Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordin comun MS si CNAS Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea II-actualizata-

Ordin comun MS si CNAS Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea II-actualizata-Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=30 in 13.09.2007

ORDIN COMUN MS SI CNAS NR. 60/32 DIN 27 IANUARIE 2006-PARTEA II-ACTUALIZATA-

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate
Emitent: Ministerul Sănătaţii
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 147 din 16 februarie 2006

sageataModelul unic al certificatului de concediu medical şi a instructiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical

sageataModificare şi completare

SECTIUNEA a 8-a
Calculul şi plata indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate

ART. 66
Calculul şi plata indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.
ART. 67
(1) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurări sociale de sanatate, al carei model este prezentat în anexa nr. 9.
(2) Pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 şi 53, certificatul de concediu medical se va depune la platitor pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical.
ART. 68
Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza cărora se calculeaza, conform legii, contributia pentru concedii şi indemnizatii.
ART. 69
(1) În situatia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, veniturile ce se iau în considerare sunt:
a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) În situatia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevazute la art. 12 alin. (2), veniturile ce se iau în considerare sunt cele în baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contributia de asigurări sociale în sistemul public de pensii, respectiv cuantumul indemnizatiei de risc maternal.
ART. 70
În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 şi 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor art. 69.
ART. 71
Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.
ART. 72
Pentru persoana asigurata care se afla în doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 şi care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza şi se platesc, după caz, de fiecare angajator. În aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare în copii legalizate. Angajatorii platitori au obligaţia respectarii prevederilor art. 1 din prezentele norme.
ART. 73
(1) Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii, şi numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia în aceasta perioada, astfel:

_
Mzbci = >_ V : NTZ,

in care:
Mzbci = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor;
SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii;
NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii.

Figura 1Lex: Formula de calcul al mediei zilnice a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate

Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii în aceasta perioada nu poate fi mai mare decât numarul zilelor lucratoare corespunzatoare fiecarei luni din perioada luata în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.
(2) În cazul în care persoana asigurata a realizat venituri pe o perioada mai mica de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor realizate pe baza cărora s-a achitat contributia.

Exemplul nr. 1

   - lei -

luna1 2  3  4  5  6
V   - -500500500500
NZ  - sageata21 20 21 20


În acest caz, media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate în lunile 3, 4, 5 şi 6, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii, şi numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia în aceasta perioada.

Exemplul nr. 2 - Situatia în care veniturile din ultimele 6 luni depasesc plafonul stabilit de lege

sageatalei -
__
luna*) 1   2   3   4   5  6
V**)   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000  5.000
NZ***)21  19  21  20  21 20
__
vplaf****) 5.000   5.000   5.000   3.960  3.960   4.680

*) luna 1 - luna august 2006
luna 2 - luna septembrie 2006
luna 3 - luna octombrie 2006
luna 4 - luna noiembrie 2006
luna 5 - luna decembrie 2006
luna 6 - luna ianuarie 2007
**) Veniturile totale realizate în cele 6 luni din baza de calcul.
***) Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul.
****) În lunile 4, 5 şi 6 veniturile pentru care s-a achitat contributia nu trebuie sa depaseasca limita a 12 salarii minime brute pe tara.

În acest caz, media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor se determina ca raport intre suma veniturilor totale realizate în lunile 1, 2 şi 3, precum şi veniturile din lunile 4, 5 şi 6, plafonate potrivit legii, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii, şi numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia în aceasta perioada.

Exemplul nr. 3 - Situatia în care în baza de calcul intra venituri pentru fractiune de luna

sageatalei -
__
luna *)  1   2   34   5   6
V5.000   5.000   5.0001.250   5.000   5.000
NZ  21  19  21  5**)+15  21  20
__
vplaf5.000   5.000   5.000  990   3.960   4.680

*) Se utilizeaza lunile din exemplul nr. 2.
**) În luna a 4-a persoana a avut 5 zile lucrate şi 15 zile de concediu fara plata. În acest caz, veniturile realizate în cele 5 zile lucrate se plafoneaza conform legii.

Exemplul nr. 4 - Situatia în care nu exista venituri realizate în ultimele 6 luni

_
luna12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1
vsageata 500   -   -   -   -   -   -   -   -   -
zile lucratoare 19   22   23  20  23  22  21  22  20  22  20  21
zile de stagiu   sageata  23   -   -   -   -   -   -   -   -   -
_

În acest caz, media zilnica a bazei de calcul nu se poate determina, deoarece în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate.
ART. 74
Cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate este egal cu produsul dintre media zilnica şi procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical, astfel:

Ci = Mzbci x....% x NZLCM,

in care:
sageataCi = cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate;
sageataMzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate;
sageataNZLCM = numarul de zile lucratoare din concediul medical.

