Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Asigurarile sociale de sanatate-partea I

Asigurarile sociale de sanatate-partea IAdrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 19.07.2019 4,7315 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 19.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=11 in 23.02.2011

ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE-PARTEA I

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma în domeniul sănătăţii-actualizata-
Emitent: Parlamentul Romaniei
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

Text în vigoare incepand cu data de 30 decembrie 2010

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 23 iulie 2008:
sageataRectificarea publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 5 mai 2006;
sageataOrdonanta Guvernului nr. 35/2006, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 505/2006;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2006, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 34/2007;
sageataRectificarea publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 120/2007;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2006*, respinsa prin Legea nr. 284/2007;
sageataLegea nr. 34/2007;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2007;
sageataLegea nr. 264/2007;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2007;
sageataLegea nr. 281/2007;
sageataLegea nr. 284/2007;
sageataLegea nr. 388/2007;
sageataLegea nr. 388/2007;
sageataOrdonana de urgenta Guvernului nr. 93/2008;
sageataLegea nr. 157/2008;
sageataRectificarea publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 15 august 2008;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 170/2008;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008*, abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 şi respinsa prin Legea nr. 121/2009;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 197/2008;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2008;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 227/2008;
sageataLegea nr. 121/2009;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2009;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2009;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2009;
sageataLegea nr. 329/2009;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010;
sageataLegea nr. 11/2010;
sageataLegea nr. 91/2010;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2010;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2010;
sageataLegea nr. 165/2010;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2010;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010;
sageataDecizia Curtii Constitutionale nr. 1394/2010;
sageataLegea nr. 286/2010;
sageataLegea nr. 276/2010;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010;
sageataOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2010.


CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 208
(1) Asigurările sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sănătăţii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.
(2) Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sanatate sunt:
a) protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident;
b) asigurarea protectiei asiguratilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în conditiile utilizarii eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(3) Asigurările sociale de sanatate sunt obligatorii şi functioneaza ca un sistem unitar, iar obiectivele mentionate la alin. (2) se realizează pe baza urmatoarelor principii:
a) alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurări;
b) solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor;
c) alegerea libera de catre asigurati a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale, în conditiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
d) descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare;
e) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sanatate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate;
f) participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate;
g) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, oricarui asigurat;
h) transparenta activitatii sistemului de asigurări sociale de sanatate;
i) libera concurenta intre furnizorii care incheie contracte cu casele de asigurări de sanatate.
(4) Pot functiona şi alte forme de asigurare a sănătăţii în diferite situatii speciale. Aceste asigurări nu sunt obligatorii şi pot fi oferite voluntar de organismele de asigurare autorizate conform legii.
(5) Asigurarea voluntara complementara sau suplimentara de sanatate poate acoperi riscurile individuale în situatii speciale si/sau pe langa serviciile acoperite de asigurările sociale de sanatate.
(6) Asigurarea voluntara de sanatate nu exclude obligaţia de a plăţi contributia pentru asigurarea sociala de sanatate.
(7) Ministerul Sănătaţii Publice, ca autoritate nationala în domeniul sănătăţii, exercita controlul asupra sistemului de asigurări sociale de sanatate, din punct de vedere al aplicarii politicilor de sanatate aprobate de Guvernul Romaniei.
ART. 209
(1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate, denumit în continuare fondul, este un fond special care se constituie şi se utilizeaza potrivit prezentei legi.
(2) Constituirea fondului se face din contributia pentru asigurări sociale de sanatate, denumita în continuare contribuţie, suportata de asigurati, de persoanele fizice şi juridice care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum şi din alte surse - donatii, sponsorizari, dobanzi, exploatarea patrimoniului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sanatate potrivit legii.
(3) Gestionarea fondului se face, în conditiile legii, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumita în continuare CNAS, prin casele de asigurări sociale de sanatate judetene şi a municipiului Bucuresti, prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, denumite în continuare case de asigurări. Gestionarea fondului se realizează şi prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului pana la reorganizarea acesteia.
(4) CNAS propune, cu avizul Ministerului Sănătaţii Publice, proiecte de acte normative pentru asigurarea functionarii sistemului de asigurări sociale de sanatate şi acorda aviz conform proiectelor de acte normative care au incidenta asupra Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
ART. 210
(1) În intelesul prezentului titlu, termenii şi notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:
a) serviciile medicale - acele servicii nominalizate în pachetele de servicii, furnizate de catre persoanele fizice şi juridice, potrivit prezentului titlu;
b) furnizorii - persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sănătaţii Publice pentru a furniza servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
c) pachetul de servicii de baza - se acorda asiguratilor şi cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguratii şi se suporta din fond, în conditiile contractului-cadru;
d) pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura facultativ - cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care are dreptul aceasta categorie de asigurati şi se suporta din fond, în conditiile contractului-cadru;
e) pachetul minimal de servicii - se acorda persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat şi cuprinde servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potential endemo-epidemic, inclusiv cele prevazute în Programul naţional de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii şi a lauzei, servicii de planificare familiala, stabilite prin contractul-cadru;
f) autorizarea - reprezinta un control al calificarii şi al respectarii legislatiei existente în domeniu, efectuat pentru toate tipurile de furnizori, necesar pentru a obtine permisiunea de a furniza servicii medicale în Romania;
g) evaluarea - o procedura externa de verificare a performantelor unui furnizor de servicii medicale prin care se recunoaste ca furnizorul supus acestui proces corespunde standardelor prealabil stabilite în scopul de a garanta calitatea tuturor serviciilor medicale furnizate;
h) contractarea - procesul prin care se reglementeaza relatiile dintre casele de asigurări de sanatate şi furnizori, în vederea asigurării drepturilor pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate;
i) pret de referinta - pretul utilizat în sistemul de asigurări sociale de sanatate pentru plata unor servicii medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, potrivit politicii de preturi a Ministerului Sănătaţii Publice;
j) dispozitivele medicale - sunt utilizate pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor, respectiv proteze, orteze, dispozitive de mers, necesare în scopul recuperării unor deficiente organice sau fiziologice;
k) pretul de decontare - pretul suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate pentru medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate. Lista acestora şi pretul de decontare se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
l) coplata - diferenta suportata de asigurat intre tariful decontat de casa de asigurări de sanatate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate şi tariful maximal stabilit de Ministerul Sănătaţii Publice, ca autoritate nationala în politica de preturi a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale.
(2) Definitiile care pot exista în alte legi şi care sunt diferite de cele prevazute la alin. (1) nu se aplica în cazul prezentei legi.

