Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Organizarea si Functionarea Cabinetelor Medicale

Organizarea si Functionarea Cabinetelor MedicaleAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=34 in 15.11.2009

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CABINETELOR MEDICALE

Ordonanta Nr. 124 din 29 august 1998-republicata-actualizata-
privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale
Emitent: Guvernul Romaniei
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 568 din 1 august 2002

Text în vigoare incepand cu data de 5 noiembrie 2006

Textul Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 2 noiembrie 2006:
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 143/2003;
sageataLegea nr. 571/2003;
sageataRectificarea publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 13 august 2004;
sageataLegea nr. 400/2006.


CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare şi de urgenta.
(2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicina generala - medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti şi alte categorii de personal medical autorizat.
(3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata în cadrul cabinetului medical în una dintre urmatoarele forme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civila medicala.
ART. 2
(1) În cabinetul medical individual îşi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
(2) Cabinetele individuale se pot grupa formand cabinete medicale grupate, pentru a-si crea facilitati economice comune, pastrandu-si individualitatea în relatiile cu tertii.
(3) Cabinetele individuale se pot asocia formand cabinete medicale asociate, în scopul exercitarii în comun a activitatii şi al asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi pastreaza drepturile şi responsabilitatile individuale prevazute de lege.
(4) Societatea civila medicala este constituita din doi sau mai multi medici asociati şi poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
ART. 3
(1) Cabinetele medicale grupate, precum şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.
(2) Medicul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea autoritatii care a avizat înfiinţarea şi inregistrarea cabinetului medical.

CAP. 2
Infiintarea şi inregistrarea cabinetului medical

ART. 4
Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activitatilor care se vor desfasura, inscrise în autorizatia de libera practica a medicului, eliberata în conditiile legii.
ART. 5
(1) Cabinetele medicale se infiinteaza la cererea medicului sau a grupului de medici, în functie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
(2) Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste şi se pastreaza de autoritatea sanitara publica, respectiv de directiile de sanatate publica judetene sau de Direcţia de sanatate publica a municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de inregistrare se inmaneaza titularului cabinetului medical.
(3) Documentatia necesara pentru inregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.
(4) Infiintarea de sedii secundare va respecta intreaga procedura de infiintare a cabinetelor medicale.

CAP. 3
Organizarea, functionarea şi finantarea cabinetului medical

ART. 6
(1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfasura activitati de radiodiagnostic, imagistica medicala şi alte activitati medicale şi conexe actului medical, cu autorizarea lor în conditiile legii, precum şi activitati de invatamant şi de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătaţii şi Familiei şi al Ministerului Educatiei şi Cercetarii.
(2) Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala în cadrul cabinetului medical raspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.
(3) Controlul privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercita de Ministerul Sănătaţii şi Familiei şi de Colegiul Medicilor din Romania.
(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfasurarea activitatilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătaţii şi Familiei.
(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sanatate se exercita de Ministerul Sănătaţii şi Familiei şi unitatile sale subordonate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din Romania sau de alte organe abilitate, în conditiile legii.
ART. 7
Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.
ART. 8
Cabinetul medical poate realiza venituri din:
a) servicii medicale prestate în baza contractului incheiat cu casa de asigurări de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii şi sponsorizari;
d) activitati de consiliere medicala;
e) activitati de invatamant şi cercetare realizate direct sau prin contracte cu institutiile de invatamant şi de cercetare de stat sau private;
f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.
ART. 9*)
(1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa.
(1^1) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari şi alte utilitati necesare infiintarii şi functionarii cabinetelor medicale, organizate în forma prevazuta la art. 1 alin. (3) şi la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.
(2) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari şi alte utilitati necesare infiintarii şi functionarii cabinetelor medicale, organizate în forma prevazuta la art. 1 alin. (3) şi la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.
------------
*) Art. 9 alin. (2) a fost abrogat prin Legea nr. 493/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002.

ART. 10
Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezinta cabinetul medical în raporturile juridice şi profesionale.
ART. 11
(1) Angajarea personalului mediu sanitar şi a altor categorii de personal se poate face de catre medic sau, în cazul medicilor asociati, de catre medicul delegat.
(2) În cabinetele medicale în care sunt incadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale în vigoare.
ART. 12
(1) Cabinetele medicale sunt obligate sa efectueze şi activitati epidemiologice prevazute în contractul-cadru şi sa transmita situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătaţii şi Familiei privind starea de sanatate şi demografica a populatiei.
(2) Cabinetele medicale dentare aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate vor asigura urgentele medicale dentare, contra cost, prin rotatie, în centrele prestabilite.

CAP. 4
Sanctiuni

ART. 13
(1) Pentru nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 lei şi 20.000.000 lei.
(2) Pentru neefectuarea activitatilor epidemiologice şi pentru netransmiterea datelor prevazute la art. 12, precum şi pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sanctionate cu amenda cuprinsa intre 3.000.000 lei şi 10.000.000 lei.
(3) Constatarea şi aplicarea sanctiunilor se vor face de directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
(4) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) şi (2) se va indexa anual, în raport cu rata inflatiei, de Ministerul Sănătaţii şi Familiei.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii şi finale

ART. 14
(1) Cabinetele medicale se pot infiinta în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori în spatii private, autorizate.
(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activitati medicale, pot fi date în folosinta gratuita, inchiriate, concesionate ori vandute fara licitatie publica cabinetelor medicale sau, după caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activitati medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia.
(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fara licitatie publica, cabinetelor medicale sau, după caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica, după finalizarea operatiunii de inventariere prevazute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.
(5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare şi policlinici pot fi date în folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, conform normelor Ministerului Sănătaţii şi Familiei.
(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, este incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata şi îşi desfasoara efectiv activitatea în spatiile mentionate beneficiaza cu prioritate de prevederile alin. (2) - (5).
(7) Conditiile de concesionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica patrimoniului clinicilor universitare şi cabinetelor medicale din spitale, care raman în patrimoniul public.
ART. 15
(1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba obiect de activitate unic, constand în furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;
b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
c) sa fie inregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.
(2) Dispozitiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6 - 8 şi ale art. 12 se aplica în mod corespunzator unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplica societatilor comerciale de turism balnear şi de recuperare.
(4) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica infiintate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, se pot dizolva şi pot transfera intregul lor activ net rezultat din lichidare cabinetelor medicale individuale ca forme de organizare prevazute de prezenta ordonanta, cu conditia ca societatea comerciala sa aiba ca asociati/asociat unic medicii/medicul care au/a infiintat cabinetul medical individual; transferul se poate face fara plata şi este scutit de plată oricaror impozite şi taxe.
ART. 16
(1) Organizatiile nonprofit, fundatiile şi asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase şi lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta şi organiza în structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.
(2) Cabinetele medicale infiintate în conditiile alin. (1) sunt supuse inregistrarii în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.
(3) Dispozitiile art. 6 alin. (1) şi (3), ale art. 7 şi 12 se aplica în mod corespunzator cabinetelor medicale infiintate în conditiile alin. (1).
ART. 17
Cabinetul medical organizat în conditiile art. 16 poate realiza venituri din:
a) finantarea organizatiei sau asociatiei în structura careia functioneaza;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii sau sponsorizari;
d) servicii medicale prestate în baza contractului incheiat cu casa de asigurări de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale în vigoare.
ART. 18
Ministerul Sănătaţii şi Familiei impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 19
Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!