Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordin comun MS si CNAS Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea I-actualizata-

Ordin comun MS si CNAS Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea I-actualizata-Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=29 in 13.09.2007

ORDIN COMUN MS SI CNAS NR. 60/32 DIN 27 IANUARIE 2006-PARTEA I-ACTUALIZATA-

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate
Emitent: Ministerul Sănătaţii
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 147 din 16 februarie 2006

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 6.586/2006 al Ministerului Sănătaţii şi nr. D.G. 298/2006 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Incepand cu data prezentului ordin, orice dispozitie contrara îşi inceteaza aplicabilitatea.

ANEXA 1NORME
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatateCAP. 1
Contributia pentru concedii şi indemnizatii

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

A. Declaratia privind obligaţiile de plată catre bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate privind contributia pentru concedii şi indemnizatii
ART. 1
(1) Evidenta obligaţiilor de plată catre bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate se realizează pe baza Declaratiei privind evidenta obligaţiilor de plată catre bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatii, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune lunar, de catre persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, la data stabilită de casa de asigurări de sanatate, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia pentru concedii şi indemnizatii.
(3) Declaratia privind obligaţiile de plată va fi insotita, după caz, de declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii şi indemnizatii reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, al carei model este prezentat în anexa nr. 2, şi de exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale. Exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale se depune la casele de asigurări de sanatate şi în situatia în care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, precum şi în situatia în care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.
(4) Declaraţiile prevazute la alin. (1) şi (3) se depun pe suport hartie, cu semnaturile persoanelor autorizate şi cu stampila angajatorului, şi în format electronic, conform Metodologiei de transmitere pe cale electronica a declaraţiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii şi indemnizatii şi a obligaţiilor de plată catre bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatii, prevazute în anexa nr. 3.
ART. 2
(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice, în calitate de angajator, care, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, au obligaţia de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii catre Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate depun declaratia privind obligaţiile de plată la casa de asigurări de sanatate în a carei raza administrativ-teritoriala îşi au sediul social, respectiv domiciliul.
(2) În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun declaratia privind obligaţiile de plata, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat şi pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru.
ART. 3
Institutia care administreaza bugetul asigurărilor pentru somaj se asimileaza angajatorului, având obligaţia sa depuna declaratia privind obligaţiile de plată potrivit prevederilor art. 1.
ART. 4
(1) Casele de asigurări de sanatate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţiile prevazute în anexele nr. 1 şi 2.
(2) În cazul în care după validarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse în declaraţiile initiale, casele de asigurări de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare.
(3) În termen de maximum 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii, angajatorii sau asimilatii acestora au obligaţia de a transmite la casele de asigurări de sanatate, după caz, declaraţii rectificative conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 şi 2.
(4) Declaraţiile prevazute la alin. (3) pot fi depuse şi din initiativa angajatorilor sau a asimilatilor acestora, pentru situatiile care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse în declaraţiile initiale.

B. Declaratia de asigurare pentru concedii şi indemnizatii
ART. 5
(1) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii şi indemnizatii la casa de asigurări de sanatate la care acestia sunt luati în evidenta ca platitori de contribuţie de asigurări sociale de sanatate.
(2) Declaratia de asigurare pentru concedii şi indemnizatii se intocmeste în forma scrisa, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, şi se depune personal sau de catre persoana imputernicita de titularul declaraţiei.
(3) Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizatii este obligatorie depunerea comunicarii de modificare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
ART. 6
Pentru a beneficia de concedii şi indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 şi care au fost asigurate în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificarile ulterioare, sunt obligate sa depuna la casa de asigurări de sanatate declaratia de asigurare pentru concedii şi indemnizatii în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme.
ART. 7
(1) Persoanele fizice asigurate pe baza de declaraţie de asigurare pot solicita retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizatii. În acest sens vor depune la casele de asigurări de sanatate formularul-tip al solicitarii de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizatii, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
(2) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligaţiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii şi indemnizatii.
ART. 8
Toate operatiunile legate de inregistrarea şi evidenta declaraţiilor şi a contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizatii, a comunicarilor de modificare şi a solicitarilor de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizatii, precum şi de plată contribuţiilor pentru concedii şi indemnizatii sunt în sarcina caselor de asigurări de sanatate care au primit şi au inregistrat documentele respective.

C. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizatii
ART. 8^1
Pot incheia contract de asigurare pentru concedii şi indemnizatii pentru maternitate şi pentru ingrijirea copilului bolnav persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2006, în conditiile în care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006. Modelul de contract este cel aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 345/2006.

SECTIUNEA a 2-a
Contributia pentru concedii şi indemnizatii

ART. 9
(1) Dreptul la concediile şi indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este conditionat de plată contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au obligaţia platii contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale în materie. Fondul de salarii realizat reprezinta totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala. În fondul de salarii sunt incluse şi sumele reprezentand indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, precum şi indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, suportate de catre angajator.
(3) Baza lunara de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 nu poate fi mai mare decât produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia şi valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara. Prin sintagma numarul asiguratilor din luna se intelege numarul de salariati cu venituri salariale care fac parte din fondul de salarii asupra caruia s-a aplicat contributia pentru concedii şi indemnizatii.
(4) În situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administreaza bugetul asigurărilor pentru somaj are obligaţia platii contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, aplicata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj; contributia se suporta din bugetul asigurărilor pentru somaj.
(5) În situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmeaza:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) asupra indemnizatiilor prevazute în contractele de administrare sau de management, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise în declaratia de asigurări sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul în curs, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
d) asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunara de calcul a contribuţiei prevazuta la alin. (5) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
(7) Contributia pentru concedii şi indemnizatii se aplica şi asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala şi se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale constituit în conditiile legii, după caz. Contributia pentru concedii şi indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale se va evidentia distinct în declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
ART. 10
(1) Termenele de plată a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizatii sunt:
a) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, în cazul angajatorilor;
b) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, în cazul instituţiei care administreaza bugetul asigurărilor pentru somaj;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, în cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii, asimilatii acestora şi asiguratii care au obligaţia platii contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, acestia datoreaza după acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii şi indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sanatate.
ART. 11
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, a caror contribuţie calculata la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mica decât contributia datorata, calculata în raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurări de sanatate vor proceda după cum urmeaza:
a) în cazul în care venitul realizat este mai mare fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizata în plus se va distribui proportional pe cele 12 luni, contributia recalculandu-se în mod corespunzator, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenta de contribuţie ramasa de achitat conform deciziei de impunere anuale se achita în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza şi nu se datoreaza majorări de întârziere potrivit reglementarilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situatia în care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurări sociale de sanatate în anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmând ca suma rezultata în plus sa fie compensata cu obligaţia de plată rezultata din decizia de impunere anuala sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
b) în cazul în care venitul realizat este mai mic fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia se recalculeaza, urmând ca diferenta achitata în plus de asigurat sa fie compensata cu obligaţiile de plată viitoare. În situatia în care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurări sociale de sanatate în anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmând ca indemnizatia platita în plus sa fie compensata cu diferenta de contribuţie achitata conform deciziei anticipate sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia achitata de contribuabil se restituie. În situatia în care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurări sociale de sanatate în anul financiar inchis, contributia achitata de asigurat se compenseaza cu indemnizatia de asigurări sociale de sanatate, iar în cazul în care raman diferente, acestea se recupereaza sau se platesc, după caz.
(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate şi ramase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.

SECTIUNEA a 3-a
Stagiul de cotizare

ART. 12
(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este de o luna realizata în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical şi se constituie din insumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii de catre angajator sau, după caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru somaj;
b) pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sanatate se suporta din alte surse, în conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare; dovada efectuarii serviciului militar pe durata legal stabilită se face cu livretul militar sau cu adeverinte ori certificate eliberate de institutiile militare competente;
c) pentru care, pana la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, plata contribuţiei de asigurări sociale de sanatate s-a facut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) şi d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*), cu modificările şi completările ulterioare. Dovada platii contribuţiei de asigurări sociale de sanatate se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii, respectiv cu adeverinta eliberata de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare şi perioadele în care asiguratii prevazuti la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au realizat, pana la data de 31 decembrie 2005, stagii de cotizare în sistemul public de pensii, precum şi perioadele în care asiguratii au beneficiat de indemnizatii de risc maternal potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare. Dovada stagiului de cotizare realizat anterior acestei date se face în baza unei adeverinte eliberate de casa teritoriala de pensii la care s-a achitat contributia de asigurări sociale, potrivit legii, în cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(3) Adeverinta prevazuta la alin. (2) va cuprinde date referitoare la stagiul de cotizare, veniturile din care se constituie baza de calcul şi zilele aferente, precum şi numarul de zile de incapacitate temporara de munca de care a beneficiat asiguratul în ultimele 12 luni anterioare solicitarii adeverintei.
(4) Se asimileaza stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sanatate şi perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat de concediile şi de indemnizatiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevazator şi este membru al unei asociatii familiale sau este autorizat sa desfasoare activitati independente; în aceasta situatie, dovada se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii şi cu documente oficiale din care sa rezulte calitatea de membru al unei asociatii familiale sau de persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, în conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de Ministerul Educatiei şi Cercetarii.
(5) Perioadele prevazute la alin. (4) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.
------------
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 95/2006.

