Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Precizari referitoare la Contractul-cadru pe 2010

Precizari referitoare la Contractul-cadru pe 2010Adrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=256 in 23.04.2010

PRECIZARI REFERITOARE LA CONTRACTUL-CADRU PE 2010

Ministerul Sănătaţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin adresa nr. CSA3899/NLD2950/22.04.2010, pentru aplicarea unitara a prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind acordarea asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, face urmatoarele precizari:

Având în vedere:
sageataprevederile Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010 aprobat prin H.G. nr. 262/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, conform carora:
    sageatafurnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia sa prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derularii contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodica, emise conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatura din dotare. Aceasta prevedere reprezinta conditie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei din actele normative mai sus mentionate, respectiv a mentinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
    sageataunitatile medicale specializate care acorda servicii medicale de urgenta şi transport sanitar au obligaţia sa prezinte la contractare buletinele de verificare periodica, pentru dispozitivele medicale din dotarea ambulantelor, emise conform prevederilor legale în vigoare;
    sageatafurnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia îndeplinirii criteriului de calitate, ca parte componenta a criteriilor de selectie, pe toata perioada de derulare a contractului
sageataadresa Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale nr. 1426/12.04.2010, inregistrata la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu nr. NLD/2671/12.04.2010, prin care s-a comunicat faptul ca la OTDM s-a inregistrat un numar extrem de mare de solicitari pentru efectuarea controlului de verificare periodica a dispozitivelor medicale şi imposibilitatea de a raspunde tuturor solicitarilor în timp util,
sageatanecesitatea asigurării accesului asiguratilor la servicii medicale paraclinice şi la servicii de urgenta şi transport sanitar, precum şi a continuitatii în acordarea acestor servicii, în mod echitabil şi nediscrirninatoriu,
pentru aplicarea unitara a prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind acordarea asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, facem urmatoarele precizari:

A. Referitor Ia prezentarea de catre furnizorii la de servicii medicale paraclinice a avizului de utilizare sau buletinul de verificare periodica în vederea intrarii în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate

1. casele de asigurări de sanatate pot incheia contracte cu furnizorii de servicii medicale paraclinice şi cu unitatile medicale specializate care acorda servicii medicale de urgenta şi transport sanitar, care nu pot prezenta buletinul de verificare periodica la contractare, cu conditia ca furnizorii respectivi sa prezinte acest document în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la termenul stabilit de casele de asigurări de sanatate pentru depunerea cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative în vigoare, necesare incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale.
2. în contractele de furnizare de servicii medicale incheiate cu furnizorii aflati în situatia mai sus prezentata, va fi prevazuta o clauza suplimentara care va preciza obligaţivitatea prezentarii de catre furnizori a buletinului de verificare periodica pentru aparatul/aparatele respective, respectiv pentru dispozitivele medicale din dotarea ambulantelor, în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la termenul stabilit de casele de asigurări de sanatate pentru depunerea cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative în vigoare, necesare incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale.
3. în situatia în care pana la expirarea termenului mai sus mentionat furnizorii de servicii medicale paraclinice nu prezinta casei de asigurări de sanatate buletinul(e) de verificare periodica pentru aparatul/aparatele respective, casa de asigurări de sanatate, la finalizarea termenului va proceda la recalcularea punctajului acordat pentru criteriul de evaluare a resurselor - evaluarea capacitatii resurselor tehnice şi a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, respectiv a sumei contractate, sau după caz la rezilierea contractului - în cazul în care nu mai pot functiona în mod legal tara respectivele buletine de verificare. Dupa expirarea termenului de 30 de zile lucratoare, furnizorii de servicii medicale paraclinice nu îşi mai pot completa documentatia aferenta. Prezenta precizare va face obiectul unei clauze în contractul de furnizare de servicii medicale.

B. Referitor la indeplinirea criteriului de calitate solicitat furnizorilor de servicii medicale paraclinice în vederea intrarii în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate

Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice care pana la data de 1 aprilie 2010 s-au aflat în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate, casele de asigurări de sanatate incheie contracte cu furnizorii respectivi în urmatoarele conditii:
a) în judetele în care numarul furnizorilor de servicii medicale paraclinice acopera necesarul de astfel de servicii, stabilit în conditiile art. 43 alin.(5) din Contractul-cadru pentru anul 2010, aprobat prin HG nr. 262/2010, contractele se incheie cu obligaţia depunerii la casa de asigurări de sanatate a cererii de solicitare de intrare în relatie contractuala, insotita de documentele din care sa reiasa ca furnizorul a facut demersurile necesare pentru obtinerea certificarii în vederea îndeplinirii criteriului de calitate (copie solicitare pentru acordare certificare, copie contract cu autoritatea competenta pentru certificare, contract inregistrat la autoritatea competenta anterior datei de 1 aprilie 2010). Contractele de furnizare de servicii medicale vor contine o clauza suspensiva pana la prezentarea documentului privind indeplinirea criteriului de calitate, dar nu mai tarziu de termenul de 3 luni de la data intrarii în vigoare a Contractului-cadru pentru anul 2010, aprobat prin HG nr. 262/2010. Prin clauza suspensiva mentionata se reglementeaza data la care contractul produce efecte juridice, respectiv data eliberarii de catre autoritatea competenta a documentului care face dovada îndeplinirii criteriului de calitate, dar nu mai tarziu de termenul de 3 luni de la data intrarii în vigoare a Contractului-cadru pentru anul 2010. În caz contrar, contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sanatate inceteaza de drept.
b) în judetele în care numarul furnizorilor de servicii medicale paraclinice nu acopera necesarul de astfel de servicii, stabilit în conditiile art. 43 alin. (5) din Contractul-cadru pentru anul 2010, aprobat prin HG nr. 262/2010, contractele se incheie cu furnizorii care au depus documentele prevazute la lit. a). Contractele de furnizare de servicii medicale incheiate cu furnizorii aflati în situatia mai sus prezentata, care produc efecte de la data incheierii acestora, vor contine o clauza suplimentara cu privire la obligaţivitatea prezentarii de catre furnizori a documentului privind indeplinirea criteriului de calitate, în termen de maximum 3 luni de la data intrarii în vigoare a Contractului-cadru pe anul 2010. În caz contrar, contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sanatate se reziliaza.

Astfel termenul de depunere a dosarelor de contractare, pentru furnizorii de servicii medicale de specialitate paraclinica, se prelungeste pana luni 26.04.2010.

Ministerul Sănătaţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
adresa nr. CSA3899/NLD2950/22.04.2010

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!