Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordinul CNAS Nr. 610 din 19 iulie 2011-partea II

Ordinul CNAS Nr. 610 din 19 iulie 2011-partea IIAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=115 in 29.08.2011

ORDINUL CNAS NR. 610 DIN 19 IULIE 2011-PARTEA II

pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Emitent: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 565 din 9 august 2011

ANEXA 1
la normele metodologiceLEGITIMAŢIE DE CONTROL
sageatamodel -_____
|Casa Naţională de Asigurări de Sănătate   |
| LEGITIMAŢIE DE CONTROL   |
| seria. .... nr.. .....  |
|  |
|  Numele. .......................................... |
|  Prenumele. ....................................... |
|  Funcţia. ......................................... |
|    Casa de Asigurări de Sănătate. ................... |
||  |  Act identitate:. ....... seria. ....... nr.. ..... |
||   FOTO   |  Eliberat de. ...................... la. .......... |
||  |  Data eliberării legitimaţiei:. ................... |
|||  |
|  |
|Preşedintele  |
| Casei Naţionale de Asigurări |
|de Sănătate/  |
| Directorul Corpului de control, Semnătura titularului,   |
|. .............................. |
| L.S. |
|  |
| Legitimaţia nu este transmisibilă.  |
|_____|
|Titularul legitimaţiei are acces la persoanele fizice şi juridice pentru  |
| efectuarea controlului, la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi   |
| dispozitive medicale, la persoanele fizice care au obligaţia să vireze   |
| contribuţia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de   |
| sănătate, în baza prevederilor titlului VIII - Asigurările sociale de|
| sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu |
| modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 571/2003 privind   |
| Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la   |
| persoanele fizice care beneficiază de concedii şi indemnizaţii şi persoanele |
| juridice ai căror salariaţi beneficiază de concedii şi indemnizaţii, potrivit|
| Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi|
| indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi   |
| completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările  |
| ulterioare. De asemenea, titularul acestei legitimaţii are următoarele   |
| drepturi:|
|sageatasă examineze orice înscrisuri şi să solicite informaţiile necesare, |
| verbal sau în scris, în legătură cu obiectivele controlate;  |
|sageatasă constate contravenţii şi să aplice sancţiuni potrivit prevederilor   |
| legale. |
|_____|
|VIZE  |
|_____|
|sem.. .../anul. ...  sem.. .../anul. ...  sem.. .../anul. ...  |
|_____|
|sem.. .../anul. ...  sem.. .../anul. ...  sem.. .../anul. ...  |
|_____|

ANEXA 2
la normele metodologiceMETODOLOGIA
de stabilire şi recuperare a sumelor încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicaleSECŢIUNEA 1

1. Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale care au sau care au avut încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate se supun, în termenul prevăzut de lege, controlului în scopul verificării concordanţei dintre datele prevăzute în raportările către casele de asigurări de sănătate şi cele din documentele primare existente la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
2. Organele de control pot solicita toate documentele considerate necesare pentru verificarea justificării serviciilor raportate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi plătite de casele de asigurări de sănătate.
3. Se consideră sume încasate necuvenit de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale orice sume primite de la casele de asigurări de sănătate în baza unui contract de furnizare de servicii pentru care nu există documente justificative care să confirme realitatea serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Documentele care stau la baza raportărilor pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care sunt completate şi furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.
Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
a) denumirea documentului;
b) denumirea şi, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul;
c) numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
d) menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii (când este cazul);
e) conţinutul operaţiunii şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
f) datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate;
g) numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz;
h) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

SECŢIUNEA a 2-a

1. Constatarea sumelor încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fond, de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face de către structurile de control.
2. La procesul-verbal de constatare se vor anexa, în copie, toate documentele pe care echipa de control le-a luat în considerare şi care stau la baza constatărilor privind sumele încasate necuvenit.

SECŢIUNEA a 3-a

1. Recuperarea de la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a sumelor încasate necuvenit din fond se efectuează de structurile de specialitate cu atribuţii în domeniu din cadrul caselor de asigurări de sănătate, potrivit măsurilor dispuse prin raportul de control, în condiţiile legii.
2. Sumele încasate necuvenit din fond de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt purtătoare de obligaţii accesorii calculate la nivelul dobânzii legale, conform dispoziţiilor legale.

