNEA a 10-a
Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei

ART. 28
Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite contributia legala pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale. Contributia în acest caz se calculeaza la salariul minim brut pe tara în vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere. Nivelul majorarilor de intarziere este cel în vigoare la data platii.
Exemplu de calcul pentru aceasta situatie: O persoana avea obligaţia sa plateasca contributia de asigurări sociale de sanatate, dar nu a realizat venituri impozabile pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurări de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. În urma verificarilor casa de asigurări de sanatate constata ca, în termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 - 1 august 2007, aceasta persoana nu a realizat venituri impozabile. Pentru a beneficia de pachetul de servicii de baza are obligaţia sa plateasca contributia pe 6 luni (1 februarie 2007 - 31 iulie 2007), calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare la data platii, precum şi majorări de întârziere la nivelul în vigoare la data platii. Data de la care incepe sa curga perioada de 6 luni incepe de la data de 1 august 2007. Dupa efectuarea acestei plăţi persoana în cauza are obligaţia platii lunare a contribuţiei la fond, calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, daca nu realizează venituri impozabile.
ART. 29
Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate şi obligaţiile fiscale accesorii de plată prevazute de Codul de procedură fiscală, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada.
ART. 30
(1) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite atat contributia legala lunara şi obligaţiile fiscale accesorii prevazute la art. 28 pentru perioada în care au realizat venituri impozabile, cat şi contributia legala lunara, precum şi majorarile de intarziere prevazute la art. 28 sau, după caz, obligaţiile fiscale accesorii, pentru perioada în care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioada mai mare de 6 luni.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica situatiilor în care în cadrul termenelor de prescripţie exista atat perioade în care s-au realizat venituri impozabile, cat şi perioade în care nu s-au realizat astfel de venituri. În cazul în care perioada în care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere şi obligaţiile fiscale accesorii, după caz. Nivelul majorarilor de intarziere este cel în vigoare la data platii.
Exemplu de calcul nr. 1 pentru aceasta situatie: O persoana avea obligaţia sa plateasca contributia de asigurări sociale de sanatate, dar pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut perioade în care a realizat venituri impozabile şi perioade în care nu a realizat venituri impozabile şi nu a achitat contributia la fond pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurări de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. În urma verificarilor casa de asigurări de sanatate constata ca, în termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 - 1 august 2007, aceasta persoana a realizat venituri impozabile în anii 2002, 2003, 2004, 2005 şi 2006. În anul 2007 nu a realizat venituri impozabile în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 august 2007. Pe toata perioada termenului de prescriptie, 1 august 2002 - 1 august 2007, persoana în cauza nu si-a achitat contributia la fond. Pentru a obtine calitatea de asigurat la data care a facut aceasta cerere, respectiv 1 august 2007, persoana are urmatoarele obligaţii:
sageatapentru perioada în care a realizat venituri impozabile are obligaţia platii contribuţiei calculate la aceste venituri, inclusiv majorări de întârziere şi obligaţii fiscale accesorii;
sageatapentru perioada în care nu a realizat venituri impozabile are obligaţia platii contribuţiei lunare calculate la salariul minim brut pe tara pe o perioada de 6 luni, cu majorari de intarzieri calculate pe aceasta perioada incepand cu 1 august 2007.
Exemplu de calcul nr. 2 pentru aceasta situatie: O persoana avea obligaţia sa plateasca contributia de asigurări sociale de sanatate, dar, pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut atat perioade în care a realizat venituri impozabile, cat şi perioade în care nu a realizat venituri impozabile, neachitand contributia la fond pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurări de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. În urma verificarilor, casa de asigurări de sanatate constata ca, în termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 - 1 august 2007, aceasta persoana a realizat venituri impozabile în anii 2003, 2004, 2005, 2006, precum şi în anul 2007, pana la 31 martie 2007. În anul 2002, în perioada 1 august - 31 decembrie 2002 (5 luni), şi în anul 2007, în perioada 1 aprilie - 1 august 2007 (4 luni), nu a realizat venituri impozabile. Pe toata perioada termenului de prescriptie, 1 august 2002 - 1 august 2007, persoana în cauza nu si-a achitat contributia la fond. Pentru a obtine calitatea de asigurat la data la care a facut aceasta cerere, respectiv 1 august 2007, persoana are urmatoarele obligaţii:
sageatapentru perioada în care a realizat venituri impozabile are obligaţia platii contribuţiei calculate la aceste venituri, inclusiv obligaţii fiscale accesorii;
sageatapentru perioada în care nu a realizat venituri impozabile are obligaţia platii contribuţiei lunare calculate la salariul minim brut pe tara pe o perioada de 6 luni, inclusiv obligaţii fiscale accesorii, după cum urmeaza. Cele 6 luni vor fi compuse din urmatoarele perioade:
sageata4 luni din anul 2007, pentru care se va plăţi contributia calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare la data platii, precum şi majorări de întârziere la nivelul în vigoare la data platii, calculate pana la 1 august 2007;
sageata2 luni din anul 2002 (decembrie şi noiembrie), pentru care se va plăţi contributia calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare la data platii, precum şi obligaţii fiscale accesorii calculate în perioada 1 noiembrie 2002 - 1 august 2007.
ART. 31
(1) Pentru situatiile prevazute la art. 28 - 30, termenele de prescripţie privind obligaţiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea CAS sau la solicitarea persoanelor în vederea dobandirii calitatii de asigurat, după caz.
(2) *** Abrogat