CAP. 2
Asiguratii

SECTIUNEA 1
Persoanele asigurate

ART. 211
(1) Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul în tara, precum şi cetatenii straini şi apatrizii care au solicitat şi obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul în Romania şi fac dovada platii contribuţiei la fond, în conditiile prezentei legi. În aceasta calitate, persoana în cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie.
(1^1) Asiguratii au dreptul la pachetul de baza de servicii medicale de la data începerii platii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante sa fie recuperate de casele de asigurări de sanatate şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conditiile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru creanţele bugetare.
(2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere în Romania.
(3) Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat se stabilesc prin ordin al presedintelui CNAS.
ART. 212
(1) Documentele prin care se atesta calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinta de asigurat sau carnetul de asigurat eliberate prin grija casei de asigurări la care este inscris asiguratul. Dupa implementarea dispozitiilor din cuprinsul titlului IX, aceste documente justificative se inlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de sanatate. Data de la care urmeaza a se utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sanatate se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(2) Metodologia şi modalitatile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de catre CNAS.
(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al sistemului de asigurări sociale de sanatate.
ART. 213*)
(1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contribuţiei:
a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti şi daca nu realizează venituri din munca;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului şi nu realizează venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; sotul, sotia şi parintii fara venituri proprii, aflati în intretinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum şi fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, daca nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi;
d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999**) privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e) bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sănătaţii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile insarcinate şi lauzele, daca nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în conditiile prezentei legi:
a) *** Abrogata
b) se afla în concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat în urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
c) se afla în concediu şi indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau se afla în concediu şi indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 şi 7 ani;
d) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv, precum şi cele care se afla în executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, respectiv cele care se afla în perioada de amanare sau intrerupere a executării pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;
e) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
f) strainii aflati în centrele de cazare în vederea returnarii ori expulzarii, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii şi sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;
i) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri;
j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte, daca nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte surse.
(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contribuţiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contribuţiei eliberat de casa de asigurări de sanatate, care atesta aceasta calitate în urma prezentarii la casa de asigurări a documentelor care dovedesc ca se incadreaza în prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, după caz, în urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurări, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare în categoria asiguratilor fara plata contribuţiei, în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.
(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevazute la alin. (1) şi (2) au obligaţia sa se asigure în conditiile art. 211 şi sa plateasca contributia la asigurările sociale de sanatate în conditiile prezentei legi.
"ART. 20
(1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada prevazuta la art. 8 alin. (3) persoanele concediate în conditiile prezentei ordonante de urgenta sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sanatate, cu plata contribuţiei din alte surse.
(2) Contributia pentru asigurările sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se datoreaza şi se plateste din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe perioada prevazuta la art. 8 alin. (3), la nivelul indemnizatiei de somaj."
ART. 214
(1) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiaza de servicii medicale şi alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, în conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(2) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza în prevederile alin. (1):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în Romania;
b) cetatenii straini şi apatrizii care se afla temporar în tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul în strainatate care se afla temporar în tara.
ART. 215
(1) Obligaţia virarii contribuţiei pentru asigurările sociale de sanatate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.
(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele asimilate angajatorilor au obligaţia sa depuna lunar declaratia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenta nominala a persoanelor asigurate.
(3) Persoanele fizice care realizează venituri din activitati independente, venituri din agricultura şi silvicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende şi dobanzi, din drepturi de proprietate intelectuala sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate sa depuna la casele de asigurări de sanatate cu care au incheiat contractul de asigurare declaraţii privind obligaţiile fata de fond.
ART. 216
În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumita în continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorarilor de intarziere în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile asiguratilor

