Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Obligatiile furnizorilor de servicii medicale

Obligatiile furnizorilor de servicii medicaleAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=181 in 03.03.2009

OBLIGATIILE FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Nr. 1714 din 17 decembrie 2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2009, în relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de servicii medicale au urmatoarele obligaţii:

a) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament;
b) sa informeze asiguratii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical;
c) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor şi informatiilor privitoare la asigurati, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
d) sa factureze lunar, în vederea decontarii de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi insotita de desfasuratoarele/documentele justificative privind activitatile realizate, separat pentru asigurati, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenta medicala pentru accidente de munca şi boli profesionale, pentru titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate/beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971 şi pentru beneficiari ai acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii incheiate de Romania cu alte state, care au dreptul şi beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul Romaniei, de la furnizori aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, atat pe suport hartie, cat şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Desfasuratoarele se stabilesc prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni intr-un an conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
e) sa raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii în asistenta medicala, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementarilor legale în vigoare;
f) sa intocmeasca, prin medicii pe care ii reprezinta, bilet de trimitere către alte specialitati sau în vederea internarii, atunci cand este cazul, şi sa consemneze în acest bilet sau sa ataseze la bilet, în copie, rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completeaza tabloul clinic pentru care se solicita internarea; în situatia atasarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigatiilor paraclinice, medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligaţivitatii de a le prezenta medicului caruia urmeaza sa i se adreseze; sa utilizeze formularul de bilet de trimitere către alte specialitati, respectiv pentru internare din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe tara, care se intocmeste în 3 exemplare. Un exemplar ramane la medicul care a facut trimiterea şi doua exemplare sunt inmanate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice/spitalicesti. Furnizorul de servicii medicale clinice/spitalicesti pastreaza un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celalalt exemplar cu ocazia raportarii lunare a activitatii;
g) sa completeze corect şi la zi formularele privind evidentele obligatorii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate, conform prevederilor legale în vigoare;
h) sa respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; pentru asiguratii inclusi în Programul naţional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizati prin actele normative în vigoare;
i) sa respecte programul de lucru, pe care sa il afiseze la loc vizibil şi sa il comunice caselor de asigurări de sănătate şi autoritatilor de sănătate publica;
j) sa anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de servicii medicale, anterior producerii acestora sau cel mai tarziu la 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii, şi sa indeplineasca în permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor;
k) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
l) sa utilizeze formularul de prescripţie medicala pentru medicamente cu şi fara contribuţie personala din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe tara, sa furnizeze tratamentul adecvat şi sa prescrie medicamentele prevazute în Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contribuţie personala, care se aproba prin hotarare a Guvernului, conform specializarii, în concordanta cu diagnosticul, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) la initierea tratamentului se prescriu medicamente generice, cu exceptia cazurilor de intoleranta la acestea, justificate medical, cand se pot prescrie medicamente originale corespunzatoare aceleiasi denumiri comune internationale;
(ii) în cazul bolnavilor cronici, cu schema de tratament stabila care cuprinde medicamente originale, de comun acord cu acestia, medicul curant face evaluarea bolnavului si, în functie de rezultatele evaluarii medicale, poate inlocui medicamentele originale din schema de tratament cu medicamentele generice corespunzatoare aceleiasi denumiri comune internationale;
m) sa recomande investigatii paraclinice în concordanta cu diagnosticul şi sa utilizeze biletele de trimitere pentru investigatiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care sunt formulare cu regim special, unice pe tara;
n) sa nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgenta medico-chirurgicala, ori de cate ori se solicita;
o) sa acorde servicii medicale asiguratilor fara nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
p) sa acorde cu prioritate asistenta medicala femeii gravide şi sugarilor;
q) sa afiseze intr-un loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în relatie contractuala, precum şi datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;
r) sa elibereze acte medicale, în conditiile stabilite în norme;
s) sa solicite documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, în conditiile prevazute în prezentul contract-cadru şi în norme;
t) sa respecte protocoalele de practica pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afectiuni, elaborate conform dispozitiilor legale;
u) sa raporteze casei de asigurări de sănătate serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale;
v) sa acorde asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti şi membrilor familiilor acestora care se deplaseaza în interiorul comunitatii, în aceleasi conditii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în conditiile prevazute de respectivele documente internationale;
x) sa utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situatia în care se utilizeaza un alt sistem informatic, acesta trebuie sa fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi sa asigure confidentialitatea în procesul de transmitere a datelor;
y) sa acorde serviciile medicale prevazute în pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ.

În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe langa obligaţiile generale prevazute la mai sus, furnizorii de servicii medicale în asistenta medicala primara au urmatoarele obligaţii:

a) sa asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile necesare, în limita domeniului de competenta al asistentei medicale primare. De asemenea, au obligaţia de a interpreta investigatiile necesare în stabilirea diagnosticului;
b) sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale inscrise ori de cate ori apar modificari în cuprinsul acesteia, în functie de miscarea lunara a asiguratilor şi a persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, şi sa comunice aceste modificari caselor de asigurări de sănătate - aceasta actualizare nu se refera la calitatea de asigurat; sa actualizeze lista proprie în functie de comunicarile transmise de casele de asigurări de sănătate; sa comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevazute în pachetul minimal de servicii medicale;
c) sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie odata cu prima consultatie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii nu au alta optiune, exprimata în scris, imediat după nasterea copilului;
d) sa inscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neinscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultatie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de resedinta a acestora ori la sesizarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara;
e) sa nu refuze inscrierea pe lista de asigurati a copiilor, la solicitarea parintilor, a apartinatorilor legali sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale ori de către primarie, precum şi la sesizarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului, pentru copiii aflati în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;
f) sa respecte dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie după expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe lista acestuia; în situatia în care nu se respecta aceasta obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a incheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste sa plece, prin eliminarea asiguratului de pe lista;
g) sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, conform prevederilor legale în vigoare;
h) sa prescrie medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigatii paraclinice care sunt consecinte ale unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile în care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilită conform reglementarilor legale în vigoare, pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contribuţie personala si, după caz, pentru unele materiale sanitare de către medicul de specialitate aflat în relatie contractuala cu casa de asigurări de sănătate, comunicata numai prin scrisoare medicala, folosind exclusiv formularul tipizat aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi situatiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu şi fara contribuţie personala la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicata prin scrisoare medicala; medicul de familie refuza transcrierea oricaror acte medicale, cum ar fi concedii medicale, bilete de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice, bilete de trimitere pentru consultatii de specialitate sau internare;
i) sa recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenta urinara ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relatie contractuala cu casa de asigurări de sănătate;
j) sa intocmeasca bilet de trimitere către societati de turism balnear şi de recuperare, atunci cand este cazul, şi sa consemneze în acest bilet sau sa ataseze la bilet, în copie, rezultatele investigatiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completeaza tabloul clinic pentru care se face trimiterea; în situatia atasarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigatiilor, medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor şi va informa asiguratul asupra obligaţivitatii de a le prezenta medicului caruia urmeaza sa i se adreseze.

Nerespectarea de catre furnizorii de servicii medicale a unora dintre obligaţiile de mai sus poate atrage rezilierea de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii.


Presedinte-Director General Interimar,
Ec. Alexandru Bondre

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!