Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Procedura de contractare pentru anul 2010 a fost declansata

Procedura de contractare pentru anul 2010 a fost declansataAdrian Mararas

Avem 1417 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.09.2019 4,7491 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.09.2019 4,3248 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=189 in 08.04.2010

PROCEDURA DE CONTRACTARE PENTRU ANUL 2010 A FOST DECLANSATA

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş anunţa toti furnizorii ca a declansat procedura de contractare pentru anul 2010.

CAS Maramureş declanseaza procedura de contractare pentru anul 2010.

Dosarele de contractare vor fi depuse la sediul CAS Maramureş pe tipuri de asistenta medicala pana la data de 15.04.2010, astfel:
sageataAsistenta medicala primara;
sageataIngrijiri medicale la domiciliu;
sageataAsistenta medicala stomatologica;
sageataAsistenta medicala de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătăţii;
sageataAcordarea medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în ambulatoriu.
sageataAsigurarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice;
sageataAsistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice;
sageataAsistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati paraclinice;
sageataAsistenta medicala spitaliceasca;
sageataAsistenta medicala de urgenta si  transport sanitar.

Informatii suplimentare inclusiv legate de continutul dosarelor de contractare se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Maramureş şi de pe pagina web.


Presedinte-Director General,
Dr. Alexandru DEAC
Furnizorii din asistenta medicala primara pentru anul 2010Va informam ca urmare aparitiei H.G. nr. 262/01.04.2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010 precum şi a Ordinului MS şi presedintelui CNAS nr. 265/400/2.04.2010 pentru aprobarea Normelor de aplicarea a Contractului-cadru pe anul 2010, CAS Maramureş declanseaza sesiunea de incheierea contractelor de  furnizare de servicii de asistenta medicala primara.

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

Cererea/solicitarea pentru intrare în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate va fi insotita de urmatoarele documente:
sageatacertificat de inregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale pentru furnizorii organizati conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de infiintare şi organizare, iar pentru ceilalti furnizori actul de infiintare sau organizare în concordanta cu tipurile de activitati pe care solicita sa le contracteze, după caz;
sageataautorizatia sanitara de functionare, sau după caz, raportul de inspectie eliberat de directia de sanatate publica, prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;
sageatacontul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
sageatacodul de inregistrare fiscală - codul unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie buletin/carte de identitate), după caz;
sageatadovada de evaluare a furnizorului;
sageatadovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data incheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada derularii contractului;
sageatadovada platii la zi a contribuţiei la Fond pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare (certificatul fiscal emis de Administratia Finantelor Publice Maramureş, adeverinta privind plata contribuţiei la FNUAS pentru medicul titular şi adeverinta eliberata de serviciul evidenta asigurati indemnizatii şi concedii medicale din cadrul  CAS Maramureş, după caz);
sageatacertificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania pentru fiecare medic;
sageataautorizatia de libera practica pentru personalul mediu sanitar şi / sau, certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabile la data incheierii contractului;
sageatacopie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercita profesia la furnizor,(contract de munca pentru personalul medical angajat vizat de ITM Maramureş);
sageatalista  in format electronic, cu persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale  pentru medicii care au fost în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate în anul precedent precum şi declaraţie pe propria raspundere privind corectitudinea listei/listelor la momentul incetarii termenului de valabilitate a contractului anterior, din punct de vedere al conformitatii şi valabilitatii acesteia,(conform Anexei 2b din Norme de aplicare a Contractului-Cadru);
sageatalista bolnavilor cu afectiunile cronice (Anexa nr 39A din Norme de aplicare a Contractului -cadru) conform evidentei organizate la nivelul cabinetului în format letric şi electronic (Microsoft-Exel) conform machetei: Nr. crt., Nume pacient, CNP, Aafectiunea, Data luarii în evidenta;
sageataprogram de lucru/zi...................ore. Programul de activitate saptamana al cabinetului medical individual, precum şi al fiecarui medic de familie cu lista proprie de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale care îşi desfasoara activitatea în alte forme de organizare ale cabinetelor medicale, organizat în functie de conditiile specifice din zona, trebuie sa asigure 35 de ore pe saptamana, repartizarea acestuia pe zile şi ore fiind stabilită în functie de conditiile specifice din zona. în cabinetele medicale si/sau în localitatile unde îşi desfasoara activitatea cei putin 2 medici de familie cu lista proprie, acordarea asistentei medicale se va asigura atat dimineata cat şi dupa-amiaza.

