Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Exercitarea profesiei de medic-partea II

Exercitarea profesiei de medic-partea IIAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=36 in 28.04.2006

EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC-PARTEA II

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma în domeniul sănătăţii
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

SECTIUNEA a 3-a
Membrii Colegiului Medicilor din Romania

ART. 408
(1) În vederea exercitarii profesiei de medic, medicii cetateni romani şi medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în Romania, precum şi medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 lit. c) şi e) au obligaţia sa se inscrie în Colegiul Medicilor din Romania.
(2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania, care se elibereaza la inscrierea în corpul profesional.
(3) Inscrierea în Colegiul Medicilor din Romania şi eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 379 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi au depus juramantul prevazut la art. 378 alin. (1).
(4) Depunerea juramantului se va mentiona în certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
(5) Pot deveni, la cerere, membri ai Colegiului Medicilor din Romania şi medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state şi care presteaza temporar servicii medicale în Romania, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(6) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania o pot pastra, la cerere, şi medicii pensionari care au practicat profesia de medic.
(7) La data intrarii în vigoare a prezentei legi, au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania toti medicii inscrisi pana la aceasta data.
(8) Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt inscrisi în Registrul unic al medicilor din Romania, care se publica pe pagina de Internet a Colegiului Medicilor din Romania.
(9) Evidenta şi identificarea membrilor Colegiului Medicilor din Romania se vor putea face şi prin folosirea codului numeric personal.
ART. 409
(1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor din Romania care, din motive obiective, intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.
(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania se suspenda obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezenta lege.
(3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 410
(1) Medicii care indeplinesc conditiile prevazute de art. 370 se pot inscrie ca membri ai Colegiului Medicilor din Romania la colegiul teritorial în a carui raza se afla unitatea la care urmeaza sa îşi desfasoare activitatea sau la colegiul teritorial în a carui raza îşi au domiciliul sau resedinta.
(2) Medicii luati în evidenta unui colegiu teritorial, daca exercita activitati medicale şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi sa anunţe şi acest colegiu.

SECTIUNEA a 4-a
Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania

ART. 411
Membrii Colegiului Medicilor din Romania au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga şi sa fie alesi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor din Romania;
b) sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor din Romania şi sa primeasca informatiile solicitate;
c) sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor din Romania şi sa fie informati în timp util despre aceasta;
d) sa foloseasca, impreuna cu membrii lor de familie, toate dotarile sociale, profesionale, culturale şi sportive ale Colegiului Medicilor din Romania şi ale colegiilor teritoriale;
e) sa poarte insemnele Colegiului Medicilor din Romania;
f) sa conteste sanctiunile primite;
g) sa solicite ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat personal, cat şi prin membrii lor de familie.
ART. 412
Obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania sunt urmatoarele:
a) sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala şi a celor care reglementeaza organizarea şi functionarea corpului profesional; modalitatea de testare a cunostintelor de deontologie şi a legislatiei profesionale se stabileste de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania;
b) sa respecte dispozitiile Statutului Colegiului Medicilor din Romania, ale Codului de deontologie medicala, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania şi regulamentele profesiei;
c) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate în calitate de membru sau de reprezentant al corpului profesional;
d) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale sau de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale;
e) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;
f) sa execute cu buna-credinta sarcinile ce decurg din hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania;
g) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere în care sunt alesi, în cazul în care, în indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;
h) sa pastreze secretul profesional;
i) sa pastreze confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele de conducere;
j) sa respecte normele, principiile şi indatoririle deontologiei medicale;
k) sa aiba un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
l) sa achite, în termenul stabilit, cotizatia datorata în calitate de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
m) sa rezolve litigiile cu alti membri, în primul rand prin mediere de catre comisiile organizate în acest scop în cadrul Colegiului Medicilor din Romania;
n) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, în colegiile judetene sau în Colegiul Medicilor Municipiului Bucuresti.
ART. 413
Obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania, ce decurg din calitatea lor speciala de medici, sunt:
a) sa respecte şi sa aplice, în orice imprejurare, normele de deontologie medicala;
b) sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului medical sau altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor din Romania;
c) sa acorde, cu promptitudine şi neconditionat, ingrijirile medicale de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala şi civica;
d) sa actioneze, pe toata durata exercitarii profesiei, în vederea cresterii gradului de pregatire profesionala;
e) sa aplice parafa, cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul, pe toate actele medicale pe care le semneaza;
f) sa respecte drepturile pacientilor.
ART. 414
(1) În vederea cresterii gradului de pregatire profesionala şi asigurării unui nivel ridicat al cunostintelor medicale, medicii sunt obligaţi sa efectueze un numar de cursuri de pregatire şi alte forme de educatie medicala continua şi informare în domeniul stiintelor medicale, pentru cumularea numarului de credite stabilite în acest sens de catre Colegiul Medicilor din Romania. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educatie medicala continua avizate de Colegiul Medicilor din Romania.
(2) Medicii care nu realizează pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua, stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania, sunt suspendati din exercitiul profesiei pana la realizarea numarului de credite respectiv.