ART. 13
Se considera stagiu de cotizare şi situatia în care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de cotizare.

Exemplul nr. 1 - Situatia în care exista o luna integrala de stagiu de cotizare

_______
luna 121110 9 8 7654 321
zile lucratoare  192223202322   21   22   2023   20   21
zile de stagiusageata-sageatasageata-sageatasageata----22--
_______

sageataluna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului;
...
sageataluna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.
În acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este realizata, intrucat se constata ca exista o luna integrala de stagiu de cotizare (luna a 3-a).

Exemplul nr. 2 - Situatia în care nu exista o luna integrala de stagiu de cotizare

_______
luna 121110 9 8 7654 321
zile lucratoare  192223202322   21   22   2023   20   21
zile de stagiusageata-sageatasageata-11 ---6 5--
_______

Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 şi 8 rezulta un numar de 22 de zile, reprezentand stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sanatate, potrivit legii.
ART. 14
În cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA, dreptul la concediu şi indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca nu este conditionat de realizarea stagiului de cotizare.

CAP. 2
Concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sanatate

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 15
Concediile medicale şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, sunt:
a) concedii medicale şi indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale şi indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale şi indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale şi indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale şi indemnizatii de risc maternal.
ART. 16
(1) Asiguratii beneficiaza de concedii şi indemnizatii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor în vigoare.
(2) Medicul curant, prin reprezentantul sau legal, incheie o conventie privind eliberarea certificatelor de concedii medicale cu casa de asigurări de sanatate, al carei model este prezentat în anexa nr. 10.
(3) Conventia prevazuta la alin. (2) se incheie cu o singura casa de asigurări de sanatate, respectiv cu cea în a carei raza administrativ-teritoriala îşi are sediul unitatea sanitara, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului, după caz.
ART. 17
(1) Certificatele de concediu medical se completeaza şi se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical.
(2) Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai în cazul certificatelor de concediu medical "in continuare".
(3) În situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore.
(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o data ulterioara, numai pentru luna în curs sau luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:
a) în caz de sarcina şi lauzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare în spital;
c) pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
e) în caz de carantina.
ART. 18
(1) Medicul curant din spital elibereaza certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile în care durata internarii este mai mare de 30 de zile, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
ART. 18^1
La externarea pacientului din spital, medicul curant elibereaza certificat de concediu medical în conditiile art. 18, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta (06).
ART. 19
La camera de garda a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical în caz de urgente medico-chirurgicale neinternate, numai de catre medicii de specialitate.
ART. 20
În situatia în care certificatul de concediu medical se elibereaza în data de 1 a lunii cu durata de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1 - 31 a lunii respective.
ART. 21
Medicii sunt obligaţi sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia în vederea obtinerii în continuare a asistentei medicale şi a certificatelor de concediu medical.
ART. 22
Orice prelungire a unui concediu medical se efectueaza pe un nou certificat de concediu medical.
ART. 23
Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 şi 10, prevazute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de munca, cu avizul inspectoratului teritorial de munca/avizul directiei de sanatate publica, precum şi cele cu codul de indemnizatie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.