În termen de 30 de zile de la data semnarii contractului se va  depune la CAS Maramureş avizul conform al directiei de sanatate publica (conform Anexei 39b).

Va atentionam ca în conformitate cu prevederile cuprinse la art. 3 alin. (2) din Contractul cadru aprobat prin  H.G. nr. 262/01.04.2010 nerespectarea termenului limita de incheierea contractelor impiedica furnizorii sa-si desfasoare activitatea în sistemul de asigurări de sanatate pana la urmatorul termen de contractare.


Furnizorii din ingrijiri medicale la domiciliu pentru anul 2010Va informam ca urmare aparitiei H.G. nr. 262/01.04.2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010 precum şi a Ordinului MS şi presedintelui CNAS nr. 265/400/2.04.2010 pentru aprobarea Normelor de aplicarea a Contractului-cadru pe anul 2010, CAS Maramureş declanseaza sesiunea de incheierea contractelor de  furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu şi ingrijiri paliative la domiciliu.

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

Documentele pe baza cărora se incheie contractul, depuse de furnizor la casa de asigurări de sanatate şi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina vor contine:
sageatacertificatul de inregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale nr........................ /actul de infiintare sau organizare nr........................;
sageataautorizatie de functionare nr.................;
sageatadovada de evaluare nr..........................;
sageatacont nr............................., deschis la Trezoreria Statului sau cont nr.......................... deschis la Banca.....................................;
sageatacod de inregistrare fiscală - cod unic de inregistrare.................. sau Cod numeric personal (copie BI/CI, după caz)...........................................................;
sageatadovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical nr.................... atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data incheierii contractului;
sageatadovada platii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii (certificatul fiscal emis de Administratia Finantelor Publice Maramureş, adeverinta privind plata contribuţiei la FNUAS pentru medicul tituilar şi adeverinta eliberata de serviciul evidenta asigurati indemnizatii şi concedii medicale din cadrul  CAS Maramureş după caz);
sageatacerere de solicitare pentru intrare în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate nr.......;
sageatacopie după actul constitutiv;
sageataimputernicire legalizata nr........... pentru persoana desemnata ca imputernicit legal în relatia cu casa de asigurări de sanatate, după caz;
sageatalista personalului angajat şi programul de lucru:
1. Medic
1.1 Nume........................... Prenume.......................
Cod numeric personal...............................................
Specialitatea:.......................................................
Codul de parafa al medicului......................................
Program de lucru/zi...................ore
1.2. Nume........................... Prenume.........................
Cod numeric personal....................................................
Specialitatea:...........................................................
Codul de parafa al medicului.........................................
Program de lucru/zi...................ore
......
2. Asistent medical
2.1 Nume........................... Prenume.............................
Cod numeric personal....................................................
Program de lucru/zi...................ore
2.2 Nume........................... Prenume.............................
Cod numeric personal....................................................
Program de lucru/zi...................ore
......
3. Alte categorii de personal:
3.1 Nume........................... Prenume.............................
Ocupatie................
Cod numeric personal....................................................
Program de lucru/zi...................ore
3.2 Nume........................... Prenume.............................
Ocupatie................
Cod numeric personal....................................................
Program de lucru/zi...................ore

Va atentionam ca în conformitate cu prevederile cuprinse la art. 3 alin. (2) din Contractul-cadru aprobat prin  H.G. nr. 262/01.04.2010 nerespectarea termenului limita de incheierea contractelor impiedica furnizorii sa-si desfasoare activitatea în sistemul de asigurări de sanatate pana la urmatorul termen  de contractare.
  

