Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Asigurarile sociale de sanatate-partea II

Asigurarile sociale de sanatate-partea IIAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=12 in 23.02.2011

ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE-PARTEA II

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma în domeniul sănătăţii-actualizata-
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

SECTIUNEA a 2-a
Utilizarea şi administrarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate

ART. 262
(1) Sumele colectate în conditiile art. 256 alin. (2) se utilizeaza astfel:
a) pentru plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în baza documentelor internationale cu parteneri în domeniul sănătăţii la care Romania este parte, în conditiile stabilite prin contractul-cadru, de catre casele de asigurări de sanatate din sumele repartizate conform art. 256 alin. (3);
b) o cota de 3% pentru cheltuielile de administrare, functionare şi de capital ale CNAS, din care cel putin 0,75% pentru casele de asigurări de sanatate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depăşirea limitei de 3%;
c) o cota de 37% ramane în contul CNAS.
(1^1) Sumele ramase conform alin. (1) lit. c) în contul CNAS se utilizeaza pentru:
a) o cota de 2% pentru constituirea fondului de rezerva, în conditiile prevazute la art. 256 alin. (4^1);
b) o cota de 98% pentru constituirea fondului de redistribuire.
(1^2) Fondul de redistribuire constituit în conditiile prevazute la alin. (1^1) lit. b) se utilizeaza pentru echilibrarea bugetelor caselor de asigurări de sanatate.
Criteriile de alocare pe judete a fondului de redistribuire se elaboreaza de CNAS, se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al presedintelui CNAS şi se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Veniturile fondului se utilizeaza şi pentru plata indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate în conditiile legii.
ART. 263
(1) Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru:
a) investitii pentru construirea şi consolidarea de unitati sanitare;
b) achizitionarea aparaturii medicale de la nivelul şi conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
c) masuri profilactice şi tratamente instituite obligatoriu prin norme legale, altele decât cele prevazute de prezenta lege.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat.
ART. 264
(1) Bugetul fondului se aproba de Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexa la legea bugetului de stat.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări se aproba de ordonatorul principal de credite, în conditiile legii.
ART. 265
(1) Sumele ramase neutilizate la nivelul caselor de asigurări la sfarsitul fiecarui an se vireaza în contul CNAS.
(2) Sumele ramase neutilizate la nivelul CNAS la sfarsitul fiecarui an se reporteaza în anul urmator şi se utilizeaza pentru destinatiile prevazute la art. 262 alin. (1).
(2^1) Sumele alocate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătaţii Publice pentru realizarea programelor nationale de sanatate cu scop curativ, ramase neutilizate, se vireaza de CNAS pana la sfarsitul anului în contul bugetului din care provin.
(3) Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza în anul urmator cu aceeasi destinatie.
(4) Utilizarea fondului de rezerva se stabileste prin legile bugetare anuale.
(5) Disponibilitatile temporare ale fondului, precum şi disponibilitatile fondului de rezerva se pastreaza la trezoreria statului şi sunt purtatoare de dobanda.
(6) Din disponibilitatile fondului de rezerva şi din excedentele inregistrate de fond din anii precedenti pot fi constituite depozite la termen la trezoreria statului, în conditiile stabilite prin conventie incheiata intre CNAS şi Ministerul Finantelor Publice.

CAP. 6
Organizarea caselor de asigurări de sanatate

SECTIUNEA 1
Constituirea caselor de asigurări de sanatate şi organizarea administrativa

