Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Contractul-Cadru 2009-partea I

Contractul-Cadru 2009-partea IAdrian Mararas

Avem 1416 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 16.08.2019 4,7274 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 16.08.2019 4,2656 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=166 in 08.01.2009

CONTRACTUL-CADRU 2009-PARTEA I

Hotararea Guvernului Nr. 1714 din 17 decembrie 2008
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 885 din 29 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2009, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, denumit în continuare contract-cadru.
ART. 2
(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaboreaza, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, a Colegiului Farmacistilor din Romania şi a Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din Romania, a Ordinului Biochimistilor, Biologilor şi Chimistilor, precum şi a organizatiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avizeaza normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale, elaborate în termen de 30 zile de la data intrarii în vigoare a normelor prevazute la alin. (1) de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al ministrilor şi conducatorilor institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.
ART. 3
Serviciile medicale, medicamentele cu şi fara contribuţie personala şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu se acorda în baza contractelor incheiate intre furnizori şi casele de asigurări de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sanatate.
ART. 4
În domeniul asigurărilor sociale de sanatate Ministerul Sănătaţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaboreaza criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor, care se refera la diagnostic şi tratament medico-chirurgical şi stomatologic. Aceste criterii se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi au caracter obligatoriu pentru toti furnizorii care au incheiat contracte cu casele de asigurări de sanatate.
ART. 5
(1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sanatate sunt raporturi juridice civile, care vizeaza actiuni multianuale şi se stabilesc şi se desfasoara pe baza de contract. În situatia în care este necesara modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte aditionale. Angajamentele legale din care rezulta obligaţii nu pot depasi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate.
(2) Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezinta limita superioara a cheltuielilor care urmeaza a fi ordonantate şi platite în cursul exercitiului bugetar. Platile respective sunt aferente angajamentelor efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercitiul bugetar curent sau în exercitiile bugetare anterioare.
(3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, inclusiv furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost inregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi se inregistreaza atat la plati, cat şi la cheltuieli în anul curent din creditele bugetare aprobate.
(4) Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, inclusiv furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurări de sanatate, nu pot depasi media lunara a primelor 11 luni ale anului precedent decât cu maximum 5%.
ART. 6
(1) Prevederile prezentei hotarari intra în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
(2) Pana la data prevazuta la alin. (1) se prelungeste aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2008, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 1 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale contractate în trimestrul I al anului 2009 prin acte aditionale la contractele incheiate în anul 2008 de casele de asigurări de sanatate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevazute pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

