Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Exercitarea profesiei de farmacist-partea I

Exercitarea profesiei de farmacist-partea IAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=37 in 28.04.2006

EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST-PARTEA I

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma în domeniul sănătăţii
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

TITLUL XIV
Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania

CAP. 1
Exercitarea profesiei de farmacist

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 553
Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, în conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în farmacie, după cum urmeaza:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul unui cetatean roman, precum şi descendentii şi ascendentii în linie directa, aflati în intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 260/2005;
e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent în Romania;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b).
ART. 554
(1) În intelesul prezentului titlu, termenii şi notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:
a) farmacisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele prevazute la art. 553 lit. b) si, prin asimilare, şi farmacistii aflati în situatiile prevazute la art. 553 lit. d) şi f);
b) stat membru de origine sau de provenienta sau stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana.
(2) Prin titlu oficial de calificare în farmacie se intelege:
a) diploma de farmacist, eliberata de o institutie de invatamant superior medico-farmaceutic acreditata din Romania;
b) certificatul de farmacist specialist, eliberat de Ministerul Sănătaţii Publice;
c) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, eliberate conform normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de Conferinta Elvetiana;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, dobandite intr-un stat tert şi recunoscute de unul dintre statele membre prevazute la lit. c) ori echivalate în Romania.
ART. 555
(1) Titlurile oficiale de calificare în profesia de farmacist, obtinute în afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene, se echivaleaza potrivit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în profesia de farmacist care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.
ART. 556
Monitorizarea şi controlul exercitarii profesiei de farmacist se realizează de Colegiul Farmacistilor din Romania şi de Ministerul Sănătaţii Publice, denumite în continuare autoritati competente romane.
ART. 557
(1) Profesia de farmacist este profesie independenta şi se exercita pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, în regim salarial si/sau independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Profesia de farmacist se exercita pe baza de contract de munca si/sau contract de furnizare de servicii farmaceutice. Profesia de farmacist se exercita în regim independent, după inregistrarea la administratia financiara din raza de domiciliu.
(3) În timpul exercitarii profesiei, farmacistul nu este functionar public.
(4) Apararea principiilor prevazute la alin. (1) este asigurata de Colegiul Farmacistilor din Romania.
ART. 558
(1) Exercitarea profesiei de farmacist se realizează prin urmatoarele activitati:
a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
b) fabricarea şi controlul medicamentelor;
c) controlul medicamentelor intr-un laborator pentru controlul medicamentelor;
d) depozitarea, conservarea şi distribuirea medicamentelor en gros;
e) prepararea, controlul, depozitarea şi distributia medicamentelor în farmacii deschise publicului;
f) prepararea, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital;
g) acordarea de informatii şi consultanta privind medicamentele.
(2) Farmacistul, în conformitate cu pregatirea sa universitara, este competent sa exercite şi alte activitati profesionale precum:
a) colaborare cu medicul pentru stabilirea şi urmarirea terapiei pacientului;
b) farmacovigilenta;
c) fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea şi distributia produselor din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, substantelor farmaceutice active şi auxiliare;
d) analize în laboratoare de biochimie, toxicologie şi igiena a mediului şi alimentelor;
e) marketing şi management farmaceutic;
f) activitati didactice sau administratie sanitara.
(3) În toate activitatile prevazute la alin. (1) farmacistul are deplina raspundere şi drept de decizie.
ART. 559
(1) În exercitarea profesiei farmacistul trebuie sa dovedeasca profesionalism, devotament, corectitudine, disponibilitate şi respect fata de persoana care i se adreseaza pentru obtinerea serviciilor farmaceutice necesare.
(2) La absolvirea instituţiei de invatamant din Romania farmacistul va depune urmatorul juramant:
"În intreaga mea activitate de farmacist voi da dovada de o atitudine profund umana fata de om şi colectivitate.
Voi respecta demnitatea şi personalitatea bolnavului, exercitand profesiunea cu constiinciozitate, respectand normele de etica şi de deontologie farmaceutica.
Voi fi corect cu mine insumi şi cu confratii mei, cărora le voi cere colaborarea, şi nu voi refuza sa le acord sprijinul, cand mi se va cere, în interesul bolnavului.
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar şi după decesul acestora.
Nu voi accepta sub niciun motiv ca activitatea mea de farmacist sa fie utilizata impotriva sănătăţii şi vietii omului.
Voi fi rabdator şi intelegator fata de cel care, datorita bolii, nu-mi acorda respectul cuvenit.
Jur, pe onoare, în mod solemn şi liber!"
ART. 560
(1) Profesia de farmacist poate fi exercitata pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art. 553, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare în farmacie, prevazut de lege;
b) nu se gasesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;
c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;
d) sunt membri ai Colegiului Farmacistilor din Romania.
(2) Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în Romania, precum şi farmacistii care intrunesc conditiile prevazute la art. 553 lit. c) şi e) au, în exercitarea profesiei, aceleasi drepturi şi obligaţii ca şi farmacistii cetateni romani, membri ai Colegiului Farmacistilor din Romania.
ART. 561
(1) Profesia de farmacist se exercita în Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale insusite, după cum urmeaza:
a) farmacist;
b) farmacist specialist în una dintre specialitatile farmaceutice prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica şi cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care detin un titlu oficial de calificare în farmacie, precum şi experienta profesionala complementara prevazuta la art. 568, atunci cand este cazul, şi care exercita profesia în Romania.

