Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordonanta de urgenta Nr. 158 din 17 noiembrie 2005-actualizata-

Ordonanta de urgenta Nr. 158 din 17 noiembrie 2005-actualizata-Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=13 in 15.06.2011

ORDONANTA DE URGENTA NR. 158 DIN 17 NOIEMBRIE 2005-ACTUALIZATA-

privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate
Emitent: Guvernul Romaniei
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 1074 din 29 noiembrie 2005

sageataNorme metodologice
sageataModelul unic al certificatului de concediu medical şi a instructiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical

Text în vigoare incepand cu data de 28 noiembrie 2006

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 28 noiembrie 2006:
sageataOrdonanta Guvernului nr. 1/2006, aprobata prin Legea nr. 180/2006;
sageataOrdonanta Guvernului nr. 35/2006, cu modificarile ulterioare;
sageataLegea nr. 399/2006, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2006.


NOTA:
Prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate.

În vederea realizarii obiectivelor inscrise în Programul de guvernare cu privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestatiilor care nu au legatura directa cu asigurarea sociala care priveste pensiile,
pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat şi în aceea a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,
avand în vedere faptul ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurărilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa în aprilie 2004 în Planul de actiune, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea sarcinilor asumate prin "Imprumutul de ajustare programatica 2", corespunzator obiectivului specific "Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizeaza interesul public şi constituie situatii de urgenta,
tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate de catre Guvern, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la grevarea, în continuare, a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate în Programul de guvernare 2005 - 2008 şi în documentele de pozitie intocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum şi la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare a acestui act normativ,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sanatate în sistemul de asigurări sociale de sanatate, denumite în continuare asigurati, au dreptul, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale şi indemnizatii de asigurări sociale de sanatate, daca:
A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau în baza raportului de serviciu;
B. desfasoara activitati în functii elective sau sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;
C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile legii.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza şi persoanele care nu se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:
a) asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane care incheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizatii pentru maternitate şi concedii şi indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, în conditiile în care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III şi a pensionarilor nevazatori, care se afla în una dintre situatiile prevazute la lit. c) şi d).
ART. 2
(1) Concediile medicale şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, sunt:
a) concedii medicale şi indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale şi indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale şi indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale şi indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale şi indemnizatii de risc maternal.
(2) Concediile medicale şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate prevazute la alin. (1) sunt denumite în continuare concedii şi indemnizatii.
ART. 3
Dreptul la concediile şi indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) este conditionat de plată contribuţiei de asigurări sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii, denumita în continuare contribuţie pentru concedii şi indemnizatii.
ART. 4*)
(1) La data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cotele de contributii de asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat se diminueaza cu 0,85 puncte procentuale, prin deducere din:
a) cota de contribuţie de asigurări sociale datorata de angajator, în cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B;
b) cota de contribuţie de asigurări sociale datorata de institutia care administreaza bugetul asigurărilor pentru somaj, în cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C;
c) cota de contribuţie de asigurări sociale datorata de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale incheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), şi se achita la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(3) Veniturile provenite din cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii prevazuta la alin. (2) se prevad distinct la partea de venituri a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(5) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depasesc cheltuielile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se reporteaza în anul urmator.
(6) Eventualele deficite inregistrate pe parcursul executiei bugetare şi deficitul anual rezultat în conditiile aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se acopera din disponibilitatile inregistrate în anii precedenti cu aceasta destinatie sau de la bugetul de stat, după caz.
(7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederilor bugetare atat la venituri, cat şi la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
(8) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (7) şi este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat şi prin evidentierea în situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
------------
*) Referitor la cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii, a se vedea şi nota de la sfarsitul actului normativ.

ART. 5
Incepand cu data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contribuţie prevazuta la art. 4 alin. (2) se datoreaza şi se achita de catre:
a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A şi B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurărilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. C;
c) persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).
ART. 6*)
(1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligaţia sa calculeze şi sa vireze casei de asigurări de sanatate cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii; acestea au obligaţia sa anunţe lunar casei de asigurări de sanatate schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contribuţiei.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) au obligaţia platii cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii de 0,85%, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale în materie. Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.
(3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) au obligaţia de a depune lunar la casele de asigurări de sanatate declaraţii privind evidenta obligaţiilor de plată catre Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate pentru concedii şi indemnizatii şi privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii şi indemnizatii, după caz.
(4) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) au obligaţia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurări de sanatate documentele justificative şi actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(5) În situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra drepturilor reprezentand indemnizatie de somaj.
(6) În situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) - d), cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e).
(7) Contributia pentru concedii şi indemnizatii se aplica şi asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala şi se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale constituit în conditiile legii, după caz.
(8) Baza lunara de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia şi valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.
(9) Baza de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
------------
*) Referitor la cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii, a se vedea şi nota de la sfarsitul actului normativ.