ANEXA 3
la normele metodologiceGHIDUL
privind controlul în sistemul asigurărilor sociale de sănătate1. Dispoziţii generale
1.1. Prezentul ghid reprezintă un ansamblu de reguli şi dispoziţii care stabilesc tipurile de control, specifice Corpului de control, respectiv structurilor teritoriale de control, inclusiv scopul, obiectivele, programarea, pregătirea şi finalizarea acţiunilor de control, modul de exercitare a controlului şi limitele acestuia.
1.2. În raport cu etapele în care se derulează controlul, ghidul stabileşte coordonatele generale ale acestuia şi integrarea unei metodologii unitare în activitatea de control desfăşurată de personalul împuternicit al structurilor de control.

2. Scopul şi obiectivele activităţii de control
2.1. Activitatea de control a personalului care exercită atribuţii în acest domeniu are drept scop protejarea intereselor asiguraţilor şi buna gestiune financiară a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fond, prin:
a) evidenţierea şi aducerea la cunoştinţa entităţii controlate a abaterilor şi faptelor care au generat încălcarea reglementărilor legale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi a consecinţelor produse de această încălcare;
b) determinarea entităţilor controlate să îşi însuşească şi să respecte normele legale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
c) cunoaşterea dinamicii şi a gradului de repetabilitate al aceloraşi fapte care contravin normelor legale, în vederea stabilirii periodicităţii intervenţiilor pentru înlăturarea deficienţelor şi limitarea efectelor patrimoniale negative;
d) dispunerea măsurilor adecvate în vederea restabilirii legalităţii şi evaluarea impactului şi a eficienţei măsurilor luate anterior;
e) conştientizarea entităţii controlate prin prezentarea riscurilor induse de nerespectarea prevederilor care decurg din reglementările aplicabile propriei activităţi şi a avantajelor posibile determinate de conformitatea cu legislaţia din domeniul asigurărilor sociale de sănătate.
2.2. Principalele obiective ale activităţii de control, fără a se limita la acestea sunt:
a) verificarea accesului asiguraţilor la serviciile de asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive medicale, conform statutului acestora;
b) verificarea respectării prevederilor legale de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS/casele de asigurări de sănătate;
c) verificarea modului de utilizare a fondului la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
2.3. La stabilirea obiectivelor se vor avea în vedere rezultatele activităţii anterioare, informaţiile provenite de la asiguraţi, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, contribuabili, case de asigurări de sănătate, mass-media, de la alte autorităţi, precum şi din constatările proprii.

3. Tipuri de control. Limite ale activităţii de control
3.1. În realizarea funcţiilor, a scopurilor şi a obiectivelor stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare, personalul din cadrul structurilor de control exercită, în mod permanent, controale cu caracter operativ, inopinat şi tematic.
3.2. Controlul operativ constă în verificarea, limitată în timp şi sub raportul sferei de cuprindere, a unui furnizor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, a unui contribuabil sau a unei case de asigurări de sănătate, în vederea stabilirii existenţei ori inexistenţei unor încălcări ale reglementărilor legale aplicabile în domeniul asigurărilor sociale de sănătate. Controalele operative sunt controale neplanificate.
3.2.1. Obiectivele concrete urmărite, de regulă, se referă la verificarea punctuală a respectării de către entitatea controlată a obligaţiilor ce îi revin conform prevederilor legale, verificarea conformităţii serviciilor prestate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sau, în cazul apariţiei unui pericol iminent, verificarea menţinerii/sistării activităţii şi prestării serviciilor până la realizarea conformităţii, precum şi alte verificări dispuse de şeful ierarhic potrivit limitelor de competenţă.
3.2.2. Controlul operativ se caracterizează prin rapiditate, rigoare şi eficienţă şi nu poate fi transformat, în lipsa unor constatări valorificabile, în control tematic sau de altă natură. Controlul operativ poate fi însă inclus în controlul tematic, prin adăugarea obiectivelor urmărite la tematica de bază.