SECTIUNEA a 2-a
Nedemnitati şi incompatibilitati


ART. 562
Este nedemn sa exercite profesia de farmacist:
a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hotarare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii, în imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist, şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara.
ART. 563
(1) Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibila cu:
a) profesia de medic;
b) oricare ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesiei de farmacist sau bunelor moravuri, conform Codului deontologic al farmacistului;
c) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei de farmacist.
(2) În termen de 10 zile de la nasterea situatiei de incompatibilitate, farmacistul este obligat sa anunţe colegiul al carui membru este.
(3) Presedintele colegiului din care face parte farmacistul poate desemna o comisie special constituita pentru fiecare caz în parte, alcatuita din 3 farmacisti primari, pentru a confirma sau a infirma situatia de incompatibilitate prevazuta la alin. (1) lit. a) şi b). În cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea starii de incompatibilitate.
(4) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania şi dreptul de exercitiu al profesiei.

SECTIUNEA a 3-a
Autorizarea exercitarii profesiei de farmacist

ART. 564
(1) Farmacistii care intrunesc conditiile prevazute la art. 553 exercita profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, avizat anual pe baza asigurării de raspundere civila, pentru greseli în activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv.
(2) Certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania are valabilitate pe toata durata de exercitare a profesiei, în cazul în care nu intervin situatiile prevazute la art. 562 şi 563 sau nu se produc abateri sanctionate de lege cu suspendarea sau interdictia exercitarii profesiei.
(3) Certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania se acorda pe baza urmatoarelor acte:
a) documentele care atesta formarea în profesie;
b) certificatul de sanatate;
c) declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 562 şi 563;
d) certificatul de cazier judiciar.
(4) Certificatul de membru devine operativ numai după incheierea asigurării de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesionala.
ART. 565
(1) Farmacistii se pensioneaza la varsta prevazuta de lege.
(2) În unitatile sanitare publice farmacistii membri titulari şi corespondenti ai Academiei Romane, profesori universitari, cercetatori stiintifici gradul I, doctori în stiinte farmaceutice care desfasoara activitati farmaceutice pot continua, la cerere, activitatea, pana la implinirea varstei de 70 de ani.
(3) Farmacistii care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot profesa în continuare în unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Colegiului Farmacistilor din Romania, eliberat pe baza certificatului de sanatate şi a asigurării de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv.
(4) În cazul unitatilor sanitare publice care inregistreaza deficit de farmacisti, precum şi al unitatilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, farmacistii îşi pot continua activitatea peste varsta de pensionare prevazuta de lege. Criteriile de mentinere în activitate în aceste situatii se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului.
(5) Farmacistii care au implinit varsta de pensionare prevazuta de lege nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătaţii Publice, al ministerelor şi institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al autoritatilor de sanatate publica, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al caselor judetene de asigurări de sanatate, respectiv a municipiului Bucuresti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricarei alte unitati sanitare publice.
ART. 566
În farmaciile de spital farmacistul este autorizat sa elibereze medicamente numai pentru sectiile spitalului.