Ministrul economiei şi finantelor,
Varujan Vosganian


ANEXACONTRACT-CADRU
privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anul 2009CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Furnizorii şi casele de asigurări de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sanatate, aflati în relatie contractuala, au obligaţia sa respecte prevederile prezentului contract-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme.
(2) Nerespectarea obligaţiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute în contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, incheiate intre furnizori şi casele de asigurări de sanatate.
ART. 2
(1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale în ambulatoriu sunt prevazute în norme.
(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevazute clauze suplimentare, negociate intre partile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 3
(1) Casele de asigurări de sanatate comunica termenele de depunere a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative în vigoare, necesare incheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale în ambulatoriu, prin afişare la sediile institutiilor, publicare pe paginile web ale acestora şi anunţ în mass-media.
(2) În cazul în care furnizorii de servicii medicale şi furnizorii de medicamente şi unele materiale sanitare depun cererile insotite de documentele prevazute de actele normative în vigoare, necesare incheierii şi negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de catre casele de asigurări de sanatate şi nu participa la negocierea şi incheierea contractelor în termenul stabilit de catre acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate în sistemul de asigurări sociale de sanatate pana la termenul urmator de contractare, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, şi notificate de indata casei de asigurări de sanatate. Casele de asigurări de sanatate pot stabili şi alte termene de contractare, în functie de necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor alocate fiecarui tip de asistenta.
ART. 4
(1) Casele de asigurări de sanatate au obligaţia sa deconteze contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu contractate, conform contractelor incheiate cu furnizorii.
(2) Refuzul caselor de asigurări de sanatate de a incheia contracte sau de a deconta unele servicii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la acesta, cu precizarea temeiului legal care a stat la baza refuzului, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitarii, respectiv de la data depunerii documentelor justificative de plata.
(3) Litigiile dintre furnizori şi casele de asigurări de sanatate se solutioneaza de catre Comisia de arbitraj care functioneaza pe langa Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizata conform reglementarilor legale în vigoare, sau, după caz, de catre instantele de judecata.
ART. 5
(1) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sanatate a incetat din motive imputabile furnizorilor, constatate de casele de asigurări de sanatate si, după caz, confirmate de Comisia de arbitraj, daca au existat contestatii, sau de catre instantele de judecata, casele de asigurări de sanatate nu vor mai intra în relatii contractuale cu furnizorii respectivi pana la urmatorul termen de contractare, dar nu mai putin de 6 luni de la data incetarii contractului. La reluarea relatiilor contractuale, în cazul în care contractele inceteaza din nou, din motive imputabile furnizorilor, casele de asigurări de sanatate nu vor mai incheia contracte cu furnizorii respectivi.
(2) În cazul în care furnizorii intra în relatii contractuale cu aceeasi casa de asigurări de sanatate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (1) se aplica corespunzator pentru fiecare dintre punctele de lucru.
ART. 6
(1) Organizarea şi efectuarea controlului furnizarii serviciilor medicale, medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale acordate asiguratilor în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate se realizează de catre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sanatate. La efectuarea controlului pot participa şi reprezentanti ai Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania şi ai Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din Romania.
(2) Controlul calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor de catre furnizori se organizeaza de catre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sanatate pe baza criteriilor de calitate elaborate de Ministerul Sănătaţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
(3) Controlul privind respectarea obligaţiilor contractuale ale furnizorilor se organizeaza şi se efectueaza de catre casele de asigurări de sanatate cu care acestia se afla în relatii contractuale.
(4) În cazul în care controlul este efectuat de catre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, notificarea va fi transmisa furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sanatate.
ART. 7
(1) Furnizorii au obligaţia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurări de sanatate actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor furnizate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor furnizate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate (denumit în continuare Fond) se sanctioneaza conform legii şi conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.
ART. 8
(1) Furnizorii de servicii medicale, cu exceptia unitatilor sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridica, şi a sectiilor de boli profesionale, precum şi a cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, au obligaţia sa intocmeasca evidente distincte pentru cazurile ce reprezinta accidente de munca şi boli profesionale şi sa le comunice lunar caselor de asigurări de sanatate cu care sunt în relatie contractuala. Pana la stabilirea caracterului "de munca" al accidentului sau a caracterului "profesional" al bolii, conform prevederilor legale în vigoare, contravaloarea serviciilor medicale, precum şi a medicamentelor şi unor materiale sanitare acordate persoanelor în cauza se suporta din bugetul Fondului, urmând ca decontarea sa se realizeze ulterior din contributiile de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale, după caz. Sumele incasate de la casele de pensii pentru anul curent reconstituie platile. Sumele incasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent diminueaza subcapitolul de cheltuieli din care s-au suportat serviciile medicale respective.
(2) Furnizorii de servicii medicale au obligaţia sa intocmeasca evidente distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de catre alte persoane şi au obligaţia sa comunice lunar casei de asigurări de sanatate cu care se afla în relatie contractuala aceste evidente, în vederea decontarii, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective, în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sanatate pentru cazurile respective. Sumele restituite catre casele de asigurări de sanatate de catre furnizorii de servicii medicale pentru anul curent reconstituie platile. Sumele restituite catre casele de asigurări de sanatate de catre furnizorii de servicii medicale, pentru perioadele anterioare anului curent, diminueaza subcapitolul de cheltuieli din care s-au suportat serviciile medicale respective.
ART. 9
(1) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu au obligaţia sa intocmeasca evidente distincte ale pacientilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European şi din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei, şi au obligaţia sa transmita lunar caselor de asigurări de sanatate cu care se afla în relatie contractuala documentele justificative care atesta cheltuielile efectiv realizate, precum şi documentele care au deschis dreptul la servicii medicale.
(2) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia sa intocmeasca evidente distincte ale pacientilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sanatate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971, precum şi din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei, şi au obligaţia sa raporteze lunar caselor de asigurări de sanatate cu care se afla în relatii contractuale serviciile medicale acordate pentru aceasta categorie de persoane.
ART. 10
Atributiile ce revin potrivit prezentului contract-cadru autoritatilor de sanatate publica judetene şi a municipiului Bucuresti sunt exercitate şi de catre directiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi institutiile centrale cu retea sanitara proprie.
ART. 11
(1) Toate documentele care stau la baza incheierii contractelor sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal al furnizorului.
(2) Documentele care stau la baza decontarii serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale în ambulatoriu se certifica prin semnatura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care raspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate.

CAPITOLUL II
Dispozitii generale şi conditii specifice pentru furnizorii de servicii medicale

SECTIUNEA 1
Conditii de eligibilitate

ART. 12
În vederea intrarii în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de servicii medicale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie organizati în una dintre structurile aprobate conform prevederilor legale în vigoare;
b) sa fie autorizati şi evaluati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

SECTIUNEA a 2-a
Documentele necesare incheierii contractului de furnizare de servicii medicale

ART. 13
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale şi casa de asigurări de sanatate se incheie de catre reprezentantul legal, pe baza urmatoarelor documente:
a) certificatul de inregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizati conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de infiintare şi organizare, respectiv actul de infiintare sau organizare, după caz;
b) autorizatia sanitara de functionare sau, după caz, raportul de inspectie eliberat de autoritatea de sanatate publica, prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;
c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
d) codul unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie de pe buletinul/cartea de identitate), după caz;
e) dovada de evaluare a furnizorului;
f) dovada asigurării de raspundere civila în domeniul medical atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data incheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada derularii contractului;
g) dovada platii contribuţiei la Fond, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Casele de asigurări de sanatate pot solicita şi alte documente strict necesare incheierii contractelor, aprobate prin decizie a presedintelui-director general, cu consultarea prealabila a furnizorilor ce reprezinta acelasi segment de asistenta medicala şi care solicita incheierea de contracte cu casa de asigurări de sanatate.

SECTIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum şi obligaţiile generale ale caselor de asigurări de sanatate

ART. 14
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de servicii medicale au urmatoarele obligaţii:
a) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament;
b) sa informeze asiguratii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical;
c) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor şi informatiilor privitoare la asigurati, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
d) sa factureze lunar, în vederea decontarii de catre casele de asigurări de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi insotita de desfasuratoarele/documentele justificative privind activitatile realizate, separat pentru asigurati, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenta medicala pentru accidente de munca şi boli profesionale, pentru titulari ai cardului european de asigurări sociale de sanatate/beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971 şi pentru beneficiari ai acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii incheiate de Romania cu alte state, care au dreptul şi beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul Romaniei, de la furnizori aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate, atat pe suport hartie, cat şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Desfasuratoarele se stabilesc prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni intr-un an conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
e) sa raporteze caselor de asigurări de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii în asistenta medicala, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementarilor legale în vigoare;
f) sa intocmeasca, prin medicii pe care ii reprezinta, bilet de trimitere catre alte specialitati sau în vederea internarii, atunci cand este cazul, şi sa consemneze în acest bilet sau sa ataseze la bilet, în copie, rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completeaza tabloul clinic pentru care se solicita internarea; în situatia atasarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigatiilor paraclinice, medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligaţivitatii de a le prezenta medicului caruia urmeaza sa i se adreseze; sa utilizeze formularul de bilet de trimitere catre alte specialitati, respectiv pentru internare din sistemul asigurărilor sociale de sanatate, care este formular cu regim special, unic pe tara, care se intocmeste în 3 exemplare. Un exemplar ramane la medicul care a facut trimiterea şi doua exemplare sunt inmanate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice/spitalicesti. Furnizorul de servicii medicale clinice/spitalicesti pastreaza un exemplar şi depune la casa de asigurări de sanatate celalalt exemplar cu ocazia raportarii lunare a activitatii;
g) sa completeze corect şi la zi formularele privind evidentele obligatorii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate, conform prevederilor legale în vigoare;
h) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului şi a furnizorului; pentru asiguratii inclusi în Programul naţional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizati prin actele normative în vigoare;
i) sa respecte programul de lucru, pe care sa il afiseze la loc vizibil şi sa il comunice caselor de asigurări de sanatate şi autoritatilor de sanatate publica;
j) sa anunţe casa de asigurări de sanatate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de servicii medicale, anterior producerii acestora sau cel mai tarziu la 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii, şi sa indeplineasca în permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor;
k) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sanatate;
l) sa utilizeze formularul de prescripţie medicala pentru medicamente cu şi fara contribuţie personala din sistemul asigurărilor sociale de sanatate, care este formular cu regim special, unic pe tara, sa furnizeze tratamentul adecvat şi sa prescrie medicamentele prevazute în Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contribuţie personala, care se aproba prin hotarare a Guvernului, conform specializarii, în concordanta cu diagnosticul, cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) la initierea tratamentului se prescriu medicamente generice, cu exceptia cazurilor de intoleranta la acestea, justificate medical, cand se pot prescrie medicamente originale corespunzatoare aceleiasi denumiri comune internationale;
(ii) în cazul bolnavilor cronici, cu schema de tratament stabila care cuprinde medicamente originale, de comun acord cu acestia, medicul curant face evaluarea bolnavului si, în functie de rezultatele evaluarii medicale, poate inlocui medicamentele originale din schema de tratament cu medicamentele generice corespunzatoare aceleiasi denumiri comune internationale;
m) sa recomande investigatii paraclinice în concordanta cu diagnosticul şi sa utilizeze biletele de trimitere pentru investigatiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sanatate, care sunt formulare cu regim special, unice pe tara;
n) sa nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgenta medico-chirurgicala, ori de cate ori se solicita;
o) sa acorde servicii medicale asiguratilor fara nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
p) sa acorde cu prioritate asistenta medicala femeii gravide şi sugarilor;
q) sa afiseze intr-un loc vizibil numele casei de asigurări de sanatate cu care se afla în relatie contractuala, precum şi datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;
r) sa elibereze acte medicale, în conditiile stabilite în norme;
s) sa solicite documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, în conditiile prevazute în prezentul contract-cadru şi în norme;
t) sa respecte protocoalele de practica pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afectiuni, elaborate conform dispozitiilor legale;
u) sa raporteze casei de asigurări de sanatate serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale;
v) sa acorde asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurări sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti şi membrilor familiilor acestora care se deplaseaza în interiorul comunitatii, în aceleasi conditii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în conditiile prevazute de respectivele documente internationale;
