Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordinul CNAS Nr. 610 din 19 iulie 2011-partea I

Ordinul CNAS Nr. 610 din 19 iulie 2011-partea IAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=114 in 29.08.2011

ORDINUL CNAS NR. 610 DIN 19 IULIE 2011-PARTEA I

pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Emitent: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 565 din 9 august 2011

Având în vedere:
Referatul de aprobare al Direcţiei control nr. DC 502 din 13 iulie 2011;
sageataprevederile art. 270 alin. (1) lit. e) şi ale art. 281 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
sageataprevederile art. 5 alin. (1) pct. 22 şi ale art. 18 pct. 2 şi 10 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 10 aprilie 2008.
------------
*) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2011, anul acestui ordin era indicat, în mod eronat, ca fiind 2006.

ART. 3
Compartimentele de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duţă

Bucureşti, 19 iulie 2011.
Nr. 610.

ANEXA 1NORME METODOLOGICE
privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate1. Definiţii
a) structură de control - structura specializată din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate care efectuează activităţi de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
b) control - activitatea efectuată de structurile de control şi desfăşurată conform prevederilor legii şi ale prezentelor norme metodologice;
c) Corpul de control - structura centrală de specialitate care funcţionează la nivel de direcţie în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi reglementează, coordonează şi monitorizează activitatea de control desfăşurată de casele de asigurări de sănătate;
d) structură teritorială de control - serviciul/biroul/compartimentul de control din cadrul caselor de asigurări de sănătate;
e) entitate controlată - instituţia sau persoana fizică/juridică care are o relaţie contractuală ori o obligaţie, conform legii, faţă de casele de asigurări de sănătate sau faţă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
f) echipă de control - colectivul care efectuează acţiuni de control, format din salariaţi ai structurilor de control la care pot fi cooptaţi şi experţi din alte domenii de activitate;
g) acţiune de control - activitatea delimitată în timp, reglementată prin lege şi prin prezentele norme metodologice, având ca scop constatarea iregularităţilor şi disfuncţionalităţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi consemnarea lor, emiterea de propuneri pentru măsuri corective menite să le elimine şi/sau propuneri de sancţiuni şi/ori aplicarea de sancţiuni contravenţionale, după caz;
h) iregularitate - orice abatere de la normele legale şi procedurale în vigoare care are efecte patrimoniale sau juridice asupra caselor de asigurări de sănătate, furnizorilor, asiguraţilor ori contribuabililor din sistem;
i) disfuncţionalitate - orice deficienţă constatată care poate conduce la apariţia de iregularităţi;
j) constatare - situaţie de fapt sesizată de o echipă de control în acţiunea de control, privind iregularităţi sau disfuncţionalităţi;
k) concluzie - exprimarea succintă de către echipa de control a implicaţiilor uneia sau mai multor constatări, încadrată în prevederile legale în vigoare;
l) măsură - dispoziţia prin care se urmăreşte eliminarea unei iregularităţi, corectarea unei disfuncţionalităţi sau aplicarea unei sancţiuni.

