Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Casa de Asigurari de Sanatate Maramures organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de sef serviciu

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de sef serviciuAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=147 in 17.11.2008

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE MARAMURES ORGANIZEAZA CONCURS IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SEF SERVICIU

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş organizeaza concurs în vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de sef serviciu - consilier cl. I superior din cadrul Serviciului Evidenta Asigurati, Indemnizatii şi Concedii Medicale.

Concursul va avea loc la sediul CAS Maramureş astfel:
sageatain data de 15.12.2008, ora 10:00 â€" proba scrisa;
sageatain data de 17.12.2008, ora 12:00 â€" proba interviu.

Conditiile de participare:
a) conditii generale:
    sageatacandidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, modificata şi completata.
b) conditii specifice:
    sageatastudii superioare de lunga durata, specialitatea economica, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
    sageatavechimea în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 2 ani.

Dosarele de concurs vor fi depuse pana în data de 05.12.2008, în vederea selectiei acestora, şi contin în mod obligatoriu:
a) formularul de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătaţii Publice.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta în copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia este afisata la sediul CAS Maramureş, iar informatii suplimentare pot fi solicitate de la Biroul RUOSEP al CAS Maramureş, tel. 0262-215207 int. 138.


Presedinte-Director General,
Ec. Ing. Marinel Costantin ZoicaşBIBLIOGRAFIE
Sef Serviciu â€" consilier cl.I superior în cadrul Serviciului Evidenta Asigurati, Indemnizatii şi Concedii Medicale
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

2. OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Odin MSP/CNAS nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate.

4. Ordin CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate.

5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de sef serviciuAdrian Madaras

© 2001-2019 Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, toate drepturile rezervate. 
eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!