Furnizorii din asistenta medicala dentara pentru anul 2010Va informam ca urmare aparitiei H.G. nr. 262/01.04.2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010 precum şi a Ordinului MS şi presedintelui CNAS nr. 265/400/2.04.2010 pentru aprobarea Normelor de aplicarea a Contractului-cadru pe anul 2010, CAS Maramureş declanseaza sesiunea de incheierea contractelor de  furnizare de servicii stomatologice.

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

Documentele pe baza cărora se incheie contractul, depuse de furnizor la casa de asigurări de sanatate şi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina vor contine:
sageatacererea/solicitarea pentru intrarea în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, nr. ........;
sageatacertificat de inregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale nr........................ (pentru furnizorii organizati conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de infiintare şi organizare), sau actul de infiintare sau organizare în concordanta cu tipurile de activitati pe care solicita sa le contracteze.................. (pentru ceilalti furnizori);
sageataautorizatie sanitara de functionare nr.................. raportul de inspectie eliberat de directia de sanatate publica prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege................;
sageatadovada de evaluare a furnizorului nr...........................;
sageatacod de inregistrare fiscală - cod unic de inregistrare........................., sau codul numeric personal (copie BI/CI, după caz) al reprezentantului legal...........................;
sageatacont nr...................., deschis la Trezoreria statului, sau cont nr..............., deschis la Banca.....................;
sageatadovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical, atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat valabila la data incheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada derularii contractului,..................................;
sageatadovada platii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare(certificatul fiscal emis de Administratia Finantelor Publice Maramureş, adeverinta privind plata contribuţiei la FNUAS pentru medicul tituilar şi adeverinta eliberata de serviciul evidenta asigurati indemnizatii şi concedii medicale din cadrul  CAS Maramureş după caz);
sageatacertificat de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania (pentru fiecare medic dentist) nr...............;
sageatacertificatul de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru personalul mediu sanitar) nr...................;
sageatadocumentul care atesta gradul profesional pentru medicii dentisti nr................;
sageatadovada prin care personalul medico-sanitar îşi exercita profesia la furnizor nr..................

Va atentionam ca în conformitate cu prevederile cuprinse la art. 3 alin. (2) din Contractul cadru aprobat prin  H.G. nr. 262/01.04.2010 nerespectarea termenului limita de incheierea contractelor impiedica furnizorii sa-si desfasoare activitatea în sistemul de asigurări de sanatate pana la urmatorul termen  de contractare.


Furnizorii din asistenta ambulatorie de specialitate de recuperare medicalaVa informam ca urmare aparitiei H.G. nr. 262/01.04.2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010 precum şi a Ordinului MS şi presedintelui CNAS nr. 265/400/2.04.2010 pentru aprobarea Normelor de aplicarea a Contractului-cadru pe anul 2010, CAS Maramureş declanseaza sesiunea de incheierea contractelor de  furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii.

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

Documentele pe baza cărora se incheie contractul, depuse de furnizor la casa de asigurări de sanatate şi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina vor contine:
sageatacererea/solicitarea pentru intrarea în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, nr. ........;
sageatacertificat de inregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale nr............................ (pentru furnizorii organizati conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de infiintare şi organizare), sau actul de infiintare sau organizare în concordanta cu tipurile de activitati pe care solicita sa le contracteze..................(pentru ceilalti furnizori);
sageataautorizatie sanitara de functionare nr..................raportul de inspectie eliberat de directia de sanatate publica prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare
prevazute de lege................;
sageatadovada de evaluare a furnizorului nr...........................;
sageatacod de inregistrare fiscală - cod unic de inregistrare nr.........................., sau codul numeric personal (copie BI/CI, după caz) al reprezentantului legal...........................;
sageatacont nr.................... deschis la Trezoreria statului, sau cont nr............... deschis la Banca.....................;
sageatadovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical, atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat valabila la data incheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada derularii contractului,..................................;
sageatadovada platii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare(certificatul fiscal emis de Administratia Finantelor Publice Maramureş, adeverinta privind plata contribuţiei la FNUAS pentru medicul tituilar şi adeverinta eliberata de serviciul evidenta asigurati indemnizatii şi concedii medicale din cadrul  CAS Maramureş după caz);
sageatalista personalului medico-sanitar care îşi isi exercita profesia la furnizor şi programul de lucru al acestuia;
sageatadovada prin care personalul medico-sanitar îşi exercita profesia la furnizor nr.................;
sageatacertificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania (pentru fiecare medic) nr...............;
sageatadocumentul care atesta gradul profesional pentru medicii nr................;
sageatacertificatul de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru personalul mediu sanitar) nr...................;
sageataautorizatie de libera practica nr.........., după caz
sageatastructura organizatorica aprobata sau avizata, după caz, de Ministerul Sănătaţii, în vigoare la data incheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de
asigurări de sanatate .............;
sageatalista cu tipul şi numarul de aparate aflate în dotare;
sageatalista cu bolnavii cu afectiuni cronice aflati în evidenta proprie;
sageatadeclaraţie pe proprie raspundere privind casa de asigurări cu care se afla în contract conform Anexei 8C.