CAP. 2
Dispozitii privind exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul Romaniei de catre farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene

SECTIUNEA 1
Dispozitii privind dreptul utilizarii titlului de formare

ART. 567
(1) Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia de farmacist în Romania, au dreptul de a atasa, la titlul profesional prevazut la art. 561, titlul licit de formare obtinut în statul membru de origine sau de provenienta în limba acelui stat si, eventual, abrevierea lui. Titlul licit de formare va fi insotit de numele şi locul instituţiei sau ale organului emitent.
(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza în Romania o pregatire complementara neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza, în exercitiul profesiei, forma corespunzatoare a titlului, indicata de autoritatile competente romane.
ART. 568
În cazul în care accesul la una dintre activitatile prevazute la art. 558 sau exercitarea acesteia necesita, în afara titlului oficial de calificare de farmacist prevazut de lege, şi o experienta profesionala complementara, autoritatile competente romane recunosc certificatul emis de statul membrude origine sau de provenienta a posesorului, prin care se atesta ca acesta a desfasurat activitatea în cauza în acel stat pentru o perioada de timp echivalenta cu cea prevazuta de legislatia romana pentru activitatea în cauza.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii privind facilitarea exercitarii dreptului de stabilire

ART. 569
(1) Solicitarile farmacistilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul în Romania la una dintre activitatile farmaceutice se solutioneaza de catre Ministerul Sănătaţii Publice, în colaborare cu Colegiul Farmacistilor din Romania, în termen de 3 luni de la data depunerii dosarului complet de catre cel interesat. Acestia primesc certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania în urma aplicarii procedurii de recunoastere a calificarii profesionale.
(2) Dosarul prevazut la alin. (1) cuprinde urmatoarele documente:
a) copia documentului de cetatenie;
b) copia titlurilor oficiale de calificare în farmacie prevazute de lege;
c) certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau provenienta, prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36/CE;
d) certificatul de sanatate fizica şi psihica emis de statul membru de origine sau provenienta;
e) dovada emisa de statul membru de origine sau provenienta, prin care se atesta onorabilitatea şi moralitatea posesorului;
f) dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli în activitatea profesionala, emisa de institutiile abilitate din unul dintre statele membre prevazute la alin. (1).
(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. d) - f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.
ART. 570
(1) În situatia în care pentru accesul şi exercitiul activitatii prevazute la art. 569 alin. (1) statul membru de origine sau provenienta nu impune o astfel de cerinta si, în consecinta, nu emite cetatenilor sai documentul prevazut la art. 569 alin. (2) lit. d), autoritatile competente romane accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.
(2) În cazul în care statul membru de origine sau provenienta nu impune o astfel de cerinta si, în consecinta, nu emite cetatenilor sai documentul prevazut la art. 569 alin. (2) lit. e), autoritatile competente romane accepta atestatul eliberat pe baza declaraţiei sub juramant sau a declaraţiei solemne a solicitantului de catre autoritatea judiciara sau administrativa competenta sau, după caz, de notarul sau organizatia profesionala abilitata în acest sens de acel stat.
ART. 571
(1) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului, Ministerul Sănătaţii Publice informeaza solicitantul asupra documentelor necesare completarii acestuia.
(2) Deciziile autoritatilor competente romane în aceste cazuri pot fi atacate la instanta de contencios administrativ.
ART. 572
Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în Romania şi care, în timpul exercitarii profesiei, incalca dispozitiile, legile şi regulamentele profesiei, raspund potrivit legii.
ART. 573
(1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave şi precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de farmacist în Romania, comise de farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii în Romania şi în afara teritoriului sau, acestea informeaza statul de origine sau de provenienta a celor în cauza.
(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum şi cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de farmacist, aplicate farmacistilor pe durata exercitarii profesiei în Romania.
(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda cu privire la faptele grave şi precise comise de farmacistii cetateni romani sau care provin din Romania, anterior stabilirii acestora în statul membru gazda şi în afara teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de farmacist în acel stat.
(4) Autoritatile competente romane decid asupra naturii şi amplorii investigatiilor pe care le intreprind în situatiile pentru care au fost sesizate şi comunica statului membru gazda consecintele care rezulta cu privire la atestatele şi documentele pe care le-au emis în cazurile respective.
ART. 574
(1) Autoritatile competente romane colaboreaza indeaproape cu autoritatile competente omoloage ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor apartinand Spatiului Economic European si, respectiv, ale Confederatiei Elvetiene, asigurand confidentialitatea informatiilor transmise.
(2) Schimbul de informatii privind sanctiunile disciplinare sau penale aplicate în caz de fapte grave şi precise, susceptibile de a avea consecinte asupra activitatilor de farmacist, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice şi a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 575
(1) Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia de farmacist în Romania, au obligaţia de a se informa la autoritatile competente cu privire la legislatia care reglementeaza sectorul de sanatate, domeniul securitatii sociale, precum şi cu privire la Codul deontologic al farmacistului.
(2) În vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1), autoritatile competente romane vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativa.
(3) Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia ca urmare a recunoasterii calificarii profesionale de catre autoritatile competente romane, trebuie sa posede cunostintele lingvistice necesare desfasurarii activitatilor profesionale în Romania.