ART. 217
(1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza în conditiile prezentei legi.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din Romania, denumit în continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, denumit în continuare CMDR, Colegiului Farmacistilor din Romania, denumit în continuare CFR, Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din Romania, denumit în continuare OAMMR, Ordinului Biochimistilor, Biologilor şi Chimistilor, denumit în continuare OBBC, precum şi a organizatiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sănătaţii şi se aproba prin hotarare a Guvernului, pana la data de 31 decembrie a anului în curs pentru urmatorii 2 ani.
(3) Contractul-cadru reglementeaza, în principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asigurati, aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
c) criteriile şi standardele calitatii pachetului de servicii;
d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sanatate în vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare şi actele necesare în acest scop;
f) internarea şi externarea bolnavilor;
g) masuri de ingrijire la domiciliu şi de recuperare;
h) conditiile acordarii serviciilor la nivel regional şi lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum şi a celor care se pot contracta la nivel regional;
i) prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor şi a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
j) modul de informare a asiguratilor;
k) coplata pentru unele servicii medicale.
(4) Ministerul Sănătaţii Publice impreuna cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitatii şi alte proceduri de achizitii publice în vederea derularii programelor nationale de sanatate, în conditiile legii.
(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum şi a organizatiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 15 noiembrie a anului în curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui CNAS.
(6) *** Abrogat
ART. 218
(1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza în caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului şi pana la vindecare, în conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sanatate la care se asigura, în conditiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în conditiile legii;
d^1) sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare şi investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contribuţie personala, în conditiile impuse de contractul-cadru;
e) sa efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) sa beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate;
h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
k) sa beneficieze de dispozitive medicale;
l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul şi tratamentul;
n) sa aiba dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sanatate în conditiile legii.
(3) Asiguratii prevazuti în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaza de asistenta medicala gratuita, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond, în conditiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi institutiilor respective, în conditiile platii contribuţiei de asigurări sociale de sanatate.
(4) Personalitatile internationale cu statut de demnitar primesc asistenta medicala de specialitate în unitati sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
ART. 219
Obligaţiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 218 sunt urmatoarele:
a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificari în starea lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul şi indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contributia datorata fondului şi suma reprezentand coplata, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.
ART. 220
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potential endemo-epidemic şi cele prevazute în Programul naţional de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii şi a lauzei, servicii de planificare familiala în conditiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.
ART. 221
Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat în varsta de pana la 3 ani, precum şi pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurări, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.
ART. 222
Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contribuţie personala şi a modalitatii de plata, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.

CAP. 3
Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate

SECTIUNEA 1
Servicii medicale profilactice

ART. 223
(1) În scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii şi al pastrarii sănătăţii, asiguratii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigurări se afla în relatii contractuale, vor fi informati permanent de catre casele de asigurări asupra mijloacelor de pastrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de imbolnavire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun.
(2) Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmatoarele:
a) monitorizarea evolutiei sarcinii şi a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii;
b) urmarirea dezvoltarii fizice şi psihomotorii a sugarului şi a copilului;
c) controalele periodice pentru depistarea bolilor care pot avea consecinte majore în morbiditate şi mortalitate;
d) servicii medicale din cadrul Programului naţional de imunizari;
e) servicii de planificare familiala, indiferent de statutul de asigurat al femeii, cu exceptia celor prevazute la art. 237 alin. (1) lit. s).
(3) Detalierea serviciilor prevazute la alin. (2) şi modalitatile de acordare se stabilesc în contractul-cadru.
ART. 224
Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta din fond, astfel:
a) trimestrial, pentru copiii pana la varsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradinita, fie la institutiile de invatamant preuniversitar;
b) de doua ori pe an, pentru tinerii în varsta de la 18 ani pana la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti şi daca nu realizează venituri din munca.
ART. 225
Asiguratii în varsta de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate şi mortalitate, în conditiile stabilite prin contractul-cadru.

