Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Contractul-Cadru 2009-partea III

Contractul-Cadru 2009-partea IIIAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 23.08.2019 4,7216 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 23.08.2019 4,2706 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=168 in 08.01.2009

CONTRACTUL-CADRU 2009-PARTEA III

Hotararea Guvernului Nr. 1714 din 17 decembrie 2008
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 885 din 29 decembrie 2008

SECTIUNEA a 9-a
Servicii medicale de urgenta şi transport sanitar

1. Conditii de eligibilitate în asistenta medicala de urgenta şi transport sanitar
ART. 76
(1) Asistenta medicala de urgenta şi transportul sanitar se acorda şi se efectueaza de unitati medicale specializate, autorizate şi evaluate.
(2) Modalitatile de contractare de catre casele de asigurări de sanatate a serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar se stabilesc prin norme.

2. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale de urgenta şi transport sanitar şi ale caselor de asigurări de sanatate
ART. 77
În relatiile contractuale cu casa de asigurări de sanatate, pe langa obligaţiile generale prevazute la art. 14, unitatile medicale specializate, autorizate şi evaluate, care acorda servicii medicale de urgenta şi de transport sanitar sunt obligate, după caz:
a) sa acorde ingrijiri medicale de urgenta, în caz de boala sau de accident, din momentul solicitarii sau de la locul accidentului şi pana la rezolvarea starii de urgenta, în limita competentelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale în vigoare;
b) sa asigure prezenta personalului medico-sanitar conform legii;
c) sa informeze unitatea sanitara la care transporta pacientul cu privire la investigatiile şi tratamentele efectuate;
d) sa elibereze adeverinte medicale de urgenta, certificate constatatoare de deces, prescriptii medicale, după caz, conform normelor;
e) sa asigure servicii medicale de urgenta, utilizand mijlocul de transport adecvat şi echipamentul corespunzator situatiei respective;
f) sa introduca monitorizarea apelurilor.
ART. 78
În relatiile contractuale cu unitati medicale specializate casele de asigurări de sanatate au obligaţia sa deconteze unitatilor medicale specializate, în primele 10 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale de urgenta şi a serviciilor de transport sanitar acordate asiguratilor în luna precedenta, în baza facturii şi a documentelor insotitoare, cu incadrarea în sumele negociate şi contractate. Pentru fiecare luna, casele de asigurări de sanatate pot efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor insotitoare.

3. Decontarea serviciilor medicale de urgenta şi de transport sanitar
ART. 79
Modalitatile de plată a serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar sunt:
1. pentru unitatile medicale specializate publice autorizate şi evaluate: buget global stabilit pe baza indicatorilor prevazuti în norme;
2. pentru unitatile specializate autorizate şi evaluate:
a) pentru plata consultatiilor de urgenta la domiciliu:
a1) tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural sau mila parcursa pentru serviciile de transport medical;
a2) tarif pe solicitare;
b) pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizeaza tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural sau mila parcursa, după caz.
ART. 80
Sumele aferente serviciilor contractate cu unitatile medicale specializate au în vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fond.
ART. 81
Modalitatile de decontare de catre casele de asigurări de sanatate a serviciilor medicale de urgenta şi de transport sanitar se stabilesc prin norme.

4. Sanctiuni şi conditii de modificare a contractelor de furnizare de servicii medicale de urgenta şi transport sanitar
ART. 82
(1) Nerespectarea oricareia dintre obligaţiile unitatilor medicale specializate prevazute în contractul incheiat cu casa de asigurări de sanatate atrage diminuarea valorii de contract pentru luna în care s-au inregistrat aceste situatii, după cum urmeaza:
a) la prima constatare, retinerea unei sume calculata prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferenta lunii respective;
b) la a doua constatare, retinerea unei sume calculata prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunara;
c) la a treia constatare şi la urmatoarele constatari după aceasta, retinerea unei sume calculata prin aplicarea unui procent de 5% la valoarea de contract lunara.
Retinerea sumei conform celor de mai sus se aplica pentru luna în care a avut loc constatarea, din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Sumele obtinute ca disponibil în conditiile de mai sus la nivelul caselor de asigurări de sanatate se vor folosi la reintregirea sumei alocate asistentei medicale de urgenta şi transport sanitar.
(2) Prevederile art. 18 nu se aplica.

SECTIUNEA a 10-a
Ingrijiri medicale la domiciliu

1. Conditii de eligibilitate a furnizorilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu
ART. 83
(1) Ingrijirile medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate şi evaluate în conditiile legii, altii decât medicii de familie şi spitalele, care incheie contracte cu casele de asigurări de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
(2) Conditiile acordarii serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se stabilesc în norme.

2. Obligaţiile furnizorilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu
ART. 84
Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu aflati în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate, pe langa obligaţiile generale prevazute la art. 14, sunt obligaţi:
a) sa acorde asiguratilor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii din unitatile sanitare - furnizori de servicii medicale, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate; medicii de specialitate care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu nu pot fi reprezentanti legali, angajati, asociati sau administratori ai unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
b) sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata;
c) sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu, cat şi medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;
d) sa tina evidenta serviciilor de ingrijiri medicale furnizate la domiciliul asiguratului, în ceea ce priveste tipul serviciului acordat, data şi ora acordarii, durata, evolutia starii de sanatate;
e) sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu, şi sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin norme;
f) sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri în conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica şi în timpul sarbatorilor legale.

3. Sanctiuni, conditii de reziliere şi modificare a contractului de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu
ART. 85
Contractul de furnizare de servicii de ingrijiri medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sanatate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii situatiilor de la art. 18, în cazul nerespectarii situatiilor prevazute la art. 84 lit. a) - d), precum şi la a patra constatare a nerespectarii obligaţiei prevazute la art. 84 lit. f).
ART. 86
În cazul în care se constata nerespectarea obligaţiilor prevazute la art. 14 lit. b), nerespectarea termenului de 5 zile pentru remedierea situatiilor prevazute la art. 14 lit. e), k) şi u), precum şi în cazul nerespectarii obligaţiei prevazute la art. 84 lit. f), suma cuvenita pentru luna în care s-au inregistrat aceste situatii se diminueaza după cum urmeaza:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
Retinerea sumei conform celor de mai sus se aplica pentru luna în care a avut loc constatarea, din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Sumele obtinute din aceste incasari se vor folosi la intregirea fondului alocat serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu, la nivelul casei de asigurări de sanatate.

4. Decontarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu
ART. 87
Modalitatea de plată a furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu este tariful pe serviciu medical. Tarifele aferente serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu şi conditiile acordarii acestora se stabilesc prin norme.