CAP. 4
Constituirea fondului

ART. 32
(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice, în calitate de angajator, care, potrivit legii, au obligaţia de plată catre fond, declara aceste obligaţii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate în evidenta ca platitori de impozite şi taxe. Listele nominale cu salariatii se depun lunar, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, la casele de asigurări de sanatate la care acestia au optat, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(2) Listele nominale se depun la casele de asigurări de sanatate şi de catre directiile de asistenta sociala pentru familiile persoanelor care beneficiaza de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, directiile judetene de munca şi protectie sociala, respectiv de Direcţia de Munca şi Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, pentru persoanele asigurate în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 7/2007, precum şi de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, pentru persoanele beneficiare ale indemnizatiei de somaj. Titularii ajutorului social, persoanele beneficiare de indemnizatie pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv beneficiarii de indemnizatie de somaj vor fi inscrisi pe anexa nr. 2a), iar coasiguratii acestora vor fi inscrisi pe anexa nr. 2b).
(3) *** Abrogat
(4) Persoanele fizice asigurate pe baza de contract de asigurare de sanatate, altele decât cele pentru care colectarea contribuţiei se realizează de ANAF, declara obligaţiile catre fond, potrivit declaraţiilor-model prevazute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Declaraţiile privind obligaţiile la fond se depun la casele de asigurări de sanatate cu care persoana fizica asigurata a incheiat contractul de asigurare.
(5) Persoanele juridice care au în derulare conventii de esalonare la plata a contribuţiilor la asigurările sociale de sanatate pot depune listele prevazute la alin. (1) fara evidentierea obligaţiilor de plată şi fara a fi insotite de dovada platii, daca se afla în perioadele în care efectueaza plata obligaţiilor de plată curente în cel mult 90 de zile de la data scadentei, impreuna cu majorarile de intarziere. Persoanele juridice aflate în aceasta situatie vor depune şi un document care sa ateste valabilitatea conventiei de esalonare.
(6) Persoanele juridice care au solicitat compensarea contribuţiilor la asigurările sociale de sanatate cu sumele negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare vor depune listele prevazute la alin. (1), insotite de decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata eliberata de organele fiscale teritoriale.
ART. 33
(1) Listele privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată catre fond, semnate şi stampilate, se vor depune la CAS pe suport hartie şi în format electronic. Raportarea în format electronic, insotita de o semnatura electronica agreata de ambele parti, se poate transmite on-line, urmata de trimiterea datelor pe suport hartie semnat şi stampilat.
(2) Conditii tehnice standard pentru formatul electronic:
a) declaraţiile în format electronic vor contine 3 fisiere în structura DBF, care vor avea în mod obligatoriu urmatoarele denumiri şi continuturi:
sageata1a_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2a) la prezentele norme metodologice] şi va contine datele aferente asiguratilor;
sageata1b_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2b) la prezentele norme metodologice] şi va contine datele aferente coasiguratilor;
sageata1c_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2c) la prezentele norme metodologice] şi va contine datele aferente angajatorului,
unde:
sageataLL reprezinta luna pentru care se face raportarea;
sageataAA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;
sageataCUI reprezinta codul unic de identificare;
b) denumirea campurilor date, tipul şi ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii;
c) structura DBF a fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui CNAS, precum şi lista caselor de asigurări de sanatate care pot primi raportarile on-line se publica pe pagina web a CNAS, la adresa www.cnas.ro.
ART. 34
(1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligaţia de a calcula şi de a retine contributia în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme metodologice. Contributia se vireaza la termenele de plată stabilite prin Codul de procedură fiscală.
(2) *** Abrogat
(3) Angajatorii au obligaţia de a depune lunar listele nominale prevazute la art. 32 alin. (1), indiferent de termenul de plată a contribuţiei stabilit prin Codul de procedură fiscală.

