Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-Director General

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-Director GeneralAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=180 in 03.03.2009

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare - TITLUL VIII "Asigurările sociale de sanatate", ale HG nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de presedinti - directori generali ai caselor de asigurări de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management şi evaluarea activitatii acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu sediul în Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizeaza concurs în perioada 18.03.2009-20.03.2009, la sediul C.N.A.S. - Sala de Consiliu, pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş.

Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 13.03.2009 (inclusiv), pana la ora 14:00. Concursul consta intr-o proba scrisa ce se va desfasura în data de 18.03.2009, incepand cu ora 10:00 şi interviu ce se va desfasura în data de 20.03.2009, incepand cu ora 10:00. Proba scrisa se sustine din bibliografia afisata la sediul institutiei. Interviul consta în sustinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin executia indicatorilor de performanta cuprinsi în contractul de management, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul presedintelui CNAS nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare; planul de management va fi elaborat pentru un an bugetar şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sanatate. Planul de management, în forma scrisa, va fi depus odata cu dosarul de inscriere la concurs.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina atat la proba scrisa, cat şi la interviu nota minima 7 (sapte) = punctaj 3 (trei), iar punctajul final obtinut sa fie cel putin egal cu punctajul minim al postului, respectiv 3 (trei). Interviul va putea fi sustinut numai de catre candidatii care au obtinut note peste 7 (sapte) la proba scrisa. Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la proba scrisa, respectiv de rezultatul final al concursului, pot formula contestatii în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor probei scrise, respectiv rezultatelor finale ale concursului.

Conditiile generale şi specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de presedinte-director general al casei de asigurări de sanatate sunt prevazute la art. 4 alin. (1), alin. (3) şi art. 5 din Ordinul Presedintelui CNAS nr. 15/2008 publicat în M.Of. al Romaniei Partea I nr. 62/28.01.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de inscriere se depun la C.N.A.S. - Direcţia Resurse Umane, se inregistreaza prin grija secretarului comisiei la Cabinet Presedinte şi vor cuprinde urmatoarele documente:
    sageataformular de inscriere la concurs (se va mentiona numele, prenumele, adresa completa telefon, fax) - pus la dispozitia candidatilor de catre Direcţia Resurse Umane a CNAS;
    sageatacopie act de identitate;
    sageatacurriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata;
    sageataadeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei;
    sageatadeclaraţie notariala care sa ateste capacitatea de exercitiu deplina;
    sageatacazier judiciar;
    sageatadeclaraţie notariala din care sa rezulte ca nu a suferit condamnari penale, indiferent daca acestea au fost amnistiate sau gratiate;
    sageatacazier fiscal;
    sageataadeverinta care sa ateste calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sanatate;
    sageatacopie legalizata a diplomei de licenta care dovedeste absolvirea studiilor de lunga durata;
    sageatacopie legalizata a carnetului de munca sau orice alt inscris doveditor al vechimii în specialitate de minimum 5 ani;vechimea în specialitate de minim 5 ani este o conditie specifica participarii la concurs;
    sageatacopii legalizate după actele de studii, perfectionare, specializare care atesta pregatirea complementara / manageriala în domeniul de activitate sau în sistemul de sanatate: cursuri de perfectionare / specializari / competente / master / doctorat;
    sageatarecomandare de la ultimul loc de munca (aceasta trebuie sa cuprinda, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei) sau copie a fisei de evaluare a performantelor profesionale intocmita la ultimul loc de munca;
    sageataplanul de management în forma scrisa, din care sa rezulte abilitatile manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanta specifici postului de Presedinte-Director General în sistemul asigurărilor sociale de sanatate.

Copiile de pe actele prevazute mai sus (cu exceptia celor pentru care se solicita copii legalizate) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Rezultatele concursului se vor afisa la sediul CNAS, în termen de 2 zile de la data ultimei probe de concurs şi se vor comunica personal candidatului reusit, respectiv casei de asigurări de sanatate.

Conditiile pe care, obligatoriu, le vor indeplini persoanele care vor promova concursul pentru ocuparea postului de presedinte - director general în cadrul casei de asigurări de sanatate, sunt prevazute în Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de Presedinti - Directori Generali ai caselor de asigurări de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management şi evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 28.01.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relatii suplimentare precum şi bibliografia se pot obtine de la sediul CAS Maramureş, unde acestea sunt afisate,de pe pagina de internet a CAS Maramureş  precum şi la biroul RUOSEP, telefon  0262 215210.


Presedinte-Director General Interimar,
Ec. Alexandru BondreBIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de Presedinte Director General


sageataLEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataStatutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataHG nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataHG nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataHG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, în sistemul de asigurări sociale de sanatate;
sageataOrdonanta nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOUG nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale;
sageataOrdinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care Romania este parte, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate din Romania a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti şi cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71;
sageataOrdinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 345/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul Presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLEGE nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataHG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLEGE nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdin nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLEGEnr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLEGE nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataLEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-Director GeneralAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!