SECTIUNEA a 2-a
Concediul şi indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii

ART. 24
(1) Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire.
(2) Incepand cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferentiaza după cum urmeaza:
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumita în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătaţii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an şi 6 luni de catre medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala şi urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în functie de stadiul bolii;
c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata şi osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
(4) Pentru obtinerea avizelor prevazute la alin. (2) şi (3), medicul curant va intocmi un referat medical conform modelului prezentat în anexa nr. 8; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiza medicala şi recuperare a capacitatii de munca din a carui raza teritoriala îşi are domiciliul asiguratul.
ART. 25
(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape.
(2) În cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, pana la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.
(3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 45 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia. Dupa totalizarea a 45 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu incadrarea în duratele maxime prevazute de lege.
ART. 26
Asiguratii care prezinta unele dintre bolile cardiovasculare mentionate în anexa nr. 7 beneficiaza de concediu medical pana la durata maxima prevazuta de lege.
ART. 27
Asiguratii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, în functie de stadiul bolii, beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.
ART. 28
Asiguratii bolnavi de tuberculoza pulmonara sau extrapulmonara beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.
ART. 29
În situatiile prevazute la art. 26, 27 şi 28, certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitatile sanitare care acorda asistenta medicala în specialitatile respective.
ART. 30
(1) Certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medicul curant din spital care a ingrijit şi externat pacientul.
(2) În cazul în care durata internarii este mai mare de 30 de zile, medicul curant va elibera certificatul de concediu medical lunar.
(3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.
(4) Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, în cazul în care starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmând ca, în cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.
(5) Medicii curanti din unitatile sanitare cu paturi, care ingrijesc pacienti cu TBC, SIDA, neoplazii, elibereaza certificatele de concediu medical pe durata internarii asiguratilor, iar la externare pot acorda concediu medical pana la 30 de zile calendaristice. În cazul pacientilor cu TBC medicii au obligaţia sa indrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat în evidenta.
(6) Pacientii internati în spital, care au beneficiat în ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de imbolnavire, vor fi trimisi la cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca în a caror raza teritoriala este situat spitalul respectiv. În cazul în care pacientii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie, rezultatele investigatiilor şi referatul medical, în vederea avizarii prelungirii concediului medical.
ART. 31
În caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acorda de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de garda, structuri de primire urgente, ambulanta, centru de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile calendaristice. Daca incapacitatea temporara de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgenta (06), în conditiile şi pe duratele stabilite de lege.
ART. 32
Persoanele asigurate aflate în incapacitate temporara de munca, care au urmat un tratament în strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate în tara, beneficiaza de concediu medical acordat în conditiile şi pe duratele prevazute de lege; certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii în tara.
ART. 33
Asiguratii care îşi pierd capacitatea de munca în timp ce se afla în alta tara în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în conditiile şi pe duratele prevazute de lege. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de catre medicii curanti, în termen de maximum 5 zile de la data obtinerii avizului de la directiile de sanatate publica.
ART. 34
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina conform art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 35
(1) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta, potrivit art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, de catre angajator sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate (FNUASS), pentru zilele lucratoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de incapacitate.

Exemplu - Situatia în care concediul medical este acordat pentru perioada 1 - 12 ianuarie 2007

_______
ziua L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V.... ... ..
data calendaristica  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12.... ... ..
zile platite -   -   X   X   X   -   -   Y   Y   Y   Y   Y
_______

X - zile suportate de angajator, Y - zile suportate din bugetul FNUASS.

În acest caz angajatorul suporta indemnizatia de asigurări sociale de sanatate pentru 3 zile lucratoare, având în vedere ca 1 şi 2 ianuarie sunt zile de sarbatoare declarate nelucratoare.
(2) Numarul de zile ce urmeaza a fi platite nu va cuprinde zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, si/sau zilele nelucratoare stabilite prin programul de lucru, potrivit contractelor colective de munca.
ART. 36
Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 37
(1) În situatia în care unui asigurat i se acorda în aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza şi se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) În situatia în care unui asigurat i se acorda doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fara intrerupere intre ele, durata lor se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. În aceasta situatie, la calculul indemnizatiilor pentru certificatele de concediu medical în continuare se mentine baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical initial.
ART. 38
Platitorii de indemnizatii de asigurări sociale de sanatate au obligaţia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute în ultimele 12 luni, în vederea acordarii certificatelor de concediu medical.