SECTIUNEA a 11-a
Asistenta medicala de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unitati sanitare cu paturi

1. Conditii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii
ART. 88
Asistenta medicala de recuperare-reabilitare se asigura în unitati medicale de specialitate, autorizate şi evaluate conform legii, respectiv în spitale de recuperare, sectii/compartimente din spitale, sanatorii pentru adulti şi copii, preventorii, cu sau fara personalitate juridica, inclusiv furnizori constituiti conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătaţii Publice ca sanatorii balneare sau au în structura avizata de Ministerul Sănătaţii Publice sectii sanatoriale balneare.

2. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii
ART. 89
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, pe langa obligaţiile generale prevazute la art. 14, furnizorii de servicii medicale de recuperare au urmatoarele obligaţii:
a) sa acorde servicii medicale asiguratilor numai pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate;
b) sa informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicala trimisa direct, despre tratamentul efectuat şi despre orice alte aspecte privind starea de sanatate a acestuia.

3. Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii
ART. 90
Modalitatile de plată în asistenta medicala de recuperare-reabilitare sunt:
a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevazuti în norme pentru serviciile medicale acordate în spitalele de recuperare şi în sectiile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportata din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, în conditiile prevazute în norme;
b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevazuti în norme pentru serviciile medicale acordate în sanatorii/sectii sanatoriale din spitale pentru adulti şi copii, inclusiv cele balneare, şi în preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportata din fondul aferent asistentei medicale de recuperare-reabilitare. În cadrul sumelor negociate şi contractate casele de asigurări de sanatate vor deconta în primele 10 zile ale lunii urmatoare sumele aferente lunii precedente. Pentru fiecare luna, casele de asigurări de sanatate pot efectua pana la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati şi în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor insotitoare.
În cazul sanatoriilor balneare, sumele negociate şi contractate cu casele de asigurări de sanatate sunt diminuate cu partea de contribuţie suportata de asigurati, care reprezinta 30 - 35% din indicatorul specific, în functie de tipul de asistenta medicala balneara şi de durata tratamentului, în conditiile stabilite în norme.
ART. 91
(1) Recomandarile pentru tratament de recuperare-reabilitare în statiunile balneoclimatice se fac de catre medicii de familie, de catre medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare.
(2) Recomandarile pentru tratament de recuperare-reabilitare în statiunile balneoclimatice se intocmesc în doua exemplare, astfel incat un exemplar sa fie prezentat de catre asigurat furnizorului de servicii de recuperare-reabilitare.

4. Sanctiuni şi conditii de modificare a contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unitati sanitare cu paturi
ART. 92
(1) Nerespectarea oricareia dintre obligaţiile contractuale de catre furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare, prevazute în contractul incheiat cu casa de asigurări de sanatate, atrage diminuarea valorii de contract, după cum urmeaza:
a) la prima constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferenta lunii în care s-au inregistrat aceste situatii;
b) la a doua constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunara;
c) la a treia constatare şi la urmatoarele constatari după aceasta, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 5% la valoarea de contract lunara.
Retinerea sumei conform celor de mai sus se aplica pentru luna în care a avut loc constatarea, din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Sumele obtinute ca disponibil în conditiile de mai sus la nivelul caselor de asigurări de sanatate se vor folosi la reintregirea sumei alocate asistentei medicale de recuperare-reabilitare.
(2) Prevederile art. 18 nu se aplica unitatilor sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare.

CAPITOLUL III
Acordarea medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ

SECTIUNEA 1
Conditii de eligibilitate

ART. 93
Medicamentele cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi unele materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ se asigura de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătaţii Publice, evaluate conform reglementarilor legale în vigoare, în baza contractelor incheiate cu casele de asigurări de sanatate.
ART. 94
(1) Lista cuprinzand DCI ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescripţie medicala în tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contribuţie personala, denumita în continuare lista, se elaboreaza anual de Ministerul Sănătaţii Publice şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, şi se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Dupa 3 luni de la intrarea în vigoare, lista se poate modifica/completa trimestrial prin hotarare a Guvernului, în cazul în care nu mai corespunde nevoilor de sanatate ale populatiei, pe baza analizei Ministerului Sănătaţii Publice, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, care adopta masurile ce se impun pentru a asigura functionarea în continuare a sistemului, având în vedere sumele ce pot fi acordate cu aceasta destinatie.
ART. 95
(1) Casele de asigurări de sanatate incheie contracte cu reprezentantii legali ai societatilor comerciale farmaceutice pentru farmaciile acestora, autorizate şi evaluate, precum şi cu cei ai farmaciilor care functioneaza în structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinand ministerelor şi institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale şi autoritatii judecatoresti, pe baza urmatoarelor documente:
a) certificatul de inmatriculare la registrul comertului/actul de infiintare, după caz;
b) codul unic de inregistrare;
c) autorizatia de functionare;
d) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
e) dovada de evaluare a farmaciei;
f) dovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical, atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul farmaceutic (farmacistii şi asistentii de farmacie), valabila pe toata perioada derularii contractului;
g) dovada platii contribuţiei la Fond conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Casele de asigurări de sanatate pot solicita şi alte documente strict necesare incheierii contractelor, aprobate prin decizie a presedintilor-directori generali, cu consultarea prealabila a furnizorilor de medicamente care solicita incheierea de contracte cu casa de asigurări de sanatate.
(3) În contractul de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ se va specifica valoarea orientativa, defalcata pe trimestre şi luni, pentru eliberarea medicamentelor antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoza, epidermoliza buloasa şi scleroza laterala amiotrofica din cadrul Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare şi a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ. Valoarea orientativa a contractului se va stabili în conditiile stabilite prin norme. Valoarea orientativa a contractelor pentru farmaciile din reteaua sanitara a ministerelor şi institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale şi autoritatii judecatoresti, care intra în relatie contractuala cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, se stabileste prin normele proprii de aplicare a prezentului contract-cadru.
(4) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte aditionale.
(5) Contractele pot fi incheiate de reprezentantul legal al societatii comerciale farmaceutice cu casa de asigurări de sanatate în a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social al societatii respective si/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. În situatia în care în cadrul aceleiasi societati comerciale farmaceutice functioneaza mai multe farmacii, situate în judete diferite, reprezentantul legal al societatii comerciale incheie contracte cu casele de asigurări de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în a caror raza teritoriala se afla amplasate farmaciile respective si/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. În situatia în care o societate comerciala farmaceutica are deschise puncte de lucru, infiintate conform prevederilor legale în vigoare, în alte judete, aceasta va incheia contract cu casa de asigurări de sanatate în a carei raza administrativ-teritoriala se afla punctul de lucru, în conditiile stabilite prin norme.
(6) Reprezentantii legali ai furnizorilor care functioneaza în structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinand ministerelor şi institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale şi autoritatii judecatoresti incheie contracte cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti.

SECTIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de medicamente, precum şi obligaţiile caselor de asigurări de sanatate

ART. 96
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de medicamente evaluati au urmatoarele obligaţii:
a) sa se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor prevazute în lista, inclusiv cu medicamente la pret de referinta şi la pret de decontare;
b) sa asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiasi DCI cu prioritate, la preturile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; sa se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 24 de ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din Lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor, daca acesta/acestea nu exista la momentul solicitarii în farmacie; sa se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 48 de ore cu materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, daca acestea nu exista la momentul solicitarii în farmacie;
c) sa practice o evidenta de gestiune cantitativ-valorica, corecta şi la zi;
d) sa verifice prescriptiile medicale în ceea ce priveste datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda, în vederea eliberarii acestora şi a decontarii contravalorii medicamentelor, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ de catre casele de asigurări de sanatate;
e) sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute în norme cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale, referitoare la numarul de medicamente şi durata terapiei în functie de tipul de afectiune: acut, subacut, cronic; sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale pentru materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ;
f) sa transmita caselor de asigurări de sanatate datele solicitate, utilizand Sistemul informatic unic integrat. În situatia în care se utilizeaza un alt sistem informatic, acesta trebuie sa fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi sa asigure confidentialitatea în procesul de transmitere a datelor;
g) sa intocmeasca şi sa prezinte caselor de asigurări de sanatate documentele necesare în vederea decontarii medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ - factura, borderou-centralizator, prescriptii medicale -, cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal şi a datei de emitere a acestora, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele şi materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în conditiile stabilite prin norme;
h) sa respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, în conditiile stabilite prin norme, şi modul de eliberare a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în conditiile reglementarilor legale în vigoare;
i) sa functioneze cu personal farmaceutic care poseda drept de libera practica, conform legii;
j) sa informeze asiguratii cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, precum şi la modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;
k) sa respecte prevederile Codului deontologic al farmacistului, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Farmacistilor din Romania nr. 1/2005, cu modificarile ulterioare, în relatiile cu asiguratii;
l) sa îşi stabileasca programul de functionare, pe care sa il afiseze la loc vizibil în farmacie, sa participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizarii medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în zilele de sambata, duminica şi de sarbatori legale, precum şi pe timpul noptii, şi sa afiseze la loc vizibil programul farmaciilor care asigura continuitatea furnizarii de medicamente. Acest program se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) sa elibereze medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sanatate la care este luat în evidenta asiguratul, în conditiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sanatate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicala a incheiat contract sau conventie în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate în situatiile prevazute în norme. În cazul medicamentelor antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, al medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, al medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, al medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoza, epidermoliza buloasa şi scleroza laterala amiotrofica din cadrul Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare şi al materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în conditiile prevazute în norme, valorile de contract sunt orientative;
n) sa anuleze medicamentele si/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale, în conditiile stabilite prin norme;
o) sa nu elibereze medicamentele şi materialele sanitare din prescriptiile medicale care si-au incetat valabilitatea;
p) sa pastreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii şi reclamatii; condica va fi numerotata de farmacie şi stampilata de casa/casele de asigurări de sanatate cu care furnizorul se afla în relatie contractuala;
q) sa asigure prezenta unui farmacist în farmacie şi la punctele de lucru pe toata durata programului de lucru declarat şi prevazut în contractul incheiat cu casa de asigurări de sanatate;
r) sa depuna, în primele 15 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, documentele necesare în vederea decontarii pentru luna respectiva; pentru medicamentele antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoza, epidermoliza buloasa şi scleroza laterala amiotrofica din cadrul Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare şi pentru materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în conditiile precizate prin norme, decontarea se face la nivelul realizat, cu incadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sanatate;
s) sa se informeze asupra conditiilor de furnizare a medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ;
t) sa nu inlocuiasca medicamentele prescrise de medic, cu exceptia urmatoarelor situatii, în conditiile prevazute în norme:
sageatadaca medicamentul recomandat de medic este prea scump şi bolnavul nu dispune de resursele financiare necesare pentru a suporta diferenta de pret dintre pretul de referinta şi pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentului respectiv;
sageatadaca farmacia nu are disponibil în stoc, la momentul solicitarii, produsul prescris de catre medic şi bolnavul nu este de acord ca farmacia sa il aduca bolnavului în termen de 24, respectiv 48 de ore, în conditiile legii;
u) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor şi informatiilor privitoare la asigurati, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
v) sa anunţe casa de asigurări de sanatate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, anterior producerii acesteia sau cel mai tarziu la 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii, şi sa indeplineasca în permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor;
x) sa acorde medicamentele prevazute în Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contribuţie personala, care se aproba prin hotarare a Guvernului, şi sa nu incaseze contribuţie personala pentru medicamentele la care nu sunt prevazute astfel de plati;
y) sa transmita caselor de asigurări de sanatate, pe suport magnetic, contravaloarea medicamentelor şi materialelor sanitare eliberate pe parcursul unei saptamani, în prima zi a saptamanii urmatoare celei pentru care se face raportarea.
ART. 97
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de medicamente au urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca de la casa de asigurări de sanatate, la termenele prevazute în contract, contravaloarea medicamentelor cu şi fara contribuţie personala eliberate, conform facturilor emise şi documentelor insotitoare, respectiv la nivelul realizat pentru medicamentele antidiabetice orale şi de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoza, epidermoliza buloasa şi scleroza laterala amiotrofica din cadrul Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare, precum şi pentru materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în conditiile precizate prin norme, pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativa, în limita sumelor alocate la nivelul casei de asigurări de sanatate cu aceasta destinatie;
b) sa se informeze şi sa fie informati asupra modalitatii de furnizare a medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ;
c) sa cunoasca conditiile de contractare a furnizarii de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sanatate, şi de materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi eventualele modificari ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;
d) sa incaseze de la asigurati contributia personala reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul şi suma corespunzatoare aplicarii procentului de compensare a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute în sublistele A şi B asupra pretului de referinta, respectiv diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul şi pretul de referinta/pretul de decontare al medicamentelor, decontata de casele de asigurări de sanatate, cu exceptia medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ;
e) sa nu elibereze prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda, precum şi daca nu au fost respectate conditiile prevazute în norme privind eliberarea prescriptiilor medicale, referitoare la numarul de medicamente şi la durata terapiei, exceptie facand situatiile prevazute la art. 98 lit. c);
f) sa negocieze în calitate de parte contractanta clauze suplimentare la contractele incheiate cu casele de asigurări de sanatate, în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 98
În relatiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurări de sanatate au urmatoarele obligaţii:
a) sa incheie contracte de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizati şi evaluati conform reglementarilor legale în vigoare şi sa faca publice, în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incheierii contractelor, prin afişare pe pagina web, lista acestora pentru informarea asiguratilor;
b) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor sunt obligate sa incheie contracte cu cel putin o farmacie în localitatile în care acestea au contracte incheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel incat sa se asigure accesul asiguratilor la medicamente;
c) sa nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora; casele de asigurări de sanatate deconteaza prescriptii medicale care nu contin toate datele, dar numai pentru afectiuni acute şi daca se poate identifica medicul, asiguratul şi daca se specifica faptul ca tratamentul este prescris pentru afectiune acuta. În aceasta situatie casele de asigurări de sanatate vor atentiona medicii care prescriu retete fara toate datele obligatorii necesare în vederea decontarii acestora, iar incepand cu cea de-a treia abatere constatata, casele de asigurări de sanatate vor incasa de la medicii care au eliberat prescriptia medicala valoarea decontata pentru fiecare prescripţie medicala la care s-au constatat astfel de deficiente. Sumele obtinute din aceste incasari se vor folosi conform prevederilor legale în vigoare;
d) sa deconteze furnizorilor de medicamente cu care au incheiat contracte contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fara contribuţie personala; se vor deconta la nivelul realizat medicamentele şi materialele sanitare pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoza, epidermoliza buloasa şi scleroza laterala amiotrofica din cadrul Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare şi materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în conditiile prevazute în norme, pentru care s-a stabilit valoarea de contract orientativa, în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie la nivelul casei de asigurări de sanatate, la termenele prevazute în norme;
e) sa urmareasca lunar evolutia consumului de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu aceasta destinatie, luand masurile ce se impun;
f) sa informeze furnizorii de medicamente cu privire la conditiile de contractare şi la modificarile aparute ulterior ca urmare a modificarii actelor normative;
g) sa inmaneze la momentul efectuarii controlului sau, după caz, sa comunice furnizorilor de medicamente procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a controalelor efectuate, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea controlului;
h) sa aduca la cunostinta furnizorilor de medicamente numele şi codul de parafa ale medicilor care nu mai sunt în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, cel mai tarziu la data incetarii relatiilor contractuale dintre casa de asigurări de sanatate şi medicii respectivi.