x) sa utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situatia în care se utilizeaza un alt sistem informatic, acesta trebuie sa fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi sa asigure confidentialitatea în procesul de transmitere a datelor;
y) sa acorde serviciile medicale prevazute în pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ.
ART. 15
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, furnizorii de servicii medicale au urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale contractate, realizate şi raportate, în limita valorii de contract incheiat cu casele de asigurări de sanatate, şi validate conform normelor, la termenele prevazute în contract;
b) sa fie informati de catre casele de asigurări de sanatate cu privire la conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sanatate, precum şi la eventualele modificari ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;
c) sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se deconteaza de casele de asigurări de sanatate din Fond, partea de contribuţie personala a asiguratului pentru unele servicii medicale, precum şi coplata stabilită conform prevederilor legale în vigoare;
d) sa negocieze, în calitate de parte contractanta, clauzele suplimentare la contractele incheiate cu casele de asigurări de sanatate, în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 16
În relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurări de sanatate au urmatoarele obligaţii:
a) sa incheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizati şi evaluati şi sa faca publica în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incheierii contractelor, prin afişare pe pagina web, lista acestora, pentru informarea asiguratilor, precum şi valoarea de contract în cazul contractelor care au prevazuta o suma ca valoare de contract;
b) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute în contract, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform normelor, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind serviciile medicale realizate, prezentate atat pe suport hartie, cat şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în limita valorii de contract;
c) sa informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la conditiile de contractare şi la negocierea clauzelor contractuale;
d) sa informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la conditiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice schimbare în modul de functionare şi de acordare a acestora;
e) sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care sa tina seama şi de conditiile de desfasurare a activitatii în zone izolate, în conditii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) sa inmaneze la momentul efectuarii controlului sau, după caz, sa comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuarii controalelor, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data efectuarii controlului;
g) sa incaseze de la furnizorii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de baza persoanelor care nu indeplineau calitatea de asigurat contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fara contribuţie personala şi a unor materiale sanitare, precum şi a dispozitivelor medicale acordate de alti furnizori aflati în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, pe baza biletelor de trimitere si/sau a prescriptiilor medicale eliberate de catre acesti medici. Sumele obtinute din aceste incasari se vor folosi conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 17
(1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt urmatoarele:
a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de munca şi sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;
b) unele servicii medicale de inalta performanta, altele decât cele prevazute în norme;
c) unele servicii de asistenta stomatologica, altele decât cele prevazute în norme;
d) serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;
e) corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta peste 18 ani;
f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevazute în norme;
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;
h) fertilizarea în vitro;
i) transplantul de organe şi tesuturi, cu exceptia grefelor şi a serviciilor medicale aferente starii posttransplant;
j) asistenta medicala la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacitatii de munca şi a schimbarii gradului de handicap;
k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
l) contributia personala din pretul medicamentelor, al unor servicii medicale şi al dispozitivelor medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie, altele decât cele prevazute în norme;
o) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistentilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unitatile medico-sociale;
p) serviciile acordate în cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicina a muncii;
q) serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza în spitalizare de zi;
r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti şi medici dentisti pe perioada rezidentiatului;
s) serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului;
t) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
u) activitatile care prezinta un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sanatate publica: dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala şi stationar de zi, cabinete medicale de boli infectioase din structura spitalelor;
v) cheltuielile de personal, cheltuielile cu medicamente, reactivi şi materiale sanitare în unitatile şi compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenta aprobate potrivit dispozitiilor legale, cheltuielile ocazionate de investigatiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fara a fi necesara internarea lor în unitatea sanitara din care face parte respectiva unitate de primire urgente sau respectivul compartiment de primire urgente, precum şi cheltuielile aferente altor bunuri şi servicii pentru intretinerea şi functionarea acestor structuri.
(2) Contributia personala prevazuta la alin. (1) lit. l) se stabileste prin norme.