ART. 266
(1) CNAS este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza şi gestioneaza sistemul de asigurări sociale de sanatate în vederea aplicarii politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar şi are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3.
(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sanatate din Romania şi are în subordine casele de asigurări de sanatate judetene şi Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, precum şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului pana la reorganizarea acesteia.
(3) CNAS functioneaza pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie şi aprobat prin hotarare a Guvernului. Casele de asigurări functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS, iar în cazul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului şi cu avizul conform al Ministerului Transporturilor. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti îşi desfasoara activitatea potrivit prevederilor legale de organizare şi functionare ale caselor de asigurări judetene din cadrul sistemului de asigurări de sanatate, cu pastrarea specificului activitatii.
(4) Statutele prevazute la alin. (3) trebuie sa contina prevederi referitoare la:
a) denumirea şi sediul casei de asigurări respective;
b) relatiile CNAS cu alte case de asigurări şi cu oficiile teritoriale, precum şi cu asiguratii;
c) structura, drepturile şi obligaţiile organelor de conducere;
d) modul de adoptare a hotararilor în consiliul de administratie şi relatia dintre acesta şi conducerea executiva a casei de asigurări;
e) alte prevederi.
ART. 267
(1) Casele de asigurări sunt institutii publice, cu personalitate juridica, cu bugete proprii, în subordinea CNAS.
(2) Casele de asigurări colecteaza contributiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF, şi gestioneaza bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurand functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate la nivel local, şi pot derula şi dezvolta şi activitati pentru valorizarea fondurilor gestionate.
ART. 268
(1) Pe langa CNAS şi casele de asigurări de sanatate functioneaza comisii de experti pentru implementarea programelor nationale de sanatate, finantate din fond, precum şi alte activitati stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.
(2) Membrii comisiilor de experti prevazute la alin. (1) beneficiaza de o indemnizatie lunara de 1% din indemnizatia presedintelui CNAS, respectiv din salariul functiei de presedinte - director general al casei de asigurări de sanatate, care se acorda proportional cu numarul de participari efective la sedinte. Indemnizatiile şi cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experti sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurări de sanatate la nivelul careia functioneaza comisia. Regulamentul de organizare şi functionare şi atributiile comisiilor de experti se stabilesc prin decizie a presedintelui CNAS.
ART. 269
Casele de asigurări pot infiinta oficii de asigurări de sanatate fara personalitate juridica, la nivelul oraselor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, în baza criteriilor stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile caselor de asigurări de sanatate

ART. 270
(1) Atributiile CNAS sunt urmatoarele:
a) gestioneaza fondul prin preşedintele CNAS, impreuna cu casele de asigurări;
b) elaboreaza, implementeaza şi gestioneaza procedurile şi formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătaţii Publice, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sanatate;
c) elaboreaza şi actualizeaza Registrul unic de evidenta a asiguratilor;
d) elaboreaza şi publica raportul anual şi planul de activitate pentru anul urmator;
e) indruma metodologic şi controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele de asigurări;
f) raspunde pentru activitatile proprii sistemului de asigurări sociale de sanatate în fata Guvernului şi fata de asigurati;
g) elaboreaza proiectul contractului-cadru, care se prezinta de catre Ministerul Sănătaţii Publice spre aprobare Guvernului;
h) elaboreaza conditiile privind acordarea asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, cu consultarea CMR şi CMDR;
i) participa anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fara contribuţie personala, pe baza prescriptiilor medicale, pentru persoanele asigurate;
j) administreaza şi intretine bunurile imobile şi baza materiala din patrimoniu, în conditiile legii;
k) asigura organizarea sistemului informatic şi informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor şi pentru gestionarea şi administrarea fondului. Indicatorii folositi în raportarea datelor în sistemul de asigurări de sanatate sunt unitari şi se stabilesc de catre Ministerul Sănătaţii Publice, la propunerea CNAS, CMR şi CMDR;
l) negociaza şi contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea şi prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, în vederea contractarii şi decontarii acestora de catre casele de asigurări;
m) acorda gratuit informatii, consultanta şi asistenta în domeniul asigurărilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
n) participa la licitatii nationale organizate de Ministerul Sănătaţii Publice pentru achizitia de medicamente şi materiale specifice pentru realizarea programelor de sanatate;
o) incheie şi deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente şi materiale sanitare pentru derularea programelor de sanatate, precum şi contracte de furnizare de servicii medicale de dializa;
p) asigura logistica şi baza materiala necesare activitatii de pregatire şi formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a fondului;
r) initiaza, negociaza şi incheie cu institutii similare documente de cooperare internationala în domeniul sau de activitate;
s) indeplineste functia de organism de legatura, care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au incheiat cu Romania documente internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii;
t) prezinta un raport anual Guvernului privind starea sistemului de asigurări sociale de sanatate;
u) prezinta rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia;
v) alte atributii prevazute de acte normative în domeniul sănătăţii;
x) Organizeaza evidenta pe platitori, persoane juridice, a contribuţiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) şi (2), pentru finantarea unor cheltuieli pentru sanatate, şi urmareste declararea, constatarea, controlul şi solutionarea contestatiilor.
(2) Realizarea atributiilor care revin CNAS, potrivit prezentei legi, este supusa controlului organelor competente potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
ART. 271
Atributiile caselor de asigurări sunt urmatoarele:
a) sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;
b) sa administreze bugetele proprii;
c) sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati şi sa le comunice CNAS;
d) sa elaboreze şi sa publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul urmator;
e) sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contributii pentru fond;
f) sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta în problemele asigurărilor sociale de sanatate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
g) sa administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
h) sa negocieze, sa contracteze şi sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în conditiile contractului-cadru;
i) sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
j) pot sa organizeze licitatii în vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
k) sa asigure, în calitate de institutii competente, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestatii, în conditiile respectivelor documente internationale;
l) alte atributii prevazute de acte normative în domeniul sănătăţii.