2. Dispoziţii generale
2.1. Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul metodologic de desfăşurare a activităţii de control din domeniul asigurărilor sociale de sănătate.
2.2. Scopul prezentelor norme metodologice este de a defini procedurile de control şi de a le aplica în mod unitar de către structurile de control care acţionează în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.
2.3. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, desfăşoară activităţi de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin Corpul de control şi structurile teritoriale de control.
2.4. Corpul de control realizează activităţi de control, în condiţiile legii, în următoarele domenii:
a) activitatea desfăşurată de preşedinţii-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în baza contractului de management, precum şi activitatea structurilor funcţionale din instituţiile respective;
b) activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, care au avut sau au relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau, după caz, cu CNAS;
c) activitatea desfăşurată de persoanele juridice sau fizice ai căror salariaţi beneficiază de concediile şi indemnizaţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) activitatea desfăşurată de persoanele fizice care beneficiază de concediile şi indemnizaţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
e) activitatea desfăşurată de persoanele fizice care au obligaţia să vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate, cu excepţia celor pentru care colectarea contribuţiei se realizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
2.5. La nivelul caselor de asigurări de sănătate efectuarea controlului pentru domeniile prevăzute la pct. 2.4 lit. b) (mai puţin furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu CNAS), lit. c), d) şi e) se realizează de structurile teritoriale de control.
2.6. Personalul cu atribuţii de control se legitimează cu legitimaţia de control, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1, şi face dovada desemnării sale pentru efectuarea controlului cu ordinul/dispoziţia de serviciu.
2.7. Legitimaţiile de control ale personalului din cadrul Corpului de control sunt avizate de preşedintele CNAS. Legitimaţiile de control ale personalului din cadrul structurilor teritoriale de control sunt avizate de directorul Corpului de control.
2.8. La organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul structurilor teritoriale de control, acestea au obligaţia de a informa Corpul de control despre concurs. Directorul Corpului de control va desemna un membru din cadrul direcţiei sau al unei structuri teritoriale de control, care va face parte din comisia de concurs.
2.9.1. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Corpului de control şi în cadrul structurilor teritoriale de control este împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 305 şi 306 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 47 şi 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
2.9.2. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Corpului de control şi în cadrul structurilor teritoriale de control este împuternicit să constate şi să stabilească sumele încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, de la cei care se fac vinovaţi de nerespectarea prevederilor legale în vigoare. Metodologia de stabilire şi recuperare a sumelor încasate necuvenit din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale este prevăzută în anexa nr. 2.
2.9.3. Sumele încasate necuvenit de la fond se recuperează de la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale care au avut sau au relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în termenul de prescripţie de 3 ani.
2.9.4. Recuperarea sumelor prevăzute la pct. 2.9.3 se efectuează de structurile de specialitate cu atribuţii în domeniu din cadrul caselor de asigurări de sănătate, potrivit măsurilor dispuse prin raportul de control, în condiţiile legii.
2.10. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Corpului de control şi în cadrul structurilor teritoriale de control, care efectuează acţiuni de control, şi conducătorii structurilor respective beneficiază de o salarizare conform reglementărilor legale în vigoare.
2.11. Corpul de control funcţionează în subordinea directă a preşedintelui CNAS, iar structurile teritoriale de control funcţionează în subordinea directă a preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. Persoanele care exercită controlul trebuie să aibă o atitudine imparţială, să nu aibă prejudecăţi şi să nu se afle în conflict de interese.
2.12. Activitatea de control nu trebuie să fie supusă ingerinţelor externe, începând de la stabilirea obiectivelor, realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor acesteia.
2.13. În activitatea desfăşurată, membrii echipelor de control sunt obligaţi să respecte Ghidul privind controlul în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cuprins în anexa nr. 3, şi Codul de conduită al personalului cu atribuţii de control din sistemul de asigurări sociale de sănătate, cuprins în anexa nr. 4.
2.14. Acţiunile de control sunt efectuate de echipe formate din cel puţin două persoane, dintre care una obligatoriu din cadrul structurii de control.
2.15. Conducătorul structurii de control trebuie să desemneze pentru fiecare acţiune de control persoanele care deţin cunoştinţele, experienţa şi competenţele necesare. Pentru cunoştinţe de strictă specialitate, în situaţii justificate, conducătorul structurii de control poate propune cooptarea în echipele de control a unor persoane din afara structurilor de control.

3. Organizarea structurilor de control în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Structura organizatorică a structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se aprobă de către preşedintele CNAS la propunerea conducătorilor caselor de asigurări de sănătate, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. Corpul de control al CNAS şi structurile teritoriale de control îşi vor modifica structura organizatorică numai în condiţiile în care nu mai corespunde cu prevederile legale în vigoare sau nevoilor concrete de realizare a atribuţiilor specifice.