3.2.3. Controlul operativ se dispune de preşedintele CNAS sau de preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate.
3.3. Controlul inopinat constă în verificarea punctuală a unei stări, situaţii sau consecinţe determinate de încălcarea directă de către entitatea controlată a unei reglementări, care lezează interesele legitime ale unui partener din sistemul de asigurări sociale de sănătate. Controalele inopinate sunt controale neplanificate.
3.3.1. Controlul inopinat este un control impus, de regulă, de o reclamaţie, sesizare, petiţie provenită de la un partener din sistem, mass-media ori de la alte autorităţi sau din dispoziţia preşedintelui CNAS ori a preşedintelui-director general, după caz.
3.3.2. Sunt considerate controale inopinate: controlul-ţintă, controlul de necesitate şi controlul de conformitate efectuate pentru stabilirea corespondenţei dintre conţinutul şi limitele documentelor prevăzute în actele normative şi activitatea propriu-zisă a entităţii controlate.
3.4. Controlul tematic este controlul programat, cu obiective expres stabilite şi cu o durată determinată, menit să asigure verificarea conformităţii cu normele aplicabile în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
3.4.1. Controlul tematic se execută pe baza planului anual de control al structurilor de control şi se realizează, de regulă, de o echipă formată din persoane cu specializări diferite pentru acoperirea întregii problematici supuse acestei activităţi.
3.4.2. Entităţilor controlate le vor fi aduse la cunoştinţă perioada supusă controlului, tematica de control, precum şi perioada în care se va desfăşura acţiunea şi li se va solicita desemnarea unor reprezentanţi care pe toată durata controlului să răspundă solicitărilor echipei de control.
3.5. În desfăşurarea activităţii de control, echipa de control poate solicita reprezentantului legal al entităţii controlate prezentarea la sediul casei de asigurări de sănătate cu actele/documentele solicitate în prealabil de către echipa de control printr-o notificare scrisă, confirmată de primire.
3.6. În cazul în care în cadrul acţiunilor de control se constată fapte a căror cercetare nu este de competenţa structurilor de control, echipele de control vor consemna cele constatate şi vor anunţa conducătorul structurii de control în vederea aducerii la cunoştinţa ordonatorului de credite care a dispus acţiunea de control, urmând a fi sesizate autorităţile şi/sau organele abilitate (competente).

4. Efectuarea controlului. Etape de desfăşurare. Caracterizare generală
Activitatea de control se realizează în următoarele etape:
4.1. prezentarea iniţială, în cadrul căreia unui reprezentant autorizat al entităţii controlate i se comunică:
a) echipa de control;
b) obiectivele avute în vedere;
c) perioada preconizată de desfăşurare, sub rezerva prelungirii acesteia din motive obiective, în raport cu natura sau caracterul unor constatări care impun o astfel de prelungire;
4.2. controlul propriu-zis, care se execută prin verificarea concretă a existenţei conformităţii operaţiunilor şi serviciilor, pe bază de documente, observare şi raţionament, prin utilizarea tehnicilor şi instrumentelor specifice;
4.3. finalizarea acţiunii de control, materializată în constatări concrete ale faptelor în legătură cu fiecare dintre obiectivele avute în vedere şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, în condiţiile legii.

5. Valorificarea actelor de control
5.1. Actele de control încheiate în urma finalizării acţiunii de control, pentru a-şi produce efectele, urmează să fie valorificate prin punerea în aplicare a măsurilor stabilite.
5.2. Actele de control pot fi supuse procedurilor de contestare conform prevederilor legale în vigoare.
5.3. Pentru pagubele cauzate în activitatea de control, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control răspunde potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

6. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Prevederile prezentului ghid se completează cu reglementările specifice din actele normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi cu celelalte dispoziţii legale aplicabile activităţii de control.

ANEXA 4
la normele metodologiceCODUL DE CONDUITĂ
al personalului cu atribuţii de control din sistemul de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

1. Personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor de control exercită prerogativele de putere publică pentru realizarea atribuţiilor în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în actele normative de organizare şi funcţionare proprii, cu prevederile specifice din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu reglementările din legislaţia asigurărilor sociale de sănătate şi cu principiile şi normele stabilite prin prezentul cod de conduită.
2. În sensul prevederilor prezentului cod de conduită, personalul cu atribuţii de control este constituit din funcţionari publici cu pregătire corespunzătoare care exercită atribuţii de verificare sau control, în baza unei împuterniciri date în condiţiile legii.
3. Pregătirea şi experienţa personalului structurilor de control constituie un element esenţial în atingerea obiectivelor. Acesta trebuie să posede cunoştinţe, experienţă şi alte competenţe necesare pentru a-şi exercita responsabilităţile individuale:
a) competenţa în vederea aplicării normelor, procedurilor şi tehnicilor de control;
b) cunoaşterea principiilor de bază în economie, în domeniul juridic şi în domeniul tehnologiilor informatice, aplicabile sistemului de asigurări sociale de sănătate;
c) cunoştinţe suficiente pentru a identifica abateri şi deficienţe şi pentru a le analiza şi verifica;
d) capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a putea expune clar şi eficient obiectivele, constatările, concluziile şi măsurile propuse în urma controalelor efectuate.
4. Structura de control trebuie să dispună în mod colectiv de toată competenţa şi experienţa necesare în realizarea activităţii specifice.
5. Personalul care efectuează activităţi de control trebuie să aibă o atitudine imparţială, să nu aibă prejudecăţi şi să nu se afle în conflict de interese.
6. Personalul care efectuează activităţi de control trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de control.
7. Nu pot fi desemnate să efectueze acţiuni de control persoane care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii controlate ori cu membrii organului de conducere colectivă.
8. Persoanele care efectuează controale nu trebuie implicate în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pentru care au atribuţii de control.
9. În echipele de control nu pot fi nominalizate persoane care au lucrat în entităţile controlate. Această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 1 an.
10. Persoanele care se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 7, 8 sau 9 au obligaţia de a informa de îndată, în scris, conducătorul structurii de control, în vederea remedierii situaţiei.