SECTIUNEA a 3-a
Modalitatile de decontare a medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ

ART. 99
(1) Suma maxima care se suporta de casele de asigurări de sanatate din Fond, pentru fiecare medicament corespunzator DCI-ului din lista, este cea corespunzatoare aplicarii procentului de compensare a medicamentelor asupra pretului de referinta pentru DCI-urile cuprinse în sublistele A, B şi C, respectiv pretul de decontare pentru medicamentele şi materialele sanitare cuprinse în lista aprobata prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute în sublista A este de 90% din pretul de referinta, al celor din sublista B este de 50% din pretul de referinta, iar al celor din sectiunile C1 şi C3 din sublista C este de 100% din pretul de referinta.
(3) Pretul de referinta reprezinta pretul cel mai mic corespunzator unitatii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul DCI şi pentru fiecare concentratie.
(4) Decontarea pentru activitatea curenta a anului 2009 se efectueaza în ordine cronologica pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurări de sanatate, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.
(5) Decontarea contravalorii medicamentelor pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătaţii Publice în bugetul Fondului se face pana la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurări de sanatate.
ART. 100
(1) Modalitatile de prescriere, eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamente sub forma denumirii comerciale. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fara contribuţie personala, cu urmatoarele restrictii:
a) pentru sublistele A şi B - o singura prescripţie lunar, cu maximum 7 medicamente, dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B;
b) în situatia în care intr-o luna se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, nu se mai prescriu în luna respectiva şi alte medicamente din sublista B;
c) pentru sublista C sectiunea C1 - pe fiecare cod de boala, o singura prescripţie lunar, cu maximum 3 medicamente;
d) pentru sublista C sectiunea C3 - o singura prescripţie lunar, cu maximum 4 medicamente.
(2) Prin exceptie, în cazul medicamentelor prevazute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu completarile ulterioare, se pot emite pentru acelasi asigurat mai multe prescriptii, conform reglementarilor legale în vigoare.
(3) Casele de asigurări de sanatate sunt obligate sa aduca la cunostinta furnizorilor de servicii medicale şi asiguratilor cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescripţie medicala pe luna, atat pentru medicamentele cuprinse în sublista A, cat şi pentru cele cuprinse în sublista B, precum şi cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescripţie medicala pe luna pentru fiecare cod de boala, pentru medicamentele cuprinse în sublista C sectiunea C1, şi mai mult de o prescripţie medicala pe luna pentru medicamentele cuprinse în sublista C sectiunea C3; în aceasta situatie, asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescripţie medicala pentru perioada acoperita cu medicamentele eliberate suplimentar, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (2).
(4) Pentru persoanele prevazute în legile speciale, care beneficiaza de gratuitate suportata din Fond, în conditiile legii, casele de asigurări de sanatate suporta integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic, corespunzatoare fiecarei DCI cuprinse în sublistele A, B şi C sectiunea C1, pentru aceeasi concentratie şi forma farmaceutica, în conditiile alin. (1) - (3).
(5) Pe acelasi formular de prescripţie se pot inscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile intocmesc un borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor şi testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale şi de tipul insulinelor şi testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoza, epidermoliza buloasa şi scleroza laterala amiotrofica din cadrul Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare şi pentru materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ, în conditiile prevazute în norme, pentru care se completeaza prescriptii distincte.
(6) În cazul în care pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentelor de pe sublista B depaseste limitele prevazute la alin. (1) lit. b), cu exceptia celor notate cu #, diferenta va fi suportata integral de asigurat.
(7) Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 şi 12 luni beneficiaza de medicamente gratuite, fara plafonare valorica şi cantitativa. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 şi 12 luni se suporta din Fond, conform prevederilor legale în vigoare.
(8) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3 - 5 zile în afectiuni acute, de 8 - 10 zile în afectiuni subacute şi de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cuprinsi în unele programe de sanatate prevazute în norme pentru care perioada poate fi de pana la 90 de zile. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schema terapeutica stabila, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale şi mentionata pe prescripţie sub rubrica aferenta CNP-ului. Asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescripţie medicala pentru boala cronica respectiva pentru perioada acoperita de prescriptia medicala.
ART. 101
(1) Medicamentele cu şi fara contribuţie personala, precum şi unele materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sanatate cu scop curativ se acorda în tratamentul ambulatoriu pe baza de prescripţie medicala eliberata de medicii care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate.
(2) Pentru elevii şi studentii care urmeaza o forma de invatamant în alta localitate decât cea de resedinta şi care nu sunt inscrisi la un medic de familie din localitatea unde se afla unitatea de invatamant, în caz de urgenta medicala, medicul din cabinetul scolar sau studentesc poate prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligaţia sa transmita prin scrisoare medicala medicului de familie la care este inscris elevul sau studentul diagnosticul şi tratamentul prescris. Medicii dentisti din cabinetele stomatologice scolare şi studentesti pot prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii din caminele de batrani pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, daca nu sunt inscrisi în lista unui medic de familie. Medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritatii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt inscrise în lista unui medic de familie. Medicii din unitatile şi compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor ce sunt finantate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii care îşi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala şi stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, cabinete de medicina dentara care nu se afla în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, pot prescrie medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, corespunzator DCI-urilor prevazute în Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, în sistemul de asigurări sociale de sanatate. Casele de asigurări de sanatate incheie conventii cu medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare şi studentesti, medicii din caminele de batrani, medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritatii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu unitatile sanitare pentru medicii care îşi desfasoara activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala şi stationar de zi, cabinete de planificare familiala, cabinete medicale de boli infectioase, cabinete de medicina dentara care nu se afla în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, care se afla în structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, şi cu medicii din unitatile şi compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor ce sunt finantate din bugetul de stat, în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale pentru medicamente cu şi fara contribuţie personala eliberate de catre acestia. Modelul de conventie este cel prevazut în norme. Prin medici/medici dentisti din cabinetele scolare şi studentesti se intelege medicii din cabinetele medicale şi stomatologice din scoli şi unitati de invatamant superior, cabinete integrate în structura spitalelor teritoriale şi finantate de la bugetul de stat.