Exemplul nr. 1

- lei -

luna 1 2 3 4 5 6
V  500   500   500   500   500   500
NZ  211921202120


in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul;
SUMA V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 3.000 lei : 122 = 24,5902 lei;
....% = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 24,5902 lei x 75% x 22 = 405,7377 lei, rotunjit la 406 lei conform legii.

Exemplul nr. 2

___
luna 1 2 3 4   5 6
V  500   500   500   125+281 500   500
NZ  21192120*)2120
___
*) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical pentru care a primit 281 lei reprezentand indemnizatie de asigurări sociale de sanatate, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia (125 lei).

in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul;
SUMA V = 5 x 500 lei + (125 lei + 281) lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 2.906 lei : 122 = 23,8197 lei;
....% = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 23,8197 lei x 75% x 22 = 393,0246 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.

Exemplul nr. 3 - Pentru cazurile prevazute la art. 9 şi 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005

- lei -
__
luna   1   2   3   4   5 6*)
V  -   -   -   -   -   500
NZ -   -   -   -   -21
__
*) Persoana respectiva are un stagiu de cotizare mai mic de o luna.

in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii pe luna respectiva sau pentru care s-a stabilit sa se plateasca aceasta contribuţie;
SUMA V = 1 x 500 lei = 500 lei;
NTZ = 21 de zile;
Mzbci = 500 lei : 21 = 23,8095 lei;
....% = 100% [conform art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005], respectiv 75% [conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 23,8095 lei x 100% x 22 = 523,8095 lei, rotunjit la 524 lei conform legii;
Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 23,8095 lei x 75% x 22 = 393 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.

ART. 75
Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate prevazute la art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 baza de calcul se stabileste astfel:
_
   \
Bcli = /_ V : NTZ x MNTZ

Bmax = Bcli x 25%

Ci = Bcli - S,
care nu poate depasi Bmax

in care:
Bcli - baza de calcul lunara al indemnizatiei de asigurări sociale de sanatate;
SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii;
NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii;
MNTZ = media zilelor lucratoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;
Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizatiei, conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 (25% din baza de calcul);
Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate;
S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca.

Exemplul nr. 1

- lei -

luna 1 2 3 4 5 6
V  500   500   500   500   500   500
NZ  211921202120


in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul
Se presupune ca în luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca este de 375 lei (S);
SUMA V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (in acest caz numarul de zile lucratoare coincide cu numarul de zile lucrate efectiv);
Bcli = 3.000 lei : 122 x 20,33 = 499,9180 lei;
Bmax = 499,9180 lei x 25% = 124,9795 lei, rotunjit la 125 lei conform legii;
Ci = 499,9180 lei - 375 lei = 124,918 lei, rotunjit la 125 lei conform legii.

Exemplul nr. 2

sageatalei -
____
luna 1 2 3 45 6
V  500   500   500   281+125  500   500
NZ  21192120**)2120
____
**) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia.

in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul
Se presupune ca în luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de lucru este de 375 lei (S);
SUMA V = 5 x 500 lei + 281 lei + 125 lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 de zile (in acest caz se ia în considerare numarul de zile lucratoare din cele 6 luni);
Bcli = 2.906 lei : 122 x 20,33 = 484,2539 lei;
Bmax = 484,2539 lei x 25% = 121,0635 lei, rotunjit la 121 lei conform legii;
Ci = 484,2539 lei - 375 lei = 109,2539 lei, rotunjit la 109 lei.

