Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Regulamentul de Organizare si Functionare al Casei de Asigurari de Sanatate Maramures

Regulamentul de Organizare si Functionare al Casei de Asigurari de Sanatate MaramuresAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=161 in 25.08.2011

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE MARAMURES

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş este institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, cu buget propriu, în subordinea CNAS, având ca obiect de activitate asigurarea functionarii sistemului asigurărilor sociale de sanatate din judetul Maramureş.

SECŢIUNEA I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

Art. 2. Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş are sediul în localitatea Baia Mare, str. Dr. Gh. Bilaşcu nr. 22A, şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

Art. 3. Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza de competenţă.

Art. 4. Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.

SECŢIUNEA II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MARAMUREŞ

Art. 5. Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş are următoarele organe de conducere:
Preşedintele-Director General
Directorul Direcţia Economică
Directorul Direcţia Relaţii Contractuale
Directorul Executiv Adjunct - Medic Şef

Art. 6. În subordinea Preşedintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate de Sănătate Maramureş îşi desfăşoară activitatea:
• Directorul Direcţia Economică;
• Directorul Direcţia Relaţii Contractuale;
• Directorul Executiv Adjunct - Medic Şef;
• Compartimentul Control;
• Compartimentul Resurse Umane;
• Compartimentul Tehnologia Informaţiei;
• Compartimentul Juridic, Contencios, Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt.

Art. 7. În subordinea Directorului Direcţia Economică îşi desfăşoară activitatea:
• Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate;
• Serviciul Administrare Contribuţii şi Creanţe;
• Oficii Teritoriale;
• Compartiment Decontare Concedii Medicale;
• Biroul Logistică şi Achiziţii Publice.

Art 8. În subordinea Directorului Direcţia Relaţii Contractuale îşi desfăşoară activitatea:
• Serviciul Planificare, Contractare, Decontare, Medicina Primară şi Stomatologie. Card National de Sănătate;
• Serviciul Planificare, Contractare, Decontare Spitale, Ambulatoriu Clinic, Paraclinic, Recuperare, Îngrijiri la Domiciliu şi Ambulanţă, Relaţii cu Asiguraţii;
• Biroul Planificare, Contractare, Decontare Farmacii şi Dispozitive Medicale.

Art. 9. În subordinea Directorului Executiv Adjunct - Medic Şef îşi desfăşoară activitatea:
• Serviciul Medical;
• Compartimentul Programe de Sănătate;
• Compartimentul Evaluare Furnizori.

SECŢIUNEA III Atribuţii

Capitolul 1 Atribuţiile Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş

Art. 10. Casa de Asigurări de Sănătate are următoarele atribuţii:
1. colectarea contribuţiilor la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
2. administrarea bugetelor proprii;
3. inregistrarea şi actualizarea datelor referitoare la asiguraţi şi comunicarea către C.NA.S.;
4. elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de rectificare a bugetului anual;
5. elaborarea şi publicarea raportului anual de activitate, execuţiei bugetare pe capitole şi subcapitole şi a planului de activitate pentru anul următor;
6. utilizarea tuturor demersurilor legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante;
7. furnizarea gratuita de informaţii, consultanta, asistenta în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
8. administrarea bunurilor casei de asigurări, conform prevederilor legale;
9. negocierea şi Contractarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului cadru;
10. decontarea serviciilor medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului - cadru;
11. monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
12. organizarea de licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului - cadru;
13. asigurarea, în calitate de instituţii competente, a activităţilor de aplicare a acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor acorduri internaţionale;
14. efectuarea de sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi evaluarea interesului manifestat de aceştia fata de calitatea serviciilor medicale;
15. monitorizarea şi controlarea modului de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
16. folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor;
17. organizarea şi efectuarea controlului serviciilor medicale care se acorda asiguraţilor pe baza contractelor de furnizare servicii încheiate;
18. exercitarea altor atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

Capitolul 2 Atribuţiile Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş

Art. 11. Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate are următoarele atribuţii:
1. avizarea proiectului statutului propriu elaborat în baza statutului - cadru;
2. aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului de asigurări sociale de sănătate;
3. aprobarea rapoartelor de gestiune trimestriale şi anuale, prezentate de Preşedintele - Director General;
4. aprobarea strategiei de contractare propusă de Preşedintele - Director General, cu respectarea contractului - cadru;
5. aprobarea programelor de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv a măsurilor de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
6. avizarea strategiei de promovare a imaginii casei de asigurări de sănătate;
7. exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.

Capitolul 3 Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară Ia nivelul structurii de secretariat al Consiliului de Administraţie

Art. 12. Secretariatul Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii:
1. asigurarea evidenţei şi păstrării documentelor şi a corespondenţei primite şi emise de Consiliul de Administraţie;
2. urmărirea respectării termenelor de întocmire şi prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administraţie;
3. asigurarea transmiterii convocării în scris a membrilor Consiliului de Administraţie şi difuzarea materialelor cu cel puţin 5 zile înaintea fiecărei şedinţe;
4. pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului de Adrninistraţie potrivit ordinii de zi stabilite;
5. asigurarea consemnărilor desfăşurării şedinţelor Consiliului de Administraţie în Registrul de procese verbale şi pe suport magnetic, redactând procesul verbal;
6. furnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de membri Consiliului de Administraţie.

Capitolul 4 Atribuţiile Preşedintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş

Art. 13. Preşedintele - Director General:
•conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş şi este numit prin decizie a Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
•este preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş,
•este ordonator terţiar de credite în condiţiile legii şi, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management, urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performantă cuprinşi în contractul de administrare;
•pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor sale ca ordonator de credite, Preşedintele - Director General emite decizii;
•Preşedintele - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş poate delega, în condiţiile legii, atribuţii de reprezentare unor persoane din aparatul propriu al Casei de Asigurări de Sănătate;
•Mandatul Preşedintelui - Director General inceteaza la expirarea acestuia prin demisie, revocare de către Preşedintele CNAS sau prin deces.

Art. 14. Preşedintele - Director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş are următoarele atribuţii:
1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea activităţii tuturor structurilor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş;
2. implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul CAS;
3. aplicarea normelor de gestiune, a regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi a procedurilor administrative unitare;
4. administrarea patrimoniului Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş în condiţiile legii;
5. reprezentarea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş în relaţiile cu terţii;
6. asigurarea elaborării statutului propriu cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale Statutului Cadru aprobat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate;
7. convoacarea Consiliului de Administraţie;
8. conducerea şedinţelor Consiliului de Administratie;
9. numirea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului CAS în condiţiile legii;
10. exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii terţiari de credite;
11. acordarea de audiente în cadrul programului stabilit;
12. numirea, în condiţiile legii, a purtătorului de cuvânt al instituţiei, ofiţerului cu securitatea, consilierului etic şi responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public;
13. aprobarea acordării de drepturi salariale şi stimulente pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei;
14. aprobarea planului anual de achiziţii, strategiei de contractare, strategiei de promovare a imaginii casei, planului anual de audit şi planului anual de control;
15. aprobarea fiselor de post şi a celor de evaluare pentru personalul din cadrul casei de asigurări de sănătate;
16. exercitarea de alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare.