SECTIUNEA a 2-a
Servicii medicale curative

ART. 226
(1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, după caz.
(2) Tratamentul medical se aplica de catre medici sau asistenti medicali şi de alt personal sanitar, la indicatia şi sub supravegherea medicului.
ART. 227
(1) Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din fond sunt:
a) serviciile medicale de urgenta;
b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice;
c) tratamentul medical, chirurgical şi unele proceduri de recuperare;
d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viata şi munca, precum şi cel igieno-dietetic.
(2) Asiguratii beneficiaza de activitati de suport, în conditiile legii.
(3) Detalierea serviciilor prevazute la alin. (1) şi (2) şi modalitatile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru.
(4) Serviciile medicale de consultatii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanta şi modalitatile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru.
ART. 228
(1) Asiguratii au dreptul la asistenta medicala primara şi de specialitate ambulatorie la indicatia medicului de familie, în conditiile contractului-cadru.
(2) Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate în spitale autorizate şi evaluate.
(3) Serviciile spitalicesti se acorda prin spitalizare şi cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, ingrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masa.
(4) Asistenta medicala de recuperare se acorda pentru o perioada de timp şi după un ritm stabilite de medicul curant în unitati sanitare autorizate şi evaluate.
(5) Servicii şi ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de furnizori evaluati şi autorizati în acest sens.
#M9
ART. 229
(1) Serviciile de medicina dentara se acorda de catre medicul de medicina dentara şi de catre dentist în cabinete medicale autorizate şi evaluate conform legii.
(2) Dentistii care la data de 31 decembrie 2005 au furnizat servicii medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sanatate îşi pot continua activitatea în aceleasi conditii şi după aceasta data.
(3) Ministerul Sănătaţii Publice, prin autoritatile de sanatate publica judetene şi a municipiului Bucuresti, autorizeaza desfasurarea activitatii de catre dentisti.
#B
ART. 230
Asiguratii beneficiaza de tratamente stomatologice care se suporta din fond în conditiile stabilite prin contractul-cadru.

SECTIUNEA a 3-a
Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice

ART. 231
Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala pentru medicamentele cuprinse în lista de medicamente prevazuta la art. 232. Modalitatile de prescriere şi eliberare a medicamentelor se prevad în contractul-cadru.
ART. 232
(1) Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contribuţie personala se elaboreaza de catre Ministerul Sănătaţii Publice şi CNAS, cu consultarea CFR, şi se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) În lista se pot include numai medicamente prevazute în Nomenclatorul de produse.
ART. 233
(1) Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor categoriilor de persoane prevazute la art. 213 alin. (1) lit. a) şi pentru femeile gravide şi lauze se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta sau al pretului de decontare.
(2) Valoarea medicamentelor prevazute la art. 232 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevazute în actele normative de la art. 213 alin. (1) lit. c) şi d), se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta, în conditiile contractului-cadru.
(3) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare şi dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, în scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contribuţie personala, în conditiile prevazute în contractul-cadru.
(4) Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contribuţie personala, în conditiile prevazute în contractul-cadru.
(5) Asiguratii beneficiaza de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi de alte mijloace terapeutice prevazute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.
(6) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care se acorda bolnavilor, precum şi pacientilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin hotarare a Guvernului, se suporta la nivelul pretului de decontare.
(7) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, utilizate în unitatile sanitare cu paturi, pe perioada spitalizarii pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum şi pentru pacientii cuprinsi în programele nationale de sanatate nominalizate prin hotarare a Guvernului, se achizitioneaza de catre acestea la un pret care nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în conditiile legii.

SECTIUNEA a 4-a
Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu şi alte servicii speciale

ART. 234
(1) Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, acordate de un furnizor autorizat şi evaluat în conditiile legii.
(2) Conditiile acordarii serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se stabilesc prin contractul-cadru.
ART. 235
Serviciile de transport sanitar, necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond. Asiguratii au dreptul la transport sanitar în urmatoarele situatii:
a) urgente medico-chirurgicale;
b) cazurile prevazute în contractul-cadru.