SECTIUNEA a 4-a
Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare şi incetare a contractelor de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu

ART. 102
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sanatate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii, în urmatoarele situatii:
a) daca farmacia evaluata nu incepe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului;
b) daca, din motive imputabile farmaciei evaluate, aceasta îşi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) în cazul expirarii perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de catre organele în drept a autorizatiei de functionare, de la incetarea termenului de valabilitate a acesteia;
d) în cazul revocarii de catre organele în drept a dovezii de evaluare a farmaciei sau al expirarii termenului de valabilitate a acesteia;
e) daca farmacia evaluata inlocuieste medicamentele si/sau materialele sanitare neeliberate din prescriptia medicala cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
f) odata cu prima constatare, după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a masurilor prevazute la art. 106 alin. (1); pentru societatile comerciale farmaceutice în cadrul cărora functioneaza mai multe farmacii/puncte de lucru, odata cu prima constatare, după aplicarea la nivelul societatii a masurilor prevazute la art. 106 alin. (1) de cate 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de catre fiecare farmacie/punct de lucru din structura societatii farmaceutice; daca la nivelul societatii comerciale se aplica de 3 ori în cursul unui an masurile prevazute la art. 106 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de catre aceeasi farmacie/acelasi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereaza numai pentru farmacia/punctul de lucru la care se inregistreaza aceste situatii şi se modifica corespunzator contractul;
g) în cazul nerespectarii termenelor de depunere a facturilor insotite de borderouri şi prescriptii medicale privind eliberarea de medicamente si/sau materiale sanitare conform contractului, în vederea decontarii de catre casele de asigurări de sanatate, pentru o perioada de doua luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni intr-un an;
h) în cazul nerespectarii prevederilor art. 96 lit. c), f), h), m), o), q), u), v) şi x);
i) la a patra constatare a nerespectarii termenului de 5 zile lucratoare pentru remedierea situatiilor prevazute la art. 96 lit. a), b), g), n), r), s), t) şi y);
j) la a patra constatare a nerespectarii în cursul unui an a oricareia dintre obligaţiile prevazute la art. 96 lit. e), j), k), l) şi p);
k) în cazul refuzului furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sanatate actele de evidenta financiar-contabila a medicamentelor si/sau materialelor sanitare eliberate conform contractelor incheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond.
ART. 103
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu se suspenda cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de functionare, cu conditia ca furnizorul sa faca dovada demersurilor intreprinse pentru prelungirea acesteia pana la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirarii acesteia;
b) în cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice competente, pana la incetarea cazului de forta majora, dar nu mai mult de 6 luni, sau pana la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baza de documente justificative prezentate casei de asigurări de sanatate şi cu avizul casei de asigurări de sanatate, pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice/an.
ART. 104
Contractul de furnizare de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) furnizorul de medicamente se muta din raza administrativ-teritoriala a casei de asigurări de sanatate cu care se afla în relatie contractuala;
b) incetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de medicamente;
c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurări de sanatate;
d) acordul de vointa al partilor;
e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurări de sanatate, printr-o notificare scrisa şi motivata, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 105
(1) Pentru societatile comerciale farmaceutice în cadrul cărora functioneaza mai multe farmacii/puncte de lucru, conditiile de reziliere a contractelor prevazute la art. 102 lit. f), g) şi h) - pentru nerespectarea prevederilor art. 96 lit. f), m) şi v) - şi conditiile de reziliere a contractelor prevazute la art. 102 lit. i) - pentru nerespectarea prevederilor art. 96 lit. g) şi r) - se aplica la nivel de societate; restul conditiilor de reziliere prevazute la art. 102 se aplica corespunzator pentru fiecare dintre farmaciile/punctele de lucru la care se inregistreaza aceste situatii, prin excluderea lor din contract şi modificarea contractului în mod corespunzator. Prevederile art. 103 şi 104 referitoare la conditiile de suspendare, respectiv incetare se aplica societatii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv punctelor de lucru, după caz.
(2) În situatia în care prin farmaciile/punctele de lucru excluse din contractele incheiate intre societatile comerciale farmaceutice şi casa de asigurări de sanatate continua sa se elibereze medicamente cu sau fara contribuţie personala si/sau materiale sanitare în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sanatate, casa de asigurări de sanatate va rezilia contractele incheiate cu societatile comerciale respective pentru toate farmaciile/punctele de lucru cuprinse în aceste contracte.
ART. 106
(1) În cazul în care se constata nerespectarea nejustificata a programului de lucru comunicat la casa de asigurări de sanatate şi prevazut în contract, suma cuvenita pentru luna în care s-au inregistrat aceste situatii se diminueaza după cum urmeaza:
a) cu 2% la prima constatare;
b) cu 15% la a doua constatare;
c) cu 20% la a treia constatare.
(2) În cazul în care se constata nerespectarea obligaţiilor prevazute la art. 96 lit. e), j), k), l) şi p) şi în cazul nerespectarii termenului de 5 zile pentru remedierea situatiilor prevazute la art. 96 lit. a), b), g), n), r), s), t) şi y), suma cuvenita pentru luna în care s-au inregistrat aceste situatii se diminueaza după cum urmeaza:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
(3) Retinerea sumei conform alin. (1) şi (2) se aplica pentru luna în care a avut loc constatarea din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Sumele obtinute din aceste incasari se vor folosi la intregirea fondului alocat consumului de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu, la nivelul casei de asigurări de sanatate.
ART. 107
Lista preturilor de referinta la nivel de unitate terapeutica corespunzatoare medicamentelor - denumiri comerciale din Catalogul naţional al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice, se elaboreaza de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi se aproba prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în conditiile stabilite prin norme. În lista preturilor de referinta se cuprind şi preturile de decontare stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