Capitolul 5 Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Preşedintelui - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş

Art. 15. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii de control:
1. elaboreaza proceduri operationale specifice activitatii proprii în baza cadrului procedural şi a metodologiilor emise de Corpul de control;
2. elaborează proiectul de plan anual de control, înaintează spre analiză şi avizare structurii de specialitate din cadru CNAS si, ulterior, aprobarea de către Preşedintele-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş;
3. actualizarea planului anual de control în funcţie de modificările legislative, organizatorice sau de alta natura intervenite, la solicitările Preşedintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate sau ale CNAS;
4. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de control conform competentelor stabilite de cadrul metodologic specific;
5. realizarea planului anual de control;
6. activitatea de control se va desfăşura în baza planului anual defalcat pe trimestre şi luni întocmit de coordonatorul compartimentului şi vizat de Preşedintele-Director General;
7. centralizarea şi prezentarea riscurilor identificate în vederea fundamentării viitoarelor planuri de control şi a strategiei CAS Maramureş;
8. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege;
9. întocmirea rapoartelor de control şi propunerea masurilor corective menite sa elimine iregularităţile şi disfunctionalitatile constatate şi supunerea spre aprobare Preşedintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş;
10. urmărirea modului de implementare a masurilor dispuse prin rapoartele de control aprobate de Preşedintele-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş;
11. efectuează periodic controlul tematic, operativ şi inopinat al activităţii furnizorilor de servicii medicale clinice, paraclinice, spitaliceşti, de îngrijire la domiciliu şi recuperare, medicină de familie şi servicii farmaceutice, a furnizorilor care au relaţii contractuale încheiate cu casa de asigurări de sănătate, în privinţa evaluarii, a utilizării fondurilor şi a veridicităţii raportărilor lunare;
12. solicită şi primeşte sprijin de specialitate de la personalul din cadrul CAS Maramureş pentru finalizarea acţiunilor de control, după caz;
13. efectuează controale la contribuabilii persoane fizice care au obligaţia platii contribuţiei la casele de asigurări de sanatate, în conditiile legii;
14. verificarea şi controlearea aspectele cuprinse în memoriile, reclamatiile si/sau în sesizarile primite de către Preşedintele-Director General si/sau Corp Control şi repartizate spre solutionare structurii de control;
15. efectuează controale la solicitarea Corpului de control şi dispuse de Preşedintele-Director General;
16. urmareste modul de implementare a masurilor dispuse prin rapoartele de control şi aprobate de preşedintele - director general;
17. întocmeşte rapoarte de activitate periodice.

Art. 16. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii resurse umane:
1. planificarea resurselor umane în cadrul CAS Maramureş;
2. realizarea de studii şi analize privind numărul şi structura de funcţii pentru CAS Maramureş, în vederea optimizării structurii organizatorice;
3. înaintarea de propuneri privind organigrama CAS Maramureş;
4. elaborarea şi propunerea spre aprobare a statului de funcţii al CAS Maramureş şi efectuarea modificărilor intervenite în structura acestuia;
5. colaborarea, împreuna cu serviciile de specialitate, la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului Intern ale CAS Maramureş;
6. colaborarea cu toate structurile instituţiei în vederea întocmirii şi reactualizării fişei postului pentru personalul CAS Maramureş;
7. derularea activitatilor de recrutare, selecţie şi promovare a resurselor umane;
8. derularea activităţilor specifice managementului funcţiei publice, respectiv a managementului de natura contractuala;
9. intocmirea deciziilor de numire în funcţia publică, a contractelor de muncă, a deciziilor de promovare şi orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă şi de modificare a raportului de serviciu;
10. intocmirea propunerilor de redistribuire a personalului în cadrul CAS Maramureş, în funcţie de necesităţile specifice, de rezultatele evaluării personalului şi competenţele stabilite de prezentul regulament;
11. intocmirea propunerilor privind promovarea personalului în funcţie de cerinţele specifice de ocupare a posturilor, de necesităţile CAS Maramureş, de standardele şi performanţele profesionale individuale ale personalului, în condiţiile legii;
12. organizarea şi coordonarea activităţii de evaluare a resurselor umane;
13. intocmirea planului anual de perfecţionare profesionala;
14. organizarea şi coordonarea activităţii de formare profesionala şi indrumare metodologica;
15. întocmeşte şi completează carnetele de muncă ale salariaţilor, asigură legalitatea operaţiunilor înregistrate în acestea;
16. întocmeşte şi completează dosarele personale ale salariaţilor şi întocmeşte dosarele profesionale ale functionarilor publici;
17. colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în domeniul gestionării resurselor umane şi a funcţiilor publice în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate urmând respectarea principiilor legale care stau la baza funcţiilor publice informând permanent C. N. A. S. în acest sens;
18. asigura pastrarea registrelor de decizii şi de note interne;
19. asigură acordarea drepturilor de salarizare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, stabilind salariile de bază şi celelalte drepturi salariale potrivit legii, întocmind în acest scop statele de plată şi toate actele necesare pentru plata salariilor;
20. întocmeşte declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul fondului pentru plata ajutorului de somaj, cu respectare încadrării în termenele legale;
21. participă la întocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal, raportată la CNAS;
22. realizează studii, analize şi prognoze privind încadrarea casei de asigurări de sănătate în alocaţiile bugetare;
23. întocmeşte fişele fiscale FF1 şi FF2 în conformitate cu prevederile Codului fiscal;
24. elaborarea de propuneri pentru elaborarea proiectului de buget pentru cheltuieli de personal şi a numărului de posturi pe structură;
25. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat la nivelul casei de asigurări de sănătate;
26. eliberează acte de personal, adeverinţe, etc personalului încadrat;
27. întocmeşte rapoartele statistice cu privire la domeniul său de activitate;
28. promovarea unei politici coerente de personal;
29. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Casei de Asigurări de Sănătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii tehnologia informaţiei :
1. aplicarea şi menţinerea masurilor privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
2. exercitarea atribuţiilor privind asigurarea securităţii reţelei interne a CAS Maramureş, administrarea serverelor antivirus, update-area acestora, distribuţia actualizărilor la statiile din reţeaua proprie;
3. asigurarea condiţiilor minime de funcţionare a serverelor instalate la nivelul CAS Maramureş (condiţii de climă, securitate şi monitorizare acces, asigurarea alimentării neîntrerupte cu energie electrică a respectivelor incinte);
4. gestionarea utilizatorilor CAS şi a drepturilor acestora atât în reţeaua CAS Maramureş cât şi în Sistemul SIUI. Întocmirea şi implementarea unui plan privind alocarea de roluri descrise în Sistemul SIUI cu aprobarea Preşedintelui Director General;
5. aplicarea procedurilor de import de date în Sistemul SIUI aplicabile la nivel CAS Maramureş;
6. aplicarea procedurilor de back-up de date aplicabile la nivel CAS Maramureş în Sistemul SIUI;
7. aplicarea la nivel CAS Maramureş a update-urilor şi patch-urilor furnizate de către HP în cadrul SIUI;
8. asigurarea activităţii de întreţinere a tehnicii de calcul din CAS Maramureş;
9. elaborarea specificaţiilor funcţionale pentru achiziţiile de servicii sau produse legate de tehnica de calcul;
10. asigurarea desfăşurării activităţilor ce îi revin în cadrul proiectelor/aplicaţiilor la nivel local în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
11. participarea la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la nivelul CAS Maramureş;
12. asigurarea evidentei livrărilor legate de Sistemul SIUI.