SECTIUNEA a 3-a
Organele de conducere

ART. 272
(1) CNAS are urmatoarele organe de conducere:
a) adunarea reprezentantilor;
b) consiliul de administratie;
c) preşedintele;
d) comitetul director;
e) un vicepresedinte;
f) directorul general.
(2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS şi ale caselor de asigurări trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani şi sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;
b) sa aiba calitatea de asigurat;
c) sa nu aiba cazier judiciar sau fiscal.
d) *** Abrogata
(3) Membrii consiliului de administratie au obligaţia de a depune declaraţie de avere şi o declaraţie de interese cu privire la incompatibilitatile prevazute de prezenta lege, în termen de 15 zile de la numirea în Consiliul de administratie al CNAS. Declaratia de interese va fi actualizata ori de cate ori intervin modificari. Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data modificarii respective. Declaraţiile se vor afisa pe site-ul CNAS. Modelul declaraţiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.
ART. 273
(1) Adunarea reprezentantilor se constituie pe o perioada de 4 ani şi cuprinde:
a) reprezentanti ai asiguratilor delegati de consiliile judetene şi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în numar de unu pentru fiecare judet şi doi pentru municipiul Bucuresti. Desemnarea acestor reprezentanti se face în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi;
b) 31 de membri numiti astfel: 2 de catre Presedintele Romaniei, 3 de catre primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii publice, 3 de catre Senat, la propunerea comisiei de specialitate, 3 de catre Camera Deputatilor, la propunerea comisiei de specialitate, un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, un reprezentant al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, 5 de catre asociatiile patronale reprezentative la nivel national, 5 de catre organizatiile sindicale reprezentative la nivel national, 7 reprezentanti ai ministerelor şi institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, respectiv cate un reprezentant al Ministerului Administratiei şi Internelor, Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe şi Serviciului de Telecomunicatii Speciale, şi un reprezentant al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
(2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociatiile patronale şi organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocarii din cauze prevazute de lege sau a decesului se numesc noi membri, alesi în aceleasi conditii, pana la expirarea mandatului în curs.
ART. 274
(1) Adunarea reprezentantilor se intruneste în sedinta o data pe an, la convocarea consiliului de administratie, sau în sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui CNAS, a consiliului de administratie sau a unui numar de cel putin 30 de membri ai adunarii reprezentantilor.
(2) Adunarea reprezentantilor poate adopta hotarari daca sunt prezente doua treimi din numarul membrilor. Pentru adoptarea hotararilor este necesar votul favorabil al majoritatii membrilor prezenti.
ART. 275
Adunarea reprezentantilor are urmatoarele atributii:
a) propune modificarea Statutului CNAS;
b) analizeaza repartizarea bugetului aprobat de catre cei în drept şi recomanda ordonatorului principal de credite luarea masurilor necesare pentru modificarea acestuia, în conditiile legii;
c) analizeaza modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, serviciile medicale acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de baza şi recomanda masurile legale pentru folosirea cu eficienta a fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguratilor.
ART. 276
(1) Consiliul de administratie al CNAS se constituie din 7 membri, cu un mandat pe 4 ani, după cum urmeaza:
a) 4 reprezentanti ai statului, dintre care unul este numit de Presedintele Romaniei, iar 3 sunt numiti de primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii;
b) un membru numit de catre confederatiile patronale reprezentative la nivel national;
c) un membru numit de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
d) un membru numit de primul-ministru, cu consultarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
(2) Prevederile art. 273 alin. (3) se aplica şi în cazul consiliului de administratie.
(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi revocati din functii de catre cei care i-au numit, iar pe functiile ramase vacante sunt numiti noi membri, pana la expirarea mandatului în curs.
ART. 277*)
(1) Presedintele consiliului de administratie este preşedintele CNAS şi are rang de secretar de stat. Presedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului în structura CNAS şi în limita numarului de posturi prevazut de lege pentru functia de secretar de stat. Presedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea ministrului sănătăţii.
(2) Consiliul de administratie are un vicepresedinte ales de consiliul de administratie prin vot secret.
(3) Presedintele, vicepreşedintele şi directorul general al CNAS se suspenda de drept din functiile detinute anterior, pe perioada executării mandatului, cu exceptia celor prevazute la art. 282 alin. (1).
"ART. III
(1) Prevederile art. 277 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat potrivit art. I pct. 16 din prezenta ordonanta de urgenta, se aplica de la data incetarii, în cazurile şi situatiile prevazute de lege, a mandatelor aflate în curs la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Incepand cu data de 15 ianuarie 2011, consiliul de administratie are un singur vicepresedinte.
(3) Consiliul de administratie al CNAS se reorganizeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia."
ART. 278
(1) Consiliul de administratie functioneaza în mod legal în prezenta a cel putin 5 membri.
(2) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
(3) În conditiile în care la prima convocare a unei sedinte a consiliului de administratie nu se indeplineste cvorumul prevazut la alin. (1), preşedintele CNAS, în calitate de presedinte al consiliului de administratie, are dreptul sa convoace o noua sedinta în termen de maximum 7 zile, în cadrul careia hotararile sunt luate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
(4) Principalul rol al consiliului de administratie este de a elabora şi a realiza strategia nationala în domeniul asigurărilor sociale de sanatate.