Va atentionam ca în conformitate cu prevederile cuprinse la art. 3 alin. (2) din Contractul cadru aprobat prin  H.G. nr. 262/01.04.2010 nerespectarea termenului limita de incheierea contractelor impiedica furnizorii sa-si desfasoare activitatea în sistemul de asigurări de sanatate pana la urmatorul termen  de contractare.
  

Furnizorii de medicamente - FarmaciiDocumentele pe baza cărora se incheie contractul de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări de sanatate, se depun de furnizor la casa de asigurări de sanatate, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina.

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

Mapa de contractare trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele documente:
sageatacererea/solicitarea pentru intrarea în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, nr. ........;
sageatacertificat de inmatriculate la Registrul comertului nr................................ sau actul de infiintare.................................;
sageatacontul nr............................... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr......................... deschis la Banca..............................;
sageatacod de inregistrare fiscală - cod unic de inregistrare nr........................;
sageataautorizatie de functionare nr.................., eliberata de........................................;
sageatadovada de evaluare nr...................................................................;
sageatadovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul farmaceutic - farmacisti şi asistenti de farmacie cu valabilitate pe toata perioada derularii contractului nr..................................;
sageatadovada platii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare, prin prezentarea Certificatului fiscal emis de Direcţia Generala a Finantelor Publice;
sageataprogram de lucru atat pentru farmacii cat şi pentru oficinele locale de distributie;
sageatalista personalului de specialitate angajat şi programul de lucru al acestuia;
sageataautorizatie de libera practica (farmacisti şi asistenti farmacie) sau certificat de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania cu viza pentru anul 2010.

În cazul în care unii furnizorii depun cererile insotite de documentele de mai sus după data de 15 aprilie 2010, furnizorii respectivi nu vor mai incheia contract pana la termenul urmator de contractare, conform prevederilor art. 3 pct. (2)din Hotararea nr. 262/aprilie 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010.


Furnizorii din dispozitive medicale pentru anul 2010Va informam ca urmare aparitiei H.G. nr. 262/01.04.2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010 precum şi a Ordinului MS şi presedintelui CNAS nr. 265/400/2.04.2010 pentru aprobarea Normelor de aplicarea a Contractului-cadru pe anul 2010, CAS Maramureş declanseaza sesiunea de incheierea contractelor de  furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu.