ART. 76
Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor şi care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii şi indemnizatii datorate pentru luna respectiva.
ART. 77
(1) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contribuţiilor datorate de acestia în luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.
(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligaţia lunara de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut în anexa nr. 12, la care se ataseaza Declaratia privind obligaţiile de plată prevazuta la art. 1, precum si, după caz, dovada achitarii contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.
(3) Cererea va fi analizata de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sanatate, care va intocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul imputernicit sa exercite viza CFP.
(4) Referatul prevazut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Directiei management şi economica, va fi supus aprobarii presedintelui - director general, conform modelului prevazut în anexa nr. 13.
(5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderoul ordinelor de plată prevazut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a platii prevazuta în anexa nr. 15. În termen de 15 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sanatate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a platii.
(6) Dupa efectuarea platii, dosarul se arhiveaza la compartimentul de specialitate.
ART. 78
Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta. Indemnizatiile cuvenite şi neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.
ART. 79
Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei în care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurări sociale;
d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurări sociale, daca în cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.
ART. 80
(1) În cazul certificatelor de concedii medicale completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 şi 10 ca urmare a unui accident de munca, dar fara avizul casei teritoriale de pensii/directiei de sanatate publica, calculul şi plata indemnizatiilor se vor realiza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, referitoare la concediile şi indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite, respectiv la concediile şi indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacitatii de munca.
(2) La sfarsitul fiecarei luni casele teritoriale de pensii transmit caselor de asigurări de sanatate codurile numerice personale şi numele cazurilor care au primit confirmarea de accident de munca sau boala profesionala.
(3) Decontarea cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se va face intre CNPAS şi CNAS prin intermediul caselor teritoriale, după primirea confirmarii caracterului de accident de munca sau de boala profesionala.
(4) În vederea decontarii cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevazute la alin. (1), casele de asigurări de sanatate vor depune facturile insotite de un borderou centralizator şi copiile certificatelor medicale la casa teritoriala de pensii pe raza careia a fost inregistrat accidentul de munca sau a fost declarata boala profesionala.
(5) Borderoul centralizator va cuprinde urmatoarele informatii: codul numeric personal (CNP), seria şi numarul certificatelor de concedii medicale, sumele aferente indemnizatiilor platite pe baza certificatelor de concedii medicale respective.
(6) Termenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-a primit de catre casa de asigurări de sanatate confirmarea caracterului de accident de munca sau de boala profesionala.
(7) Decontarea se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor la casa teritoriala de pensii.

CAP. 3
Dispozitii finale

ART. 81
Asiguratii au obligaţia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurări sociale de sanatate asupra acordarii concediilor medicale în termen de 3 zile de la data acordarii. Controlul certificatelor de concedii medicale, în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se realizează pe baza unei metodologii elaborate de CNAS, care va fi publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 82
Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit în perioada prevazuta în certificatul medical.
ART. 83
Indemnizatiile pe care platitorii de drepturi le achita fara indeplinirea stagiului minim de cotizare şi pe care acestia le deconteaza din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate reprezinta sume incasate necuvenit, care constituie debite ce urmeaza sa fie recuperate potrivit legii.
ART. 84
(1) Casele de asigurări de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurări de sanatate se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(3) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani.
(4) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (3) se efectueaza de catre angajator sau, după caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi.
ART. 85
Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.
ART. 86
(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv majorarile de intarziere aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, în conditiile dreptului comun.
ART. 87
Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS şi ai caselor de asigurări de sanatate şi constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
ART. 88
În intelesul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemnizatiilor urmatoarele situatii:
a) nu se face dovada calitatii de asigurat pentru concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sanatate;
b) neindeplinirea stagiului complet de cotizare, cu exceptiile prevazute de lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de catre medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevazute de lege;
e) acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical în afara situatiilor prevazute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime prevazute de prezentele norme;
g) amanarea platii ca urmare a sesizarii comisiilor care efectueaza controlul, de catre angajatorul care constata eliberari nejustificate de certificate de concedii medicale;
h) alte situatii similare temeinic fundamentate.
ART. 89
Medicii care elibereaza certificate de concediu medical au obligaţia de a raporta datele referitoare la aceste certificate. Raportarea se va face lunar, la termenele stabilite de casele de asigurări de sanatate, atat pe suport hartie, conform formularului de raportare prezentat în anexa nr. 11, cat şi electronic, în formatul solicitat de CNAS.
ART. 90
Casele de asigurări de sanatate au obligaţia de a tine evidente distincte cu inregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum şi a certificatelor de concediu medical eliberate de acestia.
ART. 91
Contributia de asigurări sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu exceptia contribuţiei de asigurări sociale de sanatate datorate de angajator pentru indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
ART. 92
Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate cuvenite asiguratilor care realizează venituri exprimate în moneda altor tari se ia în considerare contravaloarea în lei a acestor venituri, obtinuta prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a Romaniei din data stabilită pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective.
ART. 93
(1) Drepturile la concedii şi indemnizatii care s-au nascut anterior situatiei de incetare a activitatii angajatorului sau inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca se achita din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(2) În vederea preluarii în plata din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate a drepturilor care s-au nascut anterior situatiilor prevazute la alin. (1), angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun urmatoarele acte la casele de asigurări de sanatate:
a) lista angajatilor aflati în plata de indemnizatii de asigurări sociale de sanatate;
b) situatia platii lunare a drepturilor pana la data depunerii documentatiei;
c) actul legal prin care s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal;
d) actele medicale şi alte acte prevazute de lege pentru acordarea drepturilor;
e) în cazul expirarii termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, se mai depune şi copia de pe contractul individual de munca, cu viza inspectoratului teritorial de munca, după caz;
f) în cazul incetarii activitatii angajatorului, se mai depune şi unul dintre urmatoarele acte:
sageataactul oficial care atesta inceperea procedurii de incetare a activitatii angajatorului (incheierea judecatorului-sindic, hotararea adunarii generale a actionarilor, ramasa definitiva, privind lichidarea administrativa);
sageatacopie legalizata de pe certificatul de incheiere privind radierea din registrul comertului (pentru angajatori, agenti economici);
sageataconfirmarea scrisa a expirarii valabilitatii sau a anularii autorizatiei de functionare ori a autorizatiei de libera practica (pentru angajatori, persoane fizice);
sageataprocesul-verbal de insolvabilitate incheiat de unitatile fiscale teritoriale;
sageatacopie legalizata de pe actul de desfiintare a organizatiei cooperatiei mestesugaresti;
sageataconfirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitat în cadrul autoritatii elective, executive, legislative sau judecatoresti;
sageataorice alte acte prevazute de legislatia în materie în vigoare la data incetarii activitatii angajatorului.
ART. 94
În cazul persoanelor care, inainte de a ocupa functii elective ori de a fi numite în cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti, au fost angajate cu contract individual de munca a carui executare se suspenda, pe durata exercitarii mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizatiile cuvenite la data expirarii mandatului se platesc de catre angajatori, în conditiile legii (daca acestia nu si-au incetat activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.
ART. 95
Drepturile preluate la incetarea activitatii angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca şi achitate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate şi care, potrivit legii, trebuiau sa fie suportate din fondurile angajatorilor se recupereaza ulterior de catre casele de asigurări de sanatate, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
ART. 96
În cazul în care termenul de plată a indemnizatiei expira intr-o zi nelucratoare, plata se consideră în termen daca este efectuata în ziua lucratoare imediat urmatoare.
ART. 97
Anexele nr. 1 - 15 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA 1*)
la norme*) Anexa nr. 1 este reprodusa în facsimil.

