Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Exercitarea profesiei de farmacist-partea II

Exercitarea profesiei de farmacist-partea IIAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=38 in 28.04.2006

EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST-PARTEA II

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma în domeniul sănătăţii
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

SECTIUNEA a 5-a
Organizarea şi functionarea

A. Organizarea la nivel teritorial
ART. 588
(1) La nivelul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, se organizeaza cate un colegiu al farmacistilor, format din toti farmacistii care exercita profesia în unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(2) Colegiile farmacistilor au personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu.
(3) Personalitatea juridica se dobandeste de la data constituirii şi inregistrarii la administratia financiara în raza careia se afla sediul institutiei.
(4) Sediul colegiului este în orasul de resedinta a judetului, respectiv în municipiul Bucuresti, pentru Colegiul Farmacistilor Bucuresti.
(5) Nici un colegiu teritorial nu poate functiona în afara Colegiului Farmacistilor din Romania.
ART. 589
Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:
a) adunarea generala a farmacistilor;
b) consiliul;
c) biroul consiliului;
d) preşedintele.
ART. 590
(1) Adunarea generala este formata din toti farmacistii inscrisi în colegiul teritorial respectiv.
(2) Adunarea generala se intruneste anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului, şi adopta hotarari cu majoritate simpla, în prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai. Daca la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de doua treimi, după 10 zile se organizeaza o noua sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din totalul membrilor.
(3) Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) aproba proiectul de buget al colegiului si, în baza raportului cenzorilor, descarca de gestiune consiliul pentru anul fiscal incheiat;
b) alege, dintre membrii sai, consiliul colegiului şi reprezentantii în Adunarea generala nationala a Colegiului Farmacistilor din Romania;
c) stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor comisiei de disciplina;
d) alege comisia de cenzori a colegiului.
ART. 591
(1) Membrii consiliului structurilor teritoriale şi reprezentantii în Adunarea generala nationala se aleg pe o perioada de 4 ani de catre adunarile generale teritoriale prin vot secret şi în conditiile participarii a minimum doua treimi din numarul membrilor adunarii generale.
(2) Daca la adunarea de alegeri nu se realizează conditia de participare, după doua saptamani se va organiza un nou scrutin care va alege reprezentantii, indiferent de numarul participantilor.
ART. 592
(1) Colegiul colegiului are un numar de membri proportional cu numarul farmacistilor inscrisi în evidenta colegiului la data organizarii alegerilor, după cum urmeaza:
a) 7 membri, pentru un numar de pana la 100 de farmacisti inscrisi;
b) 11 membri, pentru un numar de 101 pana la 500 de farmacisti inscrisi;
c) 13 membri, pentru un numar de 501 pana la 1.000 de farmacisti inscrisi;
d) 19 membri, pentru un numar de peste 1.000 de farmacisti inscrisi.
(2) Consiliul judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz, are un numar de 3 - 11 membri supleanti, alesi de adunarea generala.
ART. 593
Consiliul colegiului teritorial exercita atributiile prevazute de lege şi date în competenta sa prin Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania sau prin hotararea Consiliului national.
ART. 594
(1) Consiliul colegiului teritorial, în prima sedinta organizata în termen de maximum 5 zile de la alegere, alege biroul consiliului.
(2) Biroul consiliului este format dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti şi un secretar.