SECTIUNEA a 5-a
Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state

ART. 236
(1) Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
(2) Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care Romania este parte este efectuata de casele de asigurări de sanatate prin intermediul CNAS.
(3) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (2) CNAS poate deschide conturi la o institutie bancara în care casele de asigurări vor vira sumele reprezentand cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestatii persoanelor mentionate la alin. (1), în conditiile documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care Romania este parte. Metodologia de efectuare a acestor plăţi se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

SECTIUNEA a 6-a
Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate

ART. 237
(1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:
a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de munca şi sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;
b) unele servicii medicale de inalta performanta;
c) unele servicii de asistenta stomatologica;
d) serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;
e) corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani;
f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport;
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;
h) fertilizarea în vitro;
i) transplantul de organe şi tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute în Contractul-cadru;
j) asistenta medicala la cerere;
k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale şi a dispozitivelor medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie;
o) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistentilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unitati medico-sociale;
p) serviciile acordate în cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicina a muncii;
q) serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza în spitalizare de zi;
r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti şi medici dentisti pe perioada rezidentiatului;
s) serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;
t) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
u) activitati de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sanatate publica, definite prin Contractul-cadru.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) lit. b), c), f), i) şi n) şi contributia personala prevazuta la alin. (1) lit. l) se stabilesc prin contractul-cadru.
(3) Cheltuielile pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. r), s), t) şi u) se suporta din bugetul de stat.
(4) Cheltuielile pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. o) se asigura prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătaţii Publice.

SECTIUNEA a 7-a
Asigurarea calitatii

ART. 238
Asigurarea calitatii serviciilor din pachetul de baza pentru asigurati revine CNAS prin respectarea urmatoarelor masuri:
a) acceptarea incheierii de contracte numai cu furnizori autorizati şi evaluati conform legii;
b) existenta unui sistem informational corespunzator asigurării unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicata;
c) respectarea de catre furnizori a criteriilor de calitate a asistentei medicale şi stomatologice, elaborate de catre Ministerul Sănătaţii Publice şi CNAS;
d) utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
e) utilizarea materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii.
ART. 239
(1) Criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor se elaboreaza de Ministerul Sănătaţii Publice şi CNAS şi se refera la diagnostic şi tratamentul medico-chirurgical şi stomatologic.
(2) Criteriile sunt obligatorii pentru toti furnizorii de servicii medicale care au incheiat contracte cu casele de asigurări.
ART. 240
În vederea respectarii calitatii serviciilor medicale furnizate asiguratilor CNAS şi casele de asigurări organizeaza controlul activitatii medicale pe baza criteriilor prevazute la art. 238 şi 239.

SECTIUNEA a 8-a
Actiuni comune pentru sanatate

ART. 241
Ministerul Sănătaţii Publice proiecteaza, implementeaza şi coordoneaza programe nationale de sanatate, în scopul realizarii obiectivelor politicii de sanatate publica, cu participarea institutiilor cu raspundere în domeniul realizarii politicii sanitare a statului.
ART. 242
(1) Ministerul Sănătaţii Publice organizeaza impreuna cu CNAS licitatii la nivel naţional şi alte proceduri de achizitii publice pentru achizitionarea medicamentelor şi materialelor specifice pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu, în vederea realizarii programelor nationale curative de sanatate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitatie electronica.
(2) Medicamentele ce se acorda în ambulatoriu în cadrul programelor nationale curative de sanatate se asigura prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care acestea se deruleaza sau alte farmacii, după caz.
(3) CNAS poate achizitiona servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale, aferente programelor nationale curative de sanatate şi tratamentelor ambulatorii.
ART. 243
CNAS poate elabora, pentru furnizorii aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sanatate, protocoale de practica, ca baza de decontare pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cu consultarea CMR, CFR, CMDR şi OAMMR.

SECTIUNEA a 9-a
Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

ART. 244
(1) Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, care indeplinesc criteriile de evaluare stabilite de CNAS şi Ministerul Sănătaţii, pot intra în relatie contractuala cu casele de asigurări de sanatate.
(2) Procesul de evaluare cuprinde cabinetele medicale, ambulatoriile de specialitate, spitalele, farmaciile, furnizorii de ingrijiri la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar, precum şi alte persoane fizice sau juridice autorizate în acest sens de Ministerul Sănătaţii Publice.
(3) Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevazuti la alin. (2), se face la nivel naţional sau judetean.
(4) Comisiile de evaluare la nivel naţional sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sănătaţii Publice, CNAS, iar la nivel judetean comisiile de evaluare sunt formate din reprezentanti ai directiilor de sanatate publica judetene şi a municipiului Bucuresti şi reprezentanti ai caselor de asigurări si, după caz, ai ministerelor şi institutiilor cu retele sanitare proprii.
(5) Regulamentul de functionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevazuti la alin. (2), se elaboreaza de comisiile nationale şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui CNAS. Standardele de evaluare elaborate de comisiile nationale de evaluare se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui CNAS.
(6) Metodologia şi nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevazuti la alin. (2), se elaboreaza şi se stabilesc de catre comisiile organizate la nivel naţional şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui CNAS.
(6^1) Pentru realizarea procesului de evaluare furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi medicamente au obligaţia platii unei taxe de evaluare al carei cuantum se aproba prin metodologia prevazuta la alin. (6). Veniturile obtinute în urma activitatii de evaluare se constituie venituri proprii la fond.
(7) Finantarea activitatii desfasurate în vederea evaluarii se suporta din veniturile obtinute potrivit alin. (6^1).