SECTIUNEA a 5-a
Organizare şi functionare

A. Organizarea la nivel teritorial
ART. 415
(1) La nivelul fiecarui judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, se organizeaza cate un colegiu al medicilor, format din toti medicii care exercita profesia în unitatea administrativ-teritoriala respectiva, denumit în continuare colegiul teritorial.
(2) Colegiile teritoriale ale medicilor au personalitate juridica, patrimoniu şi buget proprii. Patrimoniul se constituie din bunuri mobile şi imobile, dobandite în conditiile legii.
(3) Sediul colegiului teritorial al medicilor este în orasul de resedinta a judetului, respectiv în municipiul Bucuresti, pentru Colegiul Medicilor Municipiului Bucuresti.
(4) Nici un colegiu teritorial nu poate functiona în afara Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 416
Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul;
c) biroul consiliului;
d) preşedintele.
ART. 417
(1) Adunarea generala este formata din medicii inscrisi la colegiul teritorial respectiv.
(2) Adunarea generala se intruneste anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului, şi adopta hotarari cu majoritate simpla în prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai. Daca la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de doua treimi, după 10 zile se organizeaza o noua sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va adopta hotarari cu majoritate simpla, indiferent de numarul membrilor prezenti.
(3) Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) alege membrii consiliului şi comisia de cenzori a colegiului teritorial;
b) alege reprezentantii în Adunarea generala nationala;
c) aproba proiectul de buget al colegiului si, în baza raportului cenzorilor, descarca de gestiune consiliul pentru anul fiscal incheiat;
d) stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor comisiei de disciplina.
(4) Modalitatea de exprimare a votului se stabileste prin regulamentul electoral.
ART. 418
Membrii consiliului colegiului teritorial, membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial şi membrii în Adunarea generala nationala se aleg pe o perioada de 4 ani de catre membrii colegiului teritorial respectiv, potrivit regulamentului electoral, aprobat de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 419
(1) Consiliul are un numar de membri proportional cu numarul medicilor inscrisi în evidenta colegiului la data organizarii alegerilor, după cum urmeaza:
a) 11 membri, pentru un numar de pana la 500 de medici inscrisi;
b) 13 membri, pentru un numar de la 501 pana la 1.000 de medici inscrisi;
c) 19 membri, pentru un numar de la 1.001 pana la 2.000 de medici inscrisi;
d) 21 de membri, pentru un numar de peste 2.000 de medici inscrisi.
(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 23 de membri.
(3) Proportional cu numarul de membri ai consiliului se vor alege 3 - 9 membri supleanti.
ART. 420
Consiliul colegiului teritorial exercita atributiile prevazute de lege şi date în competenta sa prin Statutul Colegiului Medicilor din Romania sau prin hotarare a Consiliului national.
ART. 421
(1) Consiliul colegiului teritorial, în prima sedinta, organizata în termen de maximum 5 zile de la alegere, alege biroul consiliului.
(2) Biroul consiliului colegiului teritorial este format dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti şi un secretar.
(3) Presedintele biroului consiliului colegiului teritorial este şi preşedintele colegiului teritorial.