B. Organizarea la nivel national
ART. 595
(1) Colegiul Farmacistilor din Romania este format din toti farmacistii inscrisi în colegiile teritoriale.
(2) Colegiul Farmacistilor din Romania are personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu. Bugetul se formeaza din contributia colegiilor teritoriale, în cote stabilite de Consiliul national. Patrimoniul poate fi folosit şi în activitati producatoare de venituri, în conditiile legii.
ART. 596
Organele de conducere, la nivel national, ale Colegiului Farmacistilor din Romania sunt:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv;
d) preşedintele.
ART. 597
(1) Adunarea generala nationala este alcatuita din presedintii colegiilor teritoriale şi reprezentanti alesi de adunarile generale locale prin vot direct şi secret.
(2) Norma de reprezentare în adunarea generala este de 1/50 de membri.
(3) Reprezentantii în adunarea generala sunt alesi pe o durata de 4 ani.
(4) Proportional cu numarul de farmacisti inscrisi în evidenta colegiului teritorial, se vor alege 3 - 11 membrii supleanti.
ART. 598
Adunarea generala nationala are urmatoarele atributii:
a) adopta Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania, precum şi Codul deontologic al farmacistului;
b) aproba modificarea acestora;
c) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi executia celui pentru exercitiul financiar expirat;
d) alege, dintre membrii sai, comisia de cenzori;
e) adopta declaraţii care sa reflecte pozitia Colegiului Farmacistilor din Romania cu privire la aspecte de interes general în ceea ce priveste profesia de farmacist ori statutul farmacistului în societate;
f) revoca din functie membri alesi, pentru abateri de la prevederile prezentei legi si, respectiv, ale Regulamentului de organizare şi functionare a Colegiului Farmacistilor din Romania, care aduc prejudicii activitatii organismului profesional.
ART. 599
(1) Adunarea generala nationala adopta hotarari în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritate simpla de voturi.
(2) Daca la prima convocare nu se realizează conditia de cvorum, după doua saptamani se va organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 598 lit. a) şi b), pentru care este necesara conditia de cvorum prevazuta de lege.
(3) Adunarea generala nationala se intruneste în sedinta ordinara în primul trimestru al anului în curs.
ART. 600
Adunarea generala nationala este condusa de preşedintele Colegiului Farmacistilor din Romania.
ART. 601
(1) Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania este alcatuit din presedintii colegiilor teritoriale, 3 reprezentanti ai Colegiului Farmacistilor din Bucuresti, respectiv preşedintele şi 2 vicepresedinti, un reprezentant numit de Ministerul Sănătaţii Publice ca autoritate de stat şi cate un reprezentant al farmacistilor din fiecare minister ori institutie centrala cu retea sanitara proprie. Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania poate fi asistat, cu rol consultativ, de catre un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale, al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Justitiei.
(2) Cheltuielile de deplasare şi diurna reprezentantilor în Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania vor fi suportate de catre colegiile teritoriale ai caror reprezentanti sunt.
(3) Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania se intruneste legal în prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor prevazuti la alin. (1).
ART. 602
Consiliul naţional lucreaza în prezenta a doua treimi din numarul membrilor cu drept de vot şi decide cu o majoritate absoluta de voturi, cu exceptia deciziilor referitoare la cotizatie, pentru care sunt necesare voturile favorabile a doua treimi din numarul total al membrilor.
ART. 603
Deciziile Consiliului naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale şi pentru toti farmacistii care practica profesia de farmacist în Romania.
ART. 604
Atributiile Consiliului naţional sunt urmatoarele:
a) elaboreaza Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania, precum şi proiectele de modificare a acestuia;
b) elaboreaza Codul deontologic al farmacistului, precum şi proiectele de modificare a acestuia;
c) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
d) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea tematicilor, metodologiilor, concursurilor şi examenelor pentru farmacisti;
e) stabileste sistemul de credite de educatie continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a farmacistilor;
f) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea normelor privind exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul Romaniei;
g) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii la elaborarea strategiei şi programelor privind dezvoltarea invatamantului farmaceutic;
h) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare farmacist consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata catre Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania;
i) gestioneaza bunurile Colegiului Farmacistilor din Romania şi poate sa creeze şi sa subventioneze actiuni interesand profesiunea, actiuni de intrajutorare sau de sponsorizare;
j) solutioneaza, prin comisiile de specialitate ale Colegiului Farmacistilor din Romania, în termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în conformitate cu regulamentele proprii;
k) alege, dintre membrii sai, Biroul executiv al Colegiului Farmacistilor din Romania;
l) propune Adunarii generale nationale proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului Farmacistilor din Romania;
m) alege, dintre membrii sai, pe cei care vor forma comisiile de lucru;
n) stabileste indemnizatiile membrilor Biroului executiv şi indemnizatia de sedinta a membrilor Comisiei superioare de disciplina;
o) avizeaza reinscrierea farmacistilor care au pierdut calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, conform Codului deontologic al farmacistului.
ART. 605
(1) Consiliul naţional stabileste, în domeniul sau de competenta, strategia şi planul anual de control şi supraveghere a modului de exercitare a profesiei de farmacist, precum şi conditiile în care se desfasoara aceasta.
(2) Reprezentantii Colegiului Farmacistilor din Romania, anume desemnati, au dreptul de a desfasura activitati de control şi supraveghere privind modul de exercitare a profesiei de farmacist în toate unitatile farmaceutice din Romania.
ART. 606
Biroul executiv al Colegiului Farmacistilor din Romania este format dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti şi un secretar general, alesi în mod individual de catre Consiliul naţional dintre membrii sai.
ART. 607
Atributiile Biroului executiv sunt urmatoarele:
a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Farmacistilor din Romania intre sedintele Consiliului national;
b) aproba angajarea de personal şi asigura executia bugetului Colegiului Farmacistilor din Romania;
c) intocmeste raportul anual de activitate şi gestiune, pe care il supune aprobarii Consiliului national;
d) accepta donatiile, legatele şi sponsorizarile facute Colegiului Farmacistilor din Romania şi le face publice în presa de specialitate;
e) executa hotararile Adunarii generale nationale şi ale Consiliului national;
f) elaboreaza şi supune spre avizare Consiliului naţional proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli ale colegiilor teritoriale;
g) informeaza Consiliul naţional cu privire la deciziile emise intre sedintele Consiliului;
h) indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul national.
ART. 608
Biroul executiv coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania.
ART. 609
În exercitarea mandatului, membrii Biroului executiv, precum şi membrii birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunara, al carei cuantum va fi aprobat, după caz, de Consiliul national, respectiv consiliile colegiilor teritoriale.
ART. 610
Presedintele Biroului executiv al Consiliului naţional este preşedintele Colegiului Farmacistilor din Romania.
ART. 611
Atributiile presedintelui Colegiului Farmacistilor din Romania sunt urmatoarele:
a) reprezinta Colegiul Farmacistilor din Romania în relatiile cu persoanele fizice şi juridice din tara şi din strainatate;
b) incheie contracte şi conventii în numele Colegiului Farmacistilor din Romania, cu aprobarea Biroului executiv;
c) convoaca şi conduce sedintele Adunarii generale, ale Consiliului national;
d) aduce la indeplinire deciziile Biroului executiv, hotararile Consiliului naţional date în sarcina sa şi rezolva problemele şi lucrarile curente;
e) angajeaza personalul de specialitate şi administrativ;
f) indeplineste orice alte sarcini incredintate de Consiliul naţional ori de Biroul executiv.
ART. 612
(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, atat la nivel national, cat şi teritorial, farmacistii care detin functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătaţii Publice, respectiv al ministerelor şi institutiilor cu retea sanitara proprie, al structurilor deconcentrate ale acestuia ori în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al caselor judetene de asigurări de sanatate şi a municipiului Bucuresti, al patronatelor şi sindicatelor profesionale, precum şi orice fel de functii de demnitate publica.
(2) Farmacistii pentru care pe timpul exercitarii mandatului de membru al organelor de conducere a survenit situatia de incompatibilitate pierd de drept mandatul incredintat, urmând ca locul ramas vacant sa fie ocupat, după caz, de primul membru aflat pe lista supleantilor sau prin organizarea unei noi alegeri.
(3) Numarul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional este de maximum doua, care pot fi şi consecutive.