SECŢIUNEA a 2-a
Principii şi reguli aplicabile actului de control - caracteristici şi particularităţi

1. În înţelesul prezentului cod de conduită, controlul reprezintă o activitate legală, necesară şi utilă, exercitată cu obiectivitate şi imparţialitate, destinată menţinerii sau restabilirii echilibrului dintre dispoziţiile normative aplicabile domeniului asigurărilor sociale de sănătate şi modul concret în care acţionează entitatea controlată ori structurile sale interne şi personalul acestora în acel domeniu.
2. Controlul are ca scop obţinerea de date şi informaţii concludente ale căror analiză, prelucrare şi interpretare să permită evaluarea corectă a nivelului de respectare a obligaţiilor din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, stabilite în sarcina entităţii controlate.
3. Actul de control este guvernat de următoarele principii:
a) legalitatea - principiul potrivit căruia orice acţiune de verificare sau control poate fi efectuată dacă este prevăzută de lege ori de un alt act normativ aplicabil domeniului asigurărilor sociale de sănătate;
b) oficialitatea - principiul care impune ca orice acţiune de verificare sau control să se execute în temeiul unei împuterniciri exprese;
c) regularitatea - principiul conform căruia actul de verificare sau control să se desfăşoare la intervale rezonabile de timp, în aşa fel încât să asigure cunoaşterea şi stabilirea modului în care entitatea controlată îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi să nu afecteze activitatea normală a acesteia;
d) egalitatea de tratament - principiul care instituie garanţia că personalul împuternicit cu atribuţii de verificare sau control îşi exercită îndatoririle cu respectarea normelor şi regulilor deontologice faţă de toate entităţile controlate;
e) confidenţialitatea - principiul care obligă personalul cu atribuţii de verificare ori control să nu divulge date, documente sau orice alte informaţii, precum şi identitatea persoanelor care au formulat reclamaţii, sesizări ori petiţii, cu excepţia îndatoririlor care decurg din procedurile judiciare;
f) profesionalismul - principiul care presupune exercitarea cu competenţă, responsabilitate, eficienţă, conştiinciozitate şi corectitudine a activităţii de către personalul cu atribuţii de control;
g) integritatea - principiul conform căruia personalul cu atribuţii de control este obligat să îşi îndeplinească îndatoririle cu bună-credinţă, să respingă orice încercare de influenţare sau de deturnare de la obiectivele şi scopul acţiunii, să nu pretindă şi să nu primească, în nicio împrejurare, bani ori alte foloase sau promisiuni de astfel de daruri pentru tăinuirea rezultatelor reale ale activităţii de control ori pentru avantajarea, în orice mod, a entităţii controlate;
h) obiectivitatea şi imparţialitatea - principii care obligă personalul cu atribuţii de verificare şi control să îndeplinească acţiunea propriu-zisă, să constate şi să dispună măsurile, pe baza datelor şi documentelor examinate şi susţinute de acestea, cu eliminarea interpretărilor personale, subiective, nesusţinute şi părtinitoare, în dezacord cu realitatea;
i) consecvenţa şi proporţionalitatea - principii care impun personalului cu atribuţii de control să dispună măsuri cu conţinut şi consecinţe corespunzătoare încălcărilor sau nerespectărilor reglementărilor legale şi să asigure corespondenţa dintre gravitatea faptelor şi sancţiunile aplicate.
4. Controlul, ca activitate necesară şi utilă, se defineşte prin următoarele caracteristici:
a) unicitatea - un domeniu de activitate este supus unei singure proceduri de control; repetarea acesteia este determinată de existenţa indiciilor privind săvârşirea unor încălcări ale reglementărilor legale de către entitatea controlată sau de necesitatea verificării îndeplinirii măsurilor dispuse printr-un control anterior;
b) diversitatea - efectuarea controlului asupra acelor domenii de activitate ale entităţii controlate susceptibile să conţină sau să dezvolte riscuri de neconformitate cu normele specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate;
c) specialitatea - controlul se efectuează numai în domeniul de competenţă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate;
d) periodicitatea - controlul se efectuează conform programării stabilite, pentru a nu perturba activitatea normală a entităţii controlate şi, în acelaşi timp, pentru a nu îi permite acesteia să încalce obligaţiile legale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile şi îndatoririle personalului cu atribuţii de control

1. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul cu atribuţii de control este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice următoarele:
a) reglementările legale în vigoare care stabilesc competenţele şi coordonatele activităţii structurilor de control din care face parte personalul cu atribuţii de control, drepturile şi îndatoririle personalului, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul încălcării sau nerespectării dispoziţiilor legale;
b) regulile, procedurile, uzanţele, normele tehnice elaborate şi adoptate, potrivit legii, utilizate în activitatea entităţii controlate.
2. Personalul cu atribuţii de control este obligat, la începerea acţiunii, să prezinte reprezentantului entităţii controlate împuternicirea expresă (ordinul/decizia de serviciu şi legitimaţia) care confirmă desemnarea pentru efectuarea controlului şi obiectivele controlului.
3. Personalul cu atribuţii de control este obligat să se documenteze asupra activităţii ori principalelor activităţi îndeplinite de entitatea controlată, să obţină date relevante despre punctele de lucru utilizate de aceasta, să se informeze asupra corespondenţei dintre obiectul/obiectele de activitate cuprins/cuprinse în actul de înfiinţare şi activitatea propriu-zisă, să solicite sau, după caz, să I se prezinte înscrisuri, copii şi orice alte documente care au legătură cu controlul.
4. Personalul cu atribuţii de control este obligat să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor şi altor înscrisuri obţinute în timpul controlului şi să procedeze în mod corespunzător pentru ducerea la îndeplinire a acestei obligaţii.
5. Personalul cu atribuţii de control are acces la toate entităţile prevăzute de prezentul ordin ca fiind pasibile de control, în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.
6. Pentru clarificarea unor probleme specifice care presupun cunoştinţe de specialitate din diverse domenii de activitate (tehnic, tehnologic, juridic şi altele asemenea), personalul cu atribuţii de control poate cere sprijinul unor specialişti.
7. Personalul cu atribuţii de control are obligaţia să îşi fundamenteze constatările, concluziile şi măsurile atât pe bază de documente şi informaţii, cât şi pe baza datelor provenite de la structurile entităţii controlate şi a celor rezultate din analiza directă şi evaluările făcute de personalul implicat în activităţile supuse controlului.
8. Personalul cu atribuţii de control are dreptul să solicite reprezentantului entităţii controlate înscrisurile, documentele sau materialele care conţin date relevante în legătură cu obiectul controlului şi să ceară să I se pună la dispoziţie copii ale acestora, pentru fundamentarea constatărilor şi măsurilor dispuse.
9. Personalul cu atribuţii de control este obligat să manifeste imparţialitate în activitatea desfăşurată şi să nu întreprindă vreo acţiune de verificare sau control, dacă, în raporturile cu reprezentanţii ori cu ceilalţi membri ai entităţii controlate, se află într-o situaţie de conflict de interese. Este considerat persoană care are un interes membrul echipei de control care:
a) beneficiază, direct sau prin persoane interpuse, de serviciile, produsele, lucrările ori fondurile entităţii controlate;
b) este, direct ori prin persoane interpuse, acţionar, deţinător de părţi sociale, fondator, administrator, cenzor, beneficiar al unei sponsorizări sau al altei liberalităţi din partea entităţii controlate ori a reprezentanţilor acesteia.
10. Încălcarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului cod de către personalul cu atribuţii de control constituie, după caz, abatere disciplinară, contravenţie sau infracţiune şi poate atrage răspunderea în condiţiile legii.
11. Persoanele însărcinate cu activităţi de control pot fi făcute răspunzătoare de fapte privind încălcarea prezentului cod numai dacă acestea sunt comise în activitatea de control propriu-zisă.
12. În activitatea desfăşurată, personalul cu atribuţii de control beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. În cazul în care entitatea controlată sau o persoană din cadrul acesteia apreciază existenţa unor abateri ale echipei de control ori ale unor membri ai acesteia, are obligaţia de a aduce probe în sprijinul afirmaţiilor făcute.
13. Instituţia din care face parte o persoană cu atribuţii de control are obligaţia de a apăra drepturile persoanei respective conform dispoziţiilor legale.
14. Prevederile prezentului cod se completează, de drept, cu reglementările generale sau cele cu caracter special din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu reglementările specifice din actele normative de organizare şi funcţionare ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate.