3.1. Corpul de control
3.1.1. Personalul din cadrul Corpului de control cu atribuţii în efectuarea de controale sau elaborarea de metodologii este format din funcţionari publici având studii superioare de lungă durată în una dintre următoarele specialităţi: administraţie publică, economică, medicală, farmacologică, tehnică sau juridică.
3.1.2. Principalele atribuţii ale Corpului de control din cadrul CNAS sunt:
a) elaborează cadrul procedural general şi alte reglementări specifice pentru activitatea de control şi proceduri operaţionale specifice activităţii proprii;
b) coordonează metodologic structurile teritoriale de control;
c) participă la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul structurilor teritoriale de control;
d) avizează legitimaţiile de control ale personalului angajat în cadrul structurilor teritoriale de control aflate în coordonare;
e) solicită şi centralizează propuneri de modificări de proceduri operaţionale specifice activităţii de control, venite din partea structurilor teritoriale de control;
f) elaborează planul anual de control pentru activitatea de control desfăşurată la nivelul CNAS;
g) stabileşte termenele de elaborare a planului anual de control de către structurile teritoriale de control;
h) coordonează elaborarea planurilor anuale de control ale structurilor teritoriale de control pe care le avizează, solicită actualizarea acestora în funcţie de modificările legislative şi monitorizează realizarea lor;
i) desfăşoară controale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă referitori la activitatea preşedinţilor-directori generali, incluşi în planul de management aprobat de preşedintele CNAS;
j) verifică sesizările, memoriile şi reclamaţiile primite de către preşedintele CNAS şi repartizate de către acesta Corpului de control;
k) transmite spre soluţionare caselor de asigurări de sănătate sesizările, memoriile şi reclamaţiile primite de către preşedintele CNAS şi repartizate de către acesta Corpului de control;
l) întocmeşte rapoarte de control, face constatări şi propune măsuri corective menite să elimine iregularităţile şi disfuncţionalităţile constatate şi le supune spre aprobare preşedintelui CNAS;
m) solicită şi centralizează rapoarte de activitate periodice din partea structurilor teritoriale de control aflate în coordonare;
n) analizează şi elaborează sinteza rapoartelor de activitate desfăşurată de structurile teritoriale de control, pe care o prezintă spre analiză şi aprobare preşedintelui CNAS;
o) elaborează raportul anual al activităţii de control, în care vor fi cuprinse principalele constatări, concluzii şi măsurile rezultate în urma controalelor desfăşurate, pe care îl înaintează preşedintelui CNAS;
p) propune modificări şi îmbunătăţiri ale actelor normative care reglementează activitatea în sistem şi care au implicaţii asupra activităţii de control.

3.2. Structurile teritoriale de control
3.2.1. La nivelul caselor de asigurări de sănătate se organizează distinct structuri teritoriale de control (serviciu, birou sau compartiment), în funcţie de necesităţile instituţiei şi în concordanţă cu obiectivele acesteia.
3.2.2. Personalul din cadrul structurilor teritoriale de control este format din funcţionari publici având studii superioare de lungă durată în una dintre următoarele specialităţi: administraţie publică, economică, medicală, farmacologică, tehnică sau juridică.
3.2.3. Atribuţiile structurilor teritoriale de control, stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei din care fac parte, aprobat de preşedintele-director general al acesteia, trebuie să conţină cel puţin următoarele atribuţii principale:
a) elaborează proceduri operaţionale specifice activităţii proprii în baza cadrului procedural şi a metodologiilor emise de Corpul de control;
b) întocmesc până la data stabilită de Corpul de control planul anual de control, pe care îl prezintă preşedintelui-director general în vederea transmiterii spre avizare Corpului de control. Ulterior obţinerii avizului, planul este aprobat de preşedintele-director general;
c) actualizează planul anual de control în funcţie de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările CNAS sau ale preşedintelui-director general;
d) efectuează acţiuni de control conform legii şi prezentelor norme metodologice;
e) verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate şi repartizate spre soluţionare structurii de control;
f) verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către Corpul de control, transmise spre soluţionare de către acesta;
g) în baza actelor de control întocmite, prezintă preşedintelui-director general spre aprobare constatările, concluziile şi măsurile ce se impun;
h) urmăresc modul de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control şi aprobate de preşedintele-director general;
i) efectuează controale la solicitarea Corpului de control şi dispuse de preşedintele-director general;
j) întocmesc periodic rapoarte privind activitatea desfăşurată;
k) solicită Corpului de control avizarea legitimaţiei de control pentru personalul nou-angajat, în termen de 5 zile calendaristice de la emiterea deciziei de numire în funcţia publică a noilor angajaţi;
l) elaborează propuneri privind modificări ale actelor normative care reglementează activitatea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pe care le înaintează Corpului de control.
3.2.4. Preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate solicită CNAS avizul cu privire la orice modificare a structurii de control.
3.2.5. Preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate solicită prezenţa unui membru al Corpului de control din CNAS în comisia de concurs organizată pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul structurii teritoriale de control.
3.2.6. Structurile teritoriale de control pot desfăşura şi activităţi de control comune cu specialişti din alte case de asigurări de sănătate, în scopul eficientizării activităţilor de control ce decurg din atribuţiile structurilor teritoriale de control. Corpul de control va asigura cadrul metodologic pentru derularea activităţilor de control comune ale structurilor teritoriale de control.

4. Activităţile specifice structurilor de control
Conducătorul structurilor de control este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice.
4.1. Diagrama activităţii structurilor teritoriale de control*)
------------
*) Diagrama este reprodusă în facsimil.