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

Documentele pe baza cărora se incheie contractul, depuse de furnizor la casa de asigurări de sanatate şi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina vor contine:
sageatacertificatul de inregistrare cu cod unic de inregistrare sau, după caz, actul de infiintare nr conform prevederilor legale în vigoare;
sageata codul unic de inregistrare nr ;
sageata certificat de inscriere de mentiuni, cu evidentierea reprezentantului legal şi a codurilor CAEN pentru toate categoriile de activitati pentru care se solicita intrarea în contract cu casa de asigurări de sanatate;
sageata contul nr , deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr , deschis la Banca ;
sageata dovada de evaluare pentru sediul social nr /data ;
sageata dovada de evaluare pentru fiecare punct de lucru nr /data ;
sageata certificatul/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale emis/emise de Ministerul Sănătaţii si/sau declaratia/declaratiile de conformitate CE emisa/emise de producator (traduse de un traducator autorizat), după caz;
sageata avizul de functionare si/sau certificatul de inregistrare al producatorului de dispozitive medicale, după caz, emis de Ministerul Sănătaţii;
sageata dovada de raspundere civila în domeniul medical nr........................, valabila la data  incheierii contractului, atat pentru personalul medico-sanitar cat şi pentru furnizor;
sageata lista preturilor de vanzare cu amanuntul si/sau a sumelor de inchiriere pentru dispozitivele prevazute în contractul de furnizare de dispozitive medicale incheiat cu casa de asigurări de sanatatei vor fi prezentate în format letric şi format (xml) pentru a putea fi preluat prin aplicatia SIUI;
sageatadovada platii contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare;
sageata programul de lucru:
   sageatasediul social (dupa caz) ;
   sageatapunctul de lucru .
sageata cerere de solicitare pentru intrare în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate nr . ........
sageata copie după actul constitutiv
sageata imputernicire legalizata nr pentru persoana desemnata ca imputernicit legal în relatia cu casa de asigurări de sanatate, după caz;
sageata copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal / imputernicitului furnizorului şi datele de contact ale acestuia.

Va atentionam ca în conformitate cu prevederile cuprinse la art. 3 alin. (2) din Contractul cadru aprobat prin  H.G. nr. 262/01.04.2010 nerespectarea termenului limita de incheierea contractelor impiedica furnizorii sa-si desfasoare activitatea în sistemul de asigurări de sanatate pana la urmatorul termen de contractare de contractare.


Documente pentru contractarea serviciilor medicale clinice pentru 2010 - ambulatorii de specialitate clinicaDocumentele pe baza cărora se incheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal pe fiecare pagina, se depun la CAS Maramureş - Serviciul CD-SPA:
sageatacerere/solicitare pentru intrare în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate nr.............................,(conform Anexa nr. 1 Fisier DOC);
sageatacertificat de inregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.........nr............ (pentru furnizorii organizati conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare indiferent de forma lor de infiintare şi organizare) sau actul de infiintare sau organizare în concordanta cu tipurile de activitati pe care solicita sa le contracteze..................(pentru ceilalti furnizori);
sageataautorizatie sanitara de functionare nr. ........./raportul de inspectie nr.................... eliberat de directia de sanatate publica prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;
sageatacont nr................. deschis la Trezoreria statului sau cont nr....................... deschis la Banca...........;
sageatacodul de inregistrare fiscală - cod unic de inregistrare................. sau cod numeric personal (copie BI/CI, după caz) al reprezentantului legal.......................;
sageatadovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical atat pentru furnizor cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data incheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada derularii contractului ......................;
sageatadovada de evaluare a furnizorului nr........................;
sageatadovada platii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare;
sageataact/acte doveditor/doveditoare privind relatia contractuala dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical nr........;
sageatacod numeric personal (copie BI/CI, după caz) avizul de libera practica........................, tipul serviciilor furnizate............si programul de activitate.................... pentru persoanele care presteaza servicii conexe actului medical;
sageatacertificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania pentru fiecare medic,
sageataautorizatia de libera practica pentru personalul mediu sanitar, certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabile la data incheierii contractului;
sageatacopie a documentului care atesta gradul profesional pentru medici;
sageatacopie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercita profesia la furnizor;
sageatacopie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar;
sageataprogramul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru, programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar angajat;
sageatalista privind evidenta bolnavilor cu afectiunile cornice, prevazute în Anexele 9 şi 39A din Ordinul 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare  a Contractului Cadru pe anul 2010 (se va depune pe suport electronic-format Excel şi pe suport de hartie conform modelului din Anexa nr. 2 Fisier XLS).

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

În cazul în care furnizorii de servicii medicale depun cererile insotite de documentele necesare incheierii şi negocierii contractelor la alte termene decât cel stabilit, nu vor incheia contract pana la termenul urmator de contractare cu exceptia situatiilor situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, şi notificate de indata casei de asigirari de sanatate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.