SECTIUNEA a 4-a
Conditii de reziliere, incetare şi suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale

ART. 18
Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sanatate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii urmatoarelor situatii:
a) daca furnizorul de servicii medicale nu incepe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) daca din motive imputabile furnizorului acesta îşi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de catre organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar, respectiv de la incetarea termenului de valabilitate a acestora;
d) revocarea de catre organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor insotite de desfasuratoarele privind activitatile realizate conform contractului, în vederea decontarii de catre casele de asigurări de sanatate a serviciilor realizate, pentru o perioada de doua luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni intr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sanatate actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor furnizate conform contractelor incheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevazute la art. 14 lit. a), c), j), l), m), n), r), t), v), x), y), precum şi constatarea, în urma controlului efectuat de catre serviciile specializate ale caselor de asigurări de sanatate ca serviciile raportate conform contractului, în vederea decontarii acestora, nu au fost efectuate;
h) la a patra constatare a nerespectarii termenului de 5 zile lucratoare pentru remedierea oricareia dintre situatiile prevazute la art. 14 lit. e), f), h), k), o), p), q), u);
i) la a patra constatare a nerespectarii oricareia dintre obligaţiile prevazute la art. 14 lit. b), g) şi s);
j) la prima constatare după aplicarea de 3 ori a masurilor pentru nerespectarea obligaţiei prevazute la art. 14 lit. i).
ART. 19
Contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) furnizorul de servicii medicale se muta din raza administrativ-teritoriala a casei de asigurări de sanatate cu care se afla în relatie contractuala;
b) incetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiintare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz;
c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurări de sanatate;
d) acordul de vointa al partilor;
e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului, cu indicarea temeiului legal.
ART. 20
Contractul de furnizare de servicii medicale se suspenda la data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
a) expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar, cu conditia ca furnizorul sa faca dovada demersurilor intreprinse pentru prelungirea acesteia/acestuia pana la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirarii acesteia/acestuia;
b) în cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice competente, pana la incetarea cazului de forta majora, dar nu mai mult de 6 luni, sau pana la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baza de documente justificative prezentate casei de asigurări de sanatate, şi cu avizul casei de asigurări de sanatate, pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice/an.

SECTIUNEA a 5-a
Conditii speciale

ART. 21
(1) Pentru categoriile de persoane prevazute în legi speciale, care beneficiaza de asistenta medicala gratuita suportata din Fond, în conditiile stabilite de reglementarile legale în vigoare, casele de asigurări de sanatate deconteaza integral suma aferenta serviciilor medicale furnizate prevazute în pachetul de servicii medicale de baza, care cuprinde atat contravaloarea serviciilor medicale acordate oricarui asigurat, cat şi suma aferenta contribuţiei personale prevazute la unele servicii medicale ca obligaţie de plată pentru asigurat, în conditiile prevazute în norme, respectiv coplata conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru asiguratii prevazuti la art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din Fond se suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora ca oricarui alt asigurat, iar suma aferenta contribuţiei personale prevazute la unele servicii medicale, respectiv coplata conform prevederilor legale în vigoare se suporta din bugetele ministerelor şi institutiilor respective.

SECTIUNEA a 6-a
Asistenta medicala primara - conditii specifice

1. Conditii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicala primara
ART. 22
(1) Asistenta medicala primara se asigura de catre medicii de familie prin cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cabinete medicale care functioneaza în structura sau în coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor şi institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenta medicala primara, autorizati şi evaluati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
(2) La contractare, furnizorul prezinta lista cuprinzand asiguratii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, inscrise la medicul de familie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale, şi listele cuprinzand asiguratii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, inscrise la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal incheie contract de furnizare de servicii medicale, în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. Listele vor fi raportate pe suport hartie şi în format electronic în cazul contractelor incheiate de furnizori pentru medicii nou-veniti şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate în anul precedent. Furnizorii care prezinta la contractare lista/listele numai în format electronic vor depune şi o declaraţie pe propria raspundere privind corectitudinea listei/listelor la momentul incetarii termenului de valabilitate a contractului anterior. Prin corectitudinea listei nu se intelege validarea calitatii de asigurat de catre medicul de familie.
(3) Necesarul de medici de familie cu liste proprii de asigurati şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, atat pentru mediul urban, cat şi pentru mediul rural, precum şi numarul minim de asigurati şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara intre furnizori şi casele de asigurări de sanatate, se stabilesc pe localitati, de catre o comisie paritara, formata din reprezentanti ai caselor de asigurări de sanatate şi ai autoritatilor de sanatate publica, impreuna cu reprezentantii colegiilor teritoriale ale medicilor, cu exceptia cabinetelor medicale care functioneaza în structura sau în coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor şi institutiilor centrale cu retea sanitara proprie.
(4) În localitatile urbane numarul minim de asigurati şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale inscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 1.000.
(5) Medicilor de familie al caror numar de asigurati şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, inscrise pe listele proprii, scade, timp de 6 luni consecutive, sub numarul minim pentru care se poate incheia contractul de furnizare de servicii medicale, în situatia cabinetelor medicale individuale, li se poate rezilia contractul, în conditiile legii, iar pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, medicii de familie respectivi pot fi exclusi din contract prin modificarea acestuia, ca urmare a analizarii fiecarei situatii de scadere a numarului minim de asigurati şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale de catre comisia constituita conform alin. (3). Asiguratii de pe listele acestora pot opta pentru alti medici de familie aflati în relatie contractuala cu o casa de asigurări de sanatate.
(6) Numarul minim de asigurati şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale de pe listele medicilor de familie care îşi desfasoara activitatea în cabinete medicale care functioneaza în structura sau în coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor şi institutiilor centrale cu retea sanitara proprie se stabileste prin normele proprii de aplicare a prezentului contract-cadru, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale.
ART. 23
(1) Medicul de familie, prin reprezentantul sau legal, indiferent de forma de organizare a furnizorului, incheie contract cu o singura casa de asigurări de sanatate, respectiv cu cea în a carei raza administrativ-teritoriala îşi are sediul cabinetul medical sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, după caz.
(2) Casele de asigurări de sanatate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenta medicala primara au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteaza contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor inscrisi, indiferent de casa de asigurări de sanatate la care este luat în evidenta asiguratul.
(3) Pentru realizarea serviciilor aditionale care necesita dotari speciale, medicii de familie pot incheia contracte cu furnizori de servicii medicale organizati conform prevederilor legale în vigoare, în conditiile prevazute în norme.
ART. 24
Furnizorii acorda asistenta medicala potrivit pachetului de servicii medicale de baza, asigura asistenta medicala pentru situatii de urgenta oricarei persoane care are nevoie de aceste servicii, în limita competentei, asigura asistenta medicala persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat şi a platii contribuţiei la Fond, conform pachetului minimal de servicii medicale, precum şi categoriilor de persoane care se asigura facultativ pentru sanatate, potrivit legii.
ART. 25
(1) Asiguratii în varsta de peste 18 ani au dreptul de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în ceea ce priveste morbiditatea şi mortalitatea.
(2) Pentru asiguratii care nu sunt în evidenta medicului de familie cu o boala cronica, controlul medical se poate efectua la solicitarea expresa a asiguratului sau atunci cand acesta se prezinta la medicul de familie pentru o afectiune acuta. Controlul medical se poate efectua şi la solicitarea medicului de familie. Ca urmare a controlului medical medicul de familie va incadra asiguratul intr-o grupa de risc şi va consemna acest lucru în fisa medicala.
ART. 26
Cabinetele medicale vor functiona cu minimum un asistent medical, indiferent de numarul de asigurati inscrisi pe lista.