SECTIUNEA a 3-a
Concediile şi indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacitatii de munca

ART. 39
În scopul prevenirii imbolnavirilor şi recuperării capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
b) concediu şi indemnizatie pentru carantina;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.
ART. 40
(1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca, şi se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.
(2) Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru se elibereaza de medicul curant care a propus aceasta reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pana la durata maxima prevazuta de lege.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca se determina conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca se suporta integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(5) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (1) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).
ART. 41
(1) Concediul şi indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor cărora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.
(2) Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant asiguratilor cărora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica. Daca durata perioadei de carantina stabilită de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina se determina conform art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizatia pentru carantina se suporta integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
ART. 42
(1) Asiguratii aflati în incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear şi de recuperare medicala, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contribuţie personala, în conditiile prevazute în contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate.
(2) Tratamentul balnear şi de recuperare medicala se desfasoara în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigurărilor sociale, în functie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe etape. În functie de tipul afectiunii şi de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15 - 21 de zile şi se stabileste de medicul expert al asigurărilor sociale, la propunerea medicului curant.
(3) Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează în unitati sanitare specializate aflate în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Dupa fiecare etapa prevazuta în programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. În functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizeaza programul individual de recuperare, recomanda reluarea activitatii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
(4) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu îşi indeplineste obligaţia de a urma şi de a respecta programul individual de recuperare.
(5) Tratamentul balnear şi de recuperare medicala a capacitatii de munca se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate în conditiile prevazute de contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.
(6) Beneficiaza concomitent de prestatii pentru acelasi risc asigurat numai asiguratii aflati în incapacitate temporara de munca pe o durata mai mare de 90 de zile, care urmeaza tratament balnear.
(7) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (2) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).

SECTIUNEA a 4-a
Concediul şi indemnizatia de maternitate

ART. 43
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina şi lauzie pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada în care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile după nastere. Concediile pentru sarcina şi lauzie se pot compensa intre ele, în functie de recomandarea medicului şi de optiunea persoanei beneficiare, în asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza şi femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, în una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, daca nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilatii acestora.
(3) În situatia prevazuta la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contributia pentru concedii şi indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.
(5) În situatia copilului nascut mort sau în situatia în care acesta moare în perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
ART. 44
Concediul medical pentru maternitate se acorda numai pentru sarcina şi nu pentru afectiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fara legatura cu aceasta.
ART. 45
(1) Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pentru cel mult 30 de zile calendaristice de catre medicul de familie sau de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, care ia în evidenta şi urmareste pe parcursul sarcinii gravida, pana la durata maxima prevazuta de lege.
(2) Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul curant de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lauzie pana la durata maxima prevazuta de lege se face de medicul de familie care are în urmarire lauza.
ART. 46
În situatia în care survine decesul mamei, la nastere sau imediat după aceasta, tatal beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama, în conditiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, după caz.
ART. 47
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate se determina conform art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 48
Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.

SECTIUNEA a 5-a
Concediul şi indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

ART. 49
Asiguratii au dreptul la concediu şi indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
ART. 50
(1) Certificatul de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 7 ani şi ingrijirea copilului cu handicap în varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente se elibereaza de medicul curant, în conditiile şi pana la duratele maxime prevazute de lege.
(2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune.
(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 30 de zile calendaristice.
ART. 51
În situatia în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat sau supus unor interventii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unitatile care acorda asistenta medicala în specialitatea respectiva, pentru durate stabilite de acesta, în functie de gravitatea afectiunii. Daca durata concediului medical depaseste 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
ART. 52
(1) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile de stagiu de cotizare pentru acordarea acestora, şi asiguratul care, în conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii în vederea adoptiei sau i-au fost dati în plasament.
ART. 53
(1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni care nu pot fi tratate în tara unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere şi educare sau în plasament familial şi care insoteste copilul la tratament în strainatate, pe durata spitalizarii copilului.
(2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în conditiile şi pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii în tara.
ART. 54
Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant.
ART. 55
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav se determina conform art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 56
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.

SECTIUNEA a 6-a
Concediul şi indemnizatia de risc maternal

ART. 57
Dreptul la concediul de risc maternal se acorda în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.
ART. 58
Certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durata totala de maximum 120 de zile calendaristice, în intregime sau fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nascut recent sau care alapteaza.
ART. 59
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de risc maternal se determina conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 60
Indemnizatia de risc maternal se suporta integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
ART. 61
Concediul şi indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.

SECTIUNEA a 7-a
Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate

ART. 62
În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate de catre casele de asigurări de sanatate.
ART. 63
Prevederile art. 62 se aplica şi în situatia în care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul în baza caruia s-a desfasurat activitate în functii elective sau în functii numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.
ART. 64
Drepturile achitate în conditiile prevazute la art. 62 urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurări de sanatate de la angajator, după caz, conform legii.
ART. 65
Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, precum şi a concediilor pentru sarcina, lauzie şi ingrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!