Documente pentru contractarea serviciilor medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale pentru anul 2010Documentele pe baza cărora se incheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal pe fiecare pagina, se depun la CAS MM - Serviciul CD-SPA:
sageata cerere/solicitare pentru intrarea în relatie contractuala nr. (Anexa nr. 1 Fisier DOC);,
sageata certificatdeinregistrareinregistrulunicalcabinetelor medicale nr............, actul de infiintare sau organizare a unitatii sanitare......... (furnizorii organizati conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 629/2001, republicata, vor prezenta la contractare certificatul de inregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, indiferent de forma lor de infiintare şi organizare), în concordanta cu tipurile de activitati pe care solicita sa le contracteze;
sageata autorizatie   sanitara   de   functionare   nr.   /raportul   de   inspectie nr..........eliberat de directia de sanatate publica prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;
sageatacont nr , deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr................deschis la Banca.....................;
sageatacodul de inregistrare fiscală - cod unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie BI/CI, după caz) al reprezentantului legal................................. ;
sageata dovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data incheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada de derulare a contractului...........................;
sageatadovada de evaluare a furnizorului nr , ;
sageata dovada platii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare;
sageatacertificat de acreditare nr , în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025 / SR EN ISO/CEI 15189, insotit de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator pentru care laboratorul este acreditat;
sageata dovada participarii la schemele de testare a competentei pentru laboratoarele de analize medicale nr.. ........ atat pentru anul precedent cit şi pentru anul în curs;
sageata anexele 8B şi 8E din O 265/408/2010, completate în format Excel şi depuse în format electronic şi pe hartie;
sageata programul de lucru al furnizorului, pe zile;
sageata lista cu grupele de investigatii paraclinice oferite spre contractare pentru anul 2010:
   sageatagrupa 1 cuprinde subgrupele: hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie;
   sageatagrupa 2 cuprinde subgrupele: examinari histopatologice.
sageataprocentul de diminuare a tarifelor maximale prevazute în Anexa nr. 7 la O. 265/408/2010 pe fiecare din subgrupele enumerate la grupa 1 si/sau pentru grupa 2 (specificam faptul ca acest procent nu poate depasi 20% din tariful maximal) - în plic inchis la secretariatul instituţiei având inscrisa mentiunea "A nu se deschide pana la data de 19.04.2010"; plicurile vor fi deschise în data de 19.04.2010 ora 11 în prezenta reprezentantilor furnizorilor;
sageataraportul de evaluare (Anexa nr. 2 Fisier XLS) completat, la care se ataseaza pentru fiecare aparat în parte, documentele care dovedesc detinerea lor în mod legal, fisa tehnica eliberata de producator pentru meniul de teste efectuat de fiecare aparat, în termen de valabilitate, avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodica, emise conform prevederilor legale în vigoare  (fiecare informatie completata în anexa trebuie sa poata fi verificata în documentele pe care le anexati) - în format electronic şi hartie.

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

În cazul în care furnizorii de servicii medicale depun cererile insotite de documentele necesare incheierii şi negocierii contractelor la alte termene decât cel stabilit, nu vor incheia contract pana la termenul urmator de contractare cu exceptia situatiilor situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, şi notificate de indata casei de asigirari de sanatate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.


Documente pentru contractarea serviciilor medicale spitalicesti pentru anul 2010Documentele pe baza cărora se incheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala spitaliceasca, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal pe fiecare pagina, se depun la CAS MM - Serviciul CD-SPA pana la 15.04.2010, astfel:
sageata cerere/solicitare pentru intrare în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate nr . (Anexa nr. 1 Fisier DOC);
sageata actul de infiintare sau de organizare a unitatii sanitare în concordanta cu tipurile de activitati pe care le desfasoara, după caz nr ;
sageata autorizatia sanitara de functionare nr ;
sageata dovada de evaluare nr ;
sageata cod de inregistrare fiscală - codul unic de inregistrare ;
sageata contul   nr ,   deschis   la   Trezoreria   Statului,   sau   cont nr ................., deschis la Banca;
sageata dovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat (valabila la data incheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada de derulare a contractului) nr.;
sageata dovada platii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare nr. ;
sageata lista afectiunilor care nu pot fi monitorizate în ambulatoriu şi impun internarea, conform prevederilor art. 60 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010;
sageatalista materialelor sanitare şi a medicamentelor - denumiri comune internationale (DCI) şi forma farmaceutica - utilizate pe perioada spitalizarii, cu mentionarea DCI-urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului sef de sectie sau cu aprobarea consiliului medical;
sageata structura organizatorica aprobata sau avizata, după caz, de catre Ministerul Sănătaţii, în vigoare la data incheierii contractului;
sageata documente necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi, conform anexei nr. 16A la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010;
sageata indicatorii specifici stabiliti prin anexa nr. 17 la Normele metodologice, Art. 4 lit. a şi b cu indicatorii cantitativi prezentati în structura atasata inAnexa nr. 2 Fisier XLS;
sageata indicatorii de performanta ai managementului spitalului.

