Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Ordin CNAS Nr. 122 din 2 aprilie 2007

Ordin CNAS Nr. 122 din 2 aprilie 2007Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 17.07.2019 4,7345 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 17.07.2019 4,2201 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=100 in 20.04.2007

ORDIN CNAS NR. 122 DIN 2 APRILIE 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care Romania este parte
Emitent: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 251 din 16 aprilie 2007

Având în vedere Referatul de aprobare al Directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG/1.576 din 27 martie 2007 şi Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 174.489 din 14 martie 2007,
in temeiul dispozitiilor art. 236 alin. (3), ale art. 281 alin. (2) din Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care Romania este parte, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Presedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea

ANEXA 1NORME METODOLOGICE
privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care Romania este parteCAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate indeplineste functia de organism de legatura care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au incheiat cu Romania documente internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii.
(2) Casele de asigurări de sanatate indeplinesc functia de institutie competenta, care suporta cheltuielile pentru prestatiile de boala şi maternitate şi indemnizatiile de asigurări sociale de sanatate acordate asiguratilor proprii de catre furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii.
ART. 2
Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul altor state, în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii, precum şi recuperarea sumelor platite furnizorilor de servicii medicale cu care casele de asigurări de sanatate se afla în relatii contractuale pentru serviciile oferite cetatenilor statelor cu care Romania are incheiate documente internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii sunt realizate de casele de asigurări de sanatate prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
ART. 3
(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate deschide la o banca comerciala un cont în lei în care casele de asigurări de sanatate vor vira sumele reprezentand cheltuielile ocazionate de acordarea prestatiilor de boala şi maternitate şi indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate asiguratilor proprii de catre furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii.
(2) Pentru operatiunile privind plăţile sau rambursarile se utilizeaza cursul valutar al bancii comerciale prevazute la alin. (1).
(3) Banca prevazuta la alin. (1) va fi selectata de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin aceasta banca se vor derula operatiunile de decontare ocazionate de acordarea serviciilor medicale furnizate în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii.
ART. 4
Acoperirea diferentelor de curs valutar ce rezulta din operatiunile de decontare a cheltuielilor ocazionate de acordarea prestatiilor de boala şi maternitate în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii se realizează din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

CAP. 2
Recuperarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate asiguratilor straini pe teritoriul Romaniei

ART. 5
(1) Casa de asigurări de sanatate administreaza baza de date cu cetatenii straini beneficiari ai serviciilor medicale în Romania şi solicita institutiilor competente din statele din care provin cetatenii straini rambursarea cheltuielilor prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu prevederile documentelor internationale la care Romania este parte.
(2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prezinta organismului de legatura din statul din care provine asiguratul strain, beneficiar al serviciilor medicale, cererea de rambursare a cheltuielilor, în termenele şi conditiile prevazute în documentele internationale la care Romania este parte.
(3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate deschide un cont în valuta în care organismele de legatura prevazute la alin. (2) vireaza sumele reprezentand cheltuielile aferente serviciilor medicale acordate asiguratilor straini pe teritoriul Romaniei.
Cheltuielile de administrare a acestui cont se vor inscrie în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la titlul II "Bunuri şi servicii" alineatul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii".
(4) Echivalentul în lei al sumelor incasate de la organismul de legatura este transferat catre casa de asigurări de sanatate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea prestatiilor de boala şi maternitate şi indemnizatiilor de asigurări sociale de sanatate cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei.
(5) Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

CAP. 3
Rambursarea cheltuielilor aferente prestatiilor de boala şi maternitate acordate asiguratilor în sistemul asigurărilor sociale de sanatate din Romania pe teritoriul altui stat