ANEXA 5
la normele metodologicePROCES-VERBAL DE CONSTATARE1. Serveşte ca document obligatoriu în care sunt consemnate constatările echipei de control la încheierea efectuării unei acţiuni de control.
2. Se întocmeşte în două exemplare de către echipa de control şi se semnează de către reprezentaţii autorizaţi ai entităţii controlate.
3. Se înregistrează la entitatea controlată.
4. Se arhivează la entitatea controlată (exemplarul 1) şi la structura de control (exemplarul 2) în secţiunea C a dosarului de control.

- MODEL -

Casa de Asigurări de Sănătate ....................
Nr. .......... din ...............................

PROCES-VERBAL DE CONSTATARESubsemnaţii,
.............................................................................,
(membrii echipei de control)
în baza
..................................................
  (temeiul legal)
şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. .... din ...., am efectuat în perioada ........ o acţiune de control la
.............................................................................
   (datele de identificare a entităţii controlate)

Tematica acţiunii de control:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
5. ......................................................................;
.........................................................................;
n. ......................................................................

Perioada controlată: .....................................................
Documente şi operaţiuni controlate:
.........................................................................;
.........................................................................;
.........................................................................;
.........................................................................;
Pentru perioada verificată conducerea
.........................................
   (entităţii controlate)
a fost asigurată de:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor şi a documentelor anexate la prezentul proces-verbal de constatare revine ................, echipa de control face următoarele

CONSTATĂRI:

1. Obiectivul 1
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
2. Obiectivul 2
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
3. Obiectivul 3
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
4. Obiectivul 4
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
n. Obiectivul n
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia echipei de control, excepţie făcând documentele întocmite la solicitarea echipei de control şi copiile conforme cu originalul după documentele verificate, asumate prin semnătură şi ştampilă de entitatea controlată.
La prezentul proces-verbal de constatare pot fi exprimate obiecţii cu privire la constatările echipei de control, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data semnării/comunicării procesului-verbal de constatare, printr-o contestaţie scrisă, depusă la sediul casei de asigurări de sănătate.
Prezentul proces-verbal de constatare a fost întocmit în două exemplare,
dintre care unul rămâne la
................................
(entitatea controlată)
şi unul la echipa de control.

Echipa de control, Reprezentanţi ai entităţii controlate,
........................... ......................................
........................... ......................................
........................... ......................................

ANEXA 6
la normele metodologiceNOTĂ DE CONSTATARE1. Serveşte ca document obligatoriu în care sunt consemnate constatările echipei de control la încheierea efectuării unei acţiuni de control, în condiţiile în care nu există un reprezentant autorizat al entităţii controlate.
2. Se întocmeşte în două exemplare de către echipa de control.
3. Se înregistrează la instituţia care a dispus acţiunea de control.
4. Se arhivează la structura de control (exemplarul 1) în secţiunea C a dosarului de control şi la entitatea controlată (exemplarul 2).
5. La nota de constatare trebuie să fie anexată o minută prin care se consemnează lipsa unui reprezentat autorizat al entităţii controlate.

- MODEL -

Casa de Asigurări de Sănătate ....................
Nr. .......... din ...............................

NOTĂ DE CONSTATARESubsemnaţii,
.............................................................................,
(membrii echipei de control)
în baza
..............................................
  (temeiul legal)
şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. .... din ...., am efectuat în perioada ........ o acţiune de control la
..............................................................................
(datele de identificare a entităţii controlate)

Tematica acţiunii de control:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
5. ......................................................................;
.........................................................................;
n. ......................................................................

Perioada controlată: .....................................................
Documente şi operaţiuni controlate:
.........................................................................;
.........................................................................;
.........................................................................;
.........................................................................;
.........................................................................
În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor şi a documentelor anexate la raport revine ......., echipa de control face următoarele

CONSTATĂRI:

1. Obiectivul 1
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
2. Obiectivul 2
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
3. Obiectivul 3
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
4. Obiectivul 4
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
n. Obiectivul n
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Prezenta notă de constatare a fost întocmită în două exemplare, dintre care unul va fi transmis la
....................................
  (entitatea controlată)
şi unul rămâne la echipa de control.

  Echipa de control,
...........................
...........................
...........................

ANEXA 7
la normele metodologicePROCES-VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor1. Este documentul prin care echipa de control aplică sancţiunile contravenţionale în conformitate cu competenţele ce îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.
2. Se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se reţine de echipa de control şi unul se înmânează personal/se comunică prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului/se transmite prin poştă cu confirmare de primire.

- MODEL -

Casa de Asigurări de Sănătate ......................
Nr. .......... din .................................

PROCES-VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilorSubsemnaţii,
.............................................................................,
(membrii echipei de control)
în baza
..............................................
(temeiul legal)
şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. .... din ...., aflaţi în perioada ............. într-o acţiune de control la
..............................................................................
   (datele de identificare a entităţii controlate)
am constatat*):
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
Faptele se sancţionează cu
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
------------
*) Se descriu contravenţia, articolul de lege încălcat şi împrejurările în care a fost săvârşită.