2. Programul de lucru al furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala primara
ART. 27
Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara acorda servicii medicale în cadrul programului de lucru stabilit de catre acestia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 28
(1) Programul de activitate saptamanal al cabinetului medical individual, precum şi al fiecarui medic de familie cu lista proprie de asigurati şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale care îşi desfasoara activitatea în alte forme de organizare ale cabinetelor medicale, organizat în functie de conditiile specifice din zona, trebuie sa asigure în medie pe zi minimum 5 ore la cabinetul medical şi doua ore la domiciliul asiguratilor, conform graficului de vizite la domiciliu. În cabinetele medicale si/sau în localitatile unde îşi desfasoara activitatea cel putin 2 medici de familie, acordarea asistentei medicale se va asigura atat dimineata, cat şi dupa-amiaza.
(2) Medicul de familie are obligaţia sa afiseze la cabinetul medical numarul de telefon şi adresa centrului de permanenta care asigura rezolvarea situatiilor de urgenta în afara programului de lucru, precum şi programul fiecaruia dintre medicii asociati, iar în situatia în care nu este organizat centru de permanenta, pentru urgente medicale se afiseaza numarul de telefon la care poate fi apelata substatia serviciului judetean de ambulanta (112), respectiv al celui mai apropiat serviciu de ambulanta organizat de ministerele şi institutiile cu retea sanitara proprie.
ART. 29
Pentru perioadele de absenta a medicilor de familie se organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie. Conditiile de inlocuire se stabilesc prin norme.

3. Medicii de familie nou-veniti intr-o localitate
ART. 30
(1) Medicul de familie nou-venit intr-o localitate beneficiaza lunar, în baza unei conventii de furnizare de servicii medicale, similara contractului de furnizare de servicii medicale, incheiata intre reprezentantul legal al cabinetului medical şi casa de asigurări de sanatate, pentru o perioada de maximum 3 luni, perioada considerata necesara pentru intocmirea listelor cu asiguratii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale inscrise, de un venit care este format din:
a) o suma echivalenta cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevazute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut, la care se aplica ajustarile prevazute în norme;
b) o suma necesara pentru cheltuielile de administrare şi functionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenta, egala cu venitul medicului respectiv, stabilită potrivit lit. a), inmultit cu 1,5.
(2) Daca la sfarsitul celor 3 luni medicul de familie nou-venit nu a inscris numarul minim de asigurati şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) şi (4), casa de asigurări de sanatate incheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta pentru lista pe care si-a constituit-o pana la data incheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data incheierii contractului sa inscrie numarul minim de asigurati şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) şi (4). În caz contrar, contractul incheiat intre medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sanatate va inceta la expirarea celor 3 luni.
ART. 31
Furnizorul care preia un praxis de medicina de familie existent, în conditiile legii, preia drepturile şi obligaţiile contractuale în aceleasi conditii ca şi detinatorul anterior de praxis, la data preluarii acestuia.

4. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala primara şi ale caselor de asigurări de sanatate
ART. 32
În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sanatate, pe langa obligaţiile generale prevazute la art. 14, furnizorii de servicii medicale în asistenta medicala primara au urmatoarele obligaţii:
a) sa asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile necesare, în limita domeniului de competenta al asistentei medicale primare. De asemenea, au obligaţia de a interpreta investigatiile necesare în stabilirea diagnosticului;
b) sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale inscrise ori de cate ori apar modificari în cuprinsul acesteia, în functie de miscarea lunara a asiguratilor şi a persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, şi sa comunice aceste modificari caselor de asigurări de sanatate - aceasta actualizare nu se refera la calitatea de asigurat; sa actualizeze lista proprie în functie de comunicarile transmise de casele de asigurări de sanatate; sa comunice caselor de asigurări de sanatate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevazute în pachetul minimal de servicii medicale;
c) sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie odata cu prima consultatie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii nu au alta optiune, exprimata în scris, imediat după nasterea copilului;
d) sa inscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neinscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultatie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de resedinta a acestora ori la sesizarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara;
e) sa nu refuze inscrierea pe lista de asigurati a copiilor, la solicitarea parintilor, a apartinatorilor legali sau la anunţarea de catre casa de asigurări de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale ori de catre primarie, precum şi la sesizarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului, pentru copiii aflati în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;
f) sa respecte dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie după expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe lista acestuia; în situatia în care nu se respecta aceasta obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sanatate cu care furnizorul a incheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste sa plece, prin eliminarea asiguratului de pe lista;
g) sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, conform prevederilor legale în vigoare;
h) sa prescrie medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigatii paraclinice care sunt consecinte ale unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile în care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilită conform reglementarilor legale în vigoare, pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contribuţie personala si, după caz, pentru unele materiale sanitare de catre medicul de specialitate aflat în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate, comunicata numai prin scrisoare medicala, folosind exclusiv formularul tipizat aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi situatiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu şi fara contribuţie personala la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicata prin scrisoare medicala; medicul de familie refuza transcrierea oricaror acte medicale, cum ar fi concedii medicale, bilete de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice, bilete de trimitere pentru consultatii de specialitate sau internare;
i) sa recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenta urinara ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relatie contractuala cu casa de asigurări de sanatate;
j) sa intocmeasca bilet de trimitere catre societati de turism balnear şi de recuperare, atunci cand este cazul, şi sa consemneze în acest bilet sau sa ataseze la bilet, în copie, rezultatele investigatiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completeaza tabloul clinic pentru care se face trimiterea; în situatia atasarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigatiilor, medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor şi va informa asiguratul asupra obligaţivitatii de a le prezenta medicului caruia urmeaza sa i se adreseze.
ART. 33
În relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara, pe langa obligaţiile generale prevazute la art. 16, casele de asigurări de sanatate au urmatoarele obligaţii:
a) sa valideze sub semnătură, la inceputul contractului anual, lista persoanelor asigurate depusa în format electronic de medicii de familie, respectiv lista persoanelor asigurate depusa pe suport hartie şi în format electronic de medicii de familie nou-veniti, iar lunar, în vederea actualizarii listelor proprii, sa comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai indeplinesc conditiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe lista;
b) sa faca publice valorile definitive ale punctelor, rezultate în urma regularizarii trimestriale, prin afişare atat la sediul caselor de asigurări de sanatate, cat şi pe pagina electronica a acestora, incepand cu ziua urmatoare transmiterii acestora de catre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar nu mai tarziu de data de 26 a lunii urmatoare incheierii trimestrului;
c) sa tina evidenta distincta a asiguratilor de pe listele medicilor de familie cu care au incheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în functie de casele de asigurări de sanatate la care acestia se afla în evidenta. Pentru asiguratii care se afla în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi care sunt inscrisi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, confirmarea calitatii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, pe baza de tabel centralizator transmis lunar, atat pe suport hartie, cat şi în format electronic. Pentru asiguratii care se afla în evidenta caselor de asigurări de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti şi care sunt inscrisi pe listele medicilor de familie aflati în relatie contractuala cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, confirmarea calitatii de asigurat se face de catre casele de asigurări de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, pe baza de tabel centralizator transmis lunar, atat pe suport hartie, cat şi în format electronic;
d) sa informeze asiguratii despre dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispun.