ART. 6
(1) Casa de asigurări de sanatate vireaza în contul deschis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la o banca comerciala echivalentul în lei al sumelor în valuta reprezentand cheltuielile ocazionate de acordarea prestatiilor de boala şi maternitate asiguratilor aflati în evidenta acestora de catre furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii.
(2) Pentru rambursarea cheltuielilor prevazute la alin. (1), angajamentul legal il constituie cererea de rambursare a cheltuielilor. Formularele "Propunere de angajare a unei cheltuieli" şi "Angajamentul bugetar individual/global" se intocmesc în baza cererii de rambursare a cheltuielilor. Viza "Bun de plata" se acorda în baza formularelor de rambursare a cheltuielilor.
(3) Casa Naţională transfera catre organismul de legatura din statul unde s-au acordat prestatiile de boala şi maternitate sumele în valuta pentru cheltuielile mentionate la alin. (1) şi (4).
(4) Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(5) Sumele prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul casei de asigurări de sanatate de la capitolul "materiale şi prestari servicii cu caracter medical".
ART. 7
(1) În conditiile în care unui asigurat roman aflat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene i se acorda asistenta medicala fara ca acesta sa prezinte cardul european de asigurări sociale de sanatate unitatii sanitare de la locul de sedere, asiguratul roman suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.
(2) În baza unei cereri formulate ulterior catre casa de asigurări de sanatate la care persoana este asigurata, insotita de documentele justificative, asiguratului i se pot rambursa costurile acestor servicii în conformitate cu procedura instituita pentru utilizarea formularului E 126, prevazuta în Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti şi cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii, precum şi în Regulamentul (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.

CAP. 4
Dispozitii finale

ART. 8
Inregistrarea în contabilitate a operatiunilor prevazute la art. 2 şi 3 se efectueaza potrivit monografiei contabile prevazute în anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1
la normele metodologiceMONOGRAFIE
privind inregistrarea în contabilitate a operatiunilor de decontare a prestatiilor de boala şi maternitate1. Decontarea cheltuielilor aferente prestatiilor de boala şi maternitate acordate asiguratilor în sistemul asigurărilor sociale de sanatate din Romania pe teritoriul altui stat

a) la casele de asigurări de sanatate judetene
_______
inregistrarea cheltuielii aferente prestatiei de boala 628   481
_______
se efectueaza plata în contul CNAS deschis la o banca comerciala   481  7705
_______
b) la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
_______
alimentarea contului din banca comerciala pentru cheltuieli bancare581  7705
  5121   581
_______
incasarea contravalorii în lei a prestatiei de boala de la casele 5121   462
de asigurări de sanatate judetene
_______
cumparare valuta de catre CNAS 581  5121
  5124   581
_______
transferul valutei la organismul de legatura din strainatate   462  5124
_______
achitarea comisioanelor bancare627  5121
   627  5124
_______
incasarea dobanzilor datorate 5121   518
  5124   518
_______
se vinde valuta provenita din dobanzi bancare  581  5124
  5121   581
_______
veniturile din dobanzi se transfera la trezorerie  518   766
   581  5121
  5711   581
_______
inregistrarea diferentelor de curs valutar favorabile 5124   765
_______
inregistrarea diferentelor de curs valutar nefavorabile665  5124
_______
la sfarsitul anului inchiderea conturilor deschise în valuta de la 581  5124
banca comerciala   5121  581
_______
la sfarsitul anului inchiderea conturilor deschise în lei de la581  5121
banca comerciala  7705   581
_______

2. Decontarea cheltuielilor aferente prestatiilor de boala şi maternitate acordate asiguratilor straini pe teritoriul Romaniei

a) la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
_______
incasarea cheltuielilor aferente prestatiilor de boala de la  5124   462
organismul de legatura din strainatate
_______
vanzarea valutei incasate din prestatii de boala de la organismul  581  5124
de legatura din strainatate   5121   581
_______
transferul sumelor rezultate din vanzarea valutei la casa de   462  5121
asigurări de sanatate
_______
b) la casele de asigurări de sanatate judetene
_______
se achita contravaloarea prestatiei medicale pentru asiguratul 628   401
strain spitalului unde acesta a fost tratat401  7705
_______
in cazul în care se incaseaza contravaloarea unei prestatii din   5711   750
anii precedenti
_______
in cazul în care se incaseaza contravaloarea unei prestatii din   5711  7514
anul curent
_______

  ---------------

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!