B. Organizarea la nivel national
ART. 422
(1) Colegiul Medicilor din Romania este format din toti medicii inscrisi în colegiile teritoriale.
(2) Colegiul Medicilor din Romania are personalitate juridica, patrimoniu şi buget proprii. În bugetul propriu sunt cuprinse şi contributiile colegiilor teritoriale în cota fixa de 20% din cuantumul cotizatiilor. Patrimoniul poate fi folosit şi în activitati producatoare de venituri, în conditiile legii.
ART. 423
Organele de conducere la nivel naţional ale Colegiului Medicilor din Romania sunt:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv;
d) preşedintele.
ART. 424
(1) Adunarea generala nationala este alcatuita din membrii Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romania şi din reprezentantii fiecarui colegiu teritorial, alesi potrivit regulamentului electoral prevazut la art. 418.
(2) Norma de reprezentare în Adunarea generala nationala este de 1/200 de membri.
(3) Reprezentantii în Adunarea generala nationala sunt alesi pe o durata de 4 ani.
(4) Proportional cu numarul de medici inscrisi în evidenta colegiului teritorial se va alege un numar de 3 - 11 membri supleanti.
ART. 425
Adunarea generala nationala are urmatoarele atributii:
a) adopta Statutul Colegiului Medicilor din Romania, precum şi Codul de deontologie medicala;
b) aproba modificarea acestora;
c) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi executia celui pentru exercitiul expirat;
d) alege, dintre membrii sai, comisia de cenzori;
e) adopta puncte de vedere care sa reflecte pozitia Colegiului Medicilor din Romania cu privire la aspecte de interes general în ceea ce priveste profesia de medic ori statutul medicului în societate;
f) revoca din functie membrii alesi pentru abateri de la prevederile prezentei legi si, respectiv, ale Regulamentului de organizare şi functionare a Colegiului Medicilor din Romania, care aduc prejudicii activitatii corpului profesional.
ART. 426
(1) Adunarea generala nationala adopta hotarari în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritate simpla de voturi.
(2) Daca la prima convocare nu se realizează conditia de cvorum, după doua saptamani se va organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 425 lit. a) şi b), pentru care este necesara conditia de cvorum prevazuta la alin. (1).
(3) Adunarea generala nationala se intruneste în sedinta ordinara în trimestrul I al anului în curs.
ART. 427
Adunarea generala nationala este condusa de catre preşedintele Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 428
Adunarea generala nationala poate fi convocata de catre:
a) preşedintele Colegiului Medicilor din Romania;
b) 3 dintre membrii Biroului executiv;
c) o treime din numarul membrilor Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 429
(1) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti şi cate un reprezentant al medicilor din fiecare minister şi institutie centrala cu retea sanitara proprie. În afara de acestia, Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania poate fi asistat, cu rol consultativ, de cate un reprezentant al Ministerului Sănătaţii Publice, Academiei de Stiinte Medicale, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi Ministerului Justitiei.
(2) Reprezentantii colegiilor teritoriale în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania sunt alesi pe o perioada de 4 ani de catre membrii consiliilor şi reprezentantii colegiilor teritoriale în Adunarea generala nationala intruniti intr-o sedinta comuna.
(3) Cheltuielile cu deplasarea şi diurna reprezentantilor în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania vor fi suportate de colegiile teritoriale ai caror reprezentanti sunt.
(4) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania se intruneste legal în prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (1) şi ia decizii cu majoritate simpla de voturi.
ART. 430
Deciziile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romania sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale şi pentru toti medicii care practica medicina în Romania.
ART. 431
Atributiile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romania sunt urmatoarele:
a) elaboreaza Statutul Colegiului Medicilor din Romania, precum şi proiectele de modificare a acestuia;
b) elaboreaza Codul de deontologie medicala, precum şi proiectele de modificare a acestuia;
c) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei;
d) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
e) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor concursurilor şi examenelor pentru medici;
f) stabileste sistemul de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor;
g) colaboreaza cu Ministerul Sănătaţii Publice la elaborarea criteriilor medicale de selectie a pacientilor în cazul unor tipuri de tratamente disponibile în numar limitat;
h) inainteaza spre aprobare Ministerului Sănătaţii Publice ghidurile şi protocoalele de practica medicala elaborate în conditiile art. 406 alin. (1) lit. g);
i) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic colegiului teritorial;
j) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor din Romania şi poate sa initieze şi sa subventioneze actiuni interesand profesia medicala, actiuni de intrajutorare sau de sponsorizare;