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
A. ......................................................., în calitate de persoană juridică, cu sediul în .................................., cod fiscal ........................., J........../............., cod unic de înregistrare (CUI) .........................., reprezentată prin ........................., funcţia ........................., legitimaţia seria ......... nr. .........., eliberată de ................................. la data de ...................;
B. ......................................................., în calitate de persoană fizică, cu domiciliul în ................................., legitimat cu B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată de ............. la data de .............., CNP ..............., având ocupaţia ................ la ..................
Alte menţiuni/obiecţii ale contravenientului:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.
Amenda contravenţională menţionată la .......................... se achită integral în contul/conturile ................................................. la Trezoreria
.........................................................
(din raza de domiciliu a contravenientului)
Contravenientul se angajează/nu se angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică ............... lei, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal, şi să prezinte în acelaşi termen chitanţa agentului constatator sau organului din care face parte acesta.*)
Dovada achitării amenzii va fi înaintată instituţiei care a efectuat controlul, însoţită de copia procesului-verbal, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal.
În caz de neachitare la termenul stabilit, se va proceda la executarea silită, conform prevederilor legale.
Împotriva prezentului proces-verbal, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii ori, după caz, a comunicării acestuia.
Plângerea va fi însoţită de copia procesului-verbal şi se va depune la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia, cu anunţarea Casei de Asigurări de Sănătate .................... cu privire la acest fapt.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat personal/comunicat, prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului/prin poştă, cu aviz de primire.

Echipa de control, Contravenient,
............................. .........................

La încheierea prezentului proces-verbal a fost de faţă .............., în calitate de martor, domiciliat în ........, str. ............................ nr. ....., judeţul (sectorul) ................., legitimat cu B.I./C.I. seria ................ nr. ............., eliberat/eliberată de .............., CNP ..............................

Data ................... Semnătura martorului ......................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor:
..........................................................................

------------
*) În cazul în care amenda contravenţională este aplicată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii.

ANEXA 8
la normele metodologiceSOLICITARE1. Serveşte ca document prin care echipa de control se adresează entităţii controlate în vederea obţinerii unor documente, facilitării accesului în anumite locaţii, asigurării sprijinului unor persoane din cadrul entităţii controlate etc.
2. Se întocmeşte în două exemplare de către echipa de control şi se înregistrează la entitatea controlată.
3. Se arhivează la entitatea controlată (exemplarul 1) şi la structura de control (exemplarul 2) în secţiunea C a dosarului de control.

- MODEL -

Casa de Asigurări de Sănătate .......................
Structura de control ................................
Nr. ..... din .........

SOLICITARESubsemnaţii,
.............................................................................,
(membrii echipei de control)
în baza
..............................................
(temeiul legal)
şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. .... din ...., aflaţi în control la
.............................................................................,
(datele de identificare a entităţii controlate)
în vederea asigurării unei bune desfăşurări a acţiunii de control, vă rugăm să daţi curs următoarelor solicitări:
1. .......................................................................
Termen: ....................................
2. .......................................................................
Termen: ....................................
3. .......................................................................
Termen: ....................................
..........................................................................
n. .......................................................................
Termen: ....................................

Echipa de control,
...........................  Confirmare de primire
...........................   ............................................
...........................   (semnătura şi ştampila entităţii controlate)
...........................

ANEXA 9
la normele metodologiceMINUTĂ1. Serveşte ca document prin care echipa de control consemnează o situaţie, stare de fapt, constatare etc. pentru care este necesară confirmarea imediată.
2. Se întocmeşte într-un singur exemplar şi se semnează de membrii echipei de control şi, după caz, de:
sageatareprezentanţii entităţii controlate;
sageatapersonalul desemnat de reprezentanţii autorizaţi ai entităţii controlate să însoţească membrii echipei de control;
sageatapersoane din cadrul entităţii controlate care sunt implicate în cele consemnate;
sageataterţe persoane care confirmă cele consemnate în minută.
3. Se arhivează la structura de control în secţiunea C a dosarului de control.

- MODEL -

Casa de Asigurări de Sănătate ...........................
Structura de control ....................................

MINUTĂSubsemnaţii,
.............................................................................,
(membrii echipei de control)
în baza
..............................................
(temeiul legal)
şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. .... din ...., aflaţi în control la
.............................................................................,
   (datele de identificare a entităţii controlate)
consemnăm prin prezenta minută următoarele:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
.........................................................................;
n. ......................................................................