CAP. 5
Executarea silita a creanţelor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF

ART. 35
(1) În conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege şi art. 81 din Codul de procedură fiscală, pentru obligaţiile de plată fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanta il constituie, după caz, declaratia prevazuta la art. 32 alin. (4), decizia de impunere emisa de organul competent al CAS, precum şi hotararile judecatoresti privind debite datorate fondului. Decizia de impunere poate fi emisa de organul competent al CAS şi pe baza informatiilor primite pe baza de protocol de la ANAF.
(2) Titlul de creanta prevazut la alin. (1) devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plată prevazut de lege.
ART. 36
CNAS, prin CAS sau persoane fizice ori juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorarilor de intarziere datorate de persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea se realizează de catre ANAF, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscală şi ale prezentelor norme metodologice.
ART. 37
La nivelul caselor de asigurări de sanatate se constituie compartimente organizate distinct, în cadrul cărora se organizeaza şi functioneaza activitatea de executare silita a creanţelor prevazute la art. 36.
ART. 38
(1) Personalul compartimentelor constituite conform art. 37, abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii şi sa efectueze procedura de executare silita, imputernicit prin decizie a presedintelui-director general, indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind în acest sens o legitimatie speciala.
(2) Executorul este imputernicit în fata debitorului şi a tertilor prin legitimatia de executor, conform modelului prevazut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, şi delegatia emisa de CAS.
ART. 39
(1) Personalul imputernicit, abilitat sa duca la indeplinire masurile asiguratorii şi sa efectueze procedura de executare silita, are urmatoarele atributii principale:
a) identifica, în baza evidentei pe platitori, persoanele fizice, si/sau declaraţiile facute, precum şi alte documente intocmite de organele de specialitate, debitorii fondului;
b) intocmeste şi comunica debitorului somatia de plată şi titlul executoriu ca prim act de executare silita;
c) tine evidenta titlurilor executorii în Registrul de evidenta a debitorilor supusi executării silite;
d) inscrie debitul în evidenta nominala proprie, în temeiul titlului executoriu;
e) intocmeste dosarul debitorului care urmeaza sa fie executat silit;
f) solicita compartimentelor de evidenta a populatiei, organelor de politie şi altor institutii care detin astfel de informatii elementele necesare în vederea identificarii debitorului;
g) face cercetari, prin mijloace proprii, pentru identificarea domiciliului sau a veniturilor şi bunurilor urmaribile ale debitorului;
h) aplica masuri de executare silita asupra tuturor bunurilor urmaribile, mobile şi imobile, proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor şi disponibilitatilor banesti ale acestuia, în limita valorii necesare realizarii creanţei la fond, a accesoriilor aferente şi cheltuielilor de executare silita;
i) solicita informatii de la organele administratiei publice centrale ori locale sau de la orice persoane juridice ori fizice pentru derularea eficienta a procedurii de executare silita;
j) sesizeaza organul de executare silita al altei CAS, daca bunurile urmaribile se afla în afara razei sale de competenta;
k) aplica modalitatile de executare silita, potrivit legii, în baza titlurilor executorii transmise de alte case de asigurări de sanatate;
l) aplica, după caz, succesiv sau concomitent, toate modalitatile de executare silita (poprire, executare silita mobiliara, executare silita imobiliara) pana la realizarea creanţei;
m) solicita unitatilor bancare, respectand normele privind secretul bancar, informatiile necesare în vederea urmaririi debitelor prin luarea de masuri de indisponibilizare a sumelor aflate în contul debitorului, în cuantumul necesar pentru achitarea sumelor datorate pentru care s-a infiintat poprirea;
n) intocmeste adresa de infiintare a popririi şi o comunica bancii/bancilor la care debitorul are deschise conturi;
o) desfasoara, daca este necesar pentru recuperarea la timp a creanţei, executarea silita prin poprire concomitent asupra tuturor conturilor debitorului;
p) ia masuri de valorificare a bunurilor mobile şi a bunurilor imobile supuse executării silite, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscală;
r) urmareste situatia debitorilor declarati în stare de insolvabilitate pe toata durata prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, inclusiv în cazul în care cursul acesteia este suspendat sau intrerupt, procedand potrivit prevederilor Codului de procedura fiscală, referitoare la compensarea, restituirea şi scaderea pentru cauze de insolvabilitate a obligaţiilor bugetare;
s) procedeaza la incetarea procedurii de executare silita, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscală.
(2) Pentru activitatea de colectare a contribuţiilor realizata de CAS, acestea vor utiliza formularele utilizate în domeniul colectarii creanţelor fiscale adaptate la situatia proprie.
ART. 40
În exercitarea atributiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silita, executorii procedeaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscală.