_ __ ____
:->| Rezultate anterioare|   | Referat +  |   |Aviz Corp control   |
:  | |   | Plan anual |------>| Aprobare preşedinte CAS|
:  |_| \ |__|   |____|
:   \   ^ |
:\  | |
:_________  \ | |
:  _|_______  |  \  ______|_______   _v__
:_|_______  |_|--->| Planificarea | | Plan anual avizat şi   |
:   | Sesizări, petiţii,|_|  | anuală   | | aprobat|
:   | reclamaţii etc.  ||____| |____|
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  |   |
:||_________|
:||   |   _____
:|   _______v_______|  | Verificări, observaţii, |
:|  |   >| analize etc.|
:  v______v___ _________  /  |_____|
: | Selectarea entităţii|   |Efectuarea acţiunii|/ |
: | controlate  |-->|de control |\_________v_
: |_|   |_________| \ _|_________  |
:| > __|_________  | |
:|  | Note constatare, | |_|
: ___v____| procese-verbale, |_|
:|  | minute etc. |
:|   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:  v__  __
: |Finalizarea controlului|--->|Urmărirea şi evaluarea|
: |___||rezultatelor  |_________
:| |__| |
:|^ |   |
:| _______| |   |
:| _______|___|   |
:|   _|_________  |_  |   |
:| _|_________  |_| | |   |
:   _________v____| Corespondenţă legată|_|   | |   ________v_
:  |Raport control|-->| de măsurile dispuse | | |  |Raportarea periodică|..
:  |____|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  | |  |_____ ____|  :
: |_______v_v____   >  |   :
: |   | Dosar control|/|   :
: |   |____|\  ______v :
: |  ^ >|Raport activitate|:
: |________|  |_______|:
:: : ......:
:: :   ______v_____
:............................................................: :.>|Corp control|
  |__|

4.2. Diagrama activităţii Corpului de control*)
------------
*) Diagrama este reprodusă în facsimil.

_ __ ____
:->| Rezultate anterioare|   | Referat +  |   |Aprobat |
:  | |   | Plan anual |------>|Preşedinte CNAS |
:  |_| \ |__|   |____|
:   \   ^ |
:\  | |
:_________  \ | |
:  _|_______  |  \  ______|_______   _v__
:_|_______  |_|--->| Planificarea | |   Plan anual aprobat   |
:   | Sesizări, petiţii,|_|  | anuală   | ||
:   | reclamaţii etc.  ||____| |____|
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  |   |
:||_________|
:||   |   _____
:|   _______v_______|  | Verificări, comparaţii, |
:|  |   >| analize etc.|
:  v______v___ _________  /  |_____|
: | Selectarea entităţii|   |Efectuarea acţiunii|/ |
: | controlate  |-->|de control |\_________v_
: |_|   |_________| \ _|_________  |
:| > __|_________  | |
:|  | Note constatare, | |_|
: ___v____| procese-verbale, |_|
:|  | minute etc. |
:|   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:  v__  __
: |Finalizarea controlului|--->|Urmărirea şi evaluarea|
: |___||rezultatelor  |_________
:| |__| |
:|^ |   |
:| _______| |   |
:| _______|___|   |
:|   _|_________  |_  |   |
:| _|_________  |_| | |   |
:   _________v____| Corespondenţă legată|_|   | |   ________v_
:  |Raport control|-->| de măsurile dispuse | | |  |Raportarea periodică|
:  |____| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  | |  |_____ ____|
: |_______v_v____   >  |
: |   | Dosar control|/|
: |   |____|\  ______v
: |  ^ >|Raport activitate|
: |________|  |_______|
:  :
:..................................................................:

5. Ghid procedural privind activitatea structurilor de control

5.1. Elaborarea planului de control de către structurile de control
5.1.1. În vederea realizării atribuţiilor proprii, structurile de control îşi desfăşoară activitatea în mod planificat, în baza planului anual de control.
5.1.2. Planul anual de control va fi însoţit de un referat de justificare, în care se va fundamenta motivaţia alegerii obiectivelor şi repartizării fondului de timp.
5.1.3. Elaborarea planului anual de control al Corpului de control al CNAS va avea în vedere atribuţiile specifice direcţiei.
5.1.4. La nivelul caselor de asigurări de sănătate, la elaborarea planului anual de control se va ţine cont de următoarele aspecte:
a) numărul de furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pe tipuri de asistenţă medicală;
b) numărul posturilor de execuţie ocupate din componenţa structurii de control şi timpul maxim disponibil pentru activităţile de control;
c) numărul de asiguraţi aflaţi în evidenţa casei de asigurări de sănătate;
d) efectuarea unei acţiuni de control, cel puţin o dată la 3 ani, pentru fiecare furnizor care a încheiat contract/contracte cu casa de asigurări de sănătate, în vederea evitării prescrierii termenului de sancţionare a acestora şi recuperare a eventualelor sume încasate necuvenit;
e) aspectele de neconformitate sau iregularităţile sesizate de alte structuri cu atribuţii de control ori de structura de audit;
f) aspectele de neconformitate sesizate de către structura ierarhic superioară din cadrul CNAS.
5.1.5. Planul anual de control va fi astfel întocmit încât fondul maxim disponibil pentru acţiuni de control, aşa cum este acesta definit la pct. 5.1.10, să fie folosit integral şi în condiţii de eficienţă.
5.1.6. Planul anual de control al Corpului de control al CNAS se aprobă de preşedintele CNAS.
5.1.7. Planul anual de control al structurilor teritoriale de control, însoţit de referatul de justificare, este prezentat preşedintelui-director general în vederea analizei şi transmiterii ulterioare spre avizare la Corpul de control. După obţinerea avizului, planul este aprobat de preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate.
5.1.8. Planul anual de control poate fi modificat în funcţie de schimbările legislative, organizatorice, administrative sau la solicitarea forului ierarhic superior. Modificările aduse planului vor fi însoţite de un referat de justificare şi vor urma aceeaşi cale de aprobare şi avizare ca a planului anual de control.
5.1.9. Structura planului anual de control va fi stabilită anual sau ori de câte ori este nevoie de către Corpul de control.
5.1.10. Completarea planului anual de control va avea la bază următorii indicatori:
a) fond de timp (FD) = număr de controlori x număr de zile lucrătoare pe an;
b) fond de concedii © = număr de zile de concediu de odihnă x număr de controlori;
c) fond de timp suplimentar (FS) = timp necesar pentru activitatea de raportare periodică, activitatea de pregătire profesională şi alte activităţi în afara celor de control tematic; se recomandă ca fondul de timp suplimentar să fie de maximum 20% din fondul de timp (FD);
d) fondul maxim disponibil pentru acţiuni de control (FMD) = FD - (C + FS).
5.1.11. Obiectivele acţiunilor de control vor fi stabilite în funcţie de riscurile identificate la nivelul instituţiei şi de tipul controlului.
5.1.12. Se recomandă ca planificarea anuală a acţiunilor de control să aibă în vedere următoarele criterii:
1. fondul maxim de timp disponibil va fi repartizat astfel:
a) 80% pentru acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
b) 20% pentru acţiuni de control la contribuabili la fond şi respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind drepturile acordate;
2. pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală, planificarea acţiunilor de control se va face având în vedere prevederile pct. 5.1.4;
3. pentru contribuabili se va urmări verificarea cu precădere a acelora care nu sunt în evidenţa casei de asigurări de sănătate, dar figurează în evidenţele Ministerului Finanţelor Publice;
4. pentru concedii şi indemnizaţii medicale se vor avea în vedere cu precădere angajatorii la care s-au constatat abateri în privinţa respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
5.1.13. Termenele de elaborare, avizare şi aprobare vor fi stabilite anual de Corpul de control al CNAS şi transmise structurilor de control pe care le coordonează.

5.2. Derularea unei acţiuni de control
Schema generală a derulării unei acţiuni de control*) este reprezentată grafic astfel:
------------
*) Schema este reprodusă în facsimil.

_______
EtapaProcedura   Documente
_______
_
_____ _|_________  |
| Elaborarea ordinului/   |  _|_________  |_|
  __| dispoziţiei de serviciu |....>| Ordin/dispoziţie,   |_|
|  |_____| | tematica|
|   |   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__|   __v__
| Pregătirea |   |  | Avizarea ordinului/ |
| acţiunii   |---|--| dispoziţiei de serviciu |
|__|   |  |_____|
  |  |   |   _
  |  |   __v__ _|_________  |
  |  |  | Aprobarea ordinului/|  _|_________  |_|
  |  |__| dispoziţiei de serviciu |....>| Ordine deplasare|_|
  | |_____| | (dacă este cazul)   |
  |  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______|
  |  _
  |  _____ _|_________  |
  | | Prezentarea echipei şi  |  _|_________  |_|
  |   __| a tematicii de control  | | Ordin/dispoziţie,   |_|
  |  |  |_____| | tematica|
  |  |   |   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  |  |   __v__
_____v______|  | Controlul obiectivelor  |.....................
| Efectuarea |   |--| din tematică|:
| controlului|---|  |_____|:
|__|   |   |   v
  |  |   __v__ _|_________  |
  |  |  | Finalizarea acţiunii,   |  _|_________  |_|
  |  |  | prezentarea | | Proces-verbal de|_|
  |  |__| constatărilor şi| | constatare, note de |
  | | concluziilor| | relaţii, copii de   |
  | |_____| | pe documente etc.  |
  |  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______|
  |  _____
  | | Întocmirea raportului   |....................
  |   __| de control  |:
  |  |  |_____|  v
  |  |   | _|_________  |
  |  |   __v__   _|_________  |_|
_____v______|  | Avizarea şi aprobarea   | | Raport de control,  |_|
| Finalizarea|   |--| raportului de control   | | adrese de înaintare |
| controlului|---|  |_____|  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|__|   |   |
  |  |   __v__
  |  |  | Transmiterea raportului |
  |  |__| de control  |
  | |_____|
  |
______|
  |
_____v_______ _______ ___
| Urmărirea   |   | Solicitarea, primirea |  _|_  |
| îndeplinirii|   | şi arhivarea  |_|_  |_|
| măsurilor,  |   | corespondenţei privind|   | Comunicări privind|_|
| arhivarea   |---| măsurile implementate |<--| îndeplinirea măsurilor|
| raportului  |   |   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| de control  |   |   |
|___|   |_______|

