Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-Director General

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-Director GeneralAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=262 in 06.05.2010

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VIII Asigurările sociale de sanatate, ale HGR nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului CNAS, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Presedintelui CNAS nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management şi evaluarea activitatii acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu sediul în Bucuresti, Calea Calarasilor, nr. 248, bl. S19, Sector 3,  organizeaza concurs  in perioada 25.05 - 27.05.2010 la sediul CNAS - Sala de Consiliu, pentru ocuparea postului vacant de Presedinte Director General al Casei de Asigurări Sănătate  Maramureş.

Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 21.05.2010 (inclusiv), pana la ora 10:00. Concursul consta intr-o proba scrisa, ce se va desfasura în data de 25.05.2010, incepand cu ora 10:00 şi interviu, ce se va desfasura în data de 27.05.2010, incepand cu ora 10:00. Proba scrisa se va sustine din bibliografia afisata la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, cu sediul în Baia Mare şi pe pagina web www.casmm.ro.

Interviul consta în sustinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin executia indicatorilor de performanta cuprinsi în contractul de management, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Presedintelui CNAS nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare; planul de management va fi elaborat pentru un an bugetar şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sanatate. Planul de management, în forma scrisa, va fi depus odata cu dosarul de inscriere la concurs.

Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie sa obtina atat la proba scrisa, cat şi la interviu nota minima 7 (sapte) = punctaj 3 (trei), iar punctajul final obtinut sa fie cel putin egal cu punctajul minim al postului, respectiv 3 (trei). Interviul va putea fi sustinut numai de catre candidatii care au obtinut note peste 7 (sapte) la proba scrisa. Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la proba scrisa, respectiv de rezultatul final al concursului, pot formula contestatii în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor probei scrise, respectiv rezultatelor finale ale concursului.

Conditiile generale şi specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de Presedinte Director General al Casei de Asigurări Sănătate  Maramureş sunt prevazute la art.4 alin. (1), alin. (3) şi art.5 din Ordinul Presedintelui CNAS nr. 15/2008, publicat în MO al Romaniei Partea I nr. 62/28.01.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele  de inscriere se depun la CNAS - Cabinet Presedinte şi vor cuprinde urmatoarele documente:
sageata formular de inscriere la concurs (se va mentiona numele, prenumele, adresa completa, tel, fax) pus la dispozitia candidatilor de catre Direcţia Resurse Umane a CNAS;
sageata copie act de identitate;
sageata curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata;
sageata adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei;
sageata declaraţie notariala care sa ateste capacitatea de exercitiu deplina;
sageata cazier judiciar;
sageata declaraţie notariala din care sa rezulte ca nu a suferit condamnari penale, indiferent daca acestea au fost amnistiate sau gratiate;
sageata cazier fiscal;
sageata adeverinta cara sa ateste calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sanatate;
sageata copie legalizata  a diplomei de licenta care dovedeste absolvirea studiilor de lunga durata;
sageata copie legalizata a carnetului de munca sau orice alt inscris doveditor al vechimii în specialitate de minimum 5 ani;
sageata copii legalizate după actele de studii, perfectionare, specializare care atesta pregatirea complementara / manageriala în domeniul de activitate sau în sistemul de sanatate: cursuri de perfectionare / specializari / competente / master / doctorat;
sageata recomandare de la ultimul loc de munca (aceasta trebuie sa cuprinda, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei) sau copie a fisei de evaluare a performantelor profesionale intocmita la ultimul loc de munca;
sageataplanul de management în forma scrisa, din care sa rezulte abilitatile manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanta specifici postului de presedinte - director general în sistemul asigurărilor sociale de sanatate.

Copiile de pe actele prevazute mai sus (cu exceptia celor pentru care se solicita copii legalizate) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Rezultatul concursului se va afisa la sediul CNAS, în termen de 2 zile de la data ultimei probe de concurs şi se va comunica personal candidatului declarat admis, respectiv Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş.

Conditiile pe care, obligatoriu,  le va indeplini persoana care va promova concursul pentru ocuparea postului de Presedinte Director General  in cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş, sunt prevazute în Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management şi evaluarea activitatii acestora, aprobata prin  Ordinul Presedintelui CNAS nr. 15/2008, publicat în MO al Romaniei Partea I nr. 62/28.01.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine la Direcţia Resurse Umane a CNAS, telefon 0372309240.


Presedinte-Director General,
Dr. Alexandru DEAC


BIBLIOGRAFIEsageataLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataStatutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataH.G. nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010;
sageataOrdinul ministrului sănătăţii şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul ininistrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi mdemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataHG nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anul 2010;
sageataOrdinul ministrului sănătăţii şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataHG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, în sistemul de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdonanta nr, 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOUG nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale;
sageataOrdinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate din Romania a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti şi cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71;
sageataOrdinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 345/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLege nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul ininistrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instinitiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataHG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLege nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdin nr. 946/2005 al Ministrului Finantelor Publice
Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management entitatile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLege nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLege nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLege nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul ministrului sănătăţii şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii în vederea cresterii calitatii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-Director GeneralAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!