CAP. 6
Dispozitii finale

ART. 41
(1) În cazul platilor în numerar efectuate de persoanele fizice, obligaţia la fond se consideră platita la data inscrisa în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate ale caselor de asigurări.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii şi asiguratii care au obligaţia platii contribuţiei, acestia datoreaza după acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3) Termenul de prescripţie a dreptului de stabilire, a dreptului de a cere executarea silita şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea contribuţiei se stabileste în acelasi mod cu cel prevazut pentru obligaţiile fiscale.
(4) Persoanele care inregistreaza restante la plata contribuţiei lunare, trimestriale sau anuale de asigurări sociale de sanatate, în termenul de prescripţie prevazut la alin. (3), beneficiaza numai de pachetul minimal de servicii pana la plata contribuţiei în conditiile art. 28 - 31. Diminuarea are loc după 3 luni de la ultima plata a contribuţiei datorata fondului.
(4^1) Persoanele prevazute la alin. (4) care incep sa plateasca contributia curenta la fond au dreptul la pachetul de baza de servicii medicale de la data începerii platii contribuţiei, urmând ca sumele restante sa fie recuperate de CAS şi ANAF, în conditiile legii şi ale prezentelor norme metodologice, inclusiv accesoriile aplicate pentru creanţele bugetare.
(5) În situatia în care persoanele care sunt asigurate fara plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse nu mai indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate în una dintre aceste categorii, documentul prevazut la art. 20 îşi inceteaza de drept valabilitatea, iar aceste persoane beneficiaza numai de pachetul minimal de servicii pana la plata contribuţiei în conditiile art. 28 - 31. Diminuarea are loc după 3 luni de la pierderea calitatii de asigurat fara plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse.
ART. 42
(1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 305 şi 306 din lege, precum şi constatarea, controlul, colectarea şi solutionarea contestatiilor pentru contributiile datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator se realizează de Ministerul Economiei şi Finantelor şi de unitatile sale subordonate, care au şi calitatea de creditor bugetar.
(2) Controlul, colectarea şi solutionarea contestatiilor, precum şi constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 305 şi 306 din lege, pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea contribuţiei se realizează de catre ANAF, se efectueaza de catre CAS, prin compartimentele de specialitate.
ART. 43
În aplicarea prevederilor art. 306 - 309 din lege, se va utiliza formularul-model prevazut în Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 10 aprilie 2008.
ART. 44