5. Decontarea serviciilor medicale din asistenta medicala primara
ART. 34
Modalitatile de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicala primara sunt:
a) tarif pe persoana asigurata - per capita;
b) tarif pe serviciu medical pentru asigurati, precum şi pentru persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale şi ale pachetului facultativ de servicii medicale.
ART. 35
Decontarea serviciilor medicale în asistenta medicala primara se face prin:
a) plata prin tarif pe persoana asigurata; suma cuvenita se stabileste în raport cu numarul de puncte, calculat în functie de numarul asiguratilor inscrisi pe lista proprie - conform structurii pe grupe de varsta, ajustat în conditiile prevazute prin norme, numarul de puncte aferent fiecarei grupe de varsta -, ajustat în functie de gradul profesional şi de conditiile în care se desfasoara activitatea şi cu valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de incadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care se desfasoara activitatea se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Numarul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurării de catre furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgenta şi a unor activitati de suport. Serviciile medicale care se asigura prin plata per capita şi conditiile în care acestea se acorda se stabilesc prin norme. Numarul de puncte acordat pe durata unui an în functie de numarul de asigurati inscrisi pe lista proprie se ajusteaza gradual, cu exceptia zonelor defavorizate, în conditiile prevazute în norme. Valoarea definitiva a punctului este unica pe tara şi se calculeaza de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestriala, conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru; aceasta valoare nu poate fi mai mica decât valoarea minima garantata pentru un punct, prevazuta în norme şi asigurata pe durata valabilitatii contractului de furnizare de servicii medicale incheiat. Valoarea minima garantata pentru un punct per capita în anul 2009 nu poate fi mai mica decât valoarea minima garantata a unui punct per capita în anul 2008, cu conditia ca fondul aprobat asistentei medicale primare în anul 2009 sa fie cel putin egal cu cel aprobat în anul 2008;
b) plata prin tarif pe serviciu medical, stabilit în functie de numarul de servicii medicale şi de valoarea unui punct. Numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct şi nivelul valorii minime garantate pentru un punct se stabilesc prin norme. Valoarea definitiva a unui punct este unica pe tara şi se calculeaza de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestriala, conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru. Aceasta valoare nu poate fi mai mica decât valoarea minima garantata pentru un punct, prevazuta în norme şi asigurata pe durata valabilitatii contractului de furnizare de servicii medicale incheiat. Valoarea minima garantata pentru un punct pe serviciu în anul 2009 nu poate fi mai mica decât valoarea minima garantata a unui punct pe serviciu în anul 2008, cu conditia ca fondul aprobat asistentei medicale primare în anul 2009 sa fie cel putin egal cu cel aprobat în anul 2008.
ART. 36
Casele de asigurări de sanatate au obligaţia sa deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara şi casele de asigurări de sanatate, la valoarea minima garantata pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minima garantata pentru un punct pe serviciu, iar regularizarea trimestriala se face la valoarea definitiva, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Furnizorii vor depune lunar, în primele 7 zile lucratoare ale fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face plata, documentele necesare decontarii serviciilor, potrivit normelor.
ART. 37
Raportarea eronata a unor servicii medicale se regularizeaza conform normelor, la regularizare avandu-se în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

6. Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare şi incetare a contractelor
ART. 38
(1) În cazul în care se constata nerespectarea nejustificata a programului de lucru prevazut în contract, precum şi prescrieri nejustificate din punct de vedere medical de medicamente cu şi fara contribuţie personala din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare si/sau recomandari de investigatii paraclinice, precum şi transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contribuţie personala a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigatii paraclinice care sunt consecinte ale unor acte medicale prestate de alti medici, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 32 lit. h), se va diminua valoarea minima garantata a punctului per capita pentru luna în care s-au inregistrat aceste situatii pentru medicii de familie la care se inregistreaza aceste situatii, după cum urmeaza:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
(2) În cazul în care se constata nerespectarea obligaţiilor prevazute la art. 14 lit. b), g), s) şi art. 32 lit. a) şi g), precum şi nerespectarea termenului de 5 zile lucratoare pentru remedierea situatiilor prevazute la art. 14 lit. e), f), h), k), o), p), q), u) şi art. 32 lit. b), c), d) şi e), se va diminua valoarea minima garantata a punctului per capita pentru luna în care s-au inregistrat aceste situatii pentru medicii de familie la care se inregistreaza aceste situatii, după cum urmeaza:
a) la prima constatare, cu 2%;
b) la a doua constatare, cu 15%;
c) la a treia constatare, cu 20%.
(3) Retinerea sumei conform prevederilor alin. (1) şi (2) se aplica pentru luna în care a avut loc constatarea, din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate. Sumele obtinute ca disponibil în conditiile alin. (1) şi (2) la nivelul caselor de asigurări de sanatate se vor folosi la reintregirea sumei alocate asistentei medicale primare.
(4) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) şi (2), casele de asigurări de sanatate tin evidenta distinct pe fiecare medic de familie.
ART. 39
Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sanatate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii situatiilor prevazute la art. 18, precum şi în urmatoarele situatii:
a) în cazul în care numarul asiguratilor şi al persoanelor beneficiare ale pachetului minimal inscrise la un medic de familie scade timp de 6 luni consecutiv sub numarul minim stabilit conform art. 22 alin. (3) şi (4);
b) odata cu prima constatare după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a masurilor prevazute la art. 38 alin. (1) şi (2) pentru fiecare situatie;
c) în cazul nerespectarii obligaţiilor prevazute la art. 32 lit. f) şi i).
ART. 40
Contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza la data la care a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 19, precum şi în urmatoarele situatii:
a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
b) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 41
Contractul de furnizare de servicii medicale se suspenda la data la care a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 20, precum şi de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunzator numai medicului, aflat în contract, care se afla în aceasta situatie.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!