ART. 7
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) este de o luna realizata în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.
ART. 8
(1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sanatate, prevazut la art. 7, se constituie din insumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii şi indemnizatii de catre angajator sau, după caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru somaj;
b) pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sanatate se suporta din alte surse, în conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pentru care, pana la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata contribuţiei de asigurări sociale de sanatate s-a facut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) şi d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*), cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sanatate perioadele în care asiguratul beneficiaza de concediile şi indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Se asimileaza stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sanatate şi perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.
(4) Perioadele prevazute la alin. (2) şi (3) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în intelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
------------
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 95/2006.

ART. 9
Asiguratii au dreptul la concediu şi indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, în cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotarare a Guvernului.
ART. 10
(1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza cărora se calculeaza contributia pentru concedii şi indemnizatii.
(2) În situatia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi c), veniturile ce se iau în considerare sunt:
a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) şi alin. (2);
b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi alin. (3).
(3) Prevederile alin. (1) se aplica şi în cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevazatori, pe perioada în care se afla în situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi alin. (2) lit. c) şi d).
(4) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 şi 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).
(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.
(6) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.
ART. 11
(1) Asiguratii beneficiaza de concedii şi de indemnizatii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor în vigoare.
(2) În intelesul prezentei ordonante de urgenta, medic curant este orice medic aflat în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate, precum şi orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila şi care incheie o conventie în acest sens cu casele de asigurări de sanatate, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

CAP. 2
Concediul şi indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

ART. 12
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta după cum urmeaza:
A. de catre angajator, din prima zi pana în a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, incepand cu:
a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporara de munca, în cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2).
ART. 13
(1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.
(2) Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferentiaza după cum urmeaza:
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumita în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătaţii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an şi 6 luni de catre medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala şi urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în functie de stadiul bolii;
c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata şi osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
ART. 14
(1) Medicul primar sau, după caz, medicul specialist în afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) În situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul prevazut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitarii pensionarii de invaliditate şi mentinerii asiguratului în activitate.
(3) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii în raport de pregatirea profesionala şi de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.
(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumita în continuare CNPAS, impreuna cu CNAS, în raport cu evolutia cazului şi cu rezultatele actiunilor de recuperare.
ART. 15
În cazul în care medicul expert al asigurărilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei în care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului, prevazuta de art. 14 alin. (4).
ART. 16
(1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit în timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmând ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, în aceleasi conditii ca şi ceilalti asigurati, pensionarii care se afla şi în una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum şi pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc în situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d).
ART. 17
(1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum şi de o boala infectocontagioasa din grupa A şi de urgente medico-chirurgicale stabilite în conditiile prevazute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

CAP. 3
Concediile şi indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacitatii de munca

ART. 18
În scopul prevenirii imbolnavirilor şi recuperării capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
b) concediu şi indemnizatie pentru carantina;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.
ART. 19
(1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilită conform art. 10 şi venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.
ART. 20
(1) Concediul şi indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor cărora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilită conform art. 10.
ART. 21
(1) Asiguratii aflati în incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear şi de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere, în conditiile prevazute în Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate.
(2) Tratamentul balnear şi de recuperare a capacitatii de munca se desfasoara în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale, în functie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe etape.
(3) În functie de tipul afectiunii şi de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15 - 21 de zile şi se stabileste de medicul curant.
(4) Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează în unitati sanitare specializate aflate în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate.
(5) Dupa fiecare etapa prevazuta în programul individual de recuperare, asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. În functie de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurărilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, după caz, recomanda reluarea activitatii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate.
(6) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu îşi indeplineste obligaţia de a urma şi de a respecta programul individual de recuperare.
(7) Controlul recomandarilor medicului specialist şi al programului individual de recuperare, precum şi respectarea acestora de catre asigurat se realizează de catre organele specializate din structura CNAS, respectiv casele de asigurări de sanatate.
ART. 22
(1) Indemnizatiile prevazute la art. 18 lit. a) şi b) se suporta integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, în conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Costurile tratamentului balnear, precum şi cele ale actiunilor de recuperare a capacitatii de munca, prevazute la art. 18 lit. c), se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate în conditiile prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.