(1) Evidenta asiguratilor la nivelul CAS se realizează pe baza codului numeric personal.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele cărora nu li s-a atribuit codul numeric personal de catre organele de specialitate ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, dar care trebuie luate în evidenta de catre casele de asigurări de sanatate, li se atribuie în acest sens un numar unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sanatate.
(3) Pentru categoriile de persoane prevazute la alin. (2) adeverinta de asigurat se elibereaza pe baza numarului unic de identificare atribuit în sistemul de asigurări sociale de sanatate.
(4) Numarul de identificare mentionat la alin. (2) se compune după următoarea formula:
a) cuprinde 13 caractere numerice;
b) primul caracter este 1, 2, 3 sau 4, în functie de sexul persoanei şi de secol (1 pentru persoane de sex masculin nascute inainte de anul 2000, 2 pentru persoane de sex feminin nascute inainte de anul 2000, 3 pentru persoane de sex masculin nascute după anul 2000, 4 pentru persoane de sex feminin nascute după anul 2000);
c) urmatoarele doua caractere reprezinta ultimele doua cifre ale anului de nastere;
d) urmatoarele doua caractere reprezinta luna nasterii;
e) urmatoarele doua caractere reprezinta ziua nasterii;
f) urmatoarele doua caractere reprezinta numarul de identificare al CAS;
g) urmatoarele 3 caractere reprezinta numarul de evidenta al persoanei;
h) ultima cifra reprezinta cifra de control.
Numarul de identificare al CAS:
_______
| Codul |Judetul|
| judetului |   |
|_|_____|
| 53| Alba  |
|_|_____|
| 54| Arad  |
|_|_____|
| 55| Arges |
|_|_____|
| 56| Bacau |
|_|_____|
| 57| Bihor |
|_|_____|
| 58| Bistrita  |
|_|_____|
| 59| Botosani  |
|_|_____|
| 60| Brasov|
|_|_____|
| 62| Braila|
|_|_____|
| 63| Buzau |
|_|_____|
| 64| Caras-Severin |
|_|_____|
| 65| Cluj  |
|_|_____|
| 66| Constanta |
|_|_____|
| 67| Covasna   |
|_|_____|
| 68| Dambovita |
|_|_____|
| 69| Dolj  |
|_|_____|
| 70| Galati|
|_|_____|
| 71| Gorj  |
|_|_____|
| 72| Harghita  |
|_|_____|
| 73| Hunedoara |
|_|_____|
| 74| Ialomita  |
|_|_____|
| 75| Iasi  |
|_|_____|
| 76| Giurgiu   |
|_|_____|
| 77| Maramureş |
|_|_____|
| 78| Mehedinti |
|_|_____|
| 79| Mures |
|_|_____|
| 81| Neamt |
|_|_____|
| 82| Olt   |
|_|_____|
| 83| Prahova   |
|_|_____|
| 84| Satu Mare |
|_|_____|
| 85| Salaj |
|_|_____|
| 86| Sibiu |
|_|_____|
| 87| Suceava   |
|_|_____|
| 88| Teleorman |
|_|_____|
| 89| Timis |
|_|_____|
| 90| Tulcea|
|_|_____|
| 91| Vaslui|
|_|_____|
| 92| Valcea|
|_|_____|
| 93| Vrancea   |
|_|_____|
| 94| Calarasi  |
|_|_____|
| 95| Bucuresti |
|_|_____|
| 96| Ilfov |
|_|_____|
| 97| CAS OPSNAJ|
|_|_____|
| 98| CAS MTCT  |
|_|_____|

Exemplu: un cetatean din Republica Ungaria, barbat şi nascut la 14 mai 1970, care îşi desfasoara activitatea la o firma din Romania şi care nu are domiciliul sau resedinta în Romania, dar contribuie la fond ca urmare a activitatii desfasurate, trebuie luat în evidenta de CAS Arad şi va avea un numar de identificare în sistemul de asigurări sociale de sanatate după cum urmeaza: 1700514540011.