(5) La sedintele consiliului de administratie preşedintele CNAS poate invita persoane care au legatura cu subiectele supuse dezbaterii.
ART. 279
(1) Consiliul de administratie al CNAS are urmatoarele atributii:
a) aproba planul anual de activitate pentru indeplinirea prevederilor programului de asigurări sociale de sanatate;
b) aproba regulamentul de organizare şi functionare a comisiilor de evaluare şi standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale;
c) aproba criteriile de recrutare şi modalitatile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sanatate;
d) aproba programul de investitii;
e) aproba incheierea de conventii de cooperare şi finantare de programe cu organisme internationale;
f) aproba atributiile vicepresedintelui, la propunerea presedintelui;
g) avizeaza statutul propriu al CNAS, care se aproba prin hotarare a Guvernului, şi aproba statutul-cadru al caselor de asigurări la propunerea Comitetului director;
h) aproba propriul regulament de organizare şi functionare;
i) aproba strategia sistemului de asigurări sociale de sanatate cu privire la colectarea şi utilizarea fondului;
j) aproba proiectul bugetului fondului şi il supune aprobarii ordonatorului principal de credite, în conditiile legii;
k) avizeaza, în conditiile legii, repartizarea pe case de asigurări a bugetului fondului;
l) avizeaza utilizarea fondului de rezerva;
m) analizeaza semestrial stadiul derularii contractelor şi imprumuturilor;
n) avizeaza rapoartele de gestiune anuale, prezentate de preşedintele CNAS, contul de incheiere a exercitiului bugetar, precum şi raportul anual de activitate;
o) aproba, în baza raportului Curtii de Conturi, bilantul contabil şi descarcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS şi pentru casele de asigurări;
p) avizeaza proiectul contractului-cadru şi al normelor metodologice de aplicare a acestuia;
r) avizeaza lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contribuţie personala;
s) aproba criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor;
t) analizeaza structura şi modul de functionare ale caselor de asigurări;
u) avizeaza organigrama CNAS şi organigramele caselor de asigurări teritoriale, la propunerea Comitetului director; organigramele care se aproba prin ordin al presedintelui CNAS;
v) alte atributii acordate prin acte normative în vigoare.
(2) Consiliul de administratie se intruneste lunar, la convocarea presedintelui CNAS. Consiliul de administratie se poate intruni şi în sedinte extraordinare, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
(3) În exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul de administratie al CNAS adopta hotarari, în conditiile prevazute la art. 278.
(4) Modul de rezolvare a divergentelor dintre preşedintele CNAS şi consiliul de administratie, în indeplinirea atributiilor stabilite în prezenta lege, se reglementeaza prin statutul CNAS.
ART. 280
(1) Presedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru administrarea şi gestionarea fondului şi reprezinta CNAS în relatiile cu tertii şi pe asigurati în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente ale sistemului asigurărilor sociale de sanatate.
(2) Presedintelui CNAS ii sunt aplicabile prevederile legii responsabilitatii ministeriale.
ART. 281
(1) Atributiile principale ale presedintelui CNAS sunt urmatoarele:
a) exercita atributiile prevazute de lege, în calitate de ordonator principal de credite, pentru administrarea şi gestionarea fondului;
b) organizeaza şi coordoneaza activitatea de audit şi control în sistemul de asigurări sociale de sanatate, potrivit atributiilor specifice ale CNAS şi ale caselor de asigurări; activitatea de audit se poate desfasura la nivel regional, în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul Consiliului de administratie al CNAS;
c) participa ca invitat la sedintele Guvernului în care sunt dezbatute aspecte referitoare la sanatatea populatiei;
d) numeste, sanctioneaza şi elibereaza din functie personalul CNAS;
e) prezideaza sedintele adunarii reprezentantilor;
f) alte atributii stabilite prin Statutul CNAS;
g) solicita avizul ministrului sănătăţii publice inaintea depunerii bugetului de venituri şi cheltuieli la Ministerul Economiei şi Finantelor pentru sumele transferate din bugetul Ministerului Sănătaţii Publice în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate;
h) raporteaza trimestrial şi anual ministrului sănătăţii publice realizarea activitatilor desfasurate de CNAS;
i) supune aprobarii ministrului sănătăţii publice reglementarile propuse în cadrul politicilor din domeniul sanitar.
(2) În exercitarea atributiilor ce ii revin, precum şi pentru punerea în aplicare a hotararilor consiliului de administratie, preşedintele CNAS emite ordine care devin executorii după ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ, emise în aplicarea prezentei legi, se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 282
(1) Pe timpul executării mandatului preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiti pe o perioada de 4 ani. Acestia nu pot exercita pe durata mandatului nicio alta functie sau demnitate publica, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
(2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, pe perioada exercitarii mandatului, nu sunt salariati ai CNAS, cu exceptia presedintelui şi a vicepresedintelui, şi nu pot ocupa functii în structurile executive ale caselor de asigurări. Acestia nu pot exercita activitati la societati comerciale sau la alte unitati care se afla în relatii contractuale cu casele de asigurări.
(3) Salarizarea presedintelui şi a vicepresedintelui CNAS se stabileste după cum urmeaza:
a) pentru presedinte, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de secretar de stat;
b) pentru vicepresedinte, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de subsecretar de stat.
(4) Salariul şi celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS se stabilesc la nivelul corespunzator prevazut de lege pentru functia de secretar general din minister.
(5) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, cu exceptia presedintelui şi a vicepresedintelui, beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 1% din indemnizatia presedintelui CNAS, în conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.
ART. 283