Art. 18. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii juridic, contencios, relatii publice şi purtator de cuvant:
1. îndrumarea şi asigurarea informării serviciilor de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş în vederea aplicării şi respectării actelor normative în vigoare corespunzătoare domeniului de activitate;
2. reprezentarea intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş în cadrul litigiilor cu terţii;
3. avizarea precizărilor cu caracter metodologic elaborate în cadrul serviciilor de specialitate;
4. avizarea din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative, şi al corelării cu prevederile altor acte normative a tuturor proiectelor şi documentelor iniţiate la nivelul instituţiei;
5. participarea la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului Intern al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş, Registrului Riscurilor, pe segmentul de activitate;
6. Avizarea din punct de vedere al respectării legii al tehnicii legislative, şi al corelării cu prevederile altor acte, normative a tuturor proiectelor actelor administrative emise de Preşedintele - Director General;
7. formularea de cereri pentru punerea în executare a sentinţelor ramase definitive, irevocabile şi executorii, în vederea recuperării sumelor datorate de către terţi Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş;
8. întocmirea documentaţiei necesare şi transmiterea serviciilor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş implicate, în vederea executării sentinţelor ramase definitive, irevocabile şi executorii date în defavoarea casei de asigurări de sănătate;
9. formularea unui punct de vedere referitor la interpretarea legislaţiei, pentru orice acte normative care au impact şi legătura cu activitatea specifica a CAS;
10. colaborarea cu serviciile de specialitate la negocierea, redactarea, încheierea, modificarea, completarea şi încetarea contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş;
11. acordarea vizei de legalitate pe toate documentele emise de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş sau în legătură cu activitatea acesteia, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară prezentate spre avizare conform legii;
12. întocmirea documentaţiei corespunzătoare pentru actiunile/întampinarile înaintate de către CAS sau a celor în care casa este parte;
13. solicitarea de la serviciile de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş a unor puncte de vedere, relaţii, acte, documente în vederea redactării apărărilor sau acţiunilor introduse la instanţele judecătoreşti, în dosarele unde aceasta este parte;
14. analizarea şi înaintarea propunerilor de rezolvare sub aspect juridic a petiţiilor adresate CAS şi rezolutionate în acest sens de către Preşedintele - Director General;
15. analizarea şi înaintarea propunerilor de rezolvare sub aspect juridic a contestatiilor furnizorilor de servicii medicale adresate CAS şi rezolutionate în acest sens de către Preşedintele - Director General;
16. organizarea evidentei litigiilor pe spete în care CAS este parte, sintetizarea şi organizarea periodica de raportări în vederea realizării indicatorilor din contractul de management al Preşedintelui - Director General;
17. consilieaza angajatii cas, furnizorii şi asiguratii asupra drepturilor şi obligaţiilor care le revin în temeiul regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate sociala precum şi a acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în domeniul sănătăţii la nivelul CAS;
18. aplicarea masurilor privind identificarea, eliminarea şi prevenirea obstacolelor din calea liberei circulaţii a serviciilor şi persoanelor conform actelor normative, din domeniul asigurărilor sociale de sănătate.
19. promovarea imaginii Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş prin mass-media (presa scrisă, audio-vizual, tipărituri etc.), cu respectarea dispoziţiilor Preşedintelui-Director General;
20. indrumarea şi coordonarea, pregătirea şi folosirea eficientă a mijloacelor de informare în masa, corespunzător intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş;
21. organizarea şi derularea activitatatii de relaţii publice, cu accent pe relaţiile cu asiguraţii şi vehicule media;
22. organizarea evenimentelor de presă pentru mediatizarea activităţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a casei de asigurări de sănătate;
23. solicitarea structurilor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş transmiterea în mod operativ a acelor informaţii care pot servi la prevenirea unor atacuri în mass-media, precum şi la stoparea zvonurilor tendenţioase la adresa acesteia, prin difuzarea de informaţii de specialitate prompte, cu aprobarea Preşedintelui -Director General;
24. elaborarea de ştiri şi informaţii din activitatea casei de asigurări de sănătate care sunt utile pentru imaginea acesteia, difuzându-le spre publicare în toate canalele media, inclusiv agenţiilor de presă interna cu aprobarea Preşedintelui-Director General;
25. redactarea de replici şi puncte de vedere ale Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş, ca răspuns la atacurile din vehiculele media care vor fi date publicităţii doar cu avizul Preşedintelui-Director General;
26. rezolvarea problemele ridicate de asiguraţi în ceea ce priveşte relaţiile cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş sau cu furnizorii de servicii prin site-ul propiu;
27. participarea şi organizarea de consfătuiri, conferinţe tematice, simpozioane etc., cu instituţiile cu care Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş desfăşoară proiecte comune (cu organizaţii guvernamentale, neguvernamentale - fundaţii, asociaţii etc.), din dispoziţia Preşedintelui-Director General;
28. coordonarea activitatii prevazuta de Legea 544/2001privind liberul acces la informatiile publice, în relatiile cu mass-media;
29. monitorizarea aparitilor CAS în presa;
30. elaborarea zilnica a revistei presei;
31. realizarea periodica a analizei de imagine a CAS în presa;
32. asigurarea afişării şi actualizarii informatiilor de interes public pe site-ul casei de asigurări de sanatate;
33. colaborarea cu toate strucutrile CAS în vederea identificarii informatiilor cu valoare de stire;
34. elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii şi difuzarea materialelor de presa;
35. elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii şi difuzarea materialelor de presa urmare a solicitarilor mass-media;
36. organizarea şi desfasurarea activitatii de solutionare a petitiilor, conform prevederilor legale în vigoare;
37. activitatea Purtatorului de Cuvant al CAS este direct subordonata conducerii institutiei.