CAP. 3
Organizarea şi functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 576
(1) Colegiul Farmacistilor din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizarii, controlului şi supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberala, de practica publica autorizata.
(2) Colegiul Farmacistilor din Romania are autonomie institutionala în domeniul sau de competenta, normativ şi jurisdictional profesional.
(3) Ministerul Sănătaţii Publice urmareste modul de respectare a prevederilor legale în activitatea Colegiului Farmacistilor din Romania.
(4) Colegiul Farmacistilor din Romania cuprinde toti farmacistii care intrunesc conditiile prevazute la art. 553 lit. a), c) şi e), precum şi farmacistii stabiliti în Romania care intrunesc conditiile prevazute la art. 553 lit. b), d) şi f) şi care exercita profesia de farmacist în conditiile prezentei legi şi sunt inregistrati la colegiile teritoriale.
ART. 577
Colegiul Farmacistilor din Romania se organizeaza şi functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
ART. 578
(1) Intre Colegiul Farmacistilor din Romania şi colegiile teritoriale exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica şi financiara, în conditiile legii.
(2) Sediul Colegiului Farmacistilor din Romania este în municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile Colegiului Farmacistilor din Romania

ART. 579
Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii:
a) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu Ministerul Sănătaţii Publice prin asigurarea controlului aplicarii regulamentelor şi normelor care organizeaza şi reglementeaza exercitarea profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea farmaceutica în care se desfasoara;
b) apara demnitatea şi promoveaza drepturile şi interesele membrilor sai în toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea şi independenta profesionala a farmacistului, precum şi dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului profesional; asigura respectarea de catre farmacisti a obligaţiilor ce le revin fata de pacient şi de sanatatea publica;
c) atesta onorabilitatea şi moralitatea profesionala a membrilor sai;
d) intocmeste şi actualizeaza permanent Registrul unic al farmacistilor din Romania, administreaza pagina de Internet de publicare a acestuia şi inainteaza trimestrial Ministerului Sănătaţii Publice un raport privind situatia numerica a membrilor sai, precum şi a evenimentelor inregistrate în domeniul autorizarii, controlului şi supravegherii profesiei de farmacist;
e) elaboreaza şi adopta Regulamentul de organizare şi functionare a Colegiului Farmacistilor din Romania şi Codul deontologic al farmacistului;
f) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu Ministerul Sănătaţii Publice la formarea, specializarea şi perfectionarea pregatirii profesionale a farmacistilor;
g) avizeaza, conform regulamentelor de organizare şi functionare a unitatilor farmaceutice, fisa de atributii a postului de farmacist, intocmita obligatoriu la nivelul fiecarei farmacii;
h) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice în vederea stabilirii şi cresterii standardelor de practica profesionala, a asigurării calitatii actului farmaceutic în unitatile farmaceutice;
i) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice şi participa, prin reprezentantii sai, la activitatea de inspectie farmaceutica organizata de acesta, inclusiv pe baza de tematici comune de inspectie şi control;
j) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional şi a tematicii de concurs;
k) initiaza, promoveaza, organizeaza şi acrediteaza în domeniul sau de competenta forme de educatie farmaceutica continua şi de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai, cu exceptia programelor de studii complementare în vederea obtinerii de atestate;
l) controleaza modul în care sunt respectate de catre angajatori independenta profesionala şi dreptul de decizie profesionala ale farmacistului;
m) reprezinta şi apara în domeniul sau de competenta interesele membrilor, la solicitarea acestora, în fata angajatorilor;
n) promoveaza şi stabileste relatii pe plan extern cu institutii şi organizatii similare;
o) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea reglementarilor profesiei de farmacist;
p) organizeaza judecarea cazurilor de incalcare a normelor de deontologie profesionala ori a celor care reglementeaza exercitarea profesiei sau a actului profesional;
q) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activitatii profesionale de catre farmacistii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
r) colaboreaza în domeniul sau de competenta cu Ministerul Sănătaţii Publice, organizatii patronale şi sindicale, precum şi cu alte asociatii ori cu organizatii neguvernamentale, în toate problemele ce privesc asigurarea sănătăţii populatiei.
ART. 580
În exercitarea atributiilor prevazute de prezentul titlu, Colegiul Farmacistilor din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune în justitie în nume propriu sau în numele membrilor sai.