k) solutioneaza, prin comisiile de specialitate, în termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în conformitate cu regulamentele proprii;
l) alege dintre membrii sai Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania;
m) propune Adunarii generale nationale proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului Medicilor din Romania;
n) alege dintre membrii Colegiului Medicilor din Romania pe cei care vor forma comisiile de lucru;
o) stabileste indemnizatiile membrilor Biroului executiv şi indemnizatia de sedinta a membrilor Comisiei superioare de disciplina;
p) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele şi unitatile medicale a publicitatii, iar prin comisia de specialitate aproba continutul materialului publicitar;
r) reprezinta, în conditiile art. 406 alin. (2), membrii sai la elaborarea contractului-cadru şi negocierea normelor de acordare a asistentei medicale în domeniul asigurărilor sociale de sanatate.
ART. 432
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania aproba exercitarea ocazionala, cu caracter didactic, de instruire, informare şi schimb de experienta, a profesiei de medic de catre medicii care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 433
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania stabileste, în domeniul sau de competenta, strategia şi planul anual de control şi supraveghere a modului de exercitare a profesiei de medic.
ART. 434
Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania este format dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti şi un secretar general, alesi în mod individual de catre Consiliul national, dintre membrii sai, pe o durata de 4 ani.
ART. 435
(1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania lucreaza legal în prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai şi aproba deciziile cu votul a cel putin 3 membri.
(2) Biroul executiv se intruneste o data pe saptamana sau ori de cate ori este cazul, la cererea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii sai. În conditiile stabilite de Statutul Colegiului Medicilor din Romania, votul poate fi exprimat şi prin corespondenta sau în format electronic.
ART. 436
Atributiile Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania sunt urmatoarele:
a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor din Romania intre sedintele Consiliului national;
b) aproba angajarea de personal şi asigura executia bugetului Colegiului Medicilor din Romania;
c) intocmeste raportul anual de activitate şi gestiune, pe care il supune spre aprobare Consiliului national;
d) accepta donatiile, legatele şi sponsorizarile facute Colegiului Medicilor din Romania;
e) executa hotararile Adunarii generale nationale şi ale Consiliului national;
f) elaboreaza şi supune spre avizare Consiliului naţional proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe baza bugetelor locale;
g) informeaza Consiliul naţional cu privire la deciziile emise intre sedintele Consiliului;
h) indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul national.
ART. 437
Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 438
În exercitarea mandatului, membrii Biroului executiv, precum şi membrii birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunara, al carei cuantum va fi aprobat, după caz, de Consiliul national, respectiv de consiliile colegiilor teritoriale.
ART. 439
Presedintele Biroului executiv al Consiliului naţional este preşedintele Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 440
Presedintele Colegiului Medicilor din Romania indeplineste urmatoarele atributii:
a) reprezinta Colegiul Medicilor din Romania în relatiile cu persoanele fizice şi juridice din tara şi strainatate;
b) incheie contracte şi conventii în numele Colegiului Medicilor din Romania, cu aprobarea Biroului executiv;
c) convoaca şi conduce sedintele adunarii generale şi ale Consiliului national;
d) duce la indeplinire deciziile Biroului executiv, hotararile Consiliului naţional date în sarcina sa şi rezolva problemele şi lucrarile curente;
e) angajeaza personalul de specialitate şi administrativ;
f) indeplineste orice alte sarcini stabilite de Consiliul naţional ori de Biroul executiv, potrivit legii.
ART. 441
(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, atat la nivel national, cat şi teritorial, medicii care detin functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătaţii Publice, respectiv al ministerelor şi institutiilor cu retea sanitara proprie, al structurilor deconcentrate ale acestuia ori în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al caselor judetene de asigurări de sanatate şi a municipiului Bucuresti, al patronatelor şi sindicatelor profesionale, precum şi orice fel de functii de demnitate publica.
(2) Medicii pentru care, în timpul mandatului de membru al organelor de conducere, a survenit situatia de incompatibilitate sunt suspendati din functie. Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei de incompatibilitate sau pana la expirarea mandatului.
(3) Numarul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional este de maximum doua, care pot fi şi consecutive.
(4) Dispozitiile alin. (1) - (3) nu se aplica persoanelor care la data intrarii în vigoare a prezentei legi indeplinesc, în baza reglementarilor aflate în vigoare anterior, vreuna dintre functiile mentionate pana la expirarea mandatului pentru care au fost alese.