Capitolul 6 Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Direcţiei Economice

Art 19. Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului Direcţiei Economice:
1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine;
2. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operaţionale interne de lucru precum şi monitorizarea aplicării acestora de către structurile din subordine;
3. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizurirea Registrului de riscuri -secţiunea economica;
4. asigurarea realizării obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş;
5. organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;
6. promovarea unei politici coerente de personal;
7. implementarea planului anual de perfecţionare;
8. elaborarea planului de masuri privind securitatea prelucrării de date cu caracter personal;
9. elaborarea planului privind masurile de securitate a reţelelor informatice la nivelul casei de asigurări;
10. implementarea SIUI;
11. elaborarea planului de masuri privind eficientizarea activităţii de inregistrare şi prelucrare a declaraţiilor lunare depuse de angajatori;
12. elaborarea planului de masuri privind eficientizarea activităţii de încheiere a contractelor de asigurare;
13. organizarea şi monitorizarea activităţii de preluare a datelor privind evidenta asiguraţilor conform protocoalelor încheiate la nivelu local şi naţional;
14. elaborează planul de masuri privind eficientizarea colectării contribuţiilor în vederea realizării veniturilor prevăzute în buget;
15. organizarea şi coordonarea activităţii de restituire a sumelor reprezentând indemnizatii de asigurări sociale conform legii;
16. elaborarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş;
17. coordonarea realizării execuţiei bugetare pentru toate capitolele prevăzute în buget;
18. organizarea şi asigurarea evidentei contabile conform legislaţiei în vigoare;
19. organizarea activităţii de evidenţiere în contabilitate a tuturor operatiunilor legate de decontările externe;
20. organizarea şi asigurarea efectuării plaţilor datorate conform legii, în limitele creditelor bugetare aprobate şi la termenele prevăzute în angajamentele legale;
21. organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu conform legii;
22. elaborarea procedurilor de decontare a serviciilor medicale acordate în baza acordurilor internaţionale la care statul roman este parte;
23. organizarea planului de masuri privind desfăşurarea, înregistrarea, prelucrarea corespondentei necesare pentru asigurarea plătii pentru servicii medicale acordate în baza acordurilor internaţionale la care statul roman este parte;
24. organizarea şi coordonarea colectării, prelucrării şi integrării datelor necesare fundamentării şi realizării indicatorilor de performanta din planul de management;
25. elaborarea planului de masuri privind implementarea strategiei generale a CNAS aprobata la nivel local prin Planul de Management;
26. asigurarea respectării disciplinei financiare;
27. elaborarea planului anual de achiziţii publice;
28. organizarea activităţii de inventariere a patrimoniului;
29. elaborarea listei anuale de investiţii;
30. organizarea şi implementarea planului de masuri privind arhivarea documentelor existente Ia nivelul CAS Maramureş planului conform legii.

Art. 20. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii buget, financiar, contabilitate:
1. conducerea evidenţei contabile în partida dubla, ca activitate specializata în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor, asigurând prelucrarea, prezentarea şi păstrarea informaţilor cu privire la situaţia financiara, atât pentru cerinţele interne cat şi pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
2. organizarea şi conducerea contabilităţii drepturilor constatate şi a veniturilor încasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, conform bugetului aprobat;
3. efectuarea operatiunilor de incasari şi plăţi în numerar conform dispozitiilor legale în vigoare;
4. decontarea şi incasarea sumelor rezultate în baza formularelor europene;
5. înregistrarea cronologica şi sistematica a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal;
6. înregistrarea rezultatului inventarierii şi completarea registrului inventar cu rezultatele obţinute ca urmare a operaţiunii de inventariere;
7. inregistrarea cronologica şi sistematica a operaţiunilor privind plăţile externe;
8. întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
9. asigurarea intocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
10. intocmirea, la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, balanţelor lunare de verificare a conturilor analitice şi sintetice;
11. întocmirea contului de execuţie referitor la cheltuielile efectuate pentru servicii medicale precum şi cele de adrninistrare a fondului;
12. întocmirea situaţiilor financiare şi depunerea unui exemplar la organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
13. urmărirea stingerii debitelor provenite din activitatea proprie, precum şi a serviciilor medicale;
14. întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al CAS pe baza propunerilor structurilor de specialitate din cadrul instituţiei precum şi proiectul de rectificare a acestuia;
15. urmărirea încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al plăţilor nete de casă;
16. completarea registrului proiectelor de operaţiuni prevăzute a fi prezentate la viză de control financiar preventiv;
17. asigurarea fazei finala a execuţiei bugetare (plata cheltuielilor);
18. organizarea şi evidenta angajamentelor bugetare şi legale;
19. intocmirea şi transmiterea lunara a solicitărilor de deschidere de credite bugetare.

Art. 21. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii administrare contribuţii şi creanţe:
1. organizarea activităţii de evidenţă şi gestiune asiguraţi în vederea transmiterii datelor actualizate la nivelul tuturor structurilor din casa de asigurări;
2. inregistrarea, prelucrarea şi evidenta documentelor justificative privind stabilirea calităţii de asigurat;
3. eliberarea de adeverinţe de asigurat;
4. prelucrarea extraselor de cont cu evidentierea pe surse şi categorii a incasarilor la FNUASS;
5. stabilirea cuantumului contribuţiei la FNUASS pe baza declaraţiilor/deciziilor de impunere şi întocmirea dispoziţiilor de încasare către casierie conform legii;
6. actualizarea evidentei debitorilor la fond;
7. preluarea şi înregistrarea declaraţiilor anuale depuse de persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF;
8. intocmirea şi comunicarea actelor premergătoare executării silite şi anume înştiinţări pentru depunerea declaraţiilor, decizii de impunere din oficiu, decizii de impunere, decizii de nemodificare a bazei de impunere;
9. identificarea debitorilor la fond în baza datelor privind evidenţa contribuabililor persoane fizice, şi/sau declaraţiilor depuse de către aceştia, precum şi altor documente întocmite de organele de specialitate;
10. elaborarea planurilor de masuri şi asigurarea implementării acestora în vederea recuperării sumelor reprezentând creanţe la fond;
11. solicită compartimentelor de evidenţă a populaţiei, organelor de poliţie şi altor instituţii care deţin astfel de informaţii elementele necesare în vederea identificării debitorului;
12. solicită informaţii de la organele administraţiei publice centrale ori locale sau de la orice persoane juridice ori fizice pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită;
13. urmăreşte situaţia debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate pe toată durata prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, inclusiv în cazul în care cursul acesteia este suspendat sau întrerupt, procedând potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, referitoare la compensarea, restituirea şi scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligaţiilor bugetare;
14. intocmeşte, în vederea emiterii de către conducerea instituţiei, documentele necesare luării măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF, conform legislaţiei în vigoare (somaţia, titlul executoriu, adresa de înfiinţare a popririi, adresa de înştiinţare a băncilor pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor);
15. întocmeşte în cadrul procedurii de executare silită, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele documente: procesul-verbal de sechestru înfiinţat asupra bunurilor mobile sau imobile, procesul-verbal de constatare întocmit în situaţia în care se constată ca bunurile sechestrate nu se găsesc la locul menţionat în procesul-verbal de sechestru sau dacă acestea au fost substituite sau degradate, procesul-verbal de valorificare a bunurilor prin vânzare directă, anunţ privind vânzarea bunurilor (inclusiv prin licitaţie), procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei întocmit în situaţia vânzării bunurilor la licitaţie, procesul-verbal de adjudecare întocmit cu ocazia vânzării bunurilor imobile, procesul-verbal de adjudecare întocmit cu ocazia vânzării bunurilor mobile, procesul-verbal întocmit în cazul în care debitorii cărora urma sa li se restituie bunuri nevalorificate nu se mai afla la domiciliul fiscal declarat şi nici nu au putut fi identificaţi în urma demersurilor întreprinse, procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor cu executarea silita;
16. întocmeşte documente specifice activităţii de executare silita adresate terţilor şi instituţiilor publice (DGFP, bănci, terţi popriţi, Oficiul Registrului Comerţului, Biroul de Carte Funciară, autorităţi locale, etc.);
17. colaborează cu personalul altor instituţii publice cu atribuţii privind executarea creanţelor bugetare (ANAF şi structurile sale teritoriale, structurile de specialitate din cadrul autorităţilor locale, etc. );
18. organizează evidenta, inclusiv arhivarea documentelor (dosarelor) privind executarea silita a debitorilor persoane fizice la FNUASS, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
19. urmăreşte publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi aplică actele normative ce reglementează activitatea de executare silită a creanţelor datorate FNUASS de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF.