5.2.1. Pregătirea acţiunii de control
1. Ordinul/Dispoziţia de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie întocmit de structura de control şi aprobat de preşedintele CNAS sau de preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, după caz. În ordinul/dispoziţia de serviciu se precizează:
sageatatemeiul legal şi administrativ al efectuării controlului;
sageataperioada în care se desfăşoară controlul;
sageataentitatea controlată;
sageataechipa de control;
sageatapersoana din cadrul echipei desemnată să coordoneze acţiunea de control.
2. Tematica de control face parte integrantă din ordinul/dispoziţia de serviciu şi conţine obiectivele acţiunii de control.
5.2.2. Efectuarea acţiunii de control

5.2.2.1. Prezentarea echipei de control şi a tematicii
5.2.2.1.1. Echipa de control va prezenta conducerii sau unui reprezentant autorizat al entităţii controlate ordinul/dispoziţia de serviciu, tematica şi legitimaţiile.
5.2.2.1.2. Personalul care lucrează în cadrul entităţii controlate va fi informat de către conducere cu privire la prezenţa echipei de control, la perioada acţiunii de control şi la obligaţia de a răspunde prompt solicitărilor venite din partea membrilor echipei.

5.2.2.2. Controlul obiectivelor din tematică
5.2.2.2.1. Coordonatorul echipei va asigura repartizarea sarcinilor între membrii echipei şi va urmări ca acţiunea de control să se desfăşoare conform prevederilor legale în vigoare.
5.2.2.2.2. Membrii echipei de control vor urma dispoziţiile coordonatorului echipei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
5.2.2.2.3. Fiecare membru al echipei răspunde conform prevederilor legale în vigoare de propriile acţiuni din timpul controlului.
5.2.2.2.4. În activitatea de control, membrii echipelor vor utiliza tehnicile, formularele şi instrumentele de control specifice pentru atingerea obiectivelor. Principalele tehnici, formulare şi instrumente utilizate sunt:
1. tehnici:
a) verificarea reprezintă tehnica de control cel mai frecvent utilizată. Verificarea poate avea ca scop identificarea unor elemente, respectarea unor reguli sau calcularea unor indicatori;
b) observarea directă constă în urmărirea, la faţa locului, a derulării unei activităţi. În activitatea de control, această tehnică este utilizată pentru urmărirea respectării conformităţii şi regularităţii;
c) analiza constă în identificarea tuturor factorilor componenţi ai unei activităţi sau proces şi evaluarea lor, pe criterii de regularitate şi conformitate;
d) dialogul constă în discuţii purtate cu personalul cu responsabilităţi în funcţie de tematică al entităţii controlate în vederea obţinerii de informaţii pentru atingerea obiectivelor din tematica de control;
2. formulare:
a) procesul-verbal de constatare este un document bilateral în care se consemnează constatările echipei de control. Este un act bilateral şi trebuie întocmit obligatoriu în cadrul controlului efectuat la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Modelul şi procedura de întocmire şi înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 5. Entitatea controlată va semna procesul-verbal de constatare şi, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la primirea acestuia, va comunica instituţiei care a dispus acţiunile de control obiecţiile pe care le are faţă de consemnările din procesul-verbal de constatare;
b) nota de constatare este un document unilateral în care se consemnează constatările echipei de control în situaţia în care niciun reprezentant autorizat al entităţii controlate nu este prezent. Constatările din notă se vor limita la obiectivele ce pot fi atinse în condiţiile absenţei unui reprezentant autorizat al entităţii controlate. Modelul şi procedura de întocmire şi înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 6;
c) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este un document bilateral prin care se aplică sancţiunile contravenţionale stabilite de lege pentru care competenţa aparţine structurilor de control. Modelul este prezentat în anexa nr. 7;
d) minuta este un document de consemnare a unor stări de fapt constatate cu ocazia controlului şi care este relevant pentru atingerea obiectivelor acţiunii de control. Modelul şi procedura de întocmire şi înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 9;
3. instrumente:
a) solicitarea este un instrument prin care echipa de control se adresează în scris reprezentanţilor entităţii controlate în vederea obţinerii unor documente sau asigurării unor condiţii pentru desfăşurarea acţiunii de control, conform prevederilor legale în vigoare. Acest document este proba necesară în cazul în care entitatea controlată refuză să pună la dispoziţia echipei de control documentele solicitate sau să asigure desfăşurarea acţiunii de control. Modelul şi procedura de întocmire şi înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 8. Refuzul entităţii controlate de a da curs solicitării atrage sancţiunile corespunzătoare;
b) nota de relaţii este un document prin care se solicită de la o persoană din cadrul entităţii controlate informaţii privind aspecte constatate de echipa de control. Nota de relaţii este utilizată atunci când o persoană are atribuţii şi responsabilităţi legate de obiectivele controlate sau echipa de control are nevoie de informaţii şi probe suplimentare pentru clarificarea unor aspecte constatate. Modelul şi procedura de întocmire şi înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 10.
5.2.2.2.5. Etapele urmărite în atingerea unui obiectiv sunt:
a) analiza preliminară - constă în studierea entităţii controlate prin prisma activităţii desfăşurate, a raportului cu instituţia de care aparţine structura de control şi a obligaţiilor reciproce;
b) documentarea - se face de către echipa de control la nivelul instituţiei de care aparţine, în vederea pregătirii acţiunii de control, şi la nivelul entităţii controlate, prin utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de control adecvate;
c) solicitarea de informaţii suplimentare - se face la nivelul entităţii controlate, în cazul în care informaţiile şi probele obţinute nu sunt suficiente sau irefutabile;
d) elaborarea concluziilor - se face la sfârşitul acţiunii de control.
5.2.2.2.6. Echipa de control va solicita copii de pe toate documentele pe care le consideră necesare pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor. Copiile vor fi semnate pentru conformitate de conducătorul sau de reprezentantul autorizat al entităţii controlate.
5.2.2.2.7. Documentele în original întocmite la solicitarea echipei de control vor fi semnate de persoanele care le-au întocmit şi avizat, după caz, şi de conducătorul sau de reprezentantul autorizat al entităţii controlate.