(1) Conducerea executiva a CNAS este asigurata de catre directorul general.
(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o perioada de 4 ani, şi se numeste prin ordin al presedintelui CNAS.
(3) Organizarea concursului şi criteriile de selectie sunt stabilite de preşedintele CNAS, cu avizul consiliului de administratie.
ART. 284
Conducerea operativa a CNAS este asigurata de un Comitet director alcatuit din: presedinte, vicepresedinte, director general şi directorii generali adjuncti. Atributiile Comitetului director de conducere al CNAS se aproba prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie.
ART. 285
(1) Personalul CNAS şi al caselor de asigurări este constituit din functionari publici şi personal contractual, în conditiile legii, şi nu pot desfasura activitati la furnizorii de servicii medicale.
(2) Salariul şi celelalte drepturi ale personalului prevazut la alin. (1) sunt cele stabilite de actele normative în vigoare aplicabile institutiilor publice.
(3) Personalului CNAS, al caselor de asigurări, al Ministerului Sănătaţii Publice şi al autoritatilor de sanatate publica ii pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu aceasta destinatie prin retinerea unei cote de 15% din sumele incasate la bugetul fondului de catre casele de asigurări în conditiile art. 195 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin virarea unei parti de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumelor incasate la bugetul fondului de ANAF. Modalitatea de constituire şi utilizare a acestui fond se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui CNAS.
ART. 286
Organele de conducere ale caselor de asigurări sunt consiliul de administratie şi preşedintele-director general.
ART. 287
(1) Consiliul de administratie al caselor de asigurări de sanatate judetene şi a municipiului Bucuresti este alcatuit din 11 membri, desemnati după cum urmeaza:
a) unul de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
b) unul de prefect, la propunerea autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
c) 3 de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;
d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;
e) 2 de consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti;
f) preşedintele, care este directorul general al casei de asigurări.
(2) Mandatul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de asigurări este de 4 ani. Membrii consiliilor de administratie ale caselor de asigurări beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 1% din salariul functiei de director general al casei de asigurări respective, în conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.
(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi revocati din functii de catre cei care i-au numit, iar pe functiile ramase vacante sunt numiti noi membri, pana la expirarea mandatului în curs.
(4) Consiliile de administratie ale caselor de asigurări au urmatoarele atributii generale:
a) aproba proiectul statutului propriu;
b) avizeaza proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate;
c) aproba rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general;
d) avizeaza politica de contractare propusa de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;
e) avizeaza programele de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv masurile de executare silita potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) alte atributii date prin lege sau prin statut.
(5) Consiliul de administratie ia hotarari prin vot, în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor.
(6) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, cu exceptia cazurilor în care membrii consiliului decid prin vot ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise. Problemele legate de buget se vor discuta intotdeauna în sedinte publice.
ART. 288
(1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiti pe baza de concurs, prin ordin al presedintelui CNAS. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administratie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia. Intre CNAS şi directorul general al casei de asigurări - manager al sistemului la nivel local se incheie un contract de management.
(1^1) Directorul general al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului este numit pe baza de concurs organizat de Ministerul Transporturilor în colaborare cu CNAS, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al presedintelui CNAS.
#B
(2) Directorul general al casei de asigurări este ordonator de credite, în conditiile legii.
(3) Directorul general se numeste pentru un mandat de 4 ani, după validarea concursului, şi se suspenda de drept din functiile detinute anterior, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior. Directorul general are obligaţia de a depune declaraţie de interese şi declaraţie de avere. Modelul declaraţiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.
(4) Salarizarea şi celelalte drepturi ale directorului general se stabilesc prin contractul de management. Salariul de baza se aproba de preşedintele CNAS şi se stabileste intre limite, după cum urmeaza:
a) limita minima la nivelul maxim al salariului pentru functia de consilier gr. I A din cadrul ministerelor şi al altor organe centrale de specialitate, la care se adauga indemnizatia de conducere în cuantum de 55% corespunzatoare functiei de director general;
b) limita maxima la nivelul prevazut de lege pentru functia de secretar general din ministere.
(5) Atributiile principale ale directorului general sunt urmatoarele:
a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de functionare şi procedurile administrative unitare;
b) organizeaza şi coordoneaza activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
c) organizeaza şi coordoneaza activitatea de urmarire şi control al colectarii contribuţiilor la fond;
d) propune programe de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silita, potrivit legii;
e) stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;
f) organizeaza impreuna cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguratilor şi propune masuri în caz de nerespectare a acestora;
g) supravegheaza şi controleaza organizarea şi functionarea sistemului de asigurări de sanatate la nivel teritorial şi prezinta anual rapoarte, pe care le da publicitatii;
h) numeste, sanctioneaza şi elibereaza din functie personalul casei de asigurări.