CAP. 4
Concediul şi indemnizatia de maternitate

ART. 23
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina şi lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada în care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza şi femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, în una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), daca nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.
(3) În situatiile prevazute la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contributia pentru concedii şi indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.
ART. 24
(1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile după nastere.
(2) Concediile pentru sarcina şi lauzie se pot compensa intre ele, în functie de recomandarea medicului şi de optiunea persoanei beneficiare, în asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.
(4) În situatia copilului nascut mort sau în situatia în care acesta moare în perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
ART. 25
(1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.
(2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.

CAP. 5
Concediul şi indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

ART. 26
(1) Asiguratii au dreptul la concediu şi indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se suporta integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
ART. 27
(1) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7.
(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de prezenta ordonanta de urgenta pentru acordarea acestora, şi asiguratul care, în conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii în vederea adoptiei sau i-au fost dati în plasament.
ART. 28
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în conditiile legii, după caz.
ART. 29
Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 27 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
ART. 30
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

CAP. 6
Concediul şi indemnizatia de risc maternal

ART. 31
(1) Dreptul la concediul de risc maternal se acorda în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 25/2004.
(2) Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(3) Concediul şi indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.
(4) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (2) reprezinta 75% din baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 10.

CAP. 7
Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate

ART. 32
(1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate de catre casele de asigurări de sanatate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica şi în situatia în care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul în baza caruia a desfasurat activitate în functii elective sau în functii numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.
(3) Drepturile achitate în conditiile prevazute la alin. (1) urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurări de sanatate de la angajator, după caz, conform legii.
ART. 33
Pentru persoana asigurata care se afla în doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform prezentei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza şi se platesc, după caz, de fiecare angajator.
ART. 34
Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, precum şi a concediilor pentru sarcina, lauzie şi ingrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.
ART. 35
(1) Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12.
(2) În situatia în care unui asigurat i se acorda în aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza şi se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12.
ART. 36
(1) Calculul şi plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.
(2) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.
(3) Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A şi B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurărilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurări de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) şi pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32.
ART. 37
Cuantumul indemnizatiilor acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se poate indexa, în conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
ART. 38
(1) Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii şi indemnizatii datorate pentru luna respectiva.
(2) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contribuţiilor datorate de acestia în luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, în conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite în cuantum de 6,5% şi 7% pentru asigurările sociale de sanatate.
ART. 39
(1) Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta.
(2) Indemnizatiile cuvenite şi neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.
ART. 40
(1) Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept sa le solicite.
(2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit în perioada prevazuta în certificatul medical.
ART. 41
Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei în care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurări sociale;
d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurări sociale, daca în cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.
ART. 42
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani.
(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, după caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi.
(3) Casele de asigurări de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3).
(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurări de sanatate se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.
ART. 43
(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, în conditiile dreptului comun.
(3) Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS şi ai caselor de asigurări de sanatate şi constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
ART. 44
(1) Contributia de asigurări sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contribuţiei de asigurări sociale de sanatate, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
(2) Contributia pentru concedii şi indemnizatii nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora si, respectiv, a indemnizatiilor pentru accidente de munca şi boli profesionale.
ART. 45
(1) Perioadele în care asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiaza de indemnizatiile prevazute la art. 2 constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorandu-se contributia de asigurări sociale reglementata de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat, care se achita bugetului asigurărilor sociale de stat.
(2) Cota de contribuţie individuala de asigurări sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1), precum şi cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate integral de asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) se aplica asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat în plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, şi se suporta din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) Cota de contribuţie de asigurări sociale datorata de angajator pentru indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate cuvenite asiguratilor se aplica asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat în plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.
(4) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale se efectueaza lunar de catre platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3). Contributia de asigurări sociale se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale si/sau a veniturilor de natura salariala.
ART. 46
(1) În vederea determinarii punctajului anual, necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, pentru stagiile de cotizare realizate în conditiile prevazute la art. 45 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata din perioadele respective.
(1^1) În situatia persoanelor prevazute la art. 33, la determinarea punctajului anual se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, din perioadele respective, pentru fiecare dintre indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate achitate de fiecare platitor.
(2) În situatia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concedii medicale şi indemnizatiile aferente, reglementate de legislatia anterioara prezentei ordonante de urgenta, la determinarea punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii se utilizeaza cuantumul indemnizatiei obtinute în perioadele respective.