CAP. 4
Relatiile caselor de asigurări sociale de sanatate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente

ART. 245
Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, care pot fi în relatii contractuale cu casele de asigurări, sunt:
a) unitatile sanitare publice sau private, organizate conform prevederilor legale în vigoare, autorizate şi evaluate în conditiile legii;
b) farmaciile, distribuitorii şi producatorii de medicamente şi materiale sanitare;
c) alte persoane fizice şi juridice care furnizeaza servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
ART. 246
(1) Relatiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări sunt de natura civila, reprezinta actiuni multianuale şi se stabilesc şi se desfasoara pe baza de contract. În situatia în care este necesara modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte aditionale.
(1^1) Se autorizeaza Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sanatate sa incheie angajamente legale suplimentare în anul 2009, în limita sumei totale de 2.800 milioane lei, pentru servicii medicale şi medicamente, cu termen de plată în anul 2010, în conditiile stabilite prin Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate.
(1^2) Se autorizeaza Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sa introduca în anexele şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate detalierea pe programe a creditelor de angajament suplimentare prevazute la alin. (1^1) şi sa comunice Ministerului Finantelor Publice modificarile introduse.
(2) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt obligaţi sa prezinte, la incheierea contractului cu casa de asigurări, asigurări de raspundere civila în domeniul medical în concordanta cu tipul de furnizor, atat pentru furnizor, cat şi pentru personalul medico-sanitar angajat. Nivelul limitelor de asigurare pe categorii de furnizori care intra în relatii contractuale cu casele de asigurări se stabileste de CNAS cu avizul CMR, CFR, CMDR, OAMMR şi OBBC, după caz. Societatile de asigurări care ofera asigurări de raspundere civila în domeniul medical trebuie sa fie autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
(3) CNAS poate stabili relatii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale de dializa. Durata acestor contracte este de un an şi poate fi prelungita prin acte aditionale pentru anii urmatori, în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.
(4) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale au obligaţia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurări documentele justificative şi actele de evidenta financiar-contabila privind sumele decontate din fond.
ART. 247
Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitivele medicale incheie cu casele de asigurări contracte pe baza modelelor de contracte prevazute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, în cuprinsul cărora pot fi prevazute şi alte clauze suplimentare, negociate, în limita prevederilor legale în vigoare.
ART. 248
Refuzul caselor de asigurări de a incheia contracte cu furnizorii pentru serviciile medicale din pachetele de servicii, denuntarea unilaterala a contractului, precum şi raspunsurile la cererile şi la sesizarile furnizorilor se vor face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile.
ART. 249
(1) Casele de asigurări incheie cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale contracte pentru furnizarea de servicii şi pentru plata acestora, urmarind realizarea echilibrului financiar.
(2) La incheierea contractelor partile vor avea în vedere interesul asiguratilor şi vor tine seama de economicitatea, eficienta şi calitatea serviciilor oferite pe baza criteriilor elaborate de CNAS şi Ministerul Sănătaţii Publice.
(3) Lista de servicii medicale acordate la nivel regional, precum şi modalitatea de incheiere a contractelor de furnizare de servicii cu mai multe case de asigurări dintr-o anumita regiune se stabilesc prin contractul-cadru.
ART. 250
(1) Contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale cuprind şi obligaţiile partilor legate de derularea în conditii optime a clauzelor contractuale, precum şi clauze care sa reglementeze conditiile de plată a serviciilor furnizate pana la definitivarea unui nou contract intre parti, pentru perioada urmatoare celei acoperite prin contract.
(2) Decontarea serviciilor medicale şi a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului urmator.
ART. 251
Casele de asigurări controleaza modul în care furnizorii de servicii medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii având obligaţia sa permita accesul la evidentele referitoare la derularea contractului.
ART. 252
(1) Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi:
a) în asistenta medicala primara şi de specialitate ambulatorie, prin tarif pe persoana asigurata, tarif pe serviciu medical;
b) în asistenta medicala din spitale şi alte unitati sanitare publice sau private, în afara celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical;
c) prin tarife pentru anumite servicii, stabilite prin contractul-cadru;
d) prin pret de referinta prevazut în lista medicamentelor cu sau fara contribuţie personala;
e) prin pret de decontare pentru medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care se asigura în cadrul programelor nationale de sanatate din lista aprobata prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
f) prin pret de referinta pentru unele servicii medicale sau prin pret de referinta prevazut în lista de materiale sanitare şi de dispozitive medicale sau, după caz, prin suma de inchiriere pentru cele acordate pentru o perioada determinata;
g) prin buget global pentru serviciile publice de ambulanta.
(2) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale se stabileste prin contractul-cadru.
ART. 253
Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale se face în baza contractelor incheiate intre casele de asigurări şi furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurări unde este luat în evidenta asiguratul, pe baza documentelor justificative stabilite prin contractul-cadru.
ART. 254
Asistenta medicala şi ingrijirile medicale la domiciliul asiguratului se contracteaza de casele de asigurări cu furnizori autorizati şi evaluati în conditiile legii.
ART. 255
Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca şi serviciile de transport medical se acorda prin unitati medicale specializate autorizate şi evaluate.