CAPITOLUL IV
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu

SECTIUNEA 1
Conditii de eligibilitate a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu

ART. 108
Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, denumite în continuare dispozitive medicale, se acorda, pentru o perioada determinata ori nedeterminata, de catre furnizorii de dispozitive medicale avizati de Ministerul Sănătaţii Publice şi evaluati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
ART. 109
(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se incheie intre furnizorul de dispozitive medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul sau legal sau imputernicitul legal al acestuia, după caz, şi casa de asigurări de sanatate, pe baza urmatoarelor documente:
a) certificatul de inregistrare cu cod unic de inregistrare şi certificatul de inscriere de mentiuni, daca este cazul, sau actul de infiintare conform prevederilor legale în vigoare;
b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
c) dovada de evaluare, pentru sediul social şi pentru punctele de lucru;
d) certificatul/certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul Sănătaţii Publice, si/sau declaratia/declaratiile de conformitate CE, emisa/emise de producator, după caz;
e) avizul de functionare si/sau certificatul de inregistrare al producatorului de dispozitive medicale, după caz, emis de Ministerul Sănătaţii Publice;
f) dovada de raspundere civila în domeniul medical, valabila pe toata perioada derularii contractului, atat pentru personalul medico-sanitar, cat şi pentru furnizor;
g) lista preturilor de vanzare cu amanuntul si/sau a sumelor de inchiriere pentru dispozitivele a caror furnizare face obiectul contractului cu casa de asigurări de sanatate;
h) dovada platii contribuţiei la Fond, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Casele de asigurări de sanatate pot solicita şi alte documente strict necesare incheierii contractelor, aprobate prin decizie a presedintilor-directori generali, cu consultarea prealabila a furnizorilor de dispozitive medicale care solicita incheierea de contract cu casa de asigurări de sanatate.

SECTIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de dispozitive medicale, precum şi obligaţiile caselor de asigurări de sanatate

ART. 110
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de dispozitive medicale evaluati au urmatoarele obligaţii:
a) sa respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piata şi de punere în functiune a dispozitivelor medicale;
b) sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul dispozitivelor medicale care necesita service;
c) sa livreze dispozitivele medicale şi sa desfasoare activitati de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care detin dovada de evaluare;
d) sa verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea şi buna functionare a dispozitivului medical;
e) sa livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat în nota de comanda, astfel incat datele avute în vedere de catre medicul specialist la emiterea recomandarii medicale sa nu sufere modificari, în conditiile în care asiguratul respecta programarea pentru proba şi predarea dispozitivului medical la comanda;
f) sa transmita Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în vederea calcularii preturilor de referinta şi a sumelor de inchiriere, preturile de vanzare cu amanuntul şi sumele de inchiriere ale dispozitivelor medicale pentru care nu sunt calculate preturi de referinta/sume de inchiriere şi care trebuie sa fie aceleasi cu cele prevazute la art. 109 alin. (1) lit. g), insotite de certificatele de inregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sănătaţii Publice si/sau de declaraţiile de conformitate CE emise de producatori, după caz;
g) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor şi informatiilor privitoare la asigurati, precum şi demnitatea şi intimitatea acestora;
h) sa emita, în vederea decontarii, facturile insotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate după protezarea auditiva de un furnizor autorizat şi evaluat, aflat în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenta urinara, fotoliile rulante şi aparatele pentru administrare continua cu oxigen, după caz, dovada verificarii tehnice sau a verificarii după reparare, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătură beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate şi a codului numeric personal sau a documentelor ce confirma expedierea prin poştă şi primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurări de sanatate;
i) sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;
j) sa anunţe casa de asigurări de sanatate, în cazul dispozitivelor medicale la comanda, despre primirea deciziilor de aprobare, în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii acestora;
k) sa utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situatia în care se utilizeaza un alt sistem informatic, acesta trebuie sa fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi sa asigure confidentialitatea în procesul de transmitere a datelor;
l) sa anunţe casa de asigurări de sanatate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, anterior producerii acesteia sau cel mai tarziu la 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii, şi sa indeplineasca în permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor.
ART. 111
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de dispozitive medicale au urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca de la casa de asigurări de sanatate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise şi documentelor insotitoare, inclusiv sumele de inchiriere, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare în vederea decontarii;
b) sa fie informati ori de cate ori este nevoie şi din timp asupra modalitatii de furnizare a dispozitivelor medicale;
c) sa incaseze contribuţie personala de la asigurati, în conditiile prevazute în norme.
ART. 112
În relatiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de sanatate au urmatoarele obligaţii:
a) sa incheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale evaluati, astfel incat sa se asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari şi sa se faca publica în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incheierii contractelor, inclusiv pe site-ul casei de asigurări de sanatate, lista în ordine alfabetica a acestora, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social şi punctul de lucru din judetul respectiv, pentru informarea asiguratului;
b) sa informeze furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;
c) sa emita decizii privind aprobarea procurarii/inchirierii dispozitivului medical, conform bugetului aprobat;
d) sa precizeze în decizia de procurare/inchiriere a dispozitivului medical pretul de referinta/suma de inchiriere suportat/suportata de casa de asigurări de sanatate din Fond pentru dispozitivul medical furnizat de acestia şi sa specifice pe versoul deciziei, în ordine alfabetica, lista furnizorilor de dispozitive medicale care furnizeaza dispozitivul medical aprobat în decizie, cu care casa de asigurări de sanatate se afla în relatii contractuale, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social şi punctul de lucru din judetul respectiv, pentru informarea asiguratului;
e) sa respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale evaluat şi sa puna la dispozitia asiguratilor, odata cu decizia, prin poştă, lista tuturor preturilor de vanzare cu amanuntul/sumelor de inchiriere pentru dispozitivul medical aprobat prin decizie;
f) sa asigure decontarea pe baza facturilor de decontare emise de furnizor şi a documentelor insotitoare;
g) sa verifice daca emitentul prescriptiei medicale se afla în relatii contractuale cu o casa de asigurări de sanatate. Prin emitent se intelege furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale.