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

În cazul în care furnizorii de servicii medicale depun cererile insotite de documentele necesare incheierii şi negocierii contractelor la alte termene decât cel stabilit, nu vor incheia contract pana la termenul urmator de contractare cu exceptia situatiilor situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, şi notificate de indata casei de asigirari de sanatate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.


Documente pentru contractarea medicale din ambulatoriul de specialtate paraclinic - radiologie şi imagistica pentru anul 2010Documentele pe baza cărora se incheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal pe fiecare pagina, se depun la CAS MM - Serviciul CD-SPA pana la 15.04.2010, astfel:
sageatacerere/solicitare pentru intrarea în relatie contractuala nr. (Anexa nr. 1 Fisier DOC),
sageata Certificatdeinregistrareinregistrulunicalcabinetelor medicale nr............, actul de infiintare sau organizare a unitatii sanitare......... (furnizorii organizati conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 629/2001, republicata, vor prezenta la contractare certificatul de inregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, indiferent de forma lor de infiintare şi organizare), în concordanta cu tipurile de activitati pe care solicita sa le contracteze;
sageata autorizatie   sanitara   de   functionare   nr.   /raportul   de   inspectie nr..........eliberat de directia de sanatate publica prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;
sageatacont nr , deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr................deschis la Banca....................;
sageatacodul de inregistrare fiscală - cod unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie BI/CI, după caz) al reprezentantului legal................................. ;
sageata dovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data incheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada de derulare a contractului...........................;
sageata dovada de evaluare a furnizorului nr .;
sageata dovada platii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sanatate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, efectuata conform prevederilor legale în vigoare;
sageata certificat de  acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/ alt standard adoptat în Romania nr insotit de o copie de pe manualul calitatii în care sa fie specificat tipul investigatiilor pentru care s-a acordat;
sageata Anexele 8B şi 8D din O 265/408/2010, completate în format Excel şi depuse în format electronic şi pe hartie;
sageata programul de lucru al furnizorului pe zile;
sageata lista cu investigatiile paraclinice oferite spre contractare pentru anul 2010;
sageataprocentul de diminuare a tarifelor maximale prevazute în Anexa nr. 7 la O.265/408/2010 pe fiecare tip de investigatie (specificam faptul ca acest procent nu poate depasi 12% din tariful maximal)sageatain plic inchis la secretariatul instituţiei având inscrisa mentiunea "A nu se deschide pana la data de 19.04.2010"; plicurile vor fi deschise în data de 19.04.2010 ora 11 în prezenta reprezentantilor furnizorilor;
sageata  raportul de evaluare (Anexa nr. 2 Fisier XLS) completat, la care se ataseaza pentru fiecare aparat în parte, documentele care dovedesc detinerea lor în mod legal, fisa tehnica eliberata de producator pentru meniul de teste efectuat de fiecare aparat, în termen de valabilitate, avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodica, emise conform prevederilor legale în vigoare  (fiecare informatie completata în anexa trebuie sa poata fi verificata în documentele pe care le anexati).

Termenul de depunere a cererilor este data de 15.04.2010.

În cazul în care furnizorii de servicii medicale depun cererile insotite de documentele necesare incheierii şi negocierii contractelor la alte termene decât cel stabilit, nu vor incheia contract pana la termenul urmator de contractare cu exceptia situatiilor situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, şi notificate de indata casei de asigirari de sanatate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!