ANEXA 1
la normele metodologiceCASA DE ASIGURARI DE SANATATE
.............................
Nr. de inregistrare.........

ADEVERINTA DE ASIGURATPrin prezenta se certifica ca domnul/doamna.............................., CNP......................, act de identitate....... seria.... nr.........., eliberat de............. la data de........, cu domiciliul in.............., str............... nr....., bl....., ap....., sector/judet..............., are calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sanatate din Romania.
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de...... luni/ani de la data emiterii.
Valabilitatea prezentei adeverinte*) inceteaza de drept de la data la care persoana mai sus mentionata nu mai indeplineste una dintre conditiile în baza cărora beneficia de asigurarea de sanatate fara plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse.

  Presedinte - director general,

------------
*) Mentiune valabila numai pentru adeverintele emise pentru categoriile de persoane prevazute la art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 1^1
la normele metodologiceDenumirea angajatorului.................................
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica)..........
Nr. de inregistrare la registrul comertului.............

ADEVERINTAPrin prezenta se certifica faptul ca domnul/doamna......................., CNP...................., act de identitate...... seria......... nr........, eliberat de............ la data de............, cu domiciliul in..........., str.................... nr...., bl..., ap..., sectorul/judetul..........., are calitatea de salariat şi i s-a retinut şi virat lunar contributia pentru asigurările sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana mai sus mentionata figureaza în evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie, parinti, aflati în intretinere):
1. Nume, prenume,............................. CNP......................
2. Nume, prenume,............................. CNP......................
3. Nume, prenume,............................. CNP......................
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte şi complete.

  Reprezentant legal

ANEXA 2a)
la normele metodologice


   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denumirea angajatorului.................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
persoana fizica)...........................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. de inregistrare la registrul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
comertului.................................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

LISTA*)
nominala cuprinzand persoanele asigurate pentru care se plateste contributia de asigurări sociale de sanatate   _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|
   Z Z L L A A

_____
| CNP  | Numele| Prenumele| Categoria  | Suma| Suma   | Data | Data|
|  |   |  | de asigurat| datorata| totala | angajarii| plecarii|
|  |   |  |**) | - lei - | virata |  | |
|  |   |  || | - lei -|  | |
|______|_______||__|_________|________||_________|
|  |   |  || ||  | |
|______|_______||__|_________|________||_________|
|TOTAL:|   |  || ||  | |
|______|_______||__|_________|________||_________|

   Reprezentant legal,
. ..................

------------
*) Se depune lunar la casele de asigurări de sanatate, în termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile.
#M4
**) se va mentiona categoria de salariat: S - salariat, CM - concedii medicale în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, AM - accident de munca, CT - cenzori, membri în consiliul de administratie, alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, SOM - somer, CIC - concediu de crestere copil pana la varsta de 2 ani, DIS - persoana disponibilizata cu plăţi compensatorii acordate în baza unor acte normative, DCM - persoana disponibilizata cu plăţi compensatorii acordate în baza contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, TAS - persoana beneficiara de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, SCS - salariat care nu are domiciliu sau resedinta în Romania (numai pentru persoanele care intra în campul personal de aplicare al regulamentelor CEE nr. 1.408/71 şi 574/72), SS - salariatii scutiti de plată contribuţiei de asigurări sociale de sanatate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala.