SECTIUNEA a 3-a
Decontarea dispozitivelor medicale

ART. 113
Suma maxima care se suporta de casele de asigurări de sanatate din Fond pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este pretul de referinta ori, după caz, suma de inchiriere. Pretul de referinta şi suma de inchiriere sunt prevazute în norme. Dispozitivele medicale care se acorda pentru o perioada determinata, prin inchiriere, se stabilesc prin norme. Suma de inchiriere este suma pe care o deconteaza casele de asigurări de sanatate pentru dispozitivele acordate pentru o perioada determinata.
ART. 114
(1) Casele de asigurări de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decât pretul de referinta. Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decât pretul de referinta, diferenta se suporta de asigurat prin contribuţie personala şi se achita direct furnizorului, care elibereaza bon fiscal sau, la cererea asiguratului, factura.
(2) Pentru persoanele prevazute în legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fond în conditiile prevederilor legale în vigoare, în situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati în relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurări de sanatate sunt mai mari decât pretul de referinta al acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sanatate deconteaza contravaloarea dispozitivului medical la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic. În situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati în relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurări de sanatate sunt mai mici sau mai mari decât pretul de referinta, casele de asigurări de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decât pretul de referinta, respectiv pretul de referinta, daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decât pretul de referinta.
(3) Casele de asigurări de sanatate deconteaza integral suma de inchiriere a dispozitivului medical, daca aceasta este mai mica decât suma de inchiriere prevazuta în norme. Daca suma de inchiriere a dispozitivului medical este mai mare decât suma de inchiriere prevazuta în norme, diferenta se suporta de asigurat prin contribuţie personala şi se achita direct furnizorului, care elibereaza bon fiscal sau, la cererea asiguratului, factura.
(4) Pentru persoanele prevazute în legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fond în conditiile prevederilor legale în vigoare, în situatia în care pentru un dispozitiv medical sumele de inchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati în relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurări de sanatate sunt mai mari decât suma de inchiriere prevazuta în norme a acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sanatate deconteaza pentru inchirierea dispozitivului medical suma de inchiriere cea mai mica. În situatia în care pentru un dispozitiv medical sumele de inchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati în relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurări de sanatate sunt mai mici sau mai mari decât suma de inchiriere prevazuta în norme, casele de asigurări de sanatate deconteaza integral suma de inchiriere a dispozitivului medical, daca aceasta este mai mica decât suma de inchiriere prevazuta în norme, respectiv suma de inchiriere, daca suma de inchiriere a dispozitivului medical este mai mare decât suma de inchiriere prevazuta în norme.
ART. 115
(1) Pentru incadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale şi asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurări de sanatate vor analiza lunar numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea procurarii/inchirierii dispozitivelor medicale emise în luna anterioara, alcatuind, după caz, liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale.
(2) Criteriile de prioritate, precum şi cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurări de sanatate şi de nivelul de urgenta stabilit de serviciul medical al casei de asigurări de sanatate, publicat pe pagina web a acesteia, precum şi de ponderea fiecarei categorii de dispozitive medicale din totalul dispozitivelor medicale acordate asiguratilor.
ART. 116
(1) Dispozitivele medicale se acorda în baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal, şi a cererii scrise intocmite de asigurat, de catre unul dintre membrii de familie (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita de catre acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului. Prescriptia medicala va contine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sanatate cu care medicul care elibereaza prescriptia medicala se afla în relatie contractuala şi numarul contractului. Prescriptia medicala va fi intocmita în limita competentei medicului prescriptor. Cererea se inregistreaza la casa de asigurări de sanatate în ale carei evidente se afla asiguratul. Medicul sau reprezentantul legal al medicului reprezinta furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale.
(2) Pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenta urinara recomandarea se poate face şi de catre medicii de familie aflati în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, în baza scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Prescriptia medicala va contine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sanatate cu care medicul de familie care elibereaza prescriptia medicala se afla în relatie contractuala şi numarul contractului.
(3) Modul de prescriere, procurare, inchiriere şi decontare a dispozitivelor medicale se stabileste prin norme.
(4) Termenele de inlocuire, conditiile de reparare a dispozitivelor medicale şi modul de decontare a reparatiilor se stabilesc prin norme, în conditii de eficienta a utilizarii fondului alocat cu aceasta destinatie.
(5) Medicii de specialitate aflati în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, care prescriu dispozitive medicale şi îşi desfasoara activitatea în cadrul unei unitati sanitare autorizate şi evaluate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat.

SECTIUNEA a 4-a
Sanctiuni, conditii de reziliere, incetare şi suspendare a contractelor de furnizare de dispozitive medicale