Casa de Asigurări de Sănătate..............................
_ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
  _ _

DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|
Privind evidenta obligaţiilor de plată catre bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru concedii şi indemnizatii
_ __ _ _ _
pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A. Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _
C. Nr. Inreg. Reg. Comertului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _
D. Nr. Angajati |_|_|_|_|_|_|
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E. Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

F. Total contributii pentru concedii si_ _ _ _ _ _ _ _ _
   indemnizatii calculate la fond salarii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   _ _ _ _ _ _ _ _ _
G. Total indemnizatii suportate FAAMBP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

H. Total contributii pentru concedii si_ _ _ _ _ _ _ _ _
   indemnizatii datorate pentru   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   indemnizatiile suportate de FAAMBP

I. Total contributii datorate FNUASS   _ _ _ _ _ _ _ _ _
   pentru concedii şi indemnizatii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

J. Total cuantum prestatii de suportat _ _ _ _ _ _ _ _ _
   din FNUASS pentru concedii şi indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Din care:
  Suma din
Total  Total zile F.N.U.A.S.S.
Zile   prestatii din  pentru concedii
Nr. Cazuri  prestatii  F.N.U.A.S.S.  Si indemnizatii
J1. Indemnizatii pentru  _ _ _ _ _   _ _ _ __ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
incapacitate|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
temporara de munca

J2. Prevenire_ _ _ _ _   _ _ _ __ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
imbolnavire |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _   _ _ _ __ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
J3. Sarcina şi lauzie   |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|

J4. Ingrijire copil  _ _ _ _ _   _ _ _ __ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
bolnav  |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|

J5. Indemnizatie de  _ _ _ _ _   _ _ _ __ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
risc maternal   |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|

K. Total suma de recuperat de la F.N.U.A.S.S._ _ _ _ _ _ _ _ _
   pentru concedii şi indemnizatii din luna/|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   lunile anterioare

L*). Total suma recuperata de angajator din  _ _ _ _ _ _ _ _ _
contributia lunii curente  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

M. Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si  _ _ _ _ _ _ _ _ _
   indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. Total suma de recuperat de la FNUASS pentru   _ _ _ _ _ _ _ _ _
   concedii şi indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

O. Adresa angajator:
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _
Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _
Bl. |_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tel: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _   ________
Sector: |_|_| E-mail: |________|

P. Conturi bancare
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sub sanctiunile aplicate falsului în acte publice, declar ca am examinat aceasta declaraţie şi în conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta şi completa

Numele................. Prenumele...................... Data...........
Functie**).............
_ _ _
Semnatura şi stampila.......... Nr. Total de file Anexa 2 |_|_|_|

_____
| _   _ _  |
| Declaratie nominala pe suport magnetic |_| Nr. Dischete/CD-ROM |_|_| |
| _|
| Declaratie nominala transmisa pe cale  |_|   |
| electronica  |
|  |
| Verificat corectitudinea fisierelor: Nume:............ Semnatura.......... |
|_____|

------------
*) Sumele recuperate din contributia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de restituire la CAS
**) Director General sau alta persoana autorizata

ANEXA 2 *1)
la norme*1) Anexa nr. 2 este reprodusa în facsimil.

Casa de Asigurări de Sănătate..............................
_ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
_ _

DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|
Privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii şi indemnizatii
   _ __ _ _ _
  pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_____
| ____  __  __  ________  _   ________ |
||Nr. ||Tip ||Nume/Prenume||CNP ||Luat in| |Zile lucratoare   ||
||crt.||rectificare*||asigurat||asigurat||evidenta la| |________||
||____||__||__||________||CAS...... |  ________ |
||_| |Total zile lucrate||
|  |________||
| ____         ___   ______  |
|| Serie şi | | Zile | | Zile | | Cod | | Suma din FNUASS| |
|| numar| | prestatii| | prestatii| | indemnizatie| | pentru concedii| |
|| Certificat de| |  | | suportate| | | | şi indemnizatii| |
|| Concediu | |  | | din  | | | || |
|| Medical  | |  | | FNUASS   | | | || |
||____| || || |___| |______| |
| ____   ____   ___|
|| Serie şi numar | | Cod urgenta***)| | Cod boala***) |
|| Certificat de Concediu | | medico-chirurgicala| | infectocontagioasa|
|| Medical Initial**) | || |   |
||____| |____| |___|
| ____         ___   ______  |
|| Serie şi | | Zile | | Zile | | Cod | | Suma din FNUASS| |
|| numar| | prestatii| | prestatii| | indemnizatie| | pentru concedii| |
|| Certificat de| |  | | suportate| | | | şi indemnizatii| |
|| Concediu | |  | | din  | | | || |
|| Medical  | |  | | FNUASS   | | | || |
||____| || || |___| |______| |
| ____   ____   ___|
|| Serie şi numar | | Cod urgenta***)| | Cod boala***) |
|| Certificat de Concediu | | medico-chirurgicala| | infectocontagioasa|
|| Medical Initial**) | || |   |
||____| |____| |___|
|_____|
_____
|  _ _ _ _   _________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_| |_________| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ __ __   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|   |__|__|  |
|  __ __   |
| |__|__|  |
|  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ __ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_||_|_||_|_|  |_|_|_|_|_|  |
|  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ __ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_||_|_||_|_|  |_|_|_|_|_|  |
|  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|_____|
_____
|  _ _ _ _   _________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_| |_________| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ __ __   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|   |__|__|  |
|  __ __   |
| |__|__|  |
|  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ __ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_||_|_||_|_|  |_|_|_|_|_|  |
|  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ __ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_||_|_||_|_|  |_|_|_|_|_|  |
|  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|_____|

Semnatura/Stampila................................

------------
*) M = modificare  A = adaugare asigurat  S = stergere asigurat
**) Se completeaza cu seria şi numarul Certificatului de concediu medical initial numai în cazul concediului medical "in continuare"
***) Se completeaza după caz, cu codul de urgenta medico-chirurgicala respectiv codul de boala infectocontagioasa, prevazute în Hotararea Guvernului nr. 1186/2000