ANEXA 2b)
la normele metodologice   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denumirea angajatorului.................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
persoana fizica)...........................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. de inregistrare la registrul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
comertului.................................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

LISTA*)
nominala cuprinzand persoanele aflate în intretinerea asiguratilor pentru care se plateste contributia de asigurări sociale de sanatate   _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|
   Z Z L L A A

__
|   CNP angajat   |  Persoane coasigurate   |
| |____|
| |  CNP  |   Numele   |   Prenumele   |  Tipul**)  |
|_______|_____|__|_____|__|
| |   ||   ||
|_______|_____|__|_____|__|

   Reprezentant legal,
. ..................

------------
*) Se depune lunar la casele de asigurări de sanatate, în termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributiile.
**) Se va mentiona categoria de coasigurat (S - sot/sotie, P - parinti).

ANEXA 2c)
la normele metodologice   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denumirea angajatorului.................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
persoana fizica)...........................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. de inregistrare la registrul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
comertului.................................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CENTRALIZATOR*)
referitor la obligaţiile de plată ale angajatorului la F.N.U.A.S.S.   _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|
   Z Z L L A A

_____
| Casa de Asigurări|  Contributia angajatorului  |   Contributia asiguratilor  |
| de Sănătate**)   |_________|_________|
|  | Suma datorata | Suma totala | Suma datorata | Suma totala |
|  |   | virata  |   | virata  |
|  |sageatalei -|   - lei -   | - lei -   |   - lei -   |
|________|_____|___|_____|___|
|  |   | |   | |
|________|_____|___|_____|___|
|  |   | |   | |
|________|_____|___|_____|___|
|  |   | |   | |
|________|_____|___|_____|___|
| TOTAL:   |   | |   | |
|________|_____|___|_____|___|

   Reprezentant legal,
. ..................

------------
*) Se depune lunar la casele de asigurări de sanatate, în termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datoreaza contributii.
**) Se vor inscrie toate casele de asigurări de sanatate alese în mod liber de salariati.


ANEXA 3 *** Abrogata
la normele metodologiceANEXA 4 *** Abrogata
la normele metodologiceANEXA 5 *1)
la normele metodologice*1) Anexa nr. 5 este reprodusa în facsimil.DECLARATIE*
Privind obligaţiile de constituire şi plată la Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfasoara activitate în baza unui contract individual de munca  Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Perioada/an |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _
   DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|**

Nume  Prenume
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B.I./C.I. Seria |_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   La data |_|_|_|_|_|_|
   Z Z L L A A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa:
LocalitateStr.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr.Bloc.Sc. Ap.  Sector
_ _ _ __ _ _ _ _   _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefon|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Conturi bancare:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banci:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Contributia la F.N.U.A.S.S. potrivit Legii nr. 95/2006
_
A. |_| Persoane ale caror venituri sunt impuse pe baza venitului efectiv
_  realizat
B. |_| Persoane care realizează venituri din agricultura şi silvicultura sub
_  nivelul salariului de baza minim brut pe tara
C. |_| Persoane ale caror venituri sunt impuse pe baza de norme anuale de
   venit
_ _ _ _ _ _ _ _
a. Venit anual/estimat |_|_|_|_|_|_|_|_|
  _____   _____   _____
Din care | Venit - baza  | | b. Contributie| |Termen de plata|
| de calcul | |   | |   |
|_____| |_____| |_____|
Trim. I  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|5|0|3| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|
Trim. II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|5|0|6| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|
Trim. III| | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|5|0|9| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|
Trim. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1|5|1|2| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|
Total| | | | | | | | | | | | | | | | | |  Z Z L L A A A A
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|

Diferenta de venit fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuala:
  _____   _____   _____
| Venit - baza  | | b. Contributie| |Termen de plata|
| de calcul | |   | |   |
|_____| |_____| |_____|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|

c. Sume restante
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

d. Majorari de intarziere
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e. Total contributii de achitat (b + c + d)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

D. Contributia persoanelor care realizează venituri din agricultura şi silvicultura peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara.

