Nobis Yatesy toronto nobis parka sale canada goose dealer canada heygeorgie.ca dnowlan imaginedf publikiss.fr

Casa de Asigurari de Sanatate Maramures - Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001-actualizata-

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001-actualizata-Adrian Mararas

Avem 1414 abonati                                         Nume si PrenumeEmail
English language page
Curs valutar BNR al Euro in data de 22.07.2019 4,7231 lei Curs valutar BNR al Dolarului American in data de 22.07.2019 4,2103 lei Versiune pentru imprimare imprimare redimensioneaza text RSS rss
Primul articolArticolul anteriorArticolul urmatorUltimul articol
Publicat pe site-ul http://www.casmm.ro/?page=10 in 23.07.2019

LEGEA NR. 544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001-ACTUALIZATA-

privind liberul acces la informatiile de interes public
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. din 23 octombrie 2001

Text în vigoare incepand cu data de 29 iunie 2007

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 26 iunie 2007:
sageataRectificarea publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2002;
sageataLegea nr. 371/2006;
sageataLegea nr. 380/2006;
sageataLegea nr. 188/2007.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Accesul liber şi neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane şi autoritatile publice, în conformitate cu Constitutia Romaniei şi cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
ART. 2
În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate ori institutie publica ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice, orice regie autonoma, companie nationala, precum şi orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publice centrale ori locale şi la care statul roman sau, după caz, o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar;
b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

CAP. 2
Organizarea şi asigurarea accesului la informatiile de interes public

SECTIUNEA 1
Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

ART. 3
Asigurarea de catre autoritatile şi institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
ART. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile şi institutiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii în acest domeniu.
(2) Atributiile, organizarea şi functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi functionare a autoritatii sau instituţiei publice respective.
ART. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligaţia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea şi functionarea autoritatii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a instituţiei publice şi ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a instituţiei publice în situatia în care persoana se consideră vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile şi institutiile publice au obligaţia sa publice şi sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizează prin:
a) afişare la sediul autoritatii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al Romaniei sau în mijloacele de informare în masa, în publicatii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al instituţiei publice, în spatii special destinate acestui scop.
(5) Autoritatile şi institutiile publice au obligaţia sa puna la dispozitia persoanelor interesate contractele de privatizare incheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplica în cazul contractelor de privatizare care se incadreaza în sfera de aplicare a dispozitiilor art. 12 alin. (1).
ART. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite şi sa obtina de la autoritatile şi institutiile publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile şi institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau instituţiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnatura solicitantului, precum şi adresa la care se solicita primirea raspunsului.
ART. 7
(1) Autoritatile şi institutiile publice au obligaţia sa raspunda în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare şi de urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea şi obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, şi în format electronic.
ART. 8
(1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relatii publice au obligaţia sa precizeze conditiile şi formele în care are loc accesul la informatiile de interes public şi pot furniza pe loc informatiile solicitate.
(2) În cazul în care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite în scris informatia de interes public, urmând ca cererea sa ii fie rezolvata în termenele prevazute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau instituţiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia şi care se va desfasura în mod obligatoriu în timpul functionarii institutiei, incluzand şi o zi pe saptamana, după programul de functionare.
(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include în acest program şi se desfasoara separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare în masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau în cel mult 24 de ore.
ART. 9
(1) În cazul în care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în conditiile legii.
(2) Daca în urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate în posesia autoritatii sau a instituţiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis în termenele prevazute la art. 7 şi 8.
ART. 10
Nu este supusa prevederilor art. 7 - 9 activitatea autoritatilor şi institutiilor publice de raspunsuri la petitii şi de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta priveste alte aprobari, autorizari, prestari de servicii şi orice alte solicitari în afara informatiilor de interes public.
ART. 11
(1) Persoanele care efectueaza studii şi cercetari în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritatii sau al instituţiei publice pe baza solicitarii personale, în conditiile legii.
(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publica se realizează în conditiile art. 9.
ART. 11^1
Orice autoritate contractanta, astfel cum este definita prin lege, are obligaţia sa puna la dispozitia persoanei fizice sau juridice interesate, în conditiile prevazute la art. 7, contractele de achizitii publice.
ART. 12
(1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1 si, respectiv, la art. 11^1, urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei şi ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinand categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor şi autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum şi institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.
ART. 13
Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate şi constituie informatii de interes public.
ART. 14
(1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public

ART. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare în masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.
ART. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public autoritatile şi institutiile publice au obligaţia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare şi relatii publice.
ART. 17
(1) Autoritatile publice au obligaţia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.
(2) În cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de interes public.
ART. 18
(1) Autoritatile publice au obligaţia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor şi reprezentantilor mijloacelor de informare în masa.
(2) Acreditarea se acorda la cerere, în termen de doua zile de la inregistrarea acesteia.
(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presa de respectivul ziarist, în conditiile şi în limitele legii.
(4) Refuzul acordarii acreditarii şi retragerea acreditarii unui ziarist se comunica în scris şi nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.
ART. 19
(1) Autoritatile şi institutiile publice au obligaţia sa informeze în timp util mijloacele de informare în masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.
(2) Autoritatile şi institutiile publice nu pot interzice în niciun fel accesul mijloacelor de informare în masa la actiunile publice organizate de acestea.
(3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi functionare sa desfasoare activitati specifice în prezenta publicului sunt obligate sa permita accesul presei la acele activitati, în difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmând sa se tina seama doar de deontologia profesionala.
ART. 20
Mijloacele de informare în masa nu au obligaţia sa publice informatiile furnizate de autoritatile sau de institutiile publice.

CAP. 3
Sanctiuni

ART. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca după cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei şi va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat şi mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
ART. 22
(1) În cazul în care o persoana se consideră vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al instituţiei publice. Plangerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate şi sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva şi irevocabila.
(5) Atat plangerea, cat şi apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.

CAP. 4
Dispozitii tranzitorii şi finale

ART. 23
(1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
ART. 24
(1) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Finantelor Publice vor inainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes public sa devina disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritatilor şi institutiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate.
ART. 25
Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.

eXTReMe Tracker Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!