CAP. 8
Contraventii

ART. 47
(1) Constituie contraventii faptele savarsite prin incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (3) şi (4).
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, savarsite prin incalcarea obligaţiilor prevazute la art. 36 alin. (3):
a) refuzul nejustificat de plată a indemnizatiilor;
b) calculul şi plata eronata a indemnizatiilor;
c) eliberarea certificatelor de concedii medicale, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 48
Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei şi constituie venituri la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
ART. 49
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 şi aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sanatate.
ART. 50
Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, referitoare la stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. 9
Control şi jurisdictie

ART. 51
(1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale şi de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizează de catre echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurări de sanatate. În cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurări de sanatate, coopteaza reprezentanti ai Ministerului Sănătaţii Publice sau ai directiilor de sanatate publica şi ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele şi institutiile din administratia publica centrala cu retea sanitara proprie.
(2) Controlul se realizează ca urmare a sesizarii casei de asigurări de sanatate de catre platitori, precum şi prin sondaj, la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul.
(3) Controlul privind respectarea obligaţiilor prevazute în conventiile incheiate de catre medicii curanti cu casele de asigurări de sanatate, precum şi cu privire la recomandarile medicului specialist, a programului individual de recuperare şi respectarea acestora de catre asigurat, se efectueaza de catre organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurări de sanatate.
(4) În cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, după caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe domeniul de competenta, precum şi unitatile cu care medicii se afla în relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.
(5) Comisia de disciplina a Colegiului Medicilor din Romania, a consiliilor judetene ale medicilor şi al municipiului Bucuresti vor aplica masurile prevazute de legislatia în vigoare, în situatia în care constata nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la eliberarea certificatelor medicale.
(6) La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurări de sanatate, se constituie comisii mixte de analiza a concediilor medicale, conform protocolului incheiat intre CNAS - CNPAS şi medicii de expertiza.
ART. 52
Litigiile care au ca obiect modul de calcul şi de plată a indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit jurisdictiei asigurărilor sociale.

CAP. 10
Dispozitii finale

ART. 53
(1) Indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) se pot transfera în tarile în care asiguratii îşi stabilesc domiciliul sau resedinta, în conditiile reglementate prin acorduri şi conventii internationale la care Romania este parte.
(2) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se poate face în moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
ART. 54 *** Abrogat
ART. 55
(1) Continutul şi forma formularelor de concedii medicale, ale formularelor cu regim special care contin elemente de protectie impotriva falsificarii sau contrafacerii, precum şi ale altor formulare necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui CNAS şi se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Costurile generate de tiparirea documentelor şi formularelor prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, cu posibilitatea recuperării acestora în conditiile stabilite de CNAS.
ART. 56
În aplicarea prezentei ordonante de urgenta, în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al presedintelui CNAS.
ART. 57
CNAS, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Institutul National de Expertiza Medicala şi Recuperare a Capacitatii de Munca vor incheia un protocol privind activitatea desfasurata de medicii experti ai asigurărilor sociale, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
ART. 58
(1) Necesarul de personal la CNAS şi la casele de asigurări de sanatate, pentru realizarea activitatilor de evidenta şi control rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare şi solutionare a contestatiilor privind contributiile pentru concedii şi indemnizatii datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice care au calitatea de angajator se realizează de Ministerul Finantelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conditiile legii.
ART. 59
Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.
ART. 60
(1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul şi indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul şi indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacitatii de munca, concediul şi indemnizatia pentru maternitate, concediul şi indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98 - 101, art. 103 - 125, art. 129 - 134 şi la art. 136 - 138 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 25/2004.
(3) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Sunt şi raman în vigoare prevederile art. 109 alin. (2) şi ale art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor şi altor categorii de asigurati decât cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Pentru personalul civil care indeplineste functii de demnitate publica, functii publice sau este incadrat cu contract individual de munca în institutiile publice prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prestatiile aferente accidentelor de munca sau bolilor profesionale se calculeaza în conditiile prevazute de aceasta lege şi se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele acestor institutii.
ART. 61
Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile şi persoanelor care îşi desfasoara activitatea în ministerele şi institutiile din sectorul de aparare, ordine publica şi siguranta nationala, cu exceptia cadrelor militare în activitate şi a functionarilor publici cu statut special.
ART. 62
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în volumul şi în structura bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, respectiv ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, cu mentinerea echilibrului bugetar.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2006.
"ART. 1
Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 399/2006, cu care se diminueaza cotele de contributii de asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, este de 0,75 puncte procentuale pentru intregul an 2006.
ART. 2
Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii de 0,85%, prevazuta la art. 4 alin. (1) şi (2) şi la art. 6 alin. (2), (5) şi (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 399/2006, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%."

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate,
Cristian Vladescu

p. Ministrul finantelor publice,
Doina-Elena Dascalu,
secretar de stat

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!