SECTIUNEA a 6-a
Raspunderea disciplinara

ART. 442
(1) Medicul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicala şi a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Medicilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, precum şi pentru orice fapte savarsite în legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania, potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala sau civila, conform prevederilor legale.
ART. 443
(1) Plangerea impotriva unui medic se depune la colegiul al carui membru este medicul. În cazul medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, plangerea se depune la colegiul în a carui raza medicul îşi desfasoara activitatea.
(2) Biroul executiv al Consiliului naţional dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplina.
(3) Impotriva deciziei de respingere a plangerii persoana care a facut plangerea poate depune contestatie la colegiul a carui decizie se contesta. Aceasta se solutioneaza de catre Biroul executiv al Consiliului national.
(4) Plangerile impotriva unui membru al organelor de conducere de la nivel teritorial sau naţional se inainteaza Comisiei superioare de disciplina.
ART. 444
(1) În cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza şi functioneaza comisia de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca în complete de 3 membri abaterile disciplinare savarsite de medicii inscrisi în acel colegiu.
(2) La nivelul Colegiului Medicilor din Romania se organizeaza şi functioneaza Comisia superioara de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca în complete de 5 membri contestatiile formulate impotriva deciziilor comisiilor de disciplina teritoriale.
(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplina este desemnat de autoritatile de sanatate publica, la nivel teritorial, şi de Ministerul Sănătaţii Publice, la nivelul Comisiei superioare de disciplina.
(4) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta în Statutul Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 445
(1) Membrii comisiilor de disciplina de la nivelul colegiului teritorial sunt alesi de adunarea generala a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de disciplina vor fi alesi de Adunarea generala nationala.
(2) Membrii comisiilor de disciplina vor fi alesi din randul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
(3) Functia de membru al comisiei de disciplina este incompatibila cu orice alta functie în cadrul Colegiului Medicilor din Romania.
(4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplina este de 6 ani.
(5) Calitatea de membru al comisiilor de disciplina inceteaza prin deces, demisie, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania ori prin numirea unui alt reprezentant în cazul membrilor desemnati de catre Ministerul Sănătaţii Publice sau autoritatea de sanatate publica.
ART. 446
(1) Membrii comisiilor de disciplina se aleg prin vot secret şi pe baza candidaturilor depuse.
(2) La nivel teritorial se va alege un numar de 5 - 9 membri, iar la nivel national, 13.
(3) Membrii comisiilor de disciplina îşi vor alege un presedinte care conduce activitatea administrativa a comisiilor de disciplina.
(4) Presedintele comisiei de disciplina prezinta adunarii generale raportul anual al activitatii comisiei de disciplina.
ART. 447
(1) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) amenda de la 100 lei (RON) la 1.500 lei (RON).
Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul profesiei, pana la achitarea sumei. Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit integral la bugetul Colegiului Medicilor din Romania;
e) interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medicale pe o perioada de la o luna la un an;
f) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania opereaza de drept pe durata stabilită prin hotarare definitiva de instantele judecatoresti cu privire la interzicerea exercitarii profesiei.
(3) La sanctiunile prevazute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie medicala ori alte forme de pregatire profesionala.
ART. 448
(1) Decizia pronuntata se comunica medicului sanctionat şi Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Deciziile privind aplicarea sanctiunilor care se soldeaza cu suspendarea sau interzicerea exercitarii profesiei se comunica şi Ministerului Sănătaţii Publice si, respectiv, angajatorului.
(3) Persoana fizica sau juridica care a facut sesizarea va fi informata cu privire la solutionarea cauzei de catre comisia de disciplina.
(4) În termen de 15 zile de la comunicare, medicul sanctionat, persoana care a facut sesizarea, Ministerul Sănătaţii Publice, preşedintele colegiului teritorial sau preşedintele Colegiului Medicilor din Romania poate contesta decizia pronuntata de comisia de disciplina a colegiului teritorial.
ART. 449
(1) Actiunea disciplinara poate fi pornita în termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile.
(2) Sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. a) - d) se radiaza în termen de 6 luni de la data executării lor, iar cea prevazuta la lit. e), în termen de un an de la data expirarii perioadei de interdictie.
(3) În cazul aplicarii sanctiunii prevazute la art. 447 alin. (1) lit. f), medicul poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al colegiului după expirarea perioadei stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva de interdictie a exercitarii profesiei sau după 2 ani de la data aplicarii sanctiunii de catre comisiile de disciplina. Redobandirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania se face în conditiile prezentei legi.
(4) În situatia în care, prin decizia comisiei de disciplina, au fost dispuse şi masurile prevazute la art. 447 alin. (3), radierea sanctiunii se va face numai după prezentarea dovezii ducerii la indeplinire a masurii dispuse de comisia de disciplina.
(5) Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii aplicate constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta în vedere la aplicarea noii sanctiuni.
ART. 450
(1) Ancheta disciplinara se exercita prin persoane desemnate în acest scop de catre biroul consiliului colegiului teritorial sau, după caz, de catre Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Unitatile sanitare sau cele de medicina legala au obligaţia de a pune la dispozitie comisiilor de disciplina sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum şi orice alte date şi informatii necesare solutionarii cauzei.
ART. 451
Impotriva deciziei de sanctionare a Comisiei superioare de disciplina, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul sanctionat poate formula o actiune în anulare la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carui raza îşi desfasoara activitatea.