ART. 117
Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sanatate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii, în urmatoarele situatii:
a) revocarea de catre organele în drept a avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestuia;
b) revocarea evaluarii sau expirarea termenului de valabilitate a evaluarii;
c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care furnizorul nu detine certificat de inregistrare a dispozitivului medical emis de Ministerul Sănătaţii Publice si/sau declaratia de conformitate CE emisa de producator, după caz;
d) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevazute la art. 110 lit. a), b), c), d), g), k) şi l);
e) la a patra constatare a nerespectarii termenului de 5 zile pentru remedierea situatiilor prevazute la art. 110 lit. e), h), i) şi j);
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sanatate actele de evidenta financiar-contabila a dispozitivelor medicale furnizate conform contractelor incheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) daca din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta îşi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice.
ART. 118
Contractul de furnizare de dispozitive medicale inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) incetarea, prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, a furnizorului de dispozitive medicale;
b) incetarea definitiva a activitatii caselor de asigurări de sanatate;
c) acordul de vointa al partilor;
d) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurări de sanatate, printr-o notificare scrisa şi motivata în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
ART. 119
Contractul de furnizare de dispozitive medicale se suspenda cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) pentru cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice competente, pana la incetarea cazului de forta majora, dar nu mai mult de 6 luni, sau pana la data ajungerii la termen a contractului;
b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective pe baza de documente justificative prezentate casei de asigurări de sanatate şi cu avizul casei de asigurări de sanatate, pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice/an.
ART. 120
În cazul în care se constata nerespectarea termenului de 5 zile pentru remedierea situatiilor prevazute la art. 110 lit. e), h), i) şi j), suma cuvenita pentru luna în care s-au inregistrat aceste situatii se diminueaza după cum urmeaza:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
Retinerea sumei conform celor de mai sus se aplica pentru luna în care a avut loc constatarea din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Sumele obtinute din aceste incasari se vor folosi la intregirea fondului alocat furnizarii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, la nivelul casei de asigurări de sanatate.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 121
(1) Lista serviciilor medicale şi lista dispozitivelor medicale de care beneficiaza asiguratii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, cuprinse în pachetul de servicii medicale de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii medicale de care beneficiaza persoanele care se asigura facultativ pentru sanatate, sunt prevazute în norme.
(2) Serviciile medicale de consultatii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanta şi modalitatile de acordare sunt prevazute în norme.
ART. 122
Centrele de sanatate cu personalitate juridica infiintate de Ministerul Sănătaţii Publice, care au în structura paturi de spital şi ambulatoriu, incheie contract direct cu casele de asigurări de sanatate pentru activitatea medicala desfasurata în calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sanatate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplica aceleasi prevederi prevazute în prezentul contract-cadru şi în norme, referitoare la serviciile medicale spitalicesti şi serviciile medicale ambulatorii.
ART. 123
Pentru centrele de sanatate cu paturi, fara personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sănătaţii Publice, care se afla în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la incheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sanatate şi activitatea medicala desfasurata în centrul de sanatate, considerat sectie a spitalului respectiv.
ART. 124
Pentru centrele de sanatate fara paturi şi fara personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sănătaţii Publice, care se afla în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la incheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sanatate şi activitatea medicala desfasurata în centrul de sanatate.
ART. 125
Casele de asigurări de sanatate incheie contracte cu centrele de sanatate multifunctionale distinct pentru fiecare tip de asistenta medicala, conform prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor, pentru tipurile de asistenta medicala respective.
ART. 126
Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu şi fara contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu se incheie anual. Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile efectuate şi facturate pana la data prevazuta în documentele justificative depuse în vederea decontarii, urmând ca diferenta reprezentand servicii medicale realizate sa se deconteze în luna ianuarie a anului urmator.
ART. 127
Contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale pentru anul 2008 se prelungesc prin acte aditionale pana la incheierea noilor contracte. Suma inscrisa în actul aditional va fi consemnata distinct ca suma inclusa în valoarea totala în contractul pe anul 2009. Conditiile acordarii asistentei medicale în baza actului aditional sunt cele prevazute în actele normative în vigoare pe perioada derularii actelor aditionale.
ART. 128
(1) Sunt incluse în lista DCI-urilor din lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contribuţie personala numai medicamentele cu studii de bioechivalenta, cu exceptia situatiilor în care DCI-ul respectiv nu este inclus pe lista DCI-urilor care necesita studii de bioechivalenta conform normelor în vigoare şi a situatiilor în care pentru un anumit DCI nu exista medicamente care detin astfel de studii.
(2) Criteriile prevazute la alin. (1) se aplica şi în cazul medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevazute la art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru femeile gravide şi lauze.
ART. 129
Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a respecta ghidurile şi protocoalele de practica medicala elaborate conform dispozitiilor legale în vigoare.
ART. 130
(1) Este interzisa eliberarea în cadrul cabinetelor medicale, indiferent de forma lor de organizare, aflate în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute în Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, în sistemul de asigurări sociale de sanatate, cu exceptia situatiilor expres prevazute de legislatia în vigoare.
(2) În cazul nerespectarii prevederilor alin. (1) de catre cabinetele medicale individuale, contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza cu data la care casa de asigurări de sanatate constata aceasta situatie.
(3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, în cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), contractul de furnizare de servicii medicale se modifica prin excluderea din contract a medicilor la care se inregistreaza aceasta situatie, incepand cu data la care situatia este constatata de catre casa de asigurări de sanatate.
ART. 131
Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi sa transmita, la solicitarea Ministerului Sănătaţii Publice, prin autoritatile de sanatate publica, datele de identificare ale persoanelor inregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform reglementarilor legale în vigoare.
ART. 132
Casele de asigurări de sanatate sunt obligate:
a) sa raporteze Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfasurata de furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor incheiate cu acestia, precum şi evidenta asiguratilor şi a documentelor justificative utilizate şi sa respecte termenele de raportare;
b) sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; sa raporteze Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, datele solicitate în vederea calcularii valorilor definitive ale punctelor;
c) sa monitorizeze pe baza codului numeric personal (CNP) al fiecarui asigurat numarul serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se afla în relatie contractuala;
d) sa monitorizeze lunar consumul de medicamente cu şi fara contribuţie personala, pe medic şi pe asigurat, pe baza raportarilor validate de aceasta;
e) sa tina evidenta deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum şi evidenta dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
f) sa controleze actele de evidenta financiar-contabila ale serviciilor medicale furnizate conform contractelor incheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) sa verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigatiilor paraclinice de catre furnizorii de servicii medicale, în conformitate cu reglementarile în vigoare;
h) sa verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor incheiate cu acestia;
i) sa efectueze controlul serviciilor medicale acordate asiguratilor conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
j) sa controleze furnizorii de medicamente privind modul de desfasurare a activitatii ce face obiectul contractului incheiat cu casa de asigurări de sanatate;
k) sa utilizeze Sistemul informatic unic integrat.
ART. 133
Casele de asigurări de sanatate şi furnizorii de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulator, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 134
Lista de servicii medicale acordate la nivel regional, precum şi modalitatea de incheiere a contractelor de furnizare de servicii medicale cu mai multe case de asigurări de sanatate dintr-o anumita regiune se stabilesc prin norme.
ART. 135
Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita în termenele de depunere a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative în vigoare, necesare incheierii şi negocierii contractelor sau după data semnarii contractului/conventiei şi care impiedica executarea acestuia/acesteia, este considerata forta majora şi exonereaza de raspundere partea care o invoca. În intelesul prezentului contract-cadru, prin forta majora se intelege: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunţe cealalta parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data aparitiei respectivului caz de forta majora, şi sa prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competenta din propriul judet, respectiv municipiul Bucuresti, prin care sa se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi imprejurarilor care au condus la invocarea fortei majore.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!