Art. 22. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii decontare concedii medicale:
1. preluarea declaraţiilor privind evidenţa obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii şi privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii, după caz, depuse de persoanele juridice care au calitatea de angajator;
2. preluarea declaraţiilor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate de la persoanele prevăzute la art. 1 alin (2) din OUG nr. 158/2005;
3. prelucrarea, verificarea şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate angajatorilor care au platit aceste sume asiguraţiilor, pe baza cererilor de restituire depuse;
4. controlul, calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin (2) din OUG nr. 158/2005;
5. calculul obligaţiilor de plată generate de declaraţie pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin (2) din OUG nr. 158/2005;
6. organizarea corespondentei documentelor privind indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate.

Art. 23. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii logistică şi achizitii publice:
1. gestionarea patrimoniului instituţiei şi întreţinerea acestuia;
2. organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere, efectuare de reparaţii curente şi capitale în cadrul CAS Maramureş;
3. organizarea şi coordonarea activităţii de inventariere anuala a patrimoniului;
4. realizarea casării anuale;
5. organizarea, administrarea şi asigurarea protecţiei fondului arhivistic al instituţiei, conform legilor în vigoare şi Nomenclatorului arhivistic aprobat;
6. urmărirea derulării contractelor de achiziţii de bunuri servicii şi lucrări şi asigurarea legăturii cu furnizorii de bunuri servicii şi lucrări;
7. realizarea şi coordonarea activităţii de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi utilizare a parcului auto al instituţiei şi urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul alocat;
8. elaborarea planului de paza al obiectivelor şi bunurilor din cadrul instituţiei şi supunerea acestuia spre aprobare de către instituţiile abilitate;
9. monitorizarea repartizării salariaţilor şi a mijloacelor fixe în spatiile de lucru din sediu;
10. organizarea şi monitorizarea activităţii de efectuare a cheltuielilor curente de functionare de natura administrativa;
11. organizarea şi monitorizarea verificării, exploatării corecte, reglării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor, dotărilor şi echipamentelor tehnologice, conform prescripţiilor din Cartea Tehnică a Construcţiei;
12. asigurarea respectării normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilorşi intocmirea planului de prevenire şi stingere a incendiilor;
13. asigurarea stocului limita de produse de papetărie şi birotică;
14. asigurarea recepţionarii, manipulării şi depozitarii corespunzătoare a bunurilor din dotare conform legii;
15. asigurarea distribuirii către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special (reţete, concedii medicale, bilete de trimitere), evidenţa acestora, intocmirea raportărilor către CN Imprimeria Naţională.
16. centralizează referatele de necesitate întocmite anual de serviciile de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, privind aprovizionarea cu materiale de întreţinere, consumabile, tipizate şi a altor bunuri şi servicii;
17. intocmeşte Programul anual de achiziţii publice pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii instituţiei în limita fondurilor aprobate;
18. intocmeste Lista anuala de investitii;
19. intocmirea programului de achiziţii cu încadrarea în bugetul aprobat, monitorizarea derulării acestuia şi îl modifică ori de cate ori este nevoie;
20. aplică prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări efectuate de casa de asigurări de sănătate;
21. asigură întocmirea în conformitate cu prevederile legale în vigoare a contractelor şi comenzilor pentru aprovizionarea cu materiale şi servicii;
22. urmăreşte derularea contractelor de achiziţii şi asigură legătura cu furnizorii de bunuri şi servicii;
23. utilizează pentru achiziţiile publice Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi răspunde de confidenţialitatea informaţiilor.

Capitolul 7 Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Direcţiei Relaţii Contractuale