SECTIUNEA a 4-a
Serviciul medical

ART. 289
(1) În cadrul CNAS functioneaza serviciul medical, care este condus de un medic-sef.
(2) La nivelul caselor de asigurări functioneaza un serviciu medical, dimensionat în raport cu numarul asiguratilor, care este condus de un medic-sef.
(3) Functia de medic-sef al CNAS şi al caselor de asigurări se ocupa prin concurs organizat de CNAS, în conditiile legii.
(4) Functia de medic-sef al CNAS este echivalenta cu cea de director general adjunct şi este salarizata potrivit legii.
ART. 290
(1) Serviciul medical al CNAS urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări.
(2) Atributiile serviciului medical sunt stabilite prin statut.

SECTIUNEA a 5-a
Obligaţiile caselor de asigurări

ART. 291
Obligaţiile CNAS sunt urmatoarele:
a) sa asigure logistica functionarii unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sanatate;
b) sa urmareasca colectarea şi folosirea cu eficienta a fondului;
c) sa foloseasca mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi sustinerea intereselor asiguratilor pe care ii reprezinta;
d) sa acopere potrivit principiilor prezentei legi nevoile de servicii de sanatate ale persoanelor, în limita fondurilor disponibile.
ART. 292
Obligaţiile caselor de asigurări sunt urmatoarele:
a) sa verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
b) sa deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguratilor, la termenele prevazute în contractul-cadru, în caz contrar urmând sa suporte penalitatile prevazute în contract;
c) sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care sa tina seama şi de conditiile de desfasurare a activitatii în zone izolate, în conditii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislatiei;
d) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;
e) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de functionare şi de acordare a acestora;
f) sa asigure confidentialitatea datelor în conditiile prezentei legi;
g) sa verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementarile în vigoare;
h) sa raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenta asiguratilor şi a documentelor justificative utilizate;
i) sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătaţii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislatiei în vigoare.

CAP. 7
Controlul

SECTIUNEA 1
Controlul de gestiune

ART. 293
Controlul de gestiune al CNAS şi al caselor de asigurări se face anual de catre Curtea de Conturi.
ART. 294
Auditul intern se exercita conform legii şi poate fi organizat la nivel regional, în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie al CNAS.