SECTIUNEA a 6-a
Raspunderea disciplinara

ART. 613
Farmacistul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului şi a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, precum şi pentru orice fapte savarsite în legatura cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmacistilor din Romania.
ART. 614
(1) În cazurile prevazute la art. 613, plangerea impotriva unui farmacist se depune la colegiul al carui membru este.
(2) Biroul consiliului, în baza anchetei disciplinare efectuate de catre departamentul de jurisdictie profesionala, poate decide:
a) respingerea plangerii ca vadit nefondata;
b) solicitarea completarii anchetei disciplinare;
c) dispunerea trimiterii dosarului disciplinar la comisia de disciplina.
(3) Impotriva deciziei de respingere a plangerii persoana care a facut plangerea poate depune contestatie la colegiul a carui decizie se contesta. Aceasta se solutioneaza de catre Biroul executiv al Consiliului national.
ART. 615
(1) În cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza şi functioneaza o comisie de disciplina, constituita din 3 membri, independenta de conducerea colegiului, care judeca abaterile disciplinare savarsite de farmacistii cuprinsi în acel colegiu.
(2) În cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se organizeaza şi functioneaza Comisia superioara de disciplina.
(3) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta în Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania, cu respectarea principiului egalitatii, a dreptului de aparare, precum şi a principiului contradictorialitatii.
ART. 616
(1) Membrii comisiilor de disciplina de la nivelul colegiului teritorial sunt alesi de catre adunarea generala judeteana, respectiv de cea a municipiului Bucuresti, iar membrii Comisiei superioare de disciplina vor fi alesi de catre Adunarea generala nationala.
(2) Membrii comisiilor de disciplina vor fi alesi din randul farmacistilor cu o vechime de peste 7 ani în profesie şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
(3) Functia de membru al comisiei de disciplina este incompatibila cu orice alta functie în cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania.
(4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplina este de 4 ani.
(5) Unul dintre membrii comisiilor de disciplina este desemnat de autoritatile de sanatate publica, la nivel teritorial, şi de catre Ministerul Sănătaţii Publice, la nivelul Comisiei superioare de disciplina.
(6) Calitatea de membru al comisiilor de disciplina inceteaza prin deces, demisie, pierderea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania ori prin numirea unui alt reprezentant în cazul membrilor desemnati de catre Ministerul Sănătaţii Publice sau autoritatea de sanatate publica.
ART. 617
(1) Membrii comisiilor de disciplina se aleg prin vot secret şi pe baza candidaturilor depuse.
(2) La nivel teritorial se va alege un numar de 3 membri, iar la nivel naţional 5 membri.
(3) Membrii comisiilor de disciplina îşi vor alege un presedinte, care conduce activitatea administrativa a comisiilor de disciplina.
(4) Presedintele comisiei de disciplina prezinta adunarii generale raportul anual al activitatii comisiei de disciplina.
ART. 618
(1) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania pe o perioada determinata, de la o luna la un an;
e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania.
(2) Retragerea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania opereaza de drept pe durata stabilită de instanta de judecata prin hotarare definitiva a instantei judecatoresti, cu privire la interzicerea exercitarii profesiei.
(3) La sanctiunile prevazute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie farmaceutica ori altor forme de pregatire profesionala.
ART. 619
(1) Decizia comisiei de disciplina se comunica farmacistului cercetat disciplinar, persoanei care a facut sesizarea, Ministerului Sănătaţii Publice, Biroului executiv al Colegiului Farmacistilor din Romania şi persoanei cu care farmacistul sanctionat are incheiat contractul de munca.
(2) În termen de 15 zile de la comunicare, persoanele şi autoritatile prevazute la alin. (1) pot contesta la Comisia superioara de disciplina decizia pronuntata.
ART. 620
(1) Actiunea disciplinara poate fi pornita în termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei sau data luarii la cunostinta.
(2) Consecintele executării aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 618 alin. (1) lit. a) - c) se radiaza în termen de 6 luni de la data executării lor, iar cea prevazuta la art. 618 alin. (1) lit. d), în termen de un an de la data expirarii perioadei de suspendare.
(3) În cazul aplicarii sanctiunii prevazute la art. 618 alin. (1) lit. e), farmacistul poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al colegiului, după expirarea perioadei stabilite de instanta judecatoreasca prin hotarare penala definitiva, prin care s-a dispus interdictia exercitarii profesiei, sau după 2 ani de la data aplicarii sanctiunii de catre comisia de disciplina. Redobandirea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania se face în conditiile legii.
(4) În situatia în care prin decizia comisiei de disciplina au fost dispuse şi masurile prevazute la art. 618 alin. (3), radierea sanctiunii se va face numai după prezentarea dovezii aducerii la indeplinire a masurii dispuse de comisia de disciplina.
(5) Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii aplicate constituie circumstanta agravanta care va fi avuta în vedere la aplicarea unei noi sanctiuni.
ART. 621
(1) Ancheta disciplinara se exercita prin persoane desemnate de catre biroul consiliului teritorial sau, după caz, de catre Biroul executiv al Colegiului Farmacistilor din Romania.
(2) Unitatile sanitare sau farmaceutice au obligaţia de a pune la dispozitie comisiilor de disciplina sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterii disciplinare documentele profesionale solicitate, precum şi orice alte date şi informatii necesare solutionarii cauzei.
ART. 622
Decizia pronuntata de Comisia superioara de disciplina, precum şi cea pronuntata de Consiliul naţional pot fi contestate la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carui circumscriptie îşi desfasoara activitatea farmacistul sanctionat, în termen de 30 de zile de la comunicare.