Art 24. Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului Direcţiei Relaţii Contractuale Relaţii cu Furnizorii Planificare, contractare, decontare servicii medicale
1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine;
2. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operaţionale interne de lucru precum şi monitorizarea aplicării acestora de către structurile din subordine;
3. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea registrului de riscuri -secţiunea relaţii cu furnizorii;
4. asigurarea realizării obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele Casei de Asigurări de Sănătate;
5. organizarea şi coordonarea colectării, prelucrării şi integrării datelor necesare fundamentării şi realizării indicatorilor de performanta din planul de management
6. organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;
7. elaborează şi supune spre aprobare Preşedintelui - Director general strategia de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale şi asigura punerea în aplicare a acesteia;
8. organizarea şi coordonarea activităţii Comisiilor de la nivelul CAS şi a Comisiilor mixte cu privire la punerea în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare în legătura cu stabilirea necesarului de furnizori;
9. organizarea, coordonarea controlul şi evaluarea activităţilor privind negocierea, contractare, modificarea, derularea şi încetarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
10. organizează şi asigura activitatea de primire, înregistrare, verificare dpdv al existentei, conformităţii şi valabilităţii documentaţiei depusa de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
11. organizarea, coordonarea controlul şi evaluarea activităţilor privind încheierea convenţiilor privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fara contribuţie personala şi recunoaşterea biletelor de trimitere pentru internare precum şi incheierea convenţiilor privind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii de servicii din toate domeniile de asistenta;
12. organizează şi gestionează baza de date privind evidenta contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
13. organizarea şi monitorizarea activităţii privind primirea, înregistrare, verificarea şi validarea dpdv al respectării clauzelor contractuale a raportărilor lunarea privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale realizate de furnizori în baza contractelor incheiate;
14. organizarea şi asigurarea activităţii de primire, înregistrare, verificare dpdv al existentei, conformităţii şi valabilităţii raportărilor depuse de furnizori în vederea decontării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prestate în baza contractelor incheiate;
15. organizarea şi monitorizarea activităţilor de verificare a existentei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operaţiunile respective;
16. organizarea şi monitorizarea desfăşurării activităţilor privind intocmirea notelor de fundamentare pentru iniţierea ordonantarilor la plata a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale;
17. organizarea şi gestionarea bazei de date privind serviciile medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale raportate, validate şi decontate
18. întocmeşte periodic documentaţia în vederea intocmirii propunerilor pentru deschiderea de credite;
19. organizarea şi monitorizarea desfăşurării activităţilor privind intocmirea notelor de fundamentare pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a serviciilor medicale acordate în baza formularelor şi a cârdurilor europene.
20. elaborarea şi asigurarea implementării planului anual de evaluare a furnizorilor de servicii medicale,
21. organizarea şi monitorizarea activităţii de înregistrare, procesare şi soluţionare a dosarelor de evaluare întocmite de furnizori;
22. organizarea activităţii de gestionare a bazei de date privind furnizorii evaluaţi;
23. organizarea şi monitorizarea activităţii de primire, înregistrare, verificare dpdv al existentei, conformităţii şi valabilităţii documentaţiei necesare aprobării unui dispozitiv medical;
24. organizarea şi monitorizarea activităţii de primire, inregistrare, verificare dpdv al existentei, conformităţii şi valabilităţii documentaţiei necesare aprobării serviciilor de îngrijiri la domiciliu;
25. organizarea şi monitorizarea activităţii de redactare şi eliberare a deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale, serviciilor de ingrijiri la domiciliu

Art 25. Activităţi şi operaţiuni comune care se desfăşoară în cadrul structurilor de contractare, decontare şi validare raportări, pentru toate domeniile de asistenta

Activităţi (operaţiuni) specifice de contractare pentru toate domeniile de asistenta
1. desfăşurarea tuturor activităţilor (operaţiunilor) privind incheierea contractelor pentru toate domeniile de asistentasageataactivităţi specifice fazei de angajare a cheltuielilor:
  a) Primirea şi înregistrarea documentelor
  b) Verificarea documentaţiei
  c) Întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli
  d) Redactarea contractului (proiectul de angajament legal)
  e) Obţinerea vizelor şi a semnaturilor
  f) înregistrarea contractului
2. încheierea convenţiilor privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fara contribuţie personala şi recunoaşterea biletelor de trimitere pentru internare
3. încheierea convenţiilor privind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii de servicii din toate domeniile de asistenta;
4. monitorizarea contractelor incheiate în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza incheierii acestora precum şi actualizarea lor pe parcursul derulării.
5. desfăşurarea tuturor activităţilor (operaţiunilor) privind primirea, inregistrarea, verificarea şi validarea raportărilor referitoare la serviciile efectuate-activităţi specifice fazei de lichidare a cheltuielilor:
  - Primirea şi inregistrarea documentelor justificative (raportările) intocmite pe propria răspundere a furnizorilor de servicii medicale
  - Verificarea legalităţii şi modului de intocmire a documentelor justificative precum şi a corectitudinii indicatorilor raportaţi
  - Verificarea existentei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiuniie respective.
6. întocmirea notei de fundamentare (borderou centralizator) pentru iniţierea ordonantarii la plata;
7. informarea furnizorilor privind asigurarea condiţiilor de derulare a relaţiei contractuale.


Art. 26. Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară în cadrul structurilor de contractare, decontare şi validare raportări, pentru domeniile de asistenta:

PRIMARA
1. gestionarea şi actualizarea bazei de date referitoare la persoanele înscrise pe listele medicilor de familie.

FARMACII
2. actualizarea listelor de medicamente,
3. verificarea prescripţiilor de medicamente cu şi fara contribuţie personala prin prisma respectării dispoziţiilor Contractului-cadru şi ale Normelor de aplicare a acestora.

INGRIJIRI LA DOMICILIU, DISPOZITIVE MEDICALE
1. primirea şi verificarea documentaţiei în vederea aprobării de dispozitive medicale;
2. intocmirea deciziei de aprobare a cererii de acordare a unui dispozitiv medical;
3. elaborarea şi gestionarea listelor de aşteptare;
4. primirea şi verificarea documentaţiei în vederea aprobării cererii de ingrijiri medicale la domiciliu;
5. redactarea deciziei de aprobare a serviciilor medicale de ingrijiri la domiciliu.

1. informarea conducerii CAS despre activitatea desfăşurată;
2. îndeplinirea altor sarcini din dispoziţia conducerii care au legătura cu activitatea serviciului;
3. îmtocmirea şi eliberarea tuturor documentelor rezultate în urma deciziilor comisiilor de evaluare.

Art. 27. Relaţii cu Asiguraţii
Contracte Asigurati, Card National de Sănătate şi Card European
1. organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice încheierii contractelor de asigurare pentru toate categoriile de asiguraţi conform legii
2. organizarea activităţii de gestiune a contractelor de asigurare încheiate conform legii
3. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de primire, înregistrare, verificare dpdv al existentei, conformităţii şi valabilităţii a. dosarelor depuse în vederea eliberării cardului european de asigurări sociale de sănătate
4. organizarea şi desfăşurarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, conform prevederilor legale în vigoare;
5. organizarea activităţii de audienţe a conducerii CAS;

Capitolul 8 Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Medicului SefsageataDirector Adjunct