a. Venitul - baza de calcul
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

b. Contributie datorata
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

c. Sume restante
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

d. Majorari de intarziere
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e. Total contributii de achitat (b + c + d)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E. Contributia persoanelor care realizează venituri astfel:
_
1. |_| Venituri din cedarea folosintei bunurilor
2. |_| Venituri din dividende
3. |_| Venituri din dobanzi
4. |_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
#M3
_
5. |_| Alte venituri conform art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006.
#B
_
6. |_| Venituri din contracte de administrare sau management
7. |_| Asociatul unic cu asigurare la CJPAS (la nivelul valorii inscrise in
   declaratia de asigurări sociale)

Venit - baza de calcul
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

b. Contributie datorata
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

c. Sume restante
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

d. Majorari de intarziere
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e. Total contributii de achitat (b + c + d)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

F. Contributia persoanelor fizice care se asigura facultativ (art. 214 alin. (2) din Legea nr. 95/2006)

a. Venit - baza de calcul
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

b. Contributia datorata
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

G. Contributia persoanelor fara venituri

Venit baza de calcul
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

b. Contributia datorata
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

c. Sume restante
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

d. Majorari de intarziere
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e. Total contributii de achitat (b + c + d)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Declaratia asiguratului:
sageatasub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele din declaraţie sunt corecte şi complete;
sageatacunosc obligaţivitatea virarii contribuţiei la F.N.U.A.S.S. lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata - în situatiile prevazute la punctele E7, G, anual pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui pentru care se datoreaza plata - în situatiile prevazute la punctele D, E1 - E6, respectiv pana la termenul de plată completat pentru situatiile de la punctele A, B, C;
sageatacunosc obligaţivitatea depunerii la inchiderea exercitiului financiar anual a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate în vederea regularizarii obligaţiilor de plata, cu exceptia situatiilor de la punctul E6, E7, F şi G;
sageatamentionez ca nu/realizez şi alte venituri din: salarii/pensii

   Data  Semnatura asiguratului,
_ _   _ _   _ _ _ _   _______
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

------------
* Se depune anual la casa de asigurări de sanatate aleasa în mod liber, pana la primul termen de plata, pentru anul fiscal în curs.
** Se depune rectificativa în 15 zile de la modificarile survenite asupra elementelor din declaratia initiala.

ANEXA 6
la normele metodologice_____
|  |
| CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE  |
|  |
| Casa de Asigurări de Sănătate............................................  |
|  |
|LEGITIMATIE DE EXECUTOR   |
|  Seria........ nr...............  |
| ________ |
| Numele.................................  |||
| Prenumele..............................  |  Foto  ||
| Functia................................  |||
| Data eliberarii:   |________||
|  |
| Director general,|
|   L.S.  |
|  |
|  |
| LEGITIMATIA NU ESTE TRANSMISIBILA.  |
| Legitimatia este valabila numai insotita de delegatia semnata de catre   |
| preşedintele-director general al casei de asigurări de sanatate al carui |
| angajat este titularul acesteia. |
|_____|
| Titularul legitimatiei are acces la persoanele fizice şi are dreptul sa  |
| duca la indeplinire masurile asiguratorii şi sa efectueze procedura de   |
| executare silita pentru creanţele Fondului naţional unic de asigurări sociale|
| de sanatate, sa intre în orice incinta sau incapere a debitorului, sa|
| cerceteze toate locurile în care acesta îşi pastreaza bunurile sau valorile, |
| sa solicite şi sa cerceteze orice document ori element material pentru   |
| determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primeasca concursul |
| organelor de politie, jandarmerie şi altor agenti ai fortei publice, precum  |
| şi sa obtina relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de  |
| la alte organe competente, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind |
| Codul de procedură fiscală, republicata. |
| De asemenea, titularul legitimatiei are dreptul sa constate şi sa aplice |
| sanctiuni potrivit prevederilor legale. |
|_____|
|VIZE  |
|_____|
|Sem.........../anul...........  |   Sem.........../anul...........  |
|_________|________|
|Sem.........../anul...........  |   Sem.........../anul...........  |
|_________|________|

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!