SECTIUNEA a 7-a
Venituri şi cheltuieli

ART. 452

Veniturile Colegiului Medicilor din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere;
b) cotizatiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educatie medicala continua;
d) donatii şi sponsorizari de la persoane fizice şi juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestarile culturale şi stiintifice;
i) alte surse.
ART. 453
(1) Cotizatiile datorate şi neplatite în termenul fixat de consiliul colegiului teritorial de catre membrii Colegiului Medicilor din Romania determina plata unor majorări de întârziere în cuantumul prevazut de dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice.
(2) Aceeasi penalitate se va aplica şi colegiilor teritoriale care nu varsa partea de cotizatie datorata.
ART. 454
(1) Neplata cotizatiei datorate de membrii Colegiului Medicilor din Romania pe o perioada de 6 luni şi după atentionarea scrisa a consiliului colegiului teritorial se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru pana la plata cotizatiei datorate.
(2) Sanctiunea se aplica de catre comisia de disciplina a colegiului teritorial, la sesizarea comisiei administrative şi financiar-contabile a colegiului teritorial.
ART. 455
Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Medicilor din Romania, tarifele se stabilesc, după caz, de Consiliul national, respectiv de consiliul colegiului teritorial.
ART. 456
Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea şi functionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, intrajutorarea medicilor cu venituri mici, crearea de institutii cu scop filantropic şi stiintific, acordarea de premii pentru membrii cu activitati profesionale deosebite, alte cheltuieli aprobate, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din Romania.