Art 28. Activităţile şi operaţiunile specifice Medicului SefsageataDirector Adjunct:
1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activitatilor specifice din subordine;
2. organizarea activitatii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operationale interne de lucru precum şi monitorizarea aplicarii acestora de catre structurile din subordine;
3. organizarea activitatii privind elaborarea şi revizuirea registrului de riscuri - sectiunea Medic Sef;
4. asigurarea realizarii obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele Casei de Asigurări de Sănătate MM
5. organizarea şi coordonarea colectarii, prelucrarii şi integrarii datelor necesare fundamentarii şi realizarii indiatorilor de performanta din planul de management;
6. organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;
7. organizarea şi monitorizarea activitatilor de verificare a respectarii criteriilor de calitate în acordarea serviciilor medicale;
8. organizarea activitatii de monitorizare a consumului de medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu;
9. organizarea şi monitorizarea activitatii privind verificarea din punct de vedere medical a documentatiei specifice privind concediile medicale şi dosarele pentru verificarea formularelor europene;
10. organizarea şi monitorizarea activitatii Comisiei de Analiza a DRG;
11. coordonarea activitatii de evaluare a furnizorilor de servicii medicale,in conformitate cu legislatia în vigoare;
12. asigurarea organizarii şi functionarii activitatii de prelucrare a dosarelor privind aprobarea tratamentului cu medicamente aferente unor boli cronice inclusiv cele pentru programele nationale de sanatate pentru care aprobarea se da prin comisiile de la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate MM respectiv CNAS;
13. organizarea şi asigurarea reprezentarii Casei de Asigurări de Sănătate MM în toate comisiile mixte CAS-DSP-CJM;
14. organizarea activitatii de monitorizare a programelor de sanatate;
18. asigurarea şi coordonarea prelucrarii, verificarii, centralizarii şi raportarii indicatorilor specifici în forma şi la termenele prevazute de lege;
15. organizarea şi planificarea activitatii de control a modului de derulare a Programelor nationale de sanatate, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale în vigoare;
16. organizarea şi monitorizarea activitatii de înregistrare, verificare, validare a raportarilor furnizorilor de servicii medicale cu privire la modul de realizare a Programelor nationale de sanatate din punct de vedere al indicatorilor şi achizitiilor, cu respectarea listei privind medicamentele şi materialele sanitare aprobate pentru programele nationale de sanatate.
17. organizarea şi monitorizarea activitatii de sondaj în rândul asiguratilor cu privire la gradul de satisfacere a asiguratilor fata de serviciile medicale de care au beneficiat şi fata de activitatea CAS MM
18. elaborarea şi fundamentarea criteriilor de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale şi a serviciilor de ingrijiri la domiciliu;
19. organizarea şi monitorizarea activitatii de primire, inregistrare, verificare din punct de vedere al existentei, conformitatii şi valabilitatii documentatiei necesare eliberarii medicamentelor care necesita aprobarea comisiilor terapeutice;
20. organizarea şi urmarirea ca personalul din subordine sa cunoasca legislatia care reglementeaza activitatile coordonate;
21. efectuarea de propuneri privind necesarul şi programele de pregatire şi perfectionare profesionala a personalului din subordine;
22. aprobarea fiselor posturilor întocmite pentru personalul din subordine, cu privire la atributii, sarcini şi limite de competenta şi ia masuri pentru completarea acestora, functie de cerintele de aplicare a unor acte normative specifice Medicului Sef;
23. întocmirea aprecierilor personalului din subordine, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniilor de activitate;
24. efectuarea de propuneri privind promovarea în functie a personalului din cadrul directiei;
25. implementarea SIUI în conformitate cu activitatile şi operatiunile specifice din subordine;
26. pastrarea confidentialitatii referitoare la informatiile la care are acces prin natura functiei exercitate şi secretul documentelor cu regim special;
27. participarea cu rol consultativ la sedintele Consiliului de Administratie al Casei de Asigurări de Sănătate MM la solicitarea acestuia.

Art. 29. Activitatile şi operatiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Serviciului medical:
1. urmarirea intereselor asiguratilor prin controlul calitatii serviciilor acordate de catre furnizorii aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări
2. urmarirea intereselor asiguratilor prin controlul calitatii serviciilor acordate de catre furnizorii care deruleaza programele şi subprogramele nationale de sanatate aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări, pe baza unui plan de control;
3. analiza dpvd medical a documentatiei aferente formularelor E;
4. validarea externarilor din spitale ale pacientilor cu boli profesionale;
5. propunerea şi transmiterea catre CNAS a masurilor de îmbunatatire a pachetului de servicii medicale de baza, minimal şi facultativ;
6. efectuarea unor sondaje (chestionare) în vederea evaluarii gradului de satisfacere al asiguratilor fata de serviciile medicale de care au beneficiat şi fata de activitatea CAS MM întocmirea situatiilor statistice solicitate de CNAS şi conducerea executiva a CAS MM şi elaborarea planului de masuri privind îmbunatatirea calitatii serviciilor medicale şi cresterea gradului de satisfactie al asiguratilor;
7. verificarea dpvd medical (validare/invalidare) a cazurilor spitalizate invalidate de SNSPMS prin participarea la Comisia de analiza a DRG;
8. participarea la Comisia de monitorizare şi competenta profesionala a cazurilor de malpraxis;
9. elaborarea şi fundamentarea criteriilor de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale şi a serviciilor de îngrijiri la domiciliu.
10. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei de Experti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului specific hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice de etiologie virala Interferon şi Entecavir.
11. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei de Experti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului cu imunosupresoare în Poliartrita reumatoida, artroparia juvenila idiopatica şi artropatia psoriazica.
12. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei de Experti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului cu imunosupresoare în Spondilita ankilopoetica.
13. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei de Experti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului specific în Boala Gaucher.
14. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei de Experti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului specific în Acromegalie şi Tumori hipofizare.
15. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei de Experti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului specific în oncologie.
16. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei de Experti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului specific în obezitate.
17. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei de Experti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului specific în Psoriazis cronic sever.
18. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei de Experti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea tratamentului specific în Infertilitate anovulatorie.
19. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei teritoriale pentru aprobarea tratamentului cu Vasaprostan, Plavix.
20. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei teritoriale pentru aprobarea tratamentului cu Mirena.
21. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei teritoriale pentru aprobarea tratamentului în Epilepsie, Boala Parkinson, Sindrom hiperkinetic.
22. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei teritoriale pentru aprobarea tratamentului în Demente.
23. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei teritoriale pentru aprobarea tratamentului în oncologie.
24. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei teritoriale pentru aprobarea tratamentului cu Diphereline.
25. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiei teritoriale pentru aprobarea tratamentului în Nanismul hipofizar, Sdr. Turner.

Activitati specifice privind validarea/invalidarea din punct de vedere medical al Concediilor Medicale
1. primirea centralizatoarelor lunare ale certificatelor de concediu medical, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic (anexele11 si11A la Normele aprobate cu Ordinul Comun MS - Presedinte CNAS nr. 60/27. 01. 2006) şi efectueaza verificarile necesare pentru acordarea avizului medical, validarea sau invalidarea lor, potrivit OUG nr. 158/2005 şi conform Normelor de la Direcţia Medicala CNAS, utilizând un program informatic adecvat (SIUI sau propriu al CASJ);
2. întocmirea notei de constatare pentru amânarea la plata datorita neacordarii avizului medical;
3. colaborarea cu Serviciul Control al CAS MM în vederea rezolvarii sesizarilor şi petitiilor adresate CAS MM în legatura cu concediile medicale acordate asiguratilor.