5.2.2.3. Încheierea acţiunii
5.2.2.3.1. Echipa de control va prezenta conducerii entităţii controlate constatările acţiunii de control, cu excepţia cazului în care niciun reprezentant autorizat al entităţii controlate nu este prezent.
5.2.2.3.2. În cazul în care sunt exprimate obiecţii cu privire la constatările echipei de control, entitatea controlată le va comunica instituţiei care a dispus acţiunea de control, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la data semnării/comunicării procesului-verbal de constatare/notei de constatare, la sediul casei de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţie contractuală.
5.2.3. Întocmirea raportului de control
5.2.3.1. Valorificarea acţiunilor de control se face prin întocmirea de către echipa de control a unui raport de control.
5.2.3.2. Raportul de control va fi structurat conform prevederilor prezentelor norme metodologice. Se întocmeşte în două exemplare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea acţiunii de control. În cazuri excepţionale conducătorul instituţiei care a dispus controlul poate decide prelungirea termenului de finalizare, cu respectarea prevederilor legale privind termenele de aplicare a unor sancţiuni. Aceste situaţii vor fi menţionate în textul raportului. Modelul raportului de control este prezentat în anexa nr. 11.
5.2.3.3. Raportul de control va fi ataşat la un dosar de control, care va fi structurat pe următoarele secţiuni:
A. raportul de control şi adresa de înaintare a acestuia spre aprobare, precum şi corespondenţa ulterioară legată de acesta cu entitatea controlată;
B. documentele administrative care au stat la baza efectuării acţiunii de control (ordin/dispoziţie de serviciu, tematică, referat de justificare, sesizări, petiţii, reclamaţii etc.) şi lista anexelor din secţiunea C. În lista anexelor vor fi consemnate toate documentele din secţiunea C cu denumirea şi numărul de pagini corespunzătoare;
C. documentele-anexă la raportul de control. Această secţiune va fi structurată pe subsecţiuni corespunzător obiectivelor din tematica de control şi va conţine numai documentele probante pentru constatările şi măsurile corespunzătoare propuse.
5.2.3.4. La întocmirea raportului de control se vor respecta următoarele reguli:
a) constatările acţiunii de control vor fi consemnate succint, cu trimitere la anexe acolo unde este cazul. Vor fi consemnate numai problemele pe care echipa de control le-a constatat. Pentru fiecare problemă se va menţiona actul normativ sau administrativ care nu a fost respectat ori a fost încălcat, precizându-se în scris textul normei corespunzător. Se vor consemna, de asemenea, efectele iregularităţii sau disfuncţionalităţii;
b) concluziile vor fi exprimate în funcţie de constatări şi vor fi sinteza acestora;
c) măsurile propuse trebuie să fie în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, acestea trebuie să fie în concordanţă cu constatările şi concluziile din raport. Măsurile propuse vor fi proporţionale cu faptele, fezabile şi oportune.
5.2.3.5. Raportul de control va fi semnat pe fiecare pagină de membrii echipei de control, iar pe ultima pagină şi de către conducătorul structurii de control. Conducătorul structurii de control transmite raportul spre aprobare conducătorului instituţiei care a dispus efectuarea misiunii, respectiv preşedintelui CNAS sau preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, după caz.
5.2.3.6. Raportul de control aprobat se transmite entităţii controlate care are la dispoziţie un interval de 30 zile calendaristice în vederea implementării măsurilor dispuse. În cazul în care acţiunea de control a vizat mai multe entităţi, acestora li se va transmite numai partea din raportul de control care le vizează în mod direct. În cazul în care pentru o entitate controlată nu s-au dispus măsuri, acesteia I se comunică numai acest fapt, printr-o adresă scrisă.
5.2.4. Finalizarea acţiunii de control
5.2.4.1. O acţiune de control se consideră ca fiind finalizată după implementarea măsurilor din raportul de control.
5.2.4.2. Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin raportul de control de către entitatea controlată se realizează de către persoanele care au efectuat acţiunea de control.
5.2.4.3. După primirea confirmării implementării măsurilor de către entitatea controlată, dosarul de control se va arhiva la nivelul structurii de control pe o perioadă de 3 ani şi la nivelul instituţiei de care aceasta aparţine, conform prevederilor legale în vigoare.
5.2.4.4. În cazul în care entitatea controlată nu a transmis în termen legal stadiul implementării măsurilor, conducătorul structurii de control va face o notificare în scris către aceasta. Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării entitatea controlată nu transmite stadiul implementării măsurilor, conducătorul structurii de control va notifica în scris despre acest fapt preşedintele CNAS sau, după caz, preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate.
5.2.4.5. Refuzul entităţilor controlate de a transmite stadiul implementării măsurilor se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
5.2.4.6. Refuzul punerii în aplicare a măsurilor atrage sancţiuni, în funcţie de entitatea controlată, conform prevederilor legale în vigoare.
5.2.4.7. Rapoartele de control sunt proprietatea instituţiei care a dispus acţiunea de control - CNAS/casa de asigurări. Curtea de Conturi are acces la rapoartele de control în timpul verificărilor pe care le efectuează. Accesul altor entităţi abilitate la rapoartele de control se face numai cu acordul preşedintelui CNAS/preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, după caz.

5.3. Raportarea periodică a activităţii efectuate
5.3.1. Trimestrial şi anual, structurile teritoriale transmit Corpului de control rapoarte defalcate lunar privind rezultatele activităţii desfăşurate, în conformitate cu machetele de raportare transmise de către Corpul de control. Rapoartele sunt semnate de conducătorul structurii teritoriale de control şi aprobate de preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate. Pe baza acestor rapoarte, Corpul de control întocmeşte sinteza rapoartelor privind activitatea structurilor teritoriale de control, pe care o va înainta preşedintelui CNAS.
5.3.2. Raportarea activităţii de către structurile teritoriale de control se va face până la data de 10 a primei luni din fiecare trimestru pentru activitatea trimestrului anterior.

5.4. Dispoziţii finale
5.4.1. Corpul de control al CNAS, în colaborare cu celelalte structuri teritoriale de control aflate în coordonare, va elabora Cadrul de obiective urmărit în activităţile de control, în baza căruia se vor stabili tematicile de control ale structurilor teritoriale de control. După aprobare de către preşedintele CNAS, cadrul de obiective va fi publicat pe site-ul CNAS în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice şi va fi actualizat în funcţie de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură.
5.4.2. Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!