SECTIUNEA a 2-a
Controlul furnizarii serviciilor

ART. 295
(1) CNAS şi casele de asigurări organizeaza şi efectueaza controlul serviciilor medicale care se acorda asiguratilor pe baza contractelor de furnizare de servicii incheiate, potrivit prezentei legi.
(2) În cadrul controalelor efectuate potrivit alin. (1) pot participa şi reprezentanti ai CMR, CMDR, CFR şi OAMMR.
ART. 296
Salarizarea persoanelor din structurile mentionate la art. 295 alin. (1) este similara cu cea prevazuta de lege pentru compartimentele de audit.

SECTIUNEA a 3-a

ART. 297
CNAS prezinta anual Guvernului un raport de activitate, precum şi planul de activitate pentru anul urmator.

SECTIUNEA a 4-a
Arbitrajul

ART. 298
(1) Litigiile dintre furnizorii de servicii medicale sau farmaceutice şi casele de asigurări de sanatate pot fi solutionate, la solicitarea uneia dintre parti, pe calea arbitrajului în conditiile şi procedurile dreptului comun.
(2) Comisia de arbitraj este formata din cate un arbitru desemnat de fiecare parte şi unul desemnat de Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.
(3) În vederea asigurării activitatii de arbitraj, pe langa CNAS se infiinteaza şi functioneaza Comisia de arbitraj. Comisia nu are personalitate juridica.
(4) Organizarea şi functionarea Comisiei de arbitraj se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui CNAS. Comisia este condusa de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului Sănătaţii Publice, CNAS, CMR, CFR, CMDR.
ART. 299
(1) Arbitrii sunt desemnati de catre parti, respectiv de Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj, dintr-o lista de arbitrii atestati de Ministerul Sănătaţii Publice pe baza unui examen desfasurat în conditiile şi potrivit procedurilor stabilite printr-un regulament aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii publice şi inregistrat la Comisia de arbitraj.
(2) Pot fi arbitri persoanele care au studii medicale, economice ori studii juridice, indeplinesc şi celelalte conditii legale privind dobandirea calitatii de arbitru şi nu sunt angajati ai niciuneia dintre partile aflate în litigiu ori ai institutiilor care au desemnat reprezentanti în Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.
(3) Pentru activitatile desfasurate în cadrul Comisiei de arbitraj, arbitrii beneficiaza de o indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic este de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS.
(4) Cheltuielile reprezentand indemnizatiile de sedinta pentru arbitri, precum şi pentru membrii secretariatului tehnic se suporta din sumele alocate pentru administrarea fondului.
(5) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea Comisiei centrale de arbitraj se suporta de catre partile aflate în litigiu, în conditiile art. 298 alin. (4).
ART. 300
(1) Regulamentul de solutionare a cauzelor arbitrale, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.
(2) Comisia de arbitraj se va organiza în termen de maximum 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului titlu.

CAP. 8
Raspunderi şi sanctiuni

ART. 301
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz.

SECTIUNEA 1
Sanctiuni

ART. 302
Sanctiunile pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cuprinse în contractele incheiate cu casele de asigurări de sanatate, se stabilesc prin contractul-cadru.

SECTIUNEA a 2-a
Infractiuni

ART. 303
Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuţiei retinute de la asigurati constituie infractiunea de deturnare de fonduri şi se pedepseste conform prevederilor din Codul penal.
ART. 304
Completarea declaraţiei prevazute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de cotizare sau contributiile fata de fond, constituie infractiunea de fals intelectual şi se pedepseste conform prevederilor din Codul penal.

SECTIUNEA a 3-a
Contraventii

ART. 305
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevazute la art. 215 alin. (2);
a^1) nedepunerea la termen a declaraţiei prevazute la art. 215 alin. (3);
b) nevirarea contribuţiei datorate conform art. 258 alin. (1) de catre persoanele fizice şi juridice angajatoare;
c) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale ANAF şi ale caselor de asigurări a documentelor justificative şi a actelor de evidenta necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la fond;
d) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurări documentele justificative şi actele de evidenta financiar-contabila privind sumele decontate din fond.
ART. 306
Contraventiile prevazute la art. 305 se sanctioneaza după cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a) şi c), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) cele prevazute la lit. b) şi d), cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;
b^1) cea prevazuta la lit. a^1), cu amenda de la 50 lei la 100 lei;
ART. 307
(1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale ANAF şi ale caselor de asigurări.
(2) Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul de stat.
ART. 308
Prevederile art. 305 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 309
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 306, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
(2) Dispozitiile prezentei legi referitoare la obligaţiile fata de fond se completeaza cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