Art 30. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii Programe de sanatate:
1. analiza, repartizarea bugetelor aprobate şi asigurarea transmiterii acestora catre unitatile derulatoare de subprograme nationale de sanatate şi catre Direcţia Relatii Contractuale a CAS MM
2. umarirea şi controlul utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sanatate repartizate judetului, în baza contractelor încheiate;
3. verificarea şi analizarea situatiilor prezentate de unitatile sanitare, respectiv:
decontul pentru luna precedenta, cuprinzând numarul de bolnavi tratati, costul mediu pe bolnav, sumele achitate, conform copiei ordinului de plată (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedenta, precum şi cererea justificativa pentru luna în curs;
4. analizarea şi validarea indicatorilor prezentati în decont şi gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior, în limita sumei prevazute în contract, în termen de 5 zile de la primire;
5. monitorizarea consumului total de medicamente prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor, cu evidente distincte pentru DCI-urile aprobate prin comisii, în limita fondurilor stabilite cu aceasta destinatie şi comunicate comisiilor de experti;
6. verificarea şi validarea raportarii Centrului de dializa privat transmitând în termen legal catre CNAS documentele necesare decontarii serviciilor prestate;
7. colectarea şi validarea indicatorilor fizici şi de eficienta raportati de unitatile sanitare şi concordanta acestora cu evidentele tehnico-operative de la nivelul unitatilor sanitare;
8. monitorizarea, analizarea şi centralizarea indicatorilor specifici şi cheltuielilor aferente fiecarui subprogram de sanatate şi transmiterea catre Direcţia Programe Naţionale de Sănătate a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, pâna la data de 15 a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, a rapoartelor cuprinzând situatia centralizata pe judet a indicatorilor specifici realizati pentru fiecare subprogram de sanatate;
9. organizarea şi asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiilor medicale ale CNAS, CAS MM şi Agentiei Naţionale de Transplant.
10. realizarea trimestriala a controlului derularii subprogramelor de sanatate la nivelul unitatilor sanitare, care va urmari, în principiu, urmatoarele:
  a) încadrarea în bugetul aprobat, precum şi masura în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite şi au servit la realizarea obiectivelor propuse în subprogramul de sanatate respectiv;
  b) respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de derularea subprogramelor de sanatate;
  c) realitatea indicatorilor raportati;
  d) acuratetea şi validarea datelor colectate şi raportate;
  e) identificarea disfunctionalitatilor aparute în derularea subprogramelor de sanatate şi avansarea de propuneri de îmbunatire a acestora.
11. gestionarea dosarelor pacientilor cu recomandare de PET-CT;
12. previzionarea, fondurilor necesare pentru asigurarea tratamentului cu medicamente şi materiale sanitare specifice PNS în raport cu numarul de pacienti eligibili;
13. gestionarea dosarelor pacientilor cu tratamentele aprobate prin comisiile de experti ale CNAS şi Agenţia Naţională de transplant (oncologie, neurologie, transplant);
14. asigurarea functionarii comisiei de la nivelul casei de asigurări care aproba initierea şi continuarea tratamentului cu medicamente prevazute în Ordinul MS/CNAS 264/407/2010 (Norme tehnice de derulare PNS);
15. asigurarea evidentei nominale a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiilor medicale ale CNAS, CAS şi Agentiei Naţionale de Transplant.

Art 31. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii evaluare furnizori:
1. asigurarea secretariatului comisiilor de evaluare care funcţionează la nivelul casei de asigurări
2. participarea prin reprezentanţi la activitatea Comisiilor de evaluare şi la procesul de evaluare;
3. elaborarea Planului anual de evaluare a furnizorilor, pe care il prezintă spre aprobare Medicului Sef şi Presedintelui-Director General al cas.
4. convoacarea, de cate ori este necesar sau cand Preşedintele Comisiei de Evaluare o solicita, membrilor acestor comisii (membrii din DSP şi CAS)
5. colaborarea cu alte direcţii/servicii/birouri ale CAS în vederea îndeplinirii propriilor sarcini şi obiective prevăzute de Ordinul Comun MS - Preşedinte CNAS nr. 1211/325/2006 şi de alte acte normative care reglementează domeniul său de activitate;
6. intocmirea răspunsurilor la sesizările primite şi informarea furnizorilor în privinţa normativelor referitoare la evaluare şi a datei cand se efectuează vizita de evaluare
7. desfăşurarea activităţii de introducere a noilor furnizori în baza de date şi de actualizarea modificărilor care fac obiectul activităţii Compartimentului Evaluare Furnizori;
8. gestionarea bazei de date referitoare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice;
9. informarea conducerii CAS despre activitatea desfăşurată;
10. îndeplinirea altor sarcini din dispoziţia conducerii care au legătura cu activitatea comisiilor de evaluare.
11. intocmirea şi eliberarea tuturor documentelor rezultate în urma deciziilor comisiilor de evaluare.

SECŢIUNEA IV DISPOZIŢII FINALE

Art. 32. Serviciile, birourile şi compartimentele din structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate au următoarele atribuţii comune:
1. asigurarea desfăşurării activităţii specifice în concordanta cu strategia CAS Maramureş şi în vederea realizării obiectivelor asumate de Preşedintele - Director General prin contractul de management;
2. elaborarea planurilor anuale de activitate şi a raportului anual de activitate în forma şi la termenele prevăzute de lege;
3. elaborarea proiectelor de proceduri operaţionale formalizate specifice şi revizuirea acestora periodica sau la nevoie, după caz;
4. organizarea şi monitorizarea activităţii de control intern (autocontrol, control mutual şi control ierarhic);
5. identificarea şi centralizarea riscurilor asociate activităţilor specifice în vederea elaborării şi actualizării Registrului de riscuri al casei;
6. organizarea şi asigurarea activităţii de elaborare şi revizuire a graficului de circulaţie a documentelor conform legii;
7. organizarea şi desfăşurarea activităţii de înregistrare, procesare şi arhivare a documentelor specifice activităţii desfăşurate conform legii;
8. organizarea activităţii de soluţionare a contestaţiilor privind activitatea proprie;
9. elaborarea şi transmiterea în formatul şi la termenele prevăzute de lege sau dispuse de CNAS a raportărilor privind activităţile specifice;
10. asigurarea confidenţialităţii tuturor datelor şi documentelor la care exista acces direct sau indirect în cadrul instituţiei;
11. colaborarea cu alte structuri de la nivelul casei şi cu direcţiile de specialitate din CAS Maramureş;
12. asigurarea desfăşurării altor activităţi prevăzute de lege sau dispuse de către CNAS;
13. reactualizarea conţinutului fişelor posturilor ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificării sau a redistribuirii unor atribuţii, sarcini, competente sau responsabilităţi.

Art. 33. Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu Regulamentul Intern şi cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Casei de Asigurări de Sănătate.

Art. 34. Prezentul regulament intra în vigoare incepand cu data de 29.12.2010.


Presedinte-Director General,
Dr. Alexandru DEAC

Regulamentul de Organizare si Functionare al Casei de Asigurari de Sanatate MaramuresAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!