ANEXA 3
la normeMETODOLOGIA
de transmitere pe cale electronica a declaraţiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii şi indemnizatii şi a obligaţiilor de plată catre bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatiiConditii generale
Declaraţiile privind obligaţiile de plată catre bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate (FNUASS) şi evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii şi indemnizatii se vor face atat pe suport hartie semnat şi stampilat (anexa nr. 1 şi 2), cat şi în format electronic. Acestea se vor depune la casa de asigurări de sanatate în a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social sau domiciliul angajatorului. Datele în format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (discheta FD 3,5'', CD) ori se transmit on-line (in format electronic, daca este insotit de o semnatura electronica agreata de ambele parti), fiind insotite şi de transmiterea pe suport hartie semnat şi stampilat.
Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
Declaraţiile în format electronic vor contine doua fisiere în structura DBF, care vor avea în mod obligatoriu urmatoarele denumiri şi continuturi:
A1_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 1) şi va contine datele centralizatorului referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului catre bugetul FNUASS;
A2_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 2) şi va contine datele aferente asiguratilor,
unde:
LL reprezinta luna pentru care se face raportarea;
AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;
CUI reprezinta codul unic de identificare.
Denumirea campurilor date, tipul şi ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii.
Structura fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi lista caselor de asigurări de sanatate care pot primi raportarile on-line se publica pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.casan.ro.

ANEXA 4*)
la norme*) Anexa nr. 4 este reprodusa în facsimil.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Casa de Asigurări Sănătate............
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din: |_|_|_|_|_|_|_|_|

DECLARATIE DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII1. Date privind solicitantul

Nume   Prenume
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B.I./C.I  Seria |_|_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ __ _ _ _ _ _
Eliberat de |_|_|_|_|  La data |_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa:
Localitate  Str.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr.  Bl.  Sc.  Ap. Sector
_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|
_______
2. Declaratie cu privire la incadrarea în prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005:
_ _ _ _ _ _
Incepand cu data de |_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A

2.1 Asiguratul declara ca se incadreaza în categoria:
   ___   _
2.1.1 |_| Asociat unic |_| Asociati |_| Comanditari |_| Actionari
   _
2.1.2 |_| Administrator sau manageri care au incheiat contract de
  administrare sau management
   _
2.1.3 |_| Membrii ai asociatiilor familiale
   _
2.1.4 |_| Persoana autorizata sa desfasoare activitati independente
   _
2.1.5 |_| Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. E)
_______
3. Indemnizatie lunara pentru asociat unic la nivelul valorii inscrise in
_ _ _ _ _
   declaratia de asigurări sociale |_|_|_|_|_| lei

_ _ _ _ _
Contributia lunara pentru concedii şi indemnizatii |_|_|_|_|_| lei

Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.1 - asociat unic

3.1 Venitul lunar asigurat la nivelul valorii incluse  _ _ _ _ _
in declaratia/contractul de asigurări sociale |_|_|_|_|_|
   _ _ _ _ _
Contributia lunara pentru concedii şi indemnizatii|_|_|_|_|_|

Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.5
_______
4. Venitul din dividende estimat a se realiza pe anul fiscal în curs
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_| lei din care lunar |_|_|_|_|_| lei
_ _ _ _ _
Contributia lunara pentru concedii şi indemnizatii |_|_|_|_|_| lei

Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.1 - inclusiv asociatul unic care nu se regaseste la punctul 3
_______
5. Indemnizatia lunara conform contractului de administrare sau management
_ _ _ _ _
|_|_|_|_|_| lei
_ _ _ _ _
Contributia lunara pentru concedii şi indemnizatii |_|_|_|_|_| lei

Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.2.

_______
6. Venitul estimat supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003 -
  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _
Codul fiscal este de |_|_|_|_|_|_| lei din care lunar |_|_|_|_|_| lei
_ _ _ _ _
Contributia pentru concedii şi indemnizatii |_|_|_|_|_| lei

Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.3 şi 2.1.4
_______
7. Declaratia asiguratului:
sageatadeclar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii;
sageatacunosc obligaţivitatea virarii la bugetul FNUASS a contribuţiilor lunare pentru concedii şi indemnizatii pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, în caz contrar urmând sa achit majorari de intarziere;
sageatacunosc obligaţivitatea depunerii comunicarii de modificare în termen de maxim 30 de zile de la aparitia modificarii respective;
sageatacunosc obligaţivitatea depunerii certificatului de concediu medical pana la termenele stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
sageatacunosc obligaţivitatea depunerii, la inchiderea exercitiului financiar anual a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate în vederea regularizarii obligaţiilor de plata, cu exceptia situatiilor de la punctul 3 şi 5
   _ _ _ _ _ _ _ _
Data  |_|_|_|_|_|_|_|_|  Semnatura asiguratului..................

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!