CAP. 9
Dispozitii finale

ART. 310
(1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări, precum şi personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătaţii Publice, autoritatilor de sanatate publica, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sanatate ale caror servicii se deconteaza din fond, unitatilor sanitare, cabinetelor medicale, functii alese sau numite în cadrul CMR, colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, în cadrul CMDR, colegiilor judetene ale medicilor dentisti, respectiv al municipiului Bucuresti, în cadrul CFR, colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucuresti, organizatiilor centrale şi locale ale OAMMR, organizatiilor centrale şi locale ale OBBC sau functii în cadrul societatilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatura medicala. Personalului din cadrul CNAS şi caselor de asigurări, cu statut de functionar public, ii sunt aplicabile şi dispozitiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Constituie conflict de interese detinerea de catre membrii Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări, precum şi de catre personalul angajat al acestor case de asigurări de parti sociale, actiuni sau interese la furnizori care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate. Aceasta dispozitie se aplica şi în cazul în care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre sot, sotie, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauza.
(3) Membrii Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusa dezbaterii consiliului de administratie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administratie şi nici la adoptarea hotararilor.
(4) Persoanele care la data intrarii în vigoare a prezentei legi se afla în una dintre incompatibilitatile prevazute la alin. (1) vor opta pentru una dintre functiile ocupate în termen de 30 de zile.
ART. 311
(1) CNAS gestioneaza şi administreaza bunurile mobile şi imobile dobandite, în conditiile legii, din activitati proprii, subventii, donatii sau din alte surse.
(2) Autoritatile publice centrale sau locale pot transmite, în conditiile prevazute de lege, bunuri mobile şi imobile în administrarea CNAS şi a caselor de asigurări.
(3) Recuperarea debitelor din contributii şi majorari se poate face şi prin compensarea cu active din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate în conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii CNAS sau caselor de asigurări de sanatate.
ART. 312
(1) În teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar ori cu unitati farmaceutice, pentru asigurarea serviciilor medicale şi farmaceutice, consiliile locale pot acorda stimulente în natura şi în bani.
(2) În teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar ori cu unitati farmaceutice, pentru asigurarea serviciilor medicale şi farmaceutice, statul, prin Ministerul Sănătaţii, poate acorda stimulente în natura.
(3) În baza dispozitiilor alin. (1) şi (2), consiliile locale şi Ministerul Sănătaţii incheie cu medicii şi cu personalul sanitar, beneficiar, un contract civil, cu o clauza de fidelitate în sarcina acestora, pentru o perioada de cel putin 5 ani.
ART. 313
(1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane raspund potrivit legii şi au obligaţia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentand cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata. Sumele reprezentand cheltuielile efective vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subroga în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sanatate şi dobandesc calitatea procesuala a acestora, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.
(2) Furnizorii de servicii care acorda asistenta medicala prevazuta la alin. (1) realizează o evidenta distincta a acestor cazuri şi au obligaţia sa comunice lunar casei de asigurări de sanatate cu care se afla în relatie contractuala aceasta evidenta, în vederea decontarii, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sanatate pentru cazurile respective.
ART. 314
CNAS poate organiza activitati finantate din venituri proprii, în conditiile legii.
ART. 315
Datele necesare pentru stabilirea calitatii de asigurat vor fi transmise în mod gratuit caselor de asigurări de sanatate de catre autoritatile, institutiile publice şi alte institutii, pe baza de protocol.
ART. 316
Pana la organizarea Comisiei de arbitraj prevazute la art. 298 şi 299, litigiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări vor fi judecate de Comisia centrala de arbitraj organizata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 317*)
(1) În termen de 12 luni Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului va intra în proces de reorganizare în vederea privatizarii.
(1^1) Ministerul Transporturilor este reprezentantul statului în activitatea de privatizare a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului.
(2) Pana la data reorganizarii, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului îşi va desfasura activitatea potrivit prevederilor legale de organizare şi functionare a acesteia, pe principiul de functionare a caselor de asigurări din cadrul sistemului de asigurări de sanatate.
(3) Pe data intrarii în vigoare a prezentului titlu, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sanatate, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 593/2001, cu modificarile ulterioare.
(4) Dispozitiile cu privire la colectarea contribuţiilor de catre casele de asigurări de sanatate pentru persoanele fizice, altele decât cele care au calitatea de asigurat, se aplica pana la 1 ianuarie 2007, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 507/2004, cu modificarile ulterioare.
"ART. II
Termenul prevazut la art. 317 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la procesul de reorganizare în vederea privatizarii Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului incepe sa curga de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta."

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!