SECTIUNEA a 3-a
Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania

ART. 581
(1) În vederea exercitarii profesiei de farmacist, farmacistii cetateni romani şi farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în Romania, precum şi farmacistii care intrunesc conditiile prevazute la art. 553 lit. c) şi e) au obligaţia sa se inscrie în Colegiul Farmacistilor din Romania.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi au de drept calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania toti farmacistii inscrisi pana la acea data.
(3) Calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania o pot pastra, la cerere, şi farmacistii pensionari care au practicat profesia de farmacist.
(4) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania sunt inscrisi în Registrul unic al farmacistilor din Romania, care se publica pe pagina de Internet a Colegiului Farmacistilor din Romania.
ART. 582
(1) La cerere, membrii Colegiului Farmacistilor din Romania care, din motive obiective, intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de farmacist pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.
(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania se suspenda obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezenta lege.
(3) Intreruperea exercitarii profesiei de farmacist pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania.
(4) O noua inscriere se poate face numai în conditiile prezentei legi şi cu avizul favorabil al Consiliului naţional al Colegiului Farmacistilor din Romania.
ART. 583
Farmacistii care doresc sa exercite profesia se inscriu ca membri ai Colegiului Farmacistilor din Romania la colegiul teritorial în raza caruia se afla unitatea la care îşi desfasoara activitatea sau la colegiul teritorial în raza caruia îşi au domiciliul sau resedinta, daca nu au inca un loc de munca.

SECTIUNEA a 4-a
Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului Farmacistilor din Romania

ART. 584
Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga şi sa fie alesi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Farmacistilor din Romania;
b) sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Farmacistilor din Romania şi sa primeasca informatiile solicitate;
c) sa participe la orice actiune a Colegiului Farmacistilor din Romania şi sa fie informati în timp util despre aceasta;
d) sa foloseasca, impreuna cu membrii sai de familie, toate dotarile sociale, profesionale, culturale şi sportive ale Colegiului Farmacistilor din Romania şi ale colegiilor locale;
e) sa poarte insemnele Colegiului Farmacistilor din Romania;
f) sa conteste sanctiunile primite;
g) sa solicite ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat personal, cat şi prin membrii lor de familie.
ART. 585
Obligaţiile membrilor Colegiului Farmacistilor din Romania sunt urmatoarele:
a) sa respecte dispozitiile Regulamentului de organizare şi functionare a Colegiului Farmacistilor din Romania, Codul deontologic al farmacistului, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania şi regulamentele profesiei;
b) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate în calitate de membri sau reprezentanti ai corpului profesional;
c) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale;
d) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;
e) sa execute cu buna-credinta sarcinile ce decurg din hotararile organelor de conducere ale corpului profesional;
f) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere în care sunt alesi, în cazul în care, în indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;
g) sa pastreze secretul profesional;
h) sa respecte normele, principiile şi indatoririle deontologiei profesionale şi sa aiba un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania;
i) sa achite, în termenul stabilit, cotizatia datorata în calitate de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania;
j) sa rezolve litigiile cu alti membri, în primul rand prin intermediul medierii de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania;
k) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, ale colegiilor judetene, respectiv al municipiul Bucuresti.
ART. 586
Obligaţiile membrilor Colegiului Farmacistilor din Romania, ce decurg din calitatea lor speciala de farmacisti, sunt urmatoarele:
a) sa respecte şi sa aplice în orice imprejurare normele de deontologie farmaceutica;
b) sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului profesional sau altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Farmacistilor din Romania;
c) sa actioneze, pe toata durata exercitarii profesiei, în vederea cresterii gradului de pregatire profesionala şi cunoasterii noutatilor profesionale;
d) sa respecte drepturile legale ale pacientilor;
e) sa acorde, cu promptitudine, asistenta farmaceutica de urgenta, ca o indatorire fundamentala, profesionala şi civica.
ART. 587
(1) În vederea cresterii gradului de pregatire profesionala şi asigurării unui nivel ridicat al cunostintelor profesionale, farmacistii sunt obligaţi sa urmeze un numar de cursuri de pregatire şi alte forme de educatie continua şi informare în domeniul stiintelor profesionale, pentru cumularea numarului de credite stabilit în acest sens de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educatie farmaceutica continua avizate de Colegiul Farmacistilor din Romania.
(2) Farmacistii care nu realizează pe parcursul a 3 ani numarul minim de credite de educatie profesionala continua stabilit de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania sunt suspendati din exercitiul profesiei, pana la realizarea numarului de credite respectiv.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!