CAP. 4
Rolul, atributiile şi drepturile autoritatii de stat

ART. 457
Ministerul Sănătaţii Publice, în calitate de autoritate de stat, urmareste ca activitatea Colegiului Medicilor din Romania sa se desfasoare în conditiile legii.
ART. 458
Reprezentantul autoritatii de stat cu rangul de secretar de stat în Ministerul Sănătaţii Publice este membru al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din Romania şi este numit prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
ART. 459
În cazul în care reprezentantul autoritatii de stat constata ca nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizeaza organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania. În termen de 15 zile de la efectuarea demersului, acestea adopta masurile necesare de incadrare în normele în vigoare şi informeaza Ministerul Sănătaţii Publice în acest sens.
ART. 460
În cazul nerespectarii prevederilor art. 459, Ministerul Sănătaţii Publice se adreseaza instantelor judecatoresti competente.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii şi finale

ART. 461
În vederea facilitarii accesului la exercitiul profesiei de medic pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sănătaţii Publice în colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania recunoaste calificarile de medic dobandite în conformitate cu normele Uniunii Europene intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana de cetatenii acestor state, iar incadrarea în munca se face conform legii.
ART. 462
(1) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European şi de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, se elaboreaza de Ministerul Sănătaţii Publice în colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania şi se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala se elaboreaza de Ministerul Sănătaţii Publice şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(3) Normele privind intocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesionala ale medicilor se elaboreaza în colaborare de autoritatile competente romane definite de prezenta lege şi se aproba prin hotarare a Guvernului.
ART. 463
(1) Atributiile Colegiului Medicilor din Romania nu pot fi exercitate de nicio alta asociatie profesionala.
(2) Colegiul Medicilor din Romania nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicale şi în indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.
(3) Membrii Colegiului Medicilor din Romania pot face parte şi din alte asociatii profesionale.
ART. 464
Statutul Colegiului Medicilor din Romania, Codul de deontologie medicala, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Consiliului naţional care privesc organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor din Romania sau drepturile şi obligaţiile acestora ca membri ai Colegiului Medicilor din Romania se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 465
Pe durata exercitarii profesiei în regim salarial sau/si independent medicul este obligat sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesionala.
ART. 466
(1) Medicii care ocupa functii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătaţii Publice, în cadrul autoritatilor de sanatate publica judetene şi a municipiului Bucuresti, în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si, respectiv, în cadrul caselor de asigurări de sanatate judetene şi a municipiului Bucuresti, precum şi cei din cadrul ministerelor sau institutiilor centrale cu retele sanitare proprii pot desfasura în afara programului normal de lucru, în conditiile legii, activitati profesionale, potrivit calificarii pe care o detin. Prevederile se aplica, cu respectarea reglementarilor legale referitoare la conflictul de interese şi incompatibilitati stabilite pentru sistemul sanitar, iar activitatile profesionale se desfasoara exclusiv în unitati sanitare private.
(2) Medicilor prevazuti la alin. (1) li se aplica în mod corespunzator prevederile art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 467
La data intrarii în vigoare a prezentului titlu se abroga Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor din Romania, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.

*

Prezentul titlu transpune integral prevederile referitoare la exercitiul profesiei de medic cuprinse in:
sageataDirectiva Consiliului nr. 93/16 din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulatii a medicilor şi recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri de medic, cu modificările şi completările ulterioare, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 165 din 7 iulie 1993, p. 1;
sageataart. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3), art. 6, art. 7 alin. (1), alin. (2) lit. a) - c) şi alin. (3), art. 8, art. 50 alin. (1) şi (4), art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53, 54 şi art. 56 alin. (1) şi (2) din Directiva 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 255 din 30 septembrie 2005;
sageataart. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.612/68/CEE din 15 octombrie 1968 privind libera circulatie a lucratorilor în interiorul Comunitatii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 257 din 19 octombrie 1968;
sageataDirectiva Consiliului 2003/109/CE din 25 noiembrie 2003 privind statutul cetatenilor din statele terte care sunt rezidenti pe termen lung, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 16 din 23 ianuarie 2004.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!