CAP. 5
Finantarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale

SECTIUNEA 1
Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate

ART. 256
(1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sanatate se formeaza din:
a) contributii ale persoanelor fizice şi juridice;
b) subventii de la bugetul de stat;
c) dobanzi, donatii, sponsorizari, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului CNAS şi caselor de asigurări, precum şi alte venituri, în conditiile legii;
d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătaţii Publice.
(2) Colectarea contribuţiilor persoanelor juridice şi fizice care au calitatea de angajator se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ANAF, în contul unic deschis pe seama CNAS în conditiile legii, iar colectarea contribuţiilor persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF, se efectueaza de catre casele de asigurări.
(3) Din sumele colectate în contul fondului potrivit alin. (2), o cota de 60% se repartizeaza obligatoriu de catre ordonatorul principal de credite caselor de asigurări de sanatate, proportional cu veniturile realizate la nivel teritorial, şi raman la dispozitia acestora.
(4) În mod exceptional, în situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, după epuizarea fondului de rezerva veniturile bugetului fondului se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.
(4^1) Fondul de rezerva se constituie în anii în care bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate este excedentar, nu primeste sume în completare de la bugetul de stat potrivit alin. (4) şi se constituie numai după acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate.
(5) Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sanatate, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata acestor drepturi, este de 0,75%, aplicata la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, şi se achita la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate, în conditiile legii.
ART. 257*)
(1) Persoana asigurata are obligaţia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurările de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 213 alin. (1).
(2) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri realizate din desfasurarea unei activitati dependente;
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit; daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decât cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;
c) veniturilor din agricultura supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultura, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se incadreaza la lit. b);
d) indemnizatiilor de somaj;
e) *** Abrogata
f) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate în mod individual si/sau intr-o forma de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevazute la lit. a) - d), alin. (2^1) şi (2^2) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.
(2^1) *** Abrogat
(2^2) Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei datoreaza contributia lunara pentru asigurările sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor art. 259 alin. (2).
(3) În cazul persoanelor care realizează în acelasi timp venituri de natura celor prevazute la alin. (2) lit. a) - d), alin. (2^1) şi (2^2) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri.
(4) În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara şi care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contributia lunara de 6,5% datorata se calculeaza asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara.
(5) Contributiile prevazute la alin. (2) şi (4) se platesc după cum urmeaza:
a) lunar, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. a) şi d);
b) trimestrial, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. b) şi la alin. (4);
c) anual, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. c) şi f).
(6) Contributia de asigurări sociale de sanatate nu se datoreaza asupra sumelor acordate în momentul disponibilizarii, venitului lunar de completare sau platilor compensatorii, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii, precum şi asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.
(7) Obligaţia virarii contribuţiei de asigurări sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care plateste asiguratilor veniturile prevazute la alin. (2) lit. a), d) şi e), respectiv asiguratilor pentru veniturile prevazute la alin. (2) lit. b), c) şi f).
(8) Termenul de prescripţie a platii contribuţiei de asigurări sociale de sanatate se stabileste în acelasi mod cu cel prevazut pentru obligaţiile fiscale.
"(3) Pentru anul 2011, cotele de contributii pentru asigurările de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmeaza:
a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia platii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse."
2. Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 1394/2010 (#M41), a constatat ca dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 95/2006 sunt neconstitutionale în masura în care se interpreteaza ca valoarea contribuţiei minime la fondul de asigurări sociale de sanatate, datorata de persoanele care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende şi dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala realizate în mod individual si/sau intr-o forma de asociere şi alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mica decât cuantumul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar.
ART. 258*)
(1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligaţia sa calculeze şi sa vireze la fond contributia stabilită de lege datorata pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectiva.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 257 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de baza, potrivit prevederilor art. 220. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc după 3 luni de la ultima plata a contribuţiei.