Echipa de control, Pentru conformitate
................................................................
................................................................
................................................................

ANEXA 10
la normele metodologiceNOTĂ DE RELAŢII1. Serveşte ca document prin care echipa de control solicită informaţii de la o persoană din entitatea controlată.
2. Se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de membrii echipei de control şi de persoana căreia I se adresează.
3. Un exemplar rămâne la persoana chestionată (exemplarul 1) şi un alt exemplar (exemplarul 2) se arhivează la structura de control în secţiunea a III-a a dosarului de control, împreună cu răspunsul persoanei chestionate.

- MODEL -

Casa de Asigurări de Sănătate ............................
Structura de control .....................................

NOTĂ DE RELAŢIISubsemnaţii,
.............................................................................,
(membrii echipei de control)
în baza
..............................................
(temeiul legal)
şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. .... din ...., aflaţi în control la
.............................................................................,
   (datele de identificare a entităţii controlate)
solicităm de la
..............................................................................
(persoana chestionată - numele, prenumele şi funcţia deţinută în cadrul entităţii controlate)
răspunsuri/precizări la următoarele:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
4. .......................................................................
..........................................................................
n. Dacă mai aveţi ceva de adăugat.

Termen: ....................................
  (data şi ora)
Răspunsurile vor fi formulate în scris, în două exemplare. La răspunsuri vă rugăm să anexaţi copii conforme de pe documente care să vă susţină afirmaţiile. Răspunsurile împreună cu anexele vor fi numerotate şi semnate pe fiecare pagină de dumneavoastră şi de membrii echipei de control.
Atât prezenta notă de relaţii, cât şi răspunsul dumneavoastră sunt documente confidenţiale.

Echipa de control,   Am primit nota de relaţii.
................................................................
...........................(numele, prenumele şi funcţia)
................................................................
...........................  Data şi ora
   .........................

ANEXA 11
la normele metodologiceRAPORT DE CONTROL1. Este documentul prin care echipa de control consemnează constatările, formulează concluziile şi propune măsurile corespunzătoare.
2. Se întocmeşte în două exemplare. Se semnează de membrii echipei de control pe fiecare pagină.
3. Conducătorul/Coordonatorul structurii de control semnează documentul pe ultima pagină, confirmând prin aceasta faptul că documentul a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
4. Circuitul documentului:
Aprobare:
sageatala preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate.
Implementare măsuri:
sageatala entitatea controlată;
sageatala structurile funcţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau ale caselor de asigurări de sănătate implicate în implementarea măsurilor dispuse (în copie).
Arhivare:
sageatala entitatea controlată;
sageatala structura de control.
5. Un exemplar se transmite la entitatea controlată (exemplarul 1) şi unul (exemplarul 2) se arhivează la structura de control în secţiunea A a dosarului de control. Ambele exemplare sunt confidenţiale.
6. În cazul în care există mai multe entităţi controlate în baza unui/unei singur€ ordin/dispoziţii, fiecăreia dintre acestea I se va transmite numai conţinutul raportului de control care o vizează în mod direct.

- MODEL -

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/
Casa de Asigurări de Sănătate ...........................
Structura de control ....................................

  Aprobat
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/
  Preşedintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate
  ...............................................................

RAPORT DE CONTROLSubsemnaţii,
.............................................................................,
  (membrii echipei de control)
în baza
..............................................
(temeiul legal)
şi a Ordinului/Dispoziţiei nr. .... din ...., am efectuat în perioada ........ o acţiune de control la
..............................................................................
(datele de identificare a entităţii controlate)

Tematica acţiunii de control:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
.........................................................................;
n. ......................................................................

Perioada controlată: .....................................................
Documente şi operaţiuni controlate:
.........................................................................;
.........................................................................;
.........................................................................;
.........................................................................;
.........................................................................;
.........................................................................;
Pentru perioada verificată conducerea
...................................................
(entităţii controlate)
a fost asigurată de:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
În urma efectuării controlului, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor şi a documentelor anexate la raport revine ..........................................., echipa de control face următoarele

CONSTATĂRI:

1. Obiectivul 1 .........................................................;
2. Obiectivul 2 .........................................................;
3. Obiectivul 3 .........................................................;
4. Obiectivul 4 .........................................................;
..........................................................................
n. Obiectivul n .........................................................

CONCLUZII:

1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
x. ......................................................................

   MĂSURI:

1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
y. ......................................................................

..........................................................................
   (denumirea entităţii controlate)
va raporta implementarea măsurilor şi le va prezenta către ................... şi ............................, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea prezentului raport de control.

Conducătorul/Coordonatorul structurii de control,
...................................................

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!