SECTIUNEA a 7-a
Venituri şi cheltuieli

ART. 623
Veniturile Colegiului Farmacistilor din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere;
b) cotizatii lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice;
d) donatii şi sponsorizari de la persoane fizice şi juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestarile culturale şi stiintifice;
i) organizarea de cursuri de educatie profesionala continua;
j) alte surse.
ART. 624
(1) Cotizatiile datorate şi neplatite în termenul fixat de catre consiliul teritorial de catre membrii Colegiului Farmacistilor din Romania determina plata unor penalităţi de intarziere în cuantumul prevazut de dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice.
(2) Aceeasi masura se va aplica şi colegiilor teritoriale care nu varsa partea de cotizatie stabilită de Consiliul national.
ART. 625
(1) Neplata cotizatiei datorate de membrii Colegiului Farmacistilor din Romania pe o perioada de 3 luni şi după atentionarea scrisa a consiliului local se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru al Colegiului, pana la plata cotizatiei datorate.
(2) Sanctiunea se aplica de catre comisia locala de disciplina, la sesizarea comisiei administrative şi financiar-contabile a colegiului teritorial.
ART. 626
Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Farmacistilor din Romania, tarifele se stabilesc, după caz, de catre Consiliul national, respectiv consiliul colegiului teritorial.
ART. 627
(1) Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, precum şi partea din aceasta care trebuie varsata catre forurile nationale se stabilesc de catre Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania.
(2) Partea din cotizatie aferenta functionarii structurii nationale va fi virata pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii urmatoare aceleia pentru care a fost perceputa cotizatia.
ART. 628
(1) Partea de cotizatie datorata Colegiului Farmacistilor din Romania de catre consiliile colegiilor teritoriale se va vira catre acesta inaintea altor plati.
(2) Obligaţia urmaririi şi efectuarii varsarii cotei aferente Colegiului Farmacistilor din Romania revine presedintelui consiliului colegiului teritorial.
ART. 629
Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea şi functionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs farmacistilor, intrajutorarea farmacistilor cu venituri mici, crearea de institutii cu scop filantropic şi stiintific, alte cheltuieli aprobate, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul national.

CAP. 4
Rolul, atributiile şi drepturile autoritatii de stat

ART. 630
Ministerul Sănătaţii Publice, în calitate de autoritate de stat, urmareste ca activitatea Colegiului Farmacistilor din Romania sa se desfasoare în conditiile legii.
ART. 631
Reprezentantul autoritatii de stat cu rangul de secretar de stat în Ministerul Sănătaţii Publice este membru al Consiliului naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania şi este numit prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
ART. 632
În cazul în care reprezentantul autoritatii de stat constata ca nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizeaza organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania. În termen de 15 zile de la efectuarea demersului acestea adopta masurile necesare de incadrare în normele în vigoare şi informeaza Ministerul Sănătaţii Publice în acest sens.
ART. 633
În cazul nerespectarii prevederilor art. 632, Ministerul Sănătaţii Publice se adreseaza instantelor judecatoresti competente.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii şi finale

ART. 634
Practicarea profesiei de farmacist de o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune şi se pedepseste conform Codului penal.
ART. 635
În vederea facilitarii accesului la exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sănătaţii Publice, în colaborare cu Colegiul Farmacistilor din Romania, recunoaste calificarile de farmacist dobandite în conformitate cu normele Uniunii Europene, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana, de catre cetatenii acestor state, iar incadrarea în munca se face conform legii.
ART. 636
(1) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de farmacist eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European şi de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora se elaboreaza de catre Ministerul Sănătaţii Publice, în colaborare cu Colegiul Farmacistilor din Romania, şi se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala se elaboreaza de catre Ministerul Sănătaţii Publice şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(3) Normele privind intocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesionala a farmacistilor se elaboreaza în colaborare, de catre autoritatile competente romane definite de prezenta lege, şi se aproba prin hotarare a Guvernului.
ART. 637
(1) Atributiile Colegiului Farmacistilor din Romania nu pot fi exercitate de nicio alta asociatie profesionala.
(2) Colegiul Farmacistilor din Romania nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicale şi în indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.
(3) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania pot face parte şi din alte asociatii profesionale.
ART. 638
Codul deontologic al farmacistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Consiliului naţional care privesc organizarea şi functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 639
Pe durata exercitarii profesiei în regim salarial sau/si independent, farmacistul este obligat sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesionala şi sa instiinteze colegiul teritorial al carui membru este.
ART. 640
(1) Farmacistii care ocupa functii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătaţii Publice, în cadrul autoritatilor de sanatate publica judetene şi a municipiului Bucuresti, în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si, respectiv, în cadrul caselor de asigurări de sanatate judetene şi a municipiului Bucuresti, pot desfasura în afara programului normal de lucru, în conditiile legii, activitati profesionale, potrivit calificarii pe care o detin exclusiv în unitati sanitare sau farmaceutice private.
(2) Farmacistilor prevazuti la alin. (1) li se aplica în mod corespunzator prevederile art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 641
La data intrarii în vigoare a prezentului titlu, se abroga Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004.

*

Prezentul titlu transpune integral prevederile referitoare la exercitiul profesiei de farmacist, cuprinse în urmatoarele acte normative ale Uniunii Europene:
a) art. 11 al Regulamentului Consiliului nr. 1.612/68/CEE din 15 octombrie 1968 privind libera circulatie a lucratorilor în interiorul Comunitatii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 257 din 19 octombrie 1968;
b) Directiva Consiliului nr. 85/432/CEE din 16 septembrie 1985 pentru coordonarea dispozitiilor legislative, regulamentare şi administrative privind anumite activitati din domeniul farmaceutic, cu modificările şi completările ulterioare, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 253 din 24 septembrie 1985, p. 34;
c) Directiva Consiliului nr. 85/433/CEE din 16 septembrie 1985 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri de farmacist, inclusiv masuri pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire privind anumite activitati în domeniul farmaceutic, cu modificările şi completările ulterioare, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 253 din 24 septembrie 1985, p. 37;
d) Directiva Consiliului 2003/109/CE din 25 noiembrie 2003 privind statutul cetatenilor din statele terte care sunt rezidenti pe termen lung, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 16 din 23 ianuarie 2004;
e) art. 45, art. 50 alin. (1) şi (4), art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53, art. 54 şi art. 56 alin. (1) şi (2) din Directiva Consiliului 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 255 din 30 septembrie 2005.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!