(3) Pentru perioada în care angajatorii suporta indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, acestia au obligaţia de a plăţi contributia stabilită de lege, pentru salariatii aflati în aceasta situatie.
ART. 258^1
(1) Cotele de contributii prevazute la art. 257 şi 258 se pot modifica prin legea bugetului de stat.
(2) Cota de contribuţie prevazuta la art. 258 se stabileste pentru anul 2007 la 6%.
(3) Cota prevazuta la alin. (2) se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.
ART. 259*)
(1) Pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj contributia se calculeaza şi se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra cărora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.
(2) Contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri şi se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra cărora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.
(3) *** Abrogat
(4) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligaţia sa îşi asigure sanatatea potrivit prevederilor prezentei legi, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurări alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, în vederea stabilirii şi achitarii contribuţiei de 6,5%.
(5) Pentru lucratorii migranti care îşi pastreaza domiciliul sau resedinta în Romania, contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain.
(6) Pentru persoanele care se asigura facultativ în conditiile art. 214 alin. (2), contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara, pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru.
(7) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat:
a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara în vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere;
b) sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii de plată prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada;
c) sa achite atat contributia legala lunara şi obligaţiile fiscale accesorii prevazute la lit. b) pentru perioada în care au realizat venituri impozabile, cat şi contributia legala lunara, precum şi majorarile de intarziere prevazute la lit. a) sau, după caz, obligaţiile fiscale accesorii, pentru perioada în care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioada mai mare de 6 luni. Aceasta prevedere se aplica situatiilor în care în cadrul termenelor de prescripţie fiscală exista atat perioade în care s-au realizat venituri impozabile, cat şi perioade în care nu s-au realizat astfel de venituri. În cazul în care perioada în care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere şi obligaţiile fiscale accesorii, după caz.
(8) Pentru situatiile prevazute la alin. (7) termenele de prescripţie privind obligaţiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurări de sanatate sau la solicitarea persoanelor în vederea dobandirii calitatii de asigurat, după caz.
(9) Persoanele care au obligaţia sa se asigure, altele decât cele prevazute la alin. (7) şi art. 257 şi care nu se incadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contribuţiei, platesc contributia lunara de asigurări sociale de sanatate calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la salariul de baza minim brut pe tara.
(10) Strainii cărora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a), b) şi c) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul şi regimul refugiatilor în Romania, republicata, sunt obligaţi, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie.
(11) Strainii cărora li s-a acordat, anterior intrarii în vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania, una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a), b) şi c) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000**), republicata, sunt obligaţi, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia legala incepand cu data intrarii în vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie în Romania.
ART. 260*)
(1) Contributia datorata pentru persoanele prevazute la art. 213 se suporta după cum urmeaza:
a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), g), i) şi j);
a^1) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h), incepand cu 1 ianuarie 2012;
b) de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale constituit în conditiile legii, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b);
c) de catre bugetul asigurărilor de somaj, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. e).
d) *** Abrogata
(2) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. d), f), i) şi j) se stabilesc prin aplicarea cotei de 5,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara.
(3) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b) şi e) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca datorata unui accident de munca sau unei boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj.
(4) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. g) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra ajutorului social acordat, în conditiile legii, pentru asigurarea venitului minim garantat.
ART. 261
(1) Angajatorii şi asiguratii care au obligaţia platii contribuţiei în conditiile prezentei legi şi care nu o respecta datoreaza pentru perioada de intarziere majorări de întârziere în conditiile Codului de procedura fiscală.
(2) CNAS aproba norme privind desfasurarea activitatii de executare silita a creanţelor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF.
(3) *** Abrogat
(4) În cazul neachitarii în termen a contribuţiilor datorate fondului, aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate şi a majorarilor de intarziere se realizează potrivit procedurilor instituite de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie.
(5) Persoanele prevazute la art. 257 şi 258 au obligaţia de a pune la dispozitia organelor de control ale ANAF sau ale caselor de asigurări, după